Vaata peasisu

Uuring ettevõtlus-, innovatsiooni-, ekspordi- ja juhtimisteadlikkuse programmi loomiseks, 2008

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
2 min

Ernst & Young alustas 8. veebruaril 2008 eeluuringut ettevõtete lisandväärtust tõstva ja elanike ettevõtlusaktiivsust suurendava teadlikkuse programmi väljatöötamiseks. Projekti esimeses faasis valmis vahearuanne, mille eesmärgiks oli hinnata seni Eestis rakendatud teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevuste tulemuslikkust lähtuvalt riiklikest ja ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika eesmärkidest ning tuua sarnaste probleemide lahenduste näiteid välisriikidest.

Programmi teises etapis koostati kontseptsioon, mis visandas uue teadlikkuse programmi sihtrühmad, struktuuri ja juhtimisskeemi. Käesolev tegevuskava võtab kokku teadlikkuse programmi eeluuringu esimesed etapid.

Tegevuskava on koostatud võttes arvesse esimese etapi intervjuudest ning küsitlusest selgunud arvamusi, samuti toetutakse edukateks kujunenud praktikatele välisriikides. Kava on koostatud lähtudes teises etapis välja töötatud kontseptsioonist.

Peamised järeldused välisriikide kogemuste analüüsist olid, et kõiki tegevusi tasub planeerida ja ellu viia komplekssemalt, kuna nii saavutatakse laiem kõlapind ja tähelepanu kõigi sihtrühmade hulgas. Kõrvale jäeti üksikud tegevused, mis teistega koosmõju ei saavutanud.

Sarnane lähenemine on aluseks ka käesoleva programmi koostamisele. Välja on valitud kompleksne tegevuste komplekt iga sihtrühma jaoks, rõhutades just sihtrühmale vajalikke omadusi. Tegevused on süstematiseeritud erinevate alamprogrammide lõikes.

Olulised eeluuringuga kaasnenud muudatused

  • Selge eesmärk ja mõõdikud
  • Kommunikatsiooniprogrammi lisandumine
  • Konkreetsete tegevuste seostamine ja eelarvestamine
  • Seire kava
  • Programmi juhtimis- ja koordineerimismudel
  • Programmi koordinaatorite rolli muutus

Lisaks iga sihtrühma täpsele tegevuste kombinatsioonile pakub käesolev aruanne välja ka kolm võimalikku programmijuhtimise mudelit, koos nende plusside ja miinustega. Kokkuvõtvalt muutub käesoleva uuringu tulemusena riigi lähenemine senisest oluliselt aktiivsemaks, sekkuvamaks ja süstemaatilisemaks. Tegevuste enamjaolt programmiline elluviimine nõuab EAS-ilt pidevat tööd. See tähendab, et lisaks hangete läbiviimisele on programmimeeskonnal vaja programmi aktiivselt suunata.

Aruande viimases etapis kirjeldatakse põgusalt programmi seire ja hindamiste kava ning
tuuakse välja programmitulemuste mõõtmiseks vajalikud tegevused.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles