Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus

Toetame rahvusvaheliste sündmuste korraldamist Eestis ja turundamist välisriikides.

Rahvusvaheline kultuurisündmus on avalik rahvusvaheline sündmus, mille eesmärk on tutvustada ja edendada kultuuri.

Rahvusvaheline spordisündmus on mis tahes spordialal avalik rahvusvaheline sündmus või võistlus, mis järgib selle spordiala eeskirja või tegevusjuhendi reegleid.

Toetus on minimaalselt 30 000 ja maksimaalselt 75 000 eurot. Projekti tegevuste kogumaksumus on kuni 200 000 eurot (sündmuse kogueelarve võib olla suurem). Taotlemine on vooruline.

Toetuse taotlemise 2023. a taotlusvoor on lõppenud. Uus taotlusvoor on kavandamisel 2024. a sügisel.

Pressiteade 2023. a taotlusvoorust toetust saanud projektidest

Nimi
Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus
Suurim toetus
75 000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
2 250 000
Staatus
Tulemas

Milliseid sündmuseid toetame?

Toetust saab taotleda rahvusvahelisele ühe-aastasele sündmusele

 • mis aitab kaasa turismisektori elavdamisele ja Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele,
 • toimub Eestis,
 • on rahvusvaheliselt huvipakkuv,
 • mille minimaalne väliskülastajate arv on Tallinnas toimuval sündmusel 600 ja väljaspool Tallinna toimuval sündmusel 300,
 • mis toimub ühtse programmiga vähemalt kahel järjestikusel päeval ja programmi mõlemal päeval toimub sündmuse sisuline tegevus,
 • järgib kestlikkuse, ligipääsetavuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid,
 • mille turundustegevused on kavandatud ellu viia vähemalt ühel välisturul ja sündmuse raames pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta,
 • mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 4 kuud enne sündmuse toimumist,
 • mille kavandamisse ja elluviimisesse on kaasatud vähemalt kaks väliskülastajaid teenindavat väikese ja keskmise suurusega ettevõtjat.
 • Toetuse saaja korraldab sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning toimumiskohas teavituse veebilehe visitestonia.com kohta.
 • Projekti kõige varasem algusaeg võib olla taotluse esitamise kuupäev ja tegevused tuleb ellu viia 24 kuu jooksul, kuid hiljemalt 31. oktoobriks 2029.

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

Toetust saab taotleda sündmuse korraldaja, kes on kas:

 • Eestis registreeritud juriidiline isik (ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused)
 • Eesti riigiasutus
 • kohaliku omavalitsuse üksus ja selle asutus

Milliseid tegevusi toetame?

 • Sündmuse välisturundustegevuste ettevalmistamisega seotud kuludeks (turundustöötaja töötasu, reklaami koostamine, tõlkimine, kujundamine jms).
 • Sündmuse võõrkeelsete veebilehtede loomiseks.
 • Välismessidel ja teistel välisriikides toimuvatel sündmustel osalemisega seotud kuludeks (transport, majutus, osalustasud, ruumide rent).

 • Sündmuse eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate sündmuse korraldamisega seotud isikute transpordi- ja majutuskulusid (nt esinejad, korraldajad, ajakirjanikud).

 • Sündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, nt esinejate tasud, tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kulud, korraldusteenuse, turvateenuse, meditsiiniabi, parkimiskorraldusteenuse ja ligipääsetavuse tagamise seotud kulud (näiteks eritransport, silmusvõimendite rent, viipekeelne tõlge, kirjutustõlge jne), tõlke korraldamise, foto-, heli- või videosalvestuse loomise ja töötlemise kulud.
 • Rahvusvahelise tele- ja veebiülekandega seotud kulud.
 • Sündmuse külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud.
 • Toetuse saamisest tulenevaid teavitamisnõuete täitmise kulud.

 • toitlustuskuludeks
 • uue veebilehe arenduskuludeks
 • eestikeelsete turundusmaterjalide kuludeks
 • reklaampinna ostuks
 • sportlaste/võistlejate transpordi- ja majutuskuludeks
 • projekti elluviimise seisukohalt põhjendamatuteks ja ebaolulisteks tegevusteks

Mis on toetuse eesmärk?

Rohkem rahvusvahelisi sündmusi Eestis

Suureneb väliskülastajate arv

Eesti on meeldejääv reisisihtkoht

Ettevalmistus taotlemiseks

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

13.09.2023 toimunud infotunni slaidid ja salvestus

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

2023. a taotlusvooru taotlusvormi näidis

Kestliku sündmuse korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada: 

 • Projekti detailne eelarve (koos sündmuse kogueelarve, ajakava ja riskianalüüsiga)
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid (võrreldavaid hinnapakkumisi ei pea taotlusele lisama)
 • Turundus- ja meediaplaani vorm
 • Sündmuse programm kui see ei ole avalikust veebist kättesaadav

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik lisada: 

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil
  Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
  Volikirja näidis
 • partneri kaasamisel
  Partneri kinnituskiri
 • Kontserni liikmete skeem

 

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Vähese tähtsusega abi vaba jääk

Taotluse esitamine

Taotlus peab olema esitatud vähemalt neli kuud enne sündmuse toimumist.

NB! Toetuse taotlemise 2023.a taotlusvoor on lõppenud.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Kõigepealt kontrollime, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EISi juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon vastavalt valikumetoodikale

55%
projekti mõju „Eesti 2035”, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025” ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus (sh finantsvõimekus)
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistus

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,60 ja kriteeriumide 1-3 hinne on vähemalt 2,30.

Taotluse kohta tehtud otsuse saadame äriregistris registreeritud taotleja e-posti aadressile.

