Vaata peasisu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU (RRF) (EST)

Rohetoetus: tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Toetame rohemõtlemise sidumist ettevõtja strateegilise missiooniga

Et “roheline” muutuks äritegevuse lahutamatuks osaks, saab tööstusettevõtja välist nõustajat kasutades selgitada välja ettevõtte hetke rohevõimekuse ning avastada ja juurutada mõjusaid viise tootmise toimepidevuse tagamiseks suunaga kestlikule arengule.

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest”.

NB! Toetuse andmise määrus on muutunud: toetust saab taotleda ka investeeringuteks materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse, mis võimaldab optimeerida ressursikasutust ning vähendada ettevõtte CO2 jalajälge.

Toetuse taotlemine on jooksev.

Nimi
Rohetoetus: tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus
Suurim toetus
roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Omafinantseering
vähemalt 50%
Kogu toetussumma
8 706 543
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kes on tööstusettevõtjad (EMTAK B, C), välja arvatud kivi- ja pruunsöe kaevandamine (jagu B, alajagu 05), nafta ja maagaasi tootmine ja tootmist abistavad tegevusalad (jagu B, alajagu 06 ja 091) ning tubakatoodete tootmine (jagu C, alajagu 12).

Kogemuslood

Tutvu edukate ettevõtetega, mis on toetuse abil arendustegevusi ellu kutsunud.

Endrus Arge
Endrus Arge
Wallenium OÜ, Kaasasutaja ja nõukogu esimees

Kuigi oleme roheteemadele ka varem mõelnud siis läbi süstematiseeritud lähenemise tekkisid meile mitte ainult konkreetne teekaart prioriteetide ja ajaraamiga vaid ka täiesti uued toote- ja teenuste ideed, mis meie klientidele rohepöörde valguses rohkem väärtust võivad pakkuda.

Mis valdkonna projekte ootame

Ettevõtja kaasab ettevõttevälise nõustaja roheauditi läbiviimiseks. Koostatakse teekaart, millega antakse hinnang organisatsiooni rohevõimekusele, mõtestatakse äritegevuse ringsus ning osundatakse kitsaskohtadele, võimalikele lahendustele, ajahorisondile, lahenduste hinnangulistele maksumustele ja mõjule majandustulemustele. Seatakse 2 aasta arendusprioriteedid, mida ettevõte võib asuda ellu rakendama toetuse teises etapis. Lisaks teekaardile on võimalik nõustajalt tellida ka organisatsiooni ja toote keskkonnamõju hinnangud ning deklaratsioonide koostamise ja avaldamise. 

Ettevõtja jätkab teekaardist selgunud arenduseesmärkide saavutamist. Projektiplaanis kirjeldatakse vähemalt üks teekaardist tulenev põhitegevus ning viiakse see projekti jooksul toote-, protsessiarenduse või investeeringuna ellu. Projekti tulemusena luuakse eeldused kestlikele ärivõimalustele ning mõjutatakse ettevõtja ärimudelit. Toetus võimaldab muuhulgas arendada välja uusi tooteid/teenuseid, suurendada olemasolevate toodete/teenuste eluiga, parendada protsesse, teha investeeringuid ning koolitada ettevõtja töötajaid. Projekti tegevused peavad parendama ettevõtte valmisolekut ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtuks ning seniste praktikate muutumist kestlikumaks. On oluline, et kõik tegevused toetaksid ettevõtte kasvuhoonegaaside heite ja ressursikulu vähenemist.

Mis minu ettevõttes muutub?

Ettevõtja rohevõimekus ja ärimudeli ringsus on analüüsitud ning teekaart loodud

Rohearendus ettevõttes juurutatud

Suureneb roheteadlikkus

Eelnõustamine

Küsi lisainfot [email protected] (+372 627 9452) või registreeru eelnõustamisele
Eelnõustamise läbimine ei ole kohustuslik.

