Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Starditoetus

Toetuse andmise eesmärk on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutliku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist.

 

Starditoetuse infotund toimub 16.04 kell 10.00. Registreeri infotunnile SIIN.

Enne taotluse esitamist on vajalik läbida eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses.

 

Nimi
Starditoetus
Suurim toetus
20 000
Omafinantseering
20%
Kogu toetussumma
5 000 000
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Alustavale ettevõtjale (kuni 3a. vanusele ettevõtjale).
 • Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevusaladele.
 • Juriidilised isikud võivad omada kuni 25 protsendilist osalust.
 • Täistööajale taandatult on töölepingu alusel töötavaid isikuid vähem kui 10.
 • Müügitulu oli taotluse esitamise majandusaastale vahetult eelnenud majandusaastal 40 000 eurot või väiksem.
 • Müügitulu on taotluse esitamise majandusaastal taotluse esitamise kvartalile vahetult eelnenud kvartali lõpu seisuga 40 000 eurot või väiksem.
 • Osalust omav isik ei tohi taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul olla omanud ega omada osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas ettevõtjas ega tegutseda ettevõtjana taotlejaga samas tegevusvaldkonnas.
 • Osalust omav isik ei tohi olla taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva teise ettevõtja juhatuse liige.
 • Juhatuse liige ei tohi omada ega olla omanud taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul osalust taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas ning olla juhatuse liige taotlejaga samas tegevusvaldkonnas tegutsevas teises ettevõtjas.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 300 000 eurot.
 • Projekt panustab Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse.

Mille jaoks toetust saab?

 • Toetust saab ettevõtlusega alustamiseks vajalike toimingute ja tegevuste elluviimiseks (kõik tegevused ja nendega seotud kulud, mis on vajalikud ettevõtlusega alustamiseks).
 • Starditoetusega ei ole ette antud täpset abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude loetelu.
 • Meeles peab pidama, et toetada saab neid tegevusi ja kulusid, mis ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärke. Keskkonnaeesmärkide oluline kahjustamine artikkel 17 järgi on loetav SIIT. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/852.
 • Toetust antakse standardiseeritud ühikuhinna alusel (ühik on ettevõtlusega alustamine ja ühiku maksumus on 25 000€, millest toetus on 20 000€).
 • Toetuse % on 80, seega omafinantseering on 20%.
 • Projekti periood on 24 kuud.

 

 

Mis on toetuse mõju?

kasvupotentsiaaliga ettevõtete loomine

Kasvupotentsiaal – müügitulu kasv, mis on ettevõtjal, kelle tegevuskoht asub Tallinna ja Tartu linnapiirkonnas, projekti abikõlblikkuse perioodi viimasel aastal vähemalt 80 000 eurot ja ülejäänud Eestis vähemalt 40 000 eurot.

töökohtade loomine

Vähemalt ühe täistööajale taandatud töölepingulise töökoha loomine, millele makstakse kehtivad alampalka.

Infotund 16.04

Palun registreerige starditoetuse infotunnile.
Infotund on 16. apill kell 10.00 (kestab ca 2 tundi).
Infotund toimub üle veebi (Teamsi link saadetakse registreerumisel e-mailile).

 

Starditoetuse infotund

Eelnõustamine maakondlikus arenduskesuses

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda saab esitada taotluse e-​toetus keskkonnas.

Eelnõustamiseks valmista ette järgnevad dokumendid:

 • äriplaani vormil (ettevõtja poolt digitaalselt allkirjastatud)
 • finantsprognoosid vormil
 • CVd / elulookirjeldused (osanike ja juhatuse liikmete)

Maakondliku arenduskeskuse eelnõustamise läbiviija koostab digitaalselt allkirjastatud hinnangu 30 päeva jooksul eelnevalt nimetatud dokumentide esitamisest. Nimetatud hinnang tõendab eelnõustamise läbimist.

Võtke ühendust sobiva maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandiga:

Taotluse esitamine

Taotluse täitmine ja esitamine

Pärast eelnõustamise läbimist saate esitada taotluse e-toetuse keskkonna kaudu.

Lisaks taotlusele tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Taotlusvormi näidisvorm. Taotluse täitmise juhend.
 • Eelhinnang (maakondliku arenduskeskuse töötaja poolt digiallkirjastatult)
 • Äriplaan vormil
 • Finantsprognoosid vormil
 • Bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele vahetult eelnenud kvartali seisuga (kui ettevõttel tegevust ei ole, siis 0-bilanss)
 • CVd / elulookirjeldused (osanike ja juhatuse liikmete)
 • Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

ESITA TAOTLUS

Taotluse hindamine

Taotlusi hindab EIS, kes kaasab hindamisse sõltumatuid eksperte.

Menetlusaeg koos hindamisega on kuni 20 tööpäeva.

Taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindes on järgmised:

35%
projekti kooskõla valdkondlike arengukavadega, mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme eesmärkide saavutamisele
20%
projekti põhjendatus
15%
projekti kuluefektiivsus
20%
toetuse taotleja suutlikus projekt ellu viia, mis omakorda jaguneb: - taotleja võimekus projekt ellu viia 50% - taotleja meeskonna pädevus
10%
projekti kooskõla „Eesti 2035“ aluspõhimõtete ja sihtidega

Teavitamiskohustuse täitmine

Peale rahuldamise otsuse saamist peab toetuse saaja täitma toetusest teavitamise kohustust.

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​​ ja siseturvalisuspoliitika fondidest toetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​​ ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine.

Teavitamiskohustust võib täita nt. ettevõtte veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol, kui veebileht ja sotsiaalmeedia konto on olemas, sel juhul avaldatakse lisaks logole projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa.

Teavitamiskohustust võib  täita nt plakati paigutamisel ettevõtte ruumidesse. Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodil.

Genereeri plakat

Logo failid

Projekti elluviimine - toetuse esimese osa väljamakse

Toetuse saaja esitab vahearuande e-toetuse keskkonnas. Vahearuanne esitatakse nelja kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Vahearuandes tuleb tõendada kolme kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ühe täistööajale taandatud töökoha loomine.

 • Tuleb esitada kahepoolselt allkirjastatud tööleping
 • Töötamise registrist (TÖR) väljavõte (saate võtta Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest) antud töölepinguga seotud töökohast. Täpsem info töötamise registreerimise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Peale vahearuande kinnitamist tehakse toetuse esimese osa väljamakse (15 000€).

Juhul kui töökohta ei ole loodud, siis toetuse väljamakset ei toimu.

Vahe- ja lõpparuande vormi näidis.

Projekti tulemuste tõestamine - toetuse teise osa väljamakse

Toetuse saaja esitab lõpparuande e-toetuse keskkonnas. Lõpparuanne esitatakse 30 kalendripäeva jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest.

Lõpparuandes tuleb tõendada loodud ühele täistööajale taandatud töökoha vähemalt kehtinud alampalga maksmine ja kasvupotentsiaali täitmine.

 • Esitage TSD lisa 2 ja kahepoolselt allkirjastatud tööleping ( kui see on esitatud vahearuandega, uuesti esitada ei ole vaja).  TSD lisa 2 saate Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest.
 • Esitada kasumiaruanded (projekti tegevusvaldkonnast tekkinud müügitulu tõendamine abikõlblikul esimesel ja teisel projektiaastal).

Peale lõpparuande kinnitamist tehakse toetuse teise osa väljamakse (5 000€).

Juhul kui töökohta ei ole säilitatud ja ei ole makstud vähemalt seadusega ettenähtud alampalka ning kasvupotentsiaali ei ole saavutatud, siis toimub toetuse esimese osamakse tagasinõue ja teist toetuse osamakset ei maksta välja.

Vahe- ja lõpparuande vormi näidis.

Infotund 16.04

Palun registreerige starditoetuse infotunnile.
Infotund on 16. apill kell 10.00 (kestab ca 2 tundi).
Infotund toimub üle veebi (Teamsi link saadetakse registreerumisel e-mailile).

 

Starditoetuse infotund

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda saab esitada taotluse e-​toetus keskkonnas.

Eelnõustamiseks valmista ette järgnevad dokumendid:

 • äriplaani vormil (ettevõtja poolt digitaalselt allkirjastatud)
 • finantsprognoosid vormil
 • CVd / elulookirjeldused (osanike ja juhatuse liikmete)

Maakondliku arenduskeskuse eelnõustamise läbiviija koostab digitaalselt allkirjastatud hinnangu 30 päeva jooksul eelnevalt nimetatud dokumentide esitamisest. Nimetatud hinnang tõendab eelnõustamise läbimist.

Võtke ühendust sobiva maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandiga:

Taotluse täitmine ja esitamine

Pärast eelnõustamise läbimist saate esitada taotluse e-toetuse keskkonna kaudu.

Lisaks taotlusele tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Taotlusvormi näidisvorm. Taotluse täitmise juhend.
 • Eelhinnang (maakondliku arenduskeskuse töötaja poolt digiallkirjastatult)
 • Äriplaan vormil
 • Finantsprognoosid vormil
 • Bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele vahetult eelnenud kvartali seisuga (kui ettevõttel tegevust ei ole, siis 0-bilanss)
 • CVd / elulookirjeldused (osanike ja juhatuse liikmete)
 • Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

ESITA TAOTLUS

Taotlusi hindab EIS, kes kaasab hindamisse sõltumatuid eksperte.

Menetlusaeg koos hindamisega on kuni 20 tööpäeva.

Taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindes on järgmised:

35%
projekti kooskõla valdkondlike arengukavadega, mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme eesmärkide saavutamisele
20%
projekti põhjendatus
15%
projekti kuluefektiivsus
20%
toetuse taotleja suutlikus projekt ellu viia, mis omakorda jaguneb: - taotleja võimekus projekt ellu viia 50% - taotleja meeskonna pädevus
10%
projekti kooskõla „Eesti 2035“ aluspõhimõtete ja sihtidega

Peale rahuldamise otsuse saamist peab toetuse saaja täitma toetusest teavitamise kohustust.

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​​ ja siseturvalisuspoliitika fondidest toetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​​ ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine.

Teavitamiskohustust võib täita nt. ettevõtte veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol, kui veebileht ja sotsiaalmeedia konto on olemas, sel juhul avaldatakse lisaks logole projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa.

Teavitamiskohustust võib  täita nt plakati paigutamisel ettevõtte ruumidesse. Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodil.

Genereeri plakat

Logo failid

Toetuse saaja esitab vahearuande e-toetuse keskkonnas. Vahearuanne esitatakse nelja kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Vahearuandes tuleb tõendada kolme kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ühe täistööajale taandatud töökoha loomine.

 • Tuleb esitada kahepoolselt allkirjastatud tööleping
 • Töötamise registrist (TÖR) väljavõte (saate võtta Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest) antud töölepinguga seotud töökohast. Täpsem info töötamise registreerimise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Peale vahearuande kinnitamist tehakse toetuse esimese osa väljamakse (15 000€).

Juhul kui töökohta ei ole loodud, siis toetuse väljamakset ei toimu.

Vahe- ja lõpparuande vormi näidis.

Toetuse saaja esitab lõpparuande e-toetuse keskkonnas. Lõpparuanne esitatakse 30 kalendripäeva jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest.

Lõpparuandes tuleb tõendada loodud ühele täistööajale taandatud töökoha vähemalt kehtinud alampalga maksmine ja kasvupotentsiaali täitmine.

 • Esitage TSD lisa 2 ja kahepoolselt allkirjastatud tööleping ( kui see on esitatud vahearuandega, uuesti esitada ei ole vaja).  TSD lisa 2 saate Maksu- ja Tolliameti e-teenindusest.
 • Esitada kasumiaruanded (projekti tegevusvaldkonnast tekkinud müügitulu tõendamine abikõlblikul esimesel ja teisel projektiaastal).

Peale lõpparuande kinnitamist tehakse toetuse teise osa väljamakse (5 000€).

Juhul kui töökohta ei ole säilitatud ja ei ole makstud vähemalt seadusega ettenähtud alampalka ning kasvupotentsiaali ei ole saavutatud, siis toimub toetuse esimese osamakse tagasinõue ja teist toetuse osamakset ei maksta välja.

Vahe- ja lõpparuande vormi näidis.

Abiks taotlejale

Klienditeenindus
[email protected]
627 9700

Merit Tints
[email protected]
529 2926

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Riik avas alustavale ettevõttele starditoetuse

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) avas tänasest starditoetuse, mis on mõeldud kuni 3-aastastele ettevõtetele ning selle suuruseks on 20 000 eurot. „Uuel kujul ettevõtjate starditoetuse märksõnadeks on lihtsus ja ligipääsetavus. Toetuse tingimused on muudetud lihtsamaks – näiteks ei pea ettevõtja enam tõendama toetuse kasutamise kulusid, mis tähendab, et toetust saab kasutada oma vajaduse järgi. Eelmisel perioodil kasutatigi seda enamasti materiaalse vara, peamiselt erinevate seadmete soetamiseks, mis on alustavale ettevõtjale kõige suurem väljaminek,“ ütles majanduse- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Starditoetuse eesmärk on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutliku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist üle Eesti. Ühest küljest on tegemist lihtsamat sorti toetusega,

Riik avas iduettevõtetele uue rahastusvõimaluse

EASi ja KredExi ühendasutus avas iduettevõtetele uue toetusmeetme, mis võimaldab toetada Euroopa Innovatsiooninõukogu ettevõtluskiirendist EIC Accelerator kvaliteedimärgise teeninud ettevõtteid kuni 2,5 miljoni euroga. „Saame nüüd ilma täiendava hindamiseta toetada Eesti ettevõtteid, kes on edukalt läbinud Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendi tiheda kandideerimissõela aga jäänud siiski napilt rahastusest ilma. Nimelt annab Euroopa Innovatsiooninõukogu sellistele ettevõtetele kvaliteedimärgise „Seal of Excellence“, mis tagab, et tegemist on läbimurdelist innovatsiooni loova ettevõttega,“ selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi arenduse ja innovatsiooninõunik Mikk Vahtrus.  Kvaliteedimärgise toetuse eelarve on tänavu kaheksa miljonit eurot ning seda saavad taotleda iduettevõtted, kelle projektil on otsene seos ja mõju Eesti majandusele ja kellel ei ole

Rõivatootja: püsima jäävad need ettevõtted, kellel on jätkusuutlikud lahendused juba enne turul toimuvaid muutusi olemas
Rõivatootja: püsima jäävad need ettevõtted, kellel on jätkusuutlikud lahendused juba enne turul toimuvaid muutusi olemas

Ratta- ja suusariideid tootva ettevõte Moomoo asutaja ning jalgrattasportlase Allan Orase sõnul tundus veel paar aastat tagasi, et Eesti tarbija ei ole ringmajanduse mudeliks valmis. Nüüd aga tundub, et inimeste mõttemaailm hakkab vaikselt muutuma ning otsitakse aina enam jätkusuutlikumaid lahendusi. Moomoo ühendab tipptasemel funktsionaalsed kangad, käsitööoskused ja Eesti disaini, et luua kvaliteetseid ratta- ja suusariideid. Viimased aasta aega on ettevõtte fookuses olnud tugevalt ringmajandus ja keskkonnahoid. „Me teadsime, et keskkonnateadlik tootmine tähendab kiudude taaskasutamist, jäätmete sorteerimist ja lõigete efektiivset paigutust kangale. Tegime neid tegevusi nii hästi, kui suutsime. Meil oli siht silme ees, kuid meie tegevused ei olnud piisavalt teadlikud

EASi ja KredExi ühendasutus avas uue toetusvooru teadmusmahukate arenduste elluviimiseks

Täna, 9. oktoobril avas EASi ja KredExi ühendasutus rakendusuuringute programmi (RUP) viienda toetusvooru teadmusmahukate tootearendusprojektide ja rakendusuuringute elluviimiseks. Vooru eelarve on 15 miljonit eurot ning maksimaalne toetus ühele ettevõttele kaks miljonit eurot. Ettevõtete arendusprojekte aitavad ette valmistada ja läbi mõelda erinevate valdkondade spetsialistid.  “Eesti majandusele uue hoo andmise eelduseks on üleminek teadmusmahukale majandusele ning seeläbi kõrgtehnoloogilise ekspordi suurendamine. Selliste tehnoloogiate väljatöötamine on seotud suure riskiga, mistõttu tuleb riik ettevõtjatele nii nõu kui ka toetusega appi,” sõnas EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute osakonna juht Madis Raukas.  Ta lisas, et RUP aitab ettevõtetel riske maandada ning arendustööd kiirendada. Taotlusprotsessis osalemise eelduseks on

Eesti tervisetehnoloogia ettevõtted said Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendist kokku üle 18 miljoni euro

Eesti tervisetehnoloogia iduettevõtted GeneCode ja BetterMedicine said Euroopa Innovatsiooninõukogu ettevõtluskiirendist EIC Accelerator kokku €18,4 miljoni suuruse toetuse.1,7 miljoni suuruse granditoetuse ja sellele pärast eel-kliinilist uuringut lisanduva 14,3 miljoni suuruse omakapitaliinvesteeringu kaasanud iduettevõtte GeneCode on välja töötanud ravimi selliste krooniliste ja progresseeruvate neurodegeratiivsete haiguste raviks nagu näiteks Parkinsoni tõbi ja lihaste kärbumine ehk ALS. Kokku nii suurt finantseeringut ei ole varem ükski Eesti ettevõte EIC Acceleratorist saanud. Genecode’i juhi Paavo Pilve sõnul on toetus neile äärmiselt oluline ning aitab koheselt teadus- ja arendustegevustega jätkata. Samuti on tulevikus võimalus kõrgema väärtuse pealt kapitali kaasata. „Meie eesmärk on järgmistel aastatel viia läbi eel-kliinilised uuringud ehk

Sind võib veel huvitada

Avatud
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
teadmussiire

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
Toetus

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Avatud
Meistriklass

Ringdisaini meistriklass

Hind 1300 eurot + KM
Kestus 7 kuud
Avatud
Teenus

Tippinnovaatorite programm

Hind 5000 eurot + KM
Kestus 8 kuud (sügis 2024 - suvi 2025)
Avatud
Teenus

Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse nõustamine

Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
Toetus

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Avatud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 10 000
Kestus kuni 6 kuud
Avatud
ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
tootearendus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
Nõustamine

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Hind alates 5-st töötunnist 100 €/h
Kestus kuni 5 tundi tasuta
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Tulemas
Tootearendus ja innovatsioon

Reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 100 000
Tulemas
Toetus

Reaalajamajanduse arendamise toetused

Suletud
Meistriklass

Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass loomeettevõtetele

Hind 500 eurot + KM
Kestus 3 kuud
Tagasi üles