Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus

Toetame rahvusvaheliste sündmuste korraldamist Eestis ja turundamist välisriikides.

Rahvusvaheline kultuurisündmus on avalik rahvusvaheline sündmus, mille eesmärk on tutvustada ja edendada kultuuri.

Rahvusvaheline spordisündmus on mis tahes spordialal avalik rahvusvaheline sündmus või võistlus, mis järgib selle spordiala eeskirja või tegevusjuhendi reegleid.

Sündmuse toetus on minimaalselt 30 000 ja maksimaalselt 75 000 eurot. Projekti tegevuste kogumaksumus on kuni 200 000 eurot.
Taotlemine on vooruline.

Toetuse taotlemise 2023. a taotlusvoor on lõppenud. Uus taotlusvoor on kavandamisel 2024. a sügisel.

Toetuse taotlemise infotund toimus 13.09.2023 vt slaidid ja salvestus

Nimi
Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus
Suurim toetus
75 000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
433 172
Staatus
Suletud

Milliseid sündmuseid toetame?

Toetust saab taotleda rahvusvahelisele ühe-aastasele sündmusele

 • mis aitab kaasa turismisektori elavdamisele ja Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele,
 • toimub Eestis,
 • on rahvusvaheliselt huvipakkuv,
 • mille minimaalne väliskülastajate arv on Tallinnas toimuval sündmusel 400 ja väljaspool Tallinna toimuval sündmusel 200,
 • mis toimub ühtse programmiga vähemalt kahel järjestikusel päeval ja programmi mõlemal päeval toimub sündmuse sisuline tegevus,
 • järgib kestlikkuse, ligipääsetavuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid,
 • mille turundustegevused on kavandatud ellu viia vähemalt ühel välisturul ja sündmuse raames pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta,
 • mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 4 kuud enne sündmuse toimumist,
 • mille kavandamisse ja elluviimisesse on kaasatud vähemalt kaks väliskülastajaid teenindavat väikese ja keskmise suurusega ettevõtjat.
 • Toetuse saaja korraldab sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning toimumiskohas teavituse veebilehe visitestonia.com kohta.
 • Projekti kõige varasem algusaeg võib olla taotluse esitamise kuupäev ja tegevused tuleb ellu viia 24 kuu jooksul, kuid hiljemalt 31. oktoobriks 2029.

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

Toetust saab taotleda suursündmuse korraldaja, kes on kas:

 • Eestis registreeritud juriidiline isik (ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused)
 • Eesti riigiasutus
 • kohaliku omavalitsuse üksus ja selle asutus

Milliseid tegevusi toetame?

 • Sündmuse välisturundustegevuste ettevalmistamisega seotud kuludeks (turundustöötaja töötasu, reklaami koostamine, tõlkimine, kujundamine jms).
 • Sündmuse võõrkeelsete veebilehtede loomiseks.
 • Välismessidel ja teistel välisriikides toimuvatel sündmustel osalemisega seotud kuludeks (transport, majutus, osalustasud, ruumide rent).

 • Sündmuse eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate sündmuse korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulusid (nt esinejad, korraldajad, ajakirjanikud).

 • Sündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, nt esinejate tasud, tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kulud, korraldusteenuse, turvateenuse, meditsiiniabi, parkimiskorraldusteenuse ja ligipääsetavuse tagamise seotud kulud (näiteks eritransport, silmusvõimendite rent, viipekeelne tõlge, kirjutustõlge jne), tõlke korraldamise, foto-, heli- või videosalvestuse loomise ja töötlemise kulud.
 • Rahvusvahelise tele- ja veebiülekandega seotud kulud.
 • Sündmuse külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud.
 • Toetuse saamisest tulenevaid teavitamisnõuete täitmise kulud.

 • toitlustuskuludeks
 • uue veebilehe arenduskuludeks
 • eestikeelsete turundusmaterjalide kuludeks
 • reklaampinna ostuks
 • projekti elluviimise seisukohalt põhjendamatuteks ja ebaolulisteks tegevusteks

Mis on toetuse eesmärk?

Rohkem rahvusvahelisi sündmusi Eestis

Suureneb väliskülastajate arv

Eesti on meeldejääv reisisihtkoht

Ettevalmistus taotlemiseks

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

13.09.2023 toimunud infotunni slaidid ja salvestus

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis

Kestliku sündmuse korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada: 

 • Projekti detailne eelarve (koos sündmuse kogueelarve, ajakava ja riskianalüüsiga)
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid (võrreldavaid hinnapakkumisi ei pea taotlusele lisama)
 • Turundus- ja meediaplaani vorm
 • Sündmuse programm kui see ei ole avalikust veebist kättesaadav

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik lisada: 

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil
  Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
  Volikirja näidis
 • partneri kaasamisel
  Partneri kinnituskiri
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil

 

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Vähese tähtsusega abi vaba jääk

Taotluse esitamine

Taotlus peab olema esitatud vähemalt neli kuud enne sündmuse toimumist.

NB! Toetuse taotlemise 2023.a taolusvoor on lõppenud.

Taotluste vastuvõtt oli avatud 05.09.2023 kell 9:00 kuni 16.10.2023 kell 16:00.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Valikumetoodika

 

55%
projekti mõju „Eesti 2035”, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025” ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistus

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,60 ja kriteeriumide 1-3 hinne on vähemalt 2,30.

Otsuse langetamisest anname sulle kirjalikult märku.

Projekti elluviimine

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest (rahastusperiood 2021-2027) ja seetõttu tekib toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest ning kasutamisest.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et sündmuse korraldamist Kaasrahastab Euroopa Liit. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

 

Aruandlus

Toetus  makstakse välja kindlasummalise maksena.
Kindlasummalise makse puhul ei ole vaja projekti lõppedes esitada kulu- ja maksedokumente. Toetus makstakse välja ühekordse maksena projekti lõppedes, pärast lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Ettemakse saamise ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.
Toetuse väljamakse eelduseks on sündmuse toimumine taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine.
Projekti tulemusnäitajad on sündmuse väliskülastajate arv ning sündmuse külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

 

esita aruanne

Muudatuste kooskõlastamine

Juhul kui projektis toimuvad muudatused siis kooskõlastada need projekti koordinaatoriga e-kirja teel enne tegevuse toimumist.

Allkirjastatud muutmistaotlus tuleb esitada juhul kui:

 • muutub sündmuse toimumise aeg
 • muutub projekti algus- ja lõppkuupäev
 • soov muuta lõpparuande esitamise tähtaega

Projekti etapid

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

13.09.2023 toimunud infotunni slaidid ja salvestus

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis

Kestliku sündmuse korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada: 

 • Projekti detailne eelarve (koos sündmuse kogueelarve, ajakava ja riskianalüüsiga)
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid (võrreldavaid hinnapakkumisi ei pea taotlusele lisama)
 • Turundus- ja meediaplaani vorm
 • Sündmuse programm kui see ei ole avalikust veebist kättesaadav

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik lisada: 

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil
  Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
  Volikirja näidis
 • partneri kaasamisel
  Partneri kinnituskiri
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil

 

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Vähese tähtsusega abi vaba jääk

Taotlus peab olema esitatud vähemalt neli kuud enne sündmuse toimumist.

NB! Toetuse taotlemise 2023.a taolusvoor on lõppenud.

Taotluste vastuvõtt oli avatud 05.09.2023 kell 9:00 kuni 16.10.2023 kell 16:00.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Valikumetoodika

 

55%
projekti mõju „Eesti 2035”, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025” ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistus

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,60 ja kriteeriumide 1-3 hinne on vähemalt 2,30.

Otsuse langetamisest anname sulle kirjalikult märku.

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest (rahastusperiood 2021-2027) ja seetõttu tekib toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest ning kasutamisest.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et sündmuse korraldamist Kaasrahastab Euroopa Liit. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

 

Toetus  makstakse välja kindlasummalise maksena.
Kindlasummalise makse puhul ei ole vaja projekti lõppedes esitada kulu- ja maksedokumente. Toetus makstakse välja ühekordse maksena projekti lõppedes, pärast lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Ettemakse saamise ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.
Toetuse väljamakse eelduseks on sündmuse toimumine taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine.
Projekti tulemusnäitajad on sündmuse väliskülastajate arv ning sündmuse külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

 

esita aruanne

Juhul kui projektis toimuvad muudatused siis kooskõlastada need projekti koordinaatoriga e-kirja teel enne tegevuse toimumist.

Allkirjastatud muutmistaotlus tuleb esitada juhul kui:

 • muutub sündmuse toimumise aeg
 • muutub projekti algus- ja lõppkuupäev
 • soov muuta lõpparuande esitamise tähtaega

Abiks taotlejale

Marge Veeranna

ettevõtluskonsultant

+372 5346 7802

[email protected]

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
EASi ja KredExi ühendasutus toetab Eestis korraldatavaid rahvusvahelisi spordi- ja kultuuriüritusi 
EASi ja KredExi ühendasutus toetab Eestis korraldatavaid rahvusvahelisi spordi- ja kultuuriüritusi 

EASi ja KredExi ühendasutus avab homme, 5. septembril kell 9 taotlusvooru rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetamiseks. Euroopa Liidu struktuurivahenditest kaasrahastatud vooru eelarvemaht on 433 000 eurot, millest ligikaudu 225 000 läheb kultuurisündmuste ja 208 000 eurot spordisündmuste toetamiseks. Ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik tõdes, et Eestis toimuvatel rahvusvahelistel spordi- ja kultuurisündmustel on väga lai mõju. „Peale selle, et iga rahvusvahelist mõõtu spordi- või kultuuriüritus toob Eesti majandusele tulu, aitavad need üritused ka Eestit maailmas turundada. Üks hästi korraldatud rahvusvahelise huvi ja osavõtuga spordiüritus toob meile positiivset tähelepanu ning võib Eesti nähtavuse tõstmisel olla turunduskampaaniast tulemuslikumgi. Kolmas oluline eesmärk selliste sündmuste toetamise juures on

Kestliku turismi sammulugeja

Turismiosakonda nakatas sammude lugemise pöörane populaarsus. Täna tegi osakonna rohetiim viimase sammu Rohetiigri Akadeemias, kus liikus sammukaupa juba alates möödunud sügisest.  Akadeemia raames sai valmis… loomulikult sammulugeja neile turismiettevõtjatele, kes tahavad kestlikku teed käies oma samme kokku arvutada, samuti neile, kes otsivad inspiratsiooni, millised need sammud võiksid olla.  “Kestlikust turismist rääkides tuleb harilikult esimesena pähe ettevõtja tegevus: kas ta sorteerib prügi, kasutab LED-valgusteid ja tarbib rohelist energiat. Et piisab, kui hommikused pirukad elektriautoga kohale tuua ning hüpe kestlikkuses on taas saavutatud. Tegelikult mitte – sammuseadjas on ettevõtja tegevuste kõrval samaväärsena esile toodud külastajate ja kogukonna kaasamine ning neile rolli pakkumine,”

Michelin tuli maale teist korda

Eile õhtul kogunesid Michelini hommikuse teate peale PROTO avastustehase Nobeli saali 2023. aasta Michelini giidi pääsenud restoranide peakokad, et võtta vastu Michelini perre kuulumist tähistavad plaadid. Tärnirestoranide peakokad Matthias Diether ja Tõnis Siigur said selga Michelini peakokajakid. Soovita Michelini restorani oma koostööpartnerile / New Michelin restaurants in Estonia “Tärni on raske saada, kuid veelgi raskem on seda hoida,” ütles Tõnis Siigur laval peetud lühikeses kõnes. “Kui täna kahest tärnist kuulsin, istusin kõigepealt kümme minutit sõnatult diivanil, siis läksin kööki ja avasime šampanjapudelid,” kirjeldas emotsiooni Matthias Diether. “Lugedes kokku kõigi kanalite jälgijad, kus Michelini sõnum on aastaga levinud, tuleb kokku peaaegu miljard. Eriti

Muuseumirottide galal läks meie auhind kestlikule Kumule

Läinud nädalal jagati Viimsi Artiumis taas muuseumirotte Eesti parimatele muuseumidele. Ühendasutuse turismiosakonna kõige külastajasõbralikuma muuseumi eriauhinna Rotilõks pälvis sel aastal Kumu kunstimuuseum. Kumu paistab silma esimese Eesti muuseumina, kel on Rohelise Muuseumi sertifikaat. „Kestlikkus on turismiarenduses üks olulisematest teemadest. Muuseumid on teinud näitustega väga head tööd keskkonnateemade populariseerimisel, kuid Eesti külalistele avaldab muljet ka muuseumide enda roheline tegutsemine. Meie kestlikkust hindavatele põhjanaabritele, kes meid kõige rohkem külastavad, on rohemärgid jõuline turundussõnum. Roheliste muuseumide lisandumine annab tugeva panuse Eesti maine kujundamisse ka kaugemal,“ ütles ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. Auhinna andis üle kestliku turismi teemajuht Imbi Lepik-Martinson (fotol paremalt teine). Turismiosakond annab kõige

Uued digilahendused muudavad nutikamaks Eesti turismiäri

EASi ja Kredexi ühendasutuselt said kokku 2 miljonit eurot toetust Eesti ettevõtete digiprojektid, mis muudavad peagi nii seda, kuidas me Eestis puhkust broneerime, kui ka seda, kuidas turismiettevõtted tulu teenivad. Kui suuremates hotellides on digitööriistad juba aastaid kasutusel, siis uutest lahendustest saavad kasu ka väiksemad, sh maapiirkonna turismiettevõtted, kelle teenuste ja ressursihalduse digitaliseeritus on seni olnud madal. Ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnul on turismi harjutud nägema pigem konservatiivse ärina, kus digilahenduseks on eelkõige e-kiri ning palju toimib jätkuvalt ka ruudulise kaustiku abil. „Digiuuendused pole turismis tegelikult eesmärk iseeneses, vaid panevad pildi uutmoodi kokku, säästes nii klienti kui ka töötajat rutiinsetest

Sind võib veel huvitada

Avatud
Meistriklass

Ringdisaini meistriklass

Hind 1000 eurot + KM
Kestus 3 kuud
Avatud
välisvärbamine

Välisspetsialistide värbamise konsultatsioon

Hind Tasuta
Kestus 30 min
Avatud
Turism

DMO turismiorganisatsioonide sihtfinantseerimine

Kestus 1 aasta
Avatud
Nõustamine

Turismi digimentorlus

Hind omaosalus 10%
Kestus kuni 5 kuud
Avatud
Meistriklass

Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass loomeettevõtetele

Hind 250 eurot + KM
Kestus 3 kuud
Avatud
innovatsioon

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000
Kestus kuni 2 aastat
Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi-alane strateegiline nõustamine

Kestus 5 esimest tundi tasuta
Avatud
eurostars

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
äri arendamine

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
Nõustamine

Ekspordipartneri otsing

Hind 500 eurot + km
Avatud
teadmussiire

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
Kontaktüritus

Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel

Hind Väike- ja keskmise suurusega ettevõte 3000 eurot Suurettevõte 4000 eurot
Avatud
Meistriklass

Digitaliseerimise meistriklass

Hind 1000 eurot + KM
Kestus 3,5 kuud
Avatud
äri arendamine

Ettevõtete digipöörde toetus

Suurim toetus 300 000
Avatud
Nõustamine

Turismi ärimudelite mentorteenus

Hind omaosalus 10%
Kestus kuni 5 kuud
Avatud
Kontaktüritus

Ärimissioonid eksporditurule

Hind Täpsustatakse iga ärimissiooni juures
Avatud
Nõustamine

Ekspordinõunike teenused sihtturgudel