Ettevalmistus roheauditi teenusepakkuja leidmiseks

Koosta eksperdi teenuse ostmiseks lähteülesanne, kus kirjeldad ootusi eksperdile või ekspertide grupile, teenuse sisu ning parima pakkuja valiku aluseid. Võta lähteülesande alusel vähemalt 2 võrreldavat hinnapakkumist roheauditi läbiviimiseks ja veendu, et teekaardi koostamiseks on kõik vajalikud kompetentsid kaasatud. On oluline, et saadud pakkumised oleksid võrreldavad, st sisaldaksid samu teenuseid. Täida eksperdi kompetentside kinnitamiseks varasema kogemuse vorm.

Juhend hinnapakkumiste võtmiseks ja lähteülesande koostamiseks

Eksperdi varasema kogemuse ülevaate vorm

Taotluse ettevalmistamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette.

NB! Roheauditi projektidele ja teekaardist tuleneva arendustegevuse projektidele on erinevad vormid ja nõudmised.

 

Taotlusvormi näidis

Eelarve vorm

Teekaardi koostamise juhend

Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)

Volikirja näidis (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Lähteülesanne ja hinnapakkumised  (juhend hinnapakkumiste võtmiseks ja lähteülesande koostamiseks)
 • Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne või finantsaruanded (kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on saabunud, peab aruanne olema esitatud äriregistrile)
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne taotlemisele eelneva kvartali seisuga
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Kirjuta lahti arendustegevus, kasutades selleks projektiplaani vormi. Seejärel koosta taotluse esitamiseks vajaminevad lisadokumendid:

Taotlusvormi näidis

Projektiplaani vorm

Teekaardi koostamise juhend

Eelarve vorm

Majandusnäitajate prognoosi vorm

Analüüs projekti tegevuste vastavuse “Ei kahjusta oluliselt” põhimõtte kohta

Juhend “Ei kahjusta oluliselt” põhimõtte kohta

Hankeplaan riigihankekohuslasest taotleja puhul

Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)

Volikirja näidis (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)

Taotluse esitamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Taotluse hindamine

Roheauditi taotluse hindamiseks kulub kuni 20 tööpäeva. Teekaardist tuleneva arendustegevuse taotluse hindamiseks kuni 30 tööpäeva.

Roheauditi projektide osas viime läbi taotluse vastavushindamise:

 • kas projekt vastab toetuse määruse eesmärgile
 • kas taotlus vastab määruses kehtestatud nõuetele
 • kas taotleja vastab määruses kehtestatud nõuetele

Esmalt viime läbi taotluse vastavushindamise. Projekte hindab vastavalt hindamismetoodikale hindamiskomisjon. Vajadusel kaasame hindamisse eksperte.

Hindamismetoodika

Hindamiskriteeriumid:

40% projekti tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele, milles hinnatakse projekti panust toetuse andmise eesmärkide ja tulemuste täitmisse ning projekti mõju ettevõtja arengule ja Eesti majandusele

20% projekti tegevuste mõju kliimaneutraalsele majandusele, vastupanuvõimele ja kliimamuutustega kohanemisele, muu hulgas hinnatakse ringmajanduse põhimõtete asutusesisest kasutuselevõttu ja transpordi- ja ladustamise lahenduste üleviimist uutele alustele ning kasvuhoonegaaside heite ja ressursikulu vähenemist

20% projekti kvaliteet, mille raames hinnatakse projekti realistlikkust, selgust ja tulemuste mõõdetavust

20% taotleja võimekus projekti ellu viia, mille raames hinnatakse taotleja rohe- ja finantsvõimekust ning riskide juhtimise oskust

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

NB! Kui roheauditi või teekaardist tuleneva arendustegevuse projekt hõlmab ettevõtja tasandil kasvuhoonegaaside jalajälje hindamist, tuleb järgida rahvusvahelist kasvuhoonegaaside Greenhouse Gas Protocol standardit ning hinnang peab olema kooskõlas Kliimaministeeriumi välja töötatud mudeliga.

Kasvuhoonegaaside protokoll (GHG protocol)

Kliimaministeeriumi KHG jalajälje arvutusmudel ja juhend

Olles saanud toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest, on sul ka kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

NB! Pane tähele, et roheauditi projektidele ning teekaardist tuleneva arendustegevuse projektide aruandlusele on erinevad nõudmised. Loe lähemalt:

Roheauditi projektidel on vaja esitada vaid lõpparuanne, millele tuleb lisada valminud teekaart.
Aruandes too välja oma hinnang projekti tulemuslikkusele ja elluviimisele, roheauditi protsessile ning roheauditit läbiviinud eksperdile.

Toetuse summa makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast seda, kui on esitatud aruanne projekti tulemuste saavutamiste kohta. Kui selgub, et töö ei vasta nõuetele, siis toetust välja ei maksta.

Roheauditi projekti lõpparuande näidisvorm

Teekaardist tuleneva arendustegevuse projektid esitavad sõltuvalt projekti pikkusest lisaks lõpparuandele ka vahearuande(d).

Vahearuandes too välja kõik antud perioodil tehtud tegevused ja saavutused ning maksetaotluses antud perioodi kulud.

Lõpparuandele lisa tuleb lisada valminud arendustegevust tõendavad materjalid. Too välja oma hinnang projekti tulemuslikkusele ning mõju ärimudeli muutmisele.

Toetuse summa makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast seda, kui on esitatud aruanne projekti tulemuste saavutamiste kohta. Kui selgub, et töö ei vasta nõuetele, siis toetust välja ei maksta.

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

Projekti etapid

Küsi lisainfot [email protected] (+372 627 9452) või registreeru eelnõustamisele
Eelnõustamise läbimine ei ole kohustuslik.

Koosta eksperdi teenuse ostmiseks lähteülesanne, kus kirjeldad ootusi eksperdile või ekspertide grupile, teenuse sisu ning parima pakkuja valiku aluseid. Võta lähteülesande alusel vähemalt 2 võrreldavat hinnapakkumist roheauditi läbiviimiseks ja veendu, et teekaardi koostamiseks on kõik vajalikud kompetentsid kaasatud. On oluline, et saadud pakkumised oleksid võrreldavad, st sisaldaksid samu teenuseid. Täida eksperdi kompetentside kinnitamiseks varasema kogemuse vorm.

Juhend hinnapakkumiste võtmiseks ja lähteülesande koostamiseks

Eksperdi varasema kogemuse ülevaate vorm

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette.

NB! Roheauditi projektidele ja teekaardist tuleneva arendustegevuse projektidele on erinevad vormid ja nõudmised.

 

Taotlusvormi näidis

Eelarve vorm

Teekaardi koostamise juhend

Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)

Volikirja näidis (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Lähteülesanne ja hinnapakkumised  (juhend hinnapakkumiste võtmiseks ja lähteülesande koostamiseks)
 • Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne või finantsaruanded (kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on saabunud, peab aruanne olema esitatud äriregistrile)
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne taotlemisele eelneva kvartali seisuga
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Kirjuta lahti arendustegevus, kasutades selleks projektiplaani vormi. Seejärel koosta taotluse esitamiseks vajaminevad lisadokumendid:

Taotlusvormi näidis

Projektiplaani vorm

Teekaardi koostamise juhend

Eelarve vorm

Majandusnäitajate prognoosi vorm

Analüüs projekti tegevuste vastavuse “Ei kahjusta oluliselt” põhimõtte kohta

Juhend “Ei kahjusta oluliselt” põhimõtte kohta

Hankeplaan riigihankekohuslasest taotleja puhul

Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)

Volikirja näidis (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Roheauditi taotluse hindamiseks kulub kuni 20 tööpäeva. Teekaardist tuleneva arendustegevuse taotluse hindamiseks kuni 30 tööpäeva.

Roheauditi projektide osas viime läbi taotluse vastavushindamise:

 • kas projekt vastab toetuse määruse eesmärgile
 • kas taotlus vastab määruses kehtestatud nõuetele
 • kas taotleja vastab määruses kehtestatud nõuetele

Esmalt viime läbi taotluse vastavushindamise. Projekte hindab vastavalt hindamismetoodikale hindamiskomisjon. Vajadusel kaasame hindamisse eksperte.

Hindamismetoodika

Hindamiskriteeriumid:

40% projekti tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele, milles hinnatakse projekti panust toetuse andmise eesmärkide ja tulemuste täitmisse ning projekti mõju ettevõtja arengule ja Eesti majandusele

20% projekti tegevuste mõju kliimaneutraalsele majandusele, vastupanuvõimele ja kliimamuutustega kohanemisele, muu hulgas hinnatakse ringmajanduse põhimõtete asutusesisest kasutuselevõttu ja transpordi- ja ladustamise lahenduste üleviimist uutele alustele ning kasvuhoonegaaside heite ja ressursikulu vähenemist

20% projekti kvaliteet, mille raames hinnatakse projekti realistlikkust, selgust ja tulemuste mõõdetavust

20% taotleja võimekus projekti ellu viia, mille raames hinnatakse taotleja rohe- ja finantsvõimekust ning riskide juhtimise oskust

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

NB! Kui roheauditi või teekaardist tuleneva arendustegevuse projekt hõlmab ettevõtja tasandil kasvuhoonegaaside jalajälje hindamist, tuleb järgida rahvusvahelist kasvuhoonegaaside Greenhouse Gas Protocol standardit ning hinnang peab olema kooskõlas Kliimaministeeriumi välja töötatud mudeliga.

Kasvuhoonegaaside protokoll (GHG protocol)

Kliimaministeeriumi KHG jalajälje arvutusmudel ja juhend

Olles saanud toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest, on sul ka kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

NB! Pane tähele, et roheauditi projektidele ning teekaardist tuleneva arendustegevuse projektide aruandlusele on erinevad nõudmised. Loe lähemalt:

Roheauditi projektidel on vaja esitada vaid lõpparuanne, millele tuleb lisada valminud teekaart.
Aruandes too välja oma hinnang projekti tulemuslikkusele ja elluviimisele, roheauditi protsessile ning roheauditit läbiviinud eksperdile.

Toetuse summa makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast seda, kui on esitatud aruanne projekti tulemuste saavutamiste kohta. Kui selgub, et töö ei vasta nõuetele, siis toetust välja ei maksta.

Roheauditi projekti lõpparuande näidisvorm

Teekaardist tuleneva arendustegevuse projektid esitavad sõltuvalt projekti pikkusest lisaks lõpparuandele ka vahearuande(d).

Vahearuandes too välja kõik antud perioodil tehtud tegevused ja saavutused ning maksetaotluses antud perioodi kulud.

Lõpparuandele lisa tuleb lisada valminud arendustegevust tõendavad materjalid. Too välja oma hinnang projekti tulemuslikkusele ning mõju ärimudeli muutmisele.

Toetuse summa makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast seda, kui on esitatud aruanne projekti tulemuste saavutamiste kohta. Kui selgub, et töö ei vasta nõuetele, siis toetust välja ei maksta.

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

Abiks taotlejale

Anari Lilleoja

teenusejuht

+372 627 9452

[email protected]

Infokeskus

+372 627 9700

[email protected]

Juhendid

Kliimaministeeriumi KHG jalajälje arvutusmudel ja juhend

Kasvuhoonegaaside protokoll (GHG protocol)

Juhend “Ei kahjusta oluliselt” põhimõtte kohta
Hindamise võib läbi viia keskkonnavaldkonnas teadmisi omav isik, kelleks võib olla spetsialist või ekspert, kellel on keskkonnavaldkonnaga seotud haridus või varasem kogemus.  „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavust võib hinnata taotleja, kes omab vastavat pädevust või väline keskkonnaekspert.
Korduma kippuvad küsimused (KKK) „ei kahjusta oluliselt/DNSH“ teemal „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega arvestamiseks toetuste taotlemisel ja andmisel. Koostaja: Kristel Lopsik (RTK)

Nimekiri EL heitekoguste kauplemise süsteemi kuuluvatest ettevõtjatest ja tootmisüksustest

Teekaardi koostamise juhend

Juhend hinnapakkumiste võtmiseks ja lähteülesande koostamiseks

Kasulik info

Toetuse lühitutvustus

Ringmajanduse mõisted, põhimõtted

EL ja Eesti suunad ringmajanduses, ringmajanduse rakendamine ettevõttes

Kasulikku lugemist:

Loe toetuse tingimuste kohta lähemalt toetuse määrusest.

Muud läbivad taaste- ja vasutpidavusrahastu (RRF) õigusaktid ja juhendid

Toetuse määrus

Kestlik areng on sotsiaal-, keskkonna- ja majandusvaldkonna kooskõlaline arendamine eesmärgiga kaotada vaesus, kaitsta keskkonda ja tõsta inimeste heaolu pikaajaliselt jätkusuutliku ühiskondliku toimemudeli kaudu

Ringmajandus on tootmis- ja tarbimismudel, mille puhul ja tooteid jagatakse, laenatakse, kasutatakse korduvalt, parandatakse, uuendatakse ja olemasolevaid materjale, nii kasutuseta jäänud tooteid kui materjalina teisest tooret või juba tekkinud jäätmeid võetakse ringlusse võimalikult kaua, millega pikendatakse toodete olelusringi

Roheaudit on protsess, mille raames kaardistatakse ettevõtja rohevõimekus, ärimudeli ringsus ja koostatakse teekaart ning mis võib sisaldada organisatsiooni ja toote keskkonnamõju hinnangute ja deklaratsioonide koostamist ja avaldamist, samuti teekaardi arendustegevuste elluviimise „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavuse analüüsi

Roheauditi läbiviija on ekspert või ekspertide grupp, kes omab põhjalikke teadmisi ja kogemusi keskkonna- ja kliimavaldkonnas, sh ringmajandus, keskkonnajuhtimissüsteemide- ja strateegiate rakendamine, toote ja teenuse olelusringi kestlik kujundamine ja/või keskkonnamõju hindamisest. Eksperdil on lisaks eelnevale tootmisettevõtte kogemus rohetehnoloogiate kasutamise, arendamise ja rakendamise osas. Juhul, kui roheauditi käigus viiakse läbi ettevõtte kasvuhoonegaaside jalajälje hindamine, siis on vajalik vastava pädevusega eksperdi kaasamine

Rohevõimekus on ettevõtja küpsuse tase ja pädevus keskkonna- ja kliimamõjudega tegelemisel, mis sõltub omanikutahtest, juhtimissüsteemist, meeskonna teadlikkusest, rohetemaatika sidususe ulatusest äristrateegiaga ning planeeritud rohearendustegevuste ellukutsumisest

Rohetehnoloogia on kestlik ja keskkonnahoidlik tehnoloogia, mis vähendab kogu elutsükli ulatuses inimtegevuse mõju keskkonnale

Ärimudeli ringsus on toote või teenuse olelusringi etappidele tuginev analüüs, mis selgitab välja, mil määral on ringmajanduse põhimõtted juurutatud ettevõtja põhitegevusalasse ning kui perspektiivikas võiks nende toote- või teenusearendamisse rakendamine olla tulevikus

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Fotod: Eesti meretööstus otsib rahvusvaheliselt messilt uusi koostööpartnereid

EAS viib kaheksa ettevõtet Eesti ühisstendiga meretööstuse messile SMM 2022, mis toimub 6.-9. septembrini Hamburgis. SMM mess on maailma juhtiv merendussektori mess, kus sel aastal osalevad ca 2000 eksponenti ja üle 40 000 külastaja enam kui 100 riigist. „Messi mastaabist annab aimu see, et see toimub kokku ligi 90 000 ruutmeetril, mis on kümme korda suurem kui Pirita teel asuv Eesti Näituste messikeskus,“ näitlikustas EASi Saksamaa ekspordinõunik Leana Kammertöns. Tänavu on fookuses merenduses toimuv üleminek rohelisele energiale, digitaliseerimine ja kliimamuutused. „See on ülihea võimalus Eesti ettevõtetele tutvustada oma uusi tooteid, end meretööstuse trendide ja arengutega kurssi viia ja uusi kontakte luua,“

Kestlikkuse konverents Roheline Laine tuleb taas!  
Kestlikkuse konverents Roheline Laine tuleb taas!  

Kas roheregulatsioonid ajavad pea sassi? Sellisel juhul on meil teile lahendus: kestlikkuse teemaline ärikonverents Roheline Laine tuleb taas! Jagame mõtteid, kuidas kohaneda ja roheregulatsioonide keskel pea selgena hoida. Toome kokku Eesti parima teooria, praktika ja rahvusvahelise vaate kestliku ettevõtluse teemadel. Võrreldes varasemate aastatega on üritus sel aastal kolmepäevane – 8. ja 9. aprillil toimuvad kõrvalüritused sündmusturundajatele ning rõiva- ja disainiettevõtjatele ning laiem põhiprogramm 10. aprillil Kai kunstikeskuses. Konverents on ka veebist jälgitav.   EASi ja KredExi ühendasutuse rohevaldkonna teenuste teemajuht Anet Adamson selgitab, miks tasub konverentsil osaleda:   Kellele Roheline Laine on suunatud?  Kuna viimaste aastate keskkonnateemalised uudised, aktsioonid ja olulisi muudatusi

KredExi käendus aitab ülimenukal Cruffin Saiatehasel kasvuplaane täita

Tartus tegutsev Cruffin Saiatehas tähistab sel kevadel juba kolmandat sünnipäeva. Selle ajaga on ettevõte laiendanud oma ruume ligi kaks korda ja investeerinud palju kvaliteetsetesse masinatesse. Suureks abiks oli KredExi stardilaen, mis andis võimaluse soetada kõige olulisem köögitehnika. „Päris kriisivabas maailmas me tegutsenud ei olegi ja pidev uute olukordadega kohanemine on meid üsna vastupidavaks teinud,” nendib ettevõtte omanik ja peapagar Kristian Neemela. „Alustasime ajal, kui pandeemia oli veel täies hoos ja toitlustussektor selleks ajaks juba päris kõvasti pihta saanud, nii et uutesse tegijatesse suhtuti üsna ettevaatlikult. Meil vedas ajastusega – kuna uksi avades ei tohtinud kliendid kohapeal toitu tarbida, saime esialgu

„Võtmed-kätte” sisustusteenuse pakkuja OCCO sai tegevused toimima tänu KredExile

Eesti esimene „võtmed-kätte” sisustusteenuse pakkuja OCCO eesmärgiks on luua äriklientidele mugavat sisustusteenust alates disainist kuni kogu projekti toodete tarneni. Tegevjuht Ander Sõõrumaa sõnul sai tänavu 8. tegevusaastat tähistav ettevõte hiljuti uue hoo sisse tänu KredExile, kes aitab neid suurprojektide rahastamisel. OCCO on tänaseks sisustanud üle 300 büroo ja avaliku ruumi ning kõikide tehingute puhul on oluline moraal, et ettevõtjale tehakse võimalikuks selliste plaanide elluviimine, mis muidu oleks jäänud tegemata. Võimalus on luua stiilseid töökeskkondi ning teha teoks projekte ka sellises olukorras, kus käibevahendeid ei ole piisavalt. „Konkurentidest eristab meid läbi projektide tekkinud kogemus ja teadmised. Oleme teinud koostöös tehnoloogiaettevõtetega väga

Ettevõtjate kogemused: arenguprogramm aitab viia ellu pikaajalist plaani 

EASi ja KredExi ühendasutus avas 26. veebruaril ettevõtjatele arenguprogrammi  eelnõustamise. Programmi eesmärk on pakkuda ettevõtjatele tuge oma ärimudeli ümberkujundamiseks. Toetust võib kasutada nii äriprotsesside digitaliseerimiseks, personaliarenduseks kui müügi, turunduse, tootmise ja tootearenduse osas. Toetuse summa ühe ettevõtja kohta on kuni 500 000 eurot.  „Arenguprogramm sobib eelkõige juba tegutsevale ettevõttele, kellel on vajadus leida põhiäri kõrvale uus ärisuund ja leida uusi võimalusi kasvuks. Plussiks on see, et sama toetuse raames on võimalik panustada tootearendusse, tehnoloogia ja digitaliseerimise arendustesse, aga ka viia oma tegevus rahvusvahelisele turule,“ loetles EASi ja KredExi ühendasutuse kliendihalduse juht Eero Liivandi arenguprogrammi pakutavaid võimalusi.  Spin-off ettevõttega 60-le turule üle maailma  Kahe

Innovatsioonidiagnostika läbinud ettevõtete kogemused: aus tagasiside aitab näha suurt pilti
Innovatsioonidiagnostika läbinud ettevõtete kogemused: aus tagasiside aitab näha suurt pilti

Oleme tänaseks läbi viinud esimesed 40 innovatsioonidiagnostikat erinevates ambitsioonikates Eesti ettevõtetes ning üldine tagasiside on positiivne – diagnostika tekitab meeskonnas ühtse arusaama hetkeseisust ning loob eeldused süsteemseks innovatsioonijuhtimiseks. See annab omakorda ettevõttele pikemas vaates konkurentsieelise,” kirjutab meie innovatsiooniekspert Terje Kaelep. Igas enesehindamist läbi viivas ettevõttes osaleb fookusgrupis keskmiselt seitse töötajat. Lihtne matemaatika ütleb, et pea 300 töötajat erinevates ambitsioonikatest Eesti ettevõtetest on võtnud korraks aja maha, et “märgata asju, mida igapäevaselt ei märkaks”, “vaadata mõnele innovatsiooniga seotud teemale teise nurga alt” ja “näha suurt pilti”. Need ja mitmed järgnevad kommentaarid on värskemad nopped innovatsioonivõimekuse diagnostika teenusele antud tagasisidest. Edukas innovaator

Sind võib veel huvitada

Avatud
välisinvesteeringud

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
äri arendamine

Arenduskeskuste investeeringutoetus

Suurim toetus 500 000
Suletud
innovatsioon

Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT”

Suurim toetus 700 000
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Suletud
Meistriklass

Kasvuettevõtte mentorprogramm

Hind 500€+KM
Kestus Kuni 12 kuud
Avatud
Nõustamine

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Hind alates 5-st töötunnist 100 €/h
Kestus kuni 5 tundi tasuta
Avatud
tootearendus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Suletud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 15 000
Kestus kuni 6 kuud
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdid

Hind Esimesed 6h tasuta. Alates 6. tunnist 100 €/h
Avatud
Toetus

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Suletud
Toetus

Klastrite toetamine

Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Suletud
äri arendamine

Loomemajanduse arenduskeskused

Suurim toetus 200 000
Suletud
Meistriklass

Turuletuleku meistriklass

Hind 499 + km
Millal saan alustada? Nüüd
Kestus 2 kuud
Tulemas
Meistriklass

Strateegia praktikum

Hind 500 eurot + km
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Suletud
Kiirendi

Ajujaht kiirendi ja telesaade

Hind Tasuta
Kestus 3-6 kuud