Vaata peasisu

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused, 2012

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
3 min

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (edaspidi VKE) arengusuundumuste uuringuid on tehtud alates aastast 2002 kolmeaastase sammuga. Seekordne uuring on järjekorras neljas.

Euroopa Liidus (edaspidi EL) on VKEde osakaal ettevõtlusvaldkonnas väga suur (99,8%) ning nende mõju majanduse arengule on märgatav. Ka Eesti majandusele on iseloomulik VKEde rohkus – kõigist Eestis tegutsevatest ettevõtetest 99,9% on VKEd. 70% neist tegutsevad teenuste sektoris, mis on ELi näitajast (44%) palju kõrgem. 2009. aastal moodustasid majanduslikult aktiivsed VKEd Eestis kõigist VKEdest 73%.

VKEde areng avaldab märkimisväärselt mõju kogu majanduse arengule. Sageli on aga väikeettevõtted kõikvõimalike väliste mõjutegurite suhtes haavatavamad ja vastuvõtlikumad. 2008. aastal alguse saanud majanduskriis tabas valusalt ka Eestis tegutsevaid VKEsid. Näiteks aastatel 2008–2010 vähenes hõivatute arv 60 479 võrra, mis moodustab umbes 17% VKEde kogutööjõust.

Võrreldes varasemate uuringutega, on põhjust eeldada, et Eesti VKEde olukord on viimastel aastatel tuntavalt muutunud nii ettevõtete profiili kui ka nende arengut mõjutavate tegurite poolest. Siinse uuringu eesmärk on analüüsida VKEde arengut, teha kindlaks Eestis tegutsevate VKEde profiil, vaadelda ja võrrelda neid suuruse, tegevusala, asukoha, peamiste majandusnäitajate kaupa ning anda sellest sektorist statistiline ülevaade.

Tehtud küsitluse andmetele tuginedes analüüsitakse VKEde hetkeolukorda ja arengusuundumusi järgmiste alateemade lõikes: ettevõtlust pidurdavaid ja soodustavad tegurid, inimressurss, töötajate koolitamis- ja nõustamisvajadus, ettevõtja konsulteerimisvõimalused, finantsvahendid ja nende kättesaadavus, koostöö ettevõtete vahel ja välispartneritega, ettevõtete rahvusvahelistumine, ettevõtlusteabe allikad, teadlikkus ettevõtlust toetavatest meetmetest, ettevõtlusalane õiguskeskkond ja e-teenuste kasutamine.

Uuringu aruande teises peatükis antakse ülevaade teostatud küsitluse metoodikast, valimi moodustamise põhimõtetest ja peamistest andmeallikatest.

Kolmas peatükk sisaldab lühiülevaadet Eesti VKEde arengusuundumustest aastatel 2005–2010, tuginedes Statistikaameti andmetele. Eesti ettevõtete arengutrende kõrvutatakse võimalusel Eurostati andmetele tuginedes Euroopa Liidu ettevõtluse arengunäitajatega.

Uuringu neljandas peatükis antakse küsitluses osalenud ettevõtjate hinnangutele tuginedes ülevaade väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete peamistest arengusuundumustest. Samuti esitatakse läbivalt võrdlus varasemate sarnaste uuringutega (aastatest 2005 ja 2008) ning kõrvutatakse tulemusi vastavalt temaatikale muude uuringutega. Peatüki lõpus on esitatud lisaanalüüsid Kirde-Eesti regiooni ettevõtluskeskkonna eripäradest ning välisosalusega ettevõtete arengutrendidest.

Uuringu põhitulemused on kokku võetud viiendas peatükis, kus esitatakse ka järeldused Eestis tegutsevate VKEde hetkeolukorra ning arengut soodustavate ja pidurdavate tegurite kohta. Samuti antakse soovitusi, kuidas parendada VKEde olukorda ja tõsta nende konkurentsivõimet.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles