Vaata peasisu

Tootmisjuhtimise operatiivtasandi uuring, 2011

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
2 min

Tootmisjuhtimise uuringu (edaspidiselt uuring) raport on koostatud silmas pidades Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) hanke HKL100223 tingimusi ja töö tellija poolt esitatud nõudeid.

Uuringu eesmärk on koguda infot Eesti tööstusettevõtete tootmisjuhtimises kasutatavatest võtetest ja tootlikkuse arendamiseks läbiviidud tegevustest. Kogutav info peaks looma adekvaatse baasi andmaks hinnangu tänaste Eestis levinud tootmisjuhtimisalaste teadmiste ja oskuste taseme kohta. Uuringu lõpptulemuseks oleva hinnangu eesmärk on suunata lähiaastatel EASi toetusprogramme nii, et erinevatel tasemetel olevad ettevõtted saaksid vajalikele arendustegevustele toetust taotleda. Samuti on uuringu tulemused EAS´le sisendiks, et suunata Eesti tootmisjuhtimise alast konsultatsiooni- ja koolitusturgu eesmärgiga tagada ettevõtetele vajalik tugi arendustegevuste kiiremaks ning efektiivsemaks läbiviimiseks.

Uuring on läbiviidud 184 tootmisettevõtte seas 2011. aasta maikuust kuni augustini. Uuringu käigus kogutud andmed iga konkreetse ettevõtte kohta on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avalikustamisele. Avalikustamisele kuuluvad üldkujulised andmed, mida ei ole võimalik seostada konkreetsete ettevõtetega.

Taustsüsteemi kirjeldus ja uuringu eesmärk

  • Töötleva tööstuse suur osatähtsus Eesti sisemajanduse koguproduktis ja ekspordis ning suur hõivatute osakaal teevad töötlevast tööstusest ühe Eesti riigi majandusarengu jaoks olulisima sektori: Statistikaameti andmeil on 2009. aasta seisuga töötlevas tööstuses hõivatud 23,7% kõikidest tööga hõivatud inimestest Eestis.
  • 2010. aastal eksportisid töötleva tööstuse ettevõtted 4,9 miljardi euro eest kaupu, mis andis üle poole Eesti koguekspordist.

Lisaks luuakse töötlevas tööstuses ühe ettevõtte kohta lisandväärtust hinnanguliselt kaks korda enam kui Eesti ettevõtetes keskmiselt. Ometi on Eesti tootmisettevõtete tootlikkus ja tootmissüsteemi efektiivsus märkimisväärselt madalam kui Euroopas keskmiselt. Mitmeid aastaid on Eesti olnud odava tööjõu tõttu soodne riik madala lisandväärtusega allhanke jaoks. Ent kallinenud tööjõuhind on sundinud Eesti ettevõtteid üha enam tähelepanu pöörama kõrgema lisandväärtusega toodete tootmisele ja tootmise efektiivsemale korraldamisele.

Tootmisjuhtimise uuringu läbiviimise põhjuseks on vajadus täpsemalt planeerida EAS-i tulevaste perioodide tegevusi tootmisjuhtimise valdkonnas ning kaardistada tööstuse tootlikkusalane teadlikkus erinevatest metoodikatest, seni tootlikkuse arendamiseks läbiviidud tegevustest ja koolitusvajadustest antud valdkonnas.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles