Vaata peasisu

Meede toetab sektoritevahelist koostööd

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA koostöös Eesti Teadusagentuuriga nõustab ettevõtteid, kes soovivad kasutada Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkirja alusel rahastatavat toetusmeedet “Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine” valdkondlike tippspetsialistide palkamiseks teadus- ja arendusasutustest ning ülikoolides või teadmussiirde doktorandi palkamiseks.

Meetme eesmärgiks on edendada teadmiste jagamist ehk teadmussiiret, soodustades palgakulu toetusega töötajate liikuvust ja koostööd Eesti teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide ning avaliku, erasektori ja kolmanda sektori organisatsioonide vahel.

NB! Sektoritevahelise mobiilsuse toetust annab välja Riigi Tugiteenuste Keskus.

Tutvu meetme täpsema sisu ja toetustingimuste Eesti Teadusagentuuri lehel, siin.

Nimi
Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine
Omafinantseering
vähemalt 30%
Kogu toetussumma
6 000 000 eurot
Staatus
Avatud (kuni 31.10.2024)
Avatud

Mis valdkonna projekte oodatakse?

tehisintellekt, masinõpe, asjade internet, küberteemad

personaalmeditsiin, e-tervis

puit, toit, põlevkivi ja nanotehnoloogiline lähenemine materjalitehnoloogiale

tõhusam tootmine, taastuvenergialahendused, jagamissüsteemid, kontrollsüsteemid

Kes saavad toetust taotleda?

 • Ettevõtted, kes on huvitatud teadmiste- ja tehnoloogiamahukate ärimudelite väljatöötamisest; kes juba tegelevad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga, kuid vajavad eesmärkide saavutamiseks lisaressursse ja -teadmisi; kellel on potentsiaali suurendada oma äritegevusega seotud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni mahtu.
 • Teadus- ja arendusasutused, riigi rakenduskõrgkoolid, teadlased, doktorandid/noored teadlased, akadeemiline ja toetav personal. 
 • Ministeeriumid ja muud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga seotud avaliku sektori asutused (nt kohalikud omavalitsused, munitsipaalüksused), valitsusvälised organisatsioonid, kesk- ja kohaliku omavalitsuse asutused.

Mis on selle toetuse eesmärk?

Konkurentsivõime suureneb, ettevõtte või asutuse efektiivsus paraneb teadus- ja arendustegevuse kaudu

Läbi teadusarendustegevuse ja tootearenduse kasvab müügitulu

Suureneb TA tegevusega tegelevate töötajate arv

Tööjõukulu ühikuhind ja toetusmäärad

Teadlase, tippspetsialisti ja teadmussiirdedoktorandi tööjõukulu ühikuhind ning toetusmäärad rakendusuuringutele ja eksperimentaalarendusele, sõltuvalt ettevõtte suurusest:

 

 • Teadlase ja tippspetsialisti tööjõukulu ühikuhind ühe kuu kohta täiskoormuse korral on 4171 eurot.  
 • Teadmussiirdedoktorandi tööjõukulu ühikuhind ühe kuu kohta täiskoormuse korral on 2651 eurot.  
 • Toetusmäär rakendusuuringutele 70% kuni 50%, eksperimentaalarendusele (sh tootearendus) 45% kuni 25% vastavalt ettevõtte suurusele (väike, keskmine ja suurettevõte). 
 • Tööjõukulude ühikuhinnale lisandub 40% tööjõukulude ühikuhinnast muudeks kuludeks (sh. teadustöö kulud – lähetuskulud, doktoritöö projektiga saadud teadus- ja arendustegevuse tulemuste publitseerimise ja populariseerimisega ning intellektuaalomandi kaitsmisega seotud kulud ning muud teadustöö läbiviimiseks vajalikud otsesed kulud lähtuvalt uurimisprojekti eripärast, mh ülikooli labori kasutamisega seonduvad kulud). 

 

Tutvu tingimustega

Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega – mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui ka projekti teostamisel.

 

 • Riigi Tugiteenuste Keskuse veebist saad põhjalikumat infot toetuse taotlemise kohta.
 • EAS nõustab taotluse koostamisel ja koostööpartnerite leidmisel. Samuti jagame infot kõigis intellektuaalomandit puudutavates küsimustes.
 • Eesti Teadusagentuur nõustab kõigis neis küsimustes, mis puudutavad taotleja kvalifitseerumist rakendusuuringu või tootearenduse tingimustele.