Projekti elluviimine

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest (rahastusperiood 2021-2027) ja seetõttu tekib toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest ning kasutamisest.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et sündmuse korraldamist Kaasrahastab Euroopa Liit. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Sündmuse toimumise kohtas peab olema üleval A3 plakat, vaata täpsemalt:

Aruandlus

Projekti lõppedes tuleb esitada projekti aruanne. Esita see struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast sündmuse toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente.

Toetuse väljamakse eelduseks on sündmuse toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajateks on 1) sündmuse väliskülastajate arv ning 2) kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) arv.

Ettemakse saamise ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

 

Lõpparuande näidisvorm

 

esita aruanne

Muudatuste kooskõlastamine

Kindlasummalise makse puhul on lubatud muuta üksnes projekti abikõlblikkuse perioodi. Juhul kui on vajadus muuta projekti abikõlblikkuse perioodi, siis tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud muutmistaotlus.

Projekti etapid

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

13.09.2023 toimunud infotunni slaidid ja salvestus

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

2023. a taotlusvooru taotlusvormi näidis

Kestliku sündmuse korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada: 

 • Projekti detailne eelarve (koos sündmuse kogueelarve, ajakava ja riskianalüüsiga)
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid (võrreldavaid hinnapakkumisi ei pea taotlusele lisama)
 • Turundus- ja meediaplaani vorm
 • Sündmuse programm kui see ei ole avalikust veebist kättesaadav

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik lisada: 

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil
  Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
  Volikirja näidis
 • partneri kaasamisel
  Partneri kinnituskiri
 • Kontserni liikmete skeem

 

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Vähese tähtsusega abi vaba jääk

Taotlus peab olema esitatud vähemalt neli kuud enne sündmuse toimumist.

NB! Toetuse taotlemise 2023.a taotlusvoor on lõppenud.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Kõigepealt kontrollime, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EISi juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon vastavalt valikumetoodikale

55%
projekti mõju „Eesti 2035”, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025” ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus (sh finantsvõimekus)
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistus

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,60 ja kriteeriumide 1-3 hinne on vähemalt 2,30.

Taotluse kohta tehtud otsuse saadame äriregistris registreeritud taotleja e-posti aadressile.

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest (rahastusperiood 2021-2027) ja seetõttu tekib toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest ning kasutamisest.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et sündmuse korraldamist Kaasrahastab Euroopa Liit. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Sündmuse toimumise kohtas peab olema üleval A3 plakat, vaata täpsemalt:

Projekti lõppedes tuleb esitada projekti aruanne. Esita see struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast sündmuse toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente.

Toetuse väljamakse eelduseks on sündmuse toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajateks on 1) sündmuse väliskülastajate arv ning 2) kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) arv.

Ettemakse saamise ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

 

Lõpparuande näidisvorm

 

esita aruanne

Kindlasummalise makse puhul on lubatud muuta üksnes projekti abikõlblikkuse perioodi. Juhul kui on vajadus muuta projekti abikõlblikkuse perioodi, siis tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud muutmistaotlus.

Abiks taotlejale

Marge Veeranna

ettevõtluskonsultant

+372 5346 7802

[email protected]

Peipsi põhjarannikule kerkib loodusspaahotell

Peipsi järve põhjakaldale investeeritakse ligemale 36 miljonit eurot, et rajada esimene omalaadne loodusspaahotell. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) toetab turismi mitmekesistavat projekti õiglase ülemineku fondi vahenditest 13 miljoni euroga, millele lisaks  investeerib osaühing Loodusspaahotell ligemale 23 miljonit eurot. Sellise suurusega projekt on esimene turismi suurinvesteering Ida-Viru õiglase ülemineku fondi vahenditest, samuti viimaste aastate suurim turismiinvesteering väljaspool Tallinna ning kõige mahukam arendus Peipsi järve piirkonnas. “Loodusspaahotell aitab oma kaasaegse ärikontseptsiooniga arendada kogu regiooni ning tõsta piirkonna populaarsust nii sise- kui välisturistide seas. Lisandunud külastajad toovad tulu ka regiooni teistele ettevõtjatele ning loovad eelduse uute töökohtade tekkeks. Samuti on uus spaa kindlasti

Fotogalerii: Michelini restoranide auhinnagala 2024

Fotogalerii: Michelini restoranide auhinnagala 2024 Täna õhtul kogunesid Arvo Pärdi Keskusse 2024. aasta Michelini giidi pääsenud restoranide peakokad, et võtta vastu Michelini perre kuulumist tähistavad plaadid. Restoranid tunnistasid üksmeelselt, et kahel Michelini-aastal on olnud suur mõju: on tõusnud töötajate huvi restoranimaailmas kaasa lüüa ja sellele pühenduda, gurmaanide külastused ei koondu ainult nädalavahetustele ning nii Eesti inimesed kui ka välisturistidest fännid käivad oma lemmikrestoranides sagedamini. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) sõlmis lepingu Micheliniga 2022. aasta veebruaris. See riiklik leping on igal aastal eelduseks Eesti Michelini tunnustusega restoranide väljakuulutamisele. 2022. aastal pääses Eestist Michelini giidi kokku 31 restorani, tänavu juba 35. Tärnirestorane

Riigi tugi rahvusvahelistele konverentsidele tasub end ära vähemalt kuuekordselt

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) rahastas 13 Eestis tänavu toimuva rahvusvahelise tippkonverentsi korraldamist. Konverentse toetati kokku 350 000 euroga, kuid Eesti majandusse toovad need tagasi vähemalt 2 miljonit eurot.  Tuge rahvusvaheliste tippürituste korraldamiseks said Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts, MTÜ Skolioosiselts Katