Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Starditoetus

Toetuse andmise eesmärk on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutliku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist. Enne taotluse esitamist on vajalik läbida eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses. Palun lugege starditoetuse KKK.

Nimi
Starditoetus
Suurim toetus
20 000
Omafinantseering
20%
Kogu toetussumma
5 000 000
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Alustavale ettevõtjale (kuni 3a. vanusele ettevõtjale).
 • Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevusaladele. Tegevusalade osas täpsem info SIIN.
 • Juriidilised isikud võivad omada kuni 25 protsendilist osalust.
 • Täistööajale taandatult on töölepingu alusel töötavaid isikuid vähem kui 10.
 • Müügitulu oli taotluse esitamise majandusaastale vahetult eelnenud majandusaastal 40 000 eurot või väiksem.
 • Müügitulu on taotluse esitamise majandusaastal taotluse esitamise kvartalile vahetult eelnenud kvartali lõpu seisuga 40 000 eurot või väiksem.
 • Osalust omav isik ei tohi taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul olla omanud ega omada osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas ettevõtjas ega tegutseda ettevõtjana taotlejaga samas tegevusvaldkonnas.
 • Osalust omav isik ei tohi olla taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva teise ettevõtja juhatuse liige.
 • Juhatuse liige ei tohi omada ega olla omanud taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas ning olla juhatuse liige taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 300 000 eurot.
 • Projekt panustab Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse.

Mille jaoks toetust saab?

 • Toetust saab ettevõtlusega alustamiseks vajalike toimingute ja tegevuste elluviimiseks (kõik tegevused ja nendega seotud kulud, mis on vajalikud ettevõtlusega alustamiseks).
 • Starditoetusega ei ole ette antud täpset abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude loetelu.
 • Meeles peab pidama, et toetada saab neid tegevusi ja kulusid, mis ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärke. Keskkonnaeesmärkide oluline kahjustamine artikkel 17 järgi on loetav SIIT. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/852.
 • Toetust antakse standardiseeritud ühikuhinna alusel (ühik on ettevõtlusega alustamine ja ühiku maksumus on 25 000€, millest toetus on 20 000€).
 • Toetuse % on 80, seega omafinantseering on 20%.
 • Projekti periood on 24 kuud.

 

Mis on toetuse mõju?

kasvupotentsiaaliga ettevõtete loomine

Kasvupotentsiaal – müügitulu kasv, mis on ettevõtjal, kelle tegevuskoht asub Tallinna ja Tartu linnapiirkonnas, projekti abikõlblikkuse perioodi viimasel aastal vähemalt 80 000 eurot ja ülejäänud Eestis vähemalt 40 000 eurot.

töökohtade loomine

Vähemalt ühe täistööajale taandatud töölepingulise töökoha loomine, millele makstakse kehtivat alampalka.

Infotund 16.04

Starditoetuse infotunni slaidid leiad SIIT ja video SIIT.

Eelnõustamine maakondlikus arenduskesuses

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda saab esitada taotluse e-​toetus keskkonnas. Enne eelnõustamiseks vajalike dokumentide täitmist, võta juba ühendust maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandiga (kontaktid allpool). Eelnõustamiseks valmista ette järgnevad dokumendid:

 • äriplaani vormil (ettevõtja poolt digitaalselt allkirjastatud)
 • finantsprognoosid vormil (12.06.24)
 • CVd / elulookirjeldused (osanike ja juhatuse liikmete)

Maakondliku arenduskeskuse eelnõustamise läbiviija koostab digitaalselt allkirjastatud hinnangu 30 päeva jooksul eelnevalt nimetatud dokumentide esitamisest. Nimetatud hinnang tõendab eelnõustamise läbimist. Võtke ühendust sobiva maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandiga:

Taotluse esitamine

Taotluse täitmine ja esitamine Pärast eelnõustamise läbimist saate esitada taotluse e-toetuse keskkonna kaudu. Lisaks taotlusele tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Taotlusvormi näidisvorm. Taotluse täitmise juhend.
 • Eelhinnang (maakondliku arenduskeskuse töötaja poolt digiallkirjastatult)
 • Äriplaan vormil
 • Finantsprognoosid vormil (12.06.24)
 • Bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele vahetult eelnenud kvartali seisuga (kui ettevõttel tegevust ei ole, siis 0-bilanss)
 • CVd / elulookirjeldused (osanike ja juhatuse liikmete)
 • Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

ESITA TAOTLUS

Taotluse hindamine

Taotlusi hindab EIS, kes kaasab hindamisse sõltumatuid eksperte. Menetlusaeg koos hindamisega on kuni 20 tööpäeva. Taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindes on järgmised:

35%
projekti kooskõla valdkondlike arengukavadega, mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme eesmärkide saavutamisele
20%
projekti põhjendatus
15%
projekti kuluefektiivsus
20%
toetuse taotleja suutlikus projekt ellu viia, mis omakorda jaguneb: - taotleja võimekus projekt ellu viia 50% - taotleja meeskonna pädevus
10%
projekti kooskõla „Eesti 2035“ aluspõhimõtete ja sihtidega

Teavitamiskohustuse täitmine

Peale rahuldamise otsuse saamist peab toetuse saaja täitma toetusest teavitamise kohustust. Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​​ ja siseturvalisuspoliitika fondidest toetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​​ ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine. Teavitamiskohustust võib täita nt. ettevõtte veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol, kui veebileht ja sotsiaalmeedia konto on olemas, sel juhul avaldatakse lisaks logole projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa. Teavitamiskohustust võib  täita nt plakati paigutamisel ettevõtte ruumidesse. Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodil. Genereeri plakat Logo failid

Projekti elluviimine - toetuse esimese osa väljamakse

Toetuse saaja esitab vahearuande e-toetuse keskkonnas. Vahearuanne esitatakse nelja kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Vahearuandes tuleb tõendada kolme kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ühe täistööajale taandatud töökoha loomine.

 • Tuleb esitada kahepoolselt allkirjastatud tööleping
 • Töötamise registrist (TÖR) väljavõte (saate võtta Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest) antud töölepinguga seotud töökohast. Täpsem info töötamise registreerimise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Peale vahearuande kinnitamist tehakse toetuse esimese osa väljamakse (15 000€). Juhul kui töökohta ei ole loodud, siis toetuse väljamakset ei toimu. Vahe- ja lõpparuande vormi näidis.

Projekti tulemuste tõestamine - toetuse teise osa väljamakse

Toetuse saaja esitab lõpparuande e-toetuse keskkonnas. Lõpparuanne esitatakse 30 kalendripäeva jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest. Lõpparuandes tuleb tõendada loodud ühele täistööajale taandatud töökoha vähemalt kehtinud alampalga maksmine ja kasvupotentsiaali täitmine.

 • Esitage TSD lisa 2 ja kahepoolselt allkirjastatud tööleping ( kui see on esitatud vahearuandega, uuesti esitada ei ole vaja).  TSD lisa 2 saate Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest.
 • Esitada kasumiaruanded (projekti tegevusvaldkonnast tekkinud müügitulu tõendamine abikõlblikul esimesel ja teisel projektiaastal).

Peale lõpparuande kinnitamist tehakse toetuse teise osa väljamakse (5 000€). Juhul kui töökohta ei ole säilitatud ja ei ole makstud vähemalt seadusega ettenähtud alampalka ning kasvupotentsiaali ei ole saavutatud, siis toimub toetuse esimese osamakse tagasinõue ja teist toetuse osamakset ei maksta välja. Vahe- ja lõpparuande vormi näidis.

Infotund 16.04

Starditoetuse infotunni slaidid leiad SIIT ja video SIIT.

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda saab esitada taotluse e-​toetus keskkonnas. Enne eelnõustamiseks vajalike dokumentide täitmist, võta juba ühendust maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandiga (kontaktid allpool). Eelnõustamiseks valmista ette järgnevad dokumendid:

 • äriplaani vormil (ettevõtja poolt digitaalselt allkirjastatud)
 • finantsprognoosid vormil (12.06.24)
 • CVd / elulookirjeldused (osanike ja juhatuse liikmete)

Maakondliku arenduskeskuse eelnõustamise läbiviija koostab digitaalselt allkirjastatud hinnangu 30 päeva jooksul eelnevalt nimetatud dokumentide esitamisest. Nimetatud hinnang tõendab eelnõustamise läbimist. Võtke ühendust sobiva maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandiga:

Taotluse täitmine ja esitamine Pärast eelnõustamise läbimist saate esitada taotluse e-toetuse keskkonna kaudu. Lisaks taotlusele tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Taotlusvormi näidisvorm. Taotluse täitmise juhend.
 • Eelhinnang (maakondliku arenduskeskuse töötaja poolt digiallkirjastatult)
 • Äriplaan vormil
 • Finantsprognoosid vormil (12.06.24)
 • Bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele vahetult eelnenud kvartali seisuga (kui ettevõttel tegevust ei ole, siis 0-bilanss)
 • CVd / elulookirjeldused (osanike ja juhatuse liikmete)
 • Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

ESITA TAOTLUS

Taotlusi hindab EIS, kes kaasab hindamisse sõltumatuid eksperte. Menetlusaeg koos hindamisega on kuni 20 tööpäeva. Taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindes on järgmised:

35%
projekti kooskõla valdkondlike arengukavadega, mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme eesmärkide saavutamisele
20%
projekti põhjendatus
15%
projekti kuluefektiivsus
20%
toetuse taotleja suutlikus projekt ellu viia, mis omakorda jaguneb: - taotleja võimekus projekt ellu viia 50% - taotleja meeskonna pädevus
10%
projekti kooskõla „Eesti 2035“ aluspõhimõtete ja sihtidega

Peale rahuldamise otsuse saamist peab toetuse saaja täitma toetusest teavitamise kohustust. Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​​ ja siseturvalisuspoliitika fondidest toetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​​ ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine. Teavitamiskohustust võib täita nt. ettevõtte veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol, kui veebileht ja sotsiaalmeedia konto on olemas, sel juhul avaldatakse lisaks logole projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa. Teavitamiskohustust võib  täita nt plakati paigutamisel ettevõtte ruumidesse. Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodil. Genereeri plakat Logo failid

Toetuse saaja esitab vahearuande e-toetuse keskkonnas. Vahearuanne esitatakse nelja kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Vahearuandes tuleb tõendada kolme kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ühe täistööajale taandatud töökoha loomine.

 • Tuleb esitada kahepoolselt allkirjastatud tööleping
 • Töötamise registrist (TÖR) väljavõte (saate võtta Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest) antud töölepinguga seotud töökohast. Täpsem info töötamise registreerimise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Peale vahearuande kinnitamist tehakse toetuse esimese osa väljamakse (15 000€). Juhul kui töökohta ei ole loodud, siis toetuse väljamakset ei toimu. Vahe- ja lõpparuande vormi näidis.

Toetuse saaja esitab lõpparuande e-toetuse keskkonnas. Lõpparuanne esitatakse 30 kalendripäeva jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest. Lõpparuandes tuleb tõendada loodud ühele täistööajale taandatud töökoha vähemalt kehtinud alampalga maksmine ja kasvupotentsiaali täitmine.

 • Esitage TSD lisa 2 ja kahepoolselt allkirjastatud tööleping ( kui see on esitatud vahearuandega, uuesti esitada ei ole vaja).  TSD lisa 2 saate Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest.
 • Esitada kasumiaruanded (projekti tegevusvaldkonnast tekkinud müügitulu tõendamine abikõlblikul esimesel ja teisel projektiaastal).

Peale lõpparuande kinnitamist tehakse toetuse teise osa väljamakse (5 000€). Juhul kui töökohta ei ole säilitatud ja ei ole makstud vähemalt seadusega ettenähtud alampalka ning kasvupotentsiaali ei ole saavutatud, siis toimub toetuse esimese osamakse tagasinõue ja teist toetuse osamakset ei maksta välja. Vahe- ja lõpparuande vormi näidis.

Abiks taotlejale

Iduettevõte 7Sense välisturgudele sisenemisest: oluline on leida kindel partner ja teha ära korralik eeltöö

Eesti iduettevõte 7Sense (Seventh Sense OÜ), kes teeb koostööd Saksa telekomihiiu Deutche Telekomiga ja kes hiljutisel Saksamaa messil Embedded World osales kiibitootja Nvidia ühisstendil, räägib oma kogemusest uutele turgudele sisenemisel.  7Sense on Eesti iduettevõte, mis arendab kõrge eraldusvõimega telehaptilist nägemist, mis võimaldab pimedatel tunnetada ümbritsevat keskkonda puudutuste kaudu. Uurisime 7Sense müügi- ja turundusdirektor Madis Päevalt, kui keeruline on olnud välisturgudele sisenemine ja millised on ettevõtte tulevikuplaanid.  Millega tegeleb iduettevõte 7sense? Mis on teie toode/tooted?  7Sense loob pimedatele mõeldud peas kantavat telehaptilist seadet, mille abil tunnetab kasutaja enda ümber olevat keskkonda läbi puudutuste. Oleme arendanud haptilise materjali, mis suudab tõlkida ümbritsevaid

Katre Kõvask: suunamudijate võimuses on tööstussektor atraktiivseks muuta

Eesti tööstussektor vajab juurde uusi andekaid inimesi. Selleks tuleb muuta tööstus seksikaks, et inimesed tahaksid sellesse sektorisse panustada, sõnas YOOKi juht Katre Kõvask konverentsil Industry5.0. Üks võimalus selleks on läbi eeskujude. Vaja on eeskujusid, noorte keeles influencereid, selgitas Kõvask. Ja influencer ei pea tingimata oleme üks inimene, väga hea näide on tema sõnul teadussaade „Rakett 69“, mida võiks koolides näidata ja populariseerida. „Et kuvand tööstuse ümbert ei oleks selline must, pime ja rutiine töö, vaid et tegelikult sinna on vaja helgeid päid, tohutult tarkust, sinna on vaja programmeerijaid, insenere, automaatikuid, elektrispetsialiste. Selle tööga on võimalik jõuda kaugele, see tagab hea,

Iduettevõtted tõid Brüsseli õppereisilt kaasa väärtuslikud teadmised ja kontaktid

Eesti iduettevõtted käisid märtsis Brüsselis, et tutvuda innovatsioonivaldkonna ettevõtjate ja valdkonna Euroopa Liidu võtmeisikutega. Oma kogemust jagavad ettevõtted CybExer Technologies, PowerUP Energy Technologies ja RAIKU Packaging. Sel korral oli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse korraldatud õppereisi põhirõhk Euroopa teadus- ja innovatsiooninädala üritustel. Kümme valitud Eesti ettevõtet võtsid osa Euroopa Liidu innovatsioonivaldkonna aasta sündmustest, sealhulgas EIC Summitist ja innovaatiliste hangete konverentsist.  Nii Eesti küberturbe-ettevõttel CybExer Technologies kui ka vesinik-kütuseelemendil põhinevaid elektrigeneraatoreid tootval ettevõttel PowerUP Energy Technologies oli kindel soov saada õppereisilt rohkem teavet Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) rahastusmeetme taotlemise kohta. Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator toetab idu- ja kasvufaasis olevaid süvatehnoloogia ettevõtteid, mida erakapital ei

InnoBoost! Kõik innovatsiooni toetustest ja teenustest ühest kohast!

Vahel võib tunduda, et Eestis pakutavaid toetuseid ja teenuseid, mis on mõeldud innovaatilisele ettevõtetele on mustmiljon ja samas jälle ei ole ka midagi. Ühest või teisest kanalist saab infot, et on avatud äge programm, mis just toetaks sinu ettevõtte teenuse või protsessiarendust, aga lähemal sisse vaatamisel selgub, et kas ettevõte pole sihtrühm või on hoopis tähtaeg juba taotluse esitamiseks möödunud. Eesti innovatsioonitoetuste ja – teenuste maastik võib tõesti kirju tunduda. Peale selle, et olemas on erinevaid organisatsioone, kes innovatsiooni lõkkele puhumiseks tegevusi teevad, on nende sees veel terve võimaluste maailm, milles orienteerumine on omakorda keeruline. InnoBoost ongi seda sorti formaat,

Riik avas alustavale ettevõttele starditoetuse

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) avas tänasest starditoetuse, mis on mõeldud kuni 3-aastastele ettevõtetele ning selle suuruseks on 20 000 eurot. „Uuel kujul ettevõtjate starditoetuse märksõnadeks on lihtsus ja ligipääsetavus. Toetuse tingimused on muudetud lihtsamaks – näiteks ei pea ettevõtja enam tõendama toetuse kasutamise kulusid, mis tähendab, et toetust saab kasutada oma vajaduse järgi. Eelmisel perioodil kasutatigi seda enamasti materiaalse vara, peamiselt erinevate seadmete soetamiseks, mis on alustavale ettevõtjale kõige suurem väljaminek,“ ütles majanduse- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Starditoetuse eesmärk on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutliku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist üle Eesti. Ühest küljest on tegemist lihtsamat sorti toetusega,

Sind võib veel huvitada

Avatud
Teenus

Tööstussümbioosi algatamine Eesti maakondades

Hind I faas - seminaril ja töötoas osalemine tasuta
II faas – 2-kuulise sümbioosi raames mentori kaasamise arvestus VTA (selgumisel)
Kestus 3 kuud
Avatud
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
teadmussiire

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
Toetus

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Avatud
Teenus

Tippinnovaatorite programm

Hind 5000 eurot + KM
Kestus 8 kuud (nov - juuni) + 6 kuud jätkuprogramm
Avatud
Teenus

Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse nõustamine

Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
Toetus

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Avatud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 10 000
Kestus kuni 6 kuud
Avatud
ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
tootearendus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
Nõustamine

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Hind alates 5-st töötunnist 100 €/h
Kestus kuni 5 tundi tasuta
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Tulemas
Toetus

Reaalajamajanduse arendamise toetused

Tulemas
Tootearendus ja innovatsioon

Reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 150 000
Suletud
Tootearendus ja innovatsioon

Reaalajamajanduse uudse lahenduse tervikprotsessi väljatöötamise toetus

Suurim toetus 100 000
Tagasi üles