Projekti kestvus

 • Teadlase ja tippspetsialisti palkamine (tegevused 1 ja 2) – toetust saab taotleda minimaalselt 3 kuuks ning maksimaalne toetatav projekt saab olla kuni 2 aastat alates projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäevast teadlase ja tippspetsialisti palkamisel. 
 • Teadmussiirdedoktorandi projekti puhul minimaalselt 3 aastat (36 kuud) ja maksimaalselt kuus aastat (72 kuud).
  1,0 koormusega töötamise korral makstakse toetust maksimaalselt 48 kuud, arvestades doktorandi immatrikuleerimisest ülikooli doktoriõppesse.
  Maksimaalset abikõlblikkuse perioodi (6 aastat) saab kasutada, kui teadmussiirdedoktorant võetakse tööle osalise töökoormusega.
   

Täida ja esita taotlus

Taotluse saad koostada ja esitada struktuuritoetuse e-keskkonnas, kuhu pead sisse logima kas mobiil-ID või ID-kaardiga.

Projekti teekond

Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega – mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui ka projekti teostamisel.

 

 • Riigi Tugiteenuste Keskuse veebist saad põhjalikumat infot toetuse taotlemise kohta.
 • EAS nõustab taotluse koostamisel ja koostööpartnerite leidmisel. Samuti jagame infot kõigis intellektuaalomandit puudutavates küsimustes.
 • Eesti Teadusagentuur nõustab kõigis neis küsimustes, mis puudutavad taotleja kvalifitseerumist rakendusuuringu või tootearenduse tingimustele.

 • Teadlase ja tippspetsialisti palkamine (tegevused 1 ja 2) – toetust saab taotleda minimaalselt 3 kuuks ning maksimaalne toetatav projekt saab olla kuni 2 aastat alates projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäevast teadlase ja tippspetsialisti palkamisel. 
 • Teadmussiirdedoktorandi projekti puhul minimaalselt 3 aastat (36 kuud) ja maksimaalselt kuus aastat (72 kuud).
  1,0 koormusega töötamise korral makstakse toetust maksimaalselt 48 kuud, arvestades doktorandi immatrikuleerimisest ülikooli doktoriõppesse.
  Maksimaalset abikõlblikkuse perioodi (6 aastat) saab kasutada, kui teadmussiirdedoktorant võetakse tööle osalise töökoormusega.
   

Taotluse saad koostada ja esitada struktuuritoetuse e-keskkonnas, kuhu pead sisse logima kas mobiil-ID või ID-kaardiga.

Abiks taotlejale

Kersti Vaarmets
[email protected]
+372 5887 5715

Täpne info taotlemise kohta on Riigi Tugiteenuste veebis

Uuri lähemalt

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Eesti tervisetehnoloogia ettevõtted said Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendist kokku üle 18 miljoni euro

Eesti tervisetehnoloogia iduettevõtted GeneCode ja BetterMedicine said Euroopa Innovatsiooninõukogu ettevõtluskiirendist EIC Accelerator kokku €18,4 miljoni suuruse toetuse.1,7 miljoni suuruse granditoetuse ja sellele pärast eel-kliinilist uuringut lisanduva 14,3 miljoni suuruse omakapitaliinvesteeringu kaasanud iduettevõtte GeneCode on välja töötanud ravimi selliste krooniliste ja progresseeruvate neurodegeratiivsete haiguste raviks nagu näiteks Parkinsoni tõbi ja lihaste kärbumine ehk ALS. Kokku nii suurt finantseeringut ei ole varem ükski Eesti ettevõte EIC Acceleratorist saanud. Genecode’i juhi Paavo Pilve sõnul on toetus neile äärmiselt oluline ning aitab koheselt teadus- ja arendustegevustega jätkata. Samuti on tulevikus võimalus kõrgema väärtuse pealt kapitali kaasata. „Meie eesmärk on järgmistel aastatel viia läbi eel-kliinilised uuringud ehk

Riik toetab Ida-Virumaa ettevõtjate rakendusuuringuid ja piloottaristu rajamist 25 miljoni euroga

17. juulil avaneb taotlusvoor Ida-Viru ettevõtjate rakendusuuringute ning uue toote, teenuse või tehnoloogia esmakordseks tööstuslikuks kasutuselevõtuks vajamineva piloottaristu rajamise toetamiseks. Ainult teadus- ja arendustegevusi sisaldavate projektide puhul on toetus ühe projekti kohta 100 000 – 2 miljonit eurot ning kuni 14. septembrini avatud vooru kogumaht on 10 miljonit eurot. Piloottaristut hõlmavate projektide jaoks on taotlemine avatud jooksvalt kuni eelarveliste vahendite (15 miljonit) ammendumiseni ning maksimaalne toetus ühe projekti kohta 5 miljonit eurot. Toetust rahastatakse Õiglase Ülemineku Fondist, mille eesmärk on luua põlevkivitööstusele alternatiivseid kõrgema lisandväärtusega töökohti. Toetuse tingimus on, et projekti viiakse ellu või selle tulemusi rakendatakse Ida-Viru maakonnas. Rohkem infot ja eelnõustamine:

Tagasivaade koostöökonverentsile: kuidas meil teaduse ja ettevõtluse koostöö tegelikult edeneb?

Edukaks koostöös ettevõtjate ja teadlaste vahel on oluline mõlemale oluliste eesmärkide selgeks tegemine kohe koostöö alguses ning ühiseid tegevusi toetavate programmide järjepidevus, tõid välja veebruaris toimunud teaduse ja ettevõtluse koostöökonverentsil osalejad. Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava näeb ette teadmusmahukusele tugineva tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvu ning teadmussiirde võimekuse suurendamist. Selleks on vaja kaasata ettevõtetesse rohkem teadlasi ja inseneeria ning tooterenduse teadmiste ning kogemustega inimesi. Veebruaris toimunud koostöökonverentsil said suud puhtaks rääkida nii teadlased kui ettevõtjad. Ettevõtjate poolt jäid kõlama märksõnad: vastastikune mõistmine ja järjepidevus. Kiirus vs põhjalikkus Asjade interneti lahendusi arendava ettevõtte Thinnect asutaja ja tegevjuht Jürgo Preden,

Teadlaste ja ettevõtjate koostööpäev sillutab teed uutele lahendustele

Selle hooaja viimane teadlaste ja ettevõtjate koostööpäev tõi kokku metalli ja masinaehituse valdkonna tegijad. EASi ja KredExi ühendasutuse ning Eesti Teadusagentuuri üritustesari on läbi kuue kohtumise inspireerinud uusi lahendusi looma nii kogenud kui ka esmakordselt teadlastega ühiseid lahendusi arutanud ettevõtjaid.  „Vestlused teadlastega olid väga positiivsed, nad olid väga abivalmid koostööd tegema ja kaasa mõtlema,“ sõnab veoautode tõstemehhanismide müügi ning raamautodele täislahendusi pakkuva ettevõtte Pro Lift tegevjuht Raido Välk. Lisaks sellele, et koostööpäev pakkus esimest korda võimalust teadlastega koostöövõimalusi arutada, oli ka sellise formaadiga sündmusel osalemine ettevõtja jaoks esmakordne. „Üritus üllatas mind täielikult. Kuna ootusi ei olnud, võib öelda, et jäin

Madis Raukas: rakendusuuringute keskus täidab tühimiku teadus-arendus maastikul

Riik on otsustanud luua rakendusuuringute keskuse, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele tugiteenuseid teadmusmahuka tootearenduse läbiviimiseks. Keskuse loomise raames lisandub AS Metroserdi tegevustele viis valdkonda: biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmed. Miks meil seda vaja on, kirjutab EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi juht Madis Raukas. Me oleme paari aastaga EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi raames nõustanud rohkem kui 350 teadmusmahukat arendusideed alates erinevatest liha alternatiividest kuni põlevkivituha väärindamise, isejuhtivate sõidukite ja digiravimiteni. Igapäevaselt ettevõtete ja teadusasutustega töötades on ilmnenud tühimik Eesti innovatsioonimaastikul – nimelt on meil mitmetes valdkondades rahvusvaheliselt tunnustatud teadusrühmad ja ambitsioonikad ettevõtted, kuid puudub platvorm teadusuuringute viimiseks tööstuslikule

Sind võib veel huvitada

Avatud
innopööre

Tööstussümbioosi algatamine Eesti maakondades

Hind I faas - seminaril ja töötoas osalemine tasuta
II faas – 2-kuulise sümbioosi raames mentori kaasamise arvestus VTA (selgumisel)
Kestus 3 kuud
Avatud
innovatsioon

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
arendusosak

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Avatud
innopööre

Tippinnovaatorite programm

Hind 5000 eurot + KM
Kestus 8 kuud (nov - juuni) + 6 kuud jätkuprogramm
Avatud
innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
innovatsioon

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
innovatsioon

Rohetoetus: tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Avatud
EIC

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000 (millele lisandub kuni 15 000 000 omakapitaliinvesteeringuna)
Kestus kuni 2 aastat
Avatud
arendamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Avatud
innovatsioon

Intellektuaalomandi äristrateegiline nõustamine

Hind 100 €/h + km
Kestus 5 esimest tundi tasuta
Avatud
äri arendamine

Arenduskoostöö eksperdide nõustamine

Hind Esimesed 6 h tasuta, seejärel 100 €/h
Avatud
äri arendamine

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
innovatsioon

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
innovatsioon

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Hind alates 5-st töötunnist 100 €/h
Kestus kuni 5 tundi tasuta
Avatud
innovatsioon

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Tulemas
digi

Reaalajamajanduse kliendi tundmise andmevahetusteenus prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 100 000
Tulemas
innovatsioon

Reaalajamajanduse arendamise toetused

Tulemas
digi

Reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 150 000
Suletud
digi

Reaalajamajanduse uudse lahenduse tervikprotsessi väljatöötamise toetus

Suurim toetus 100 000
Tagasi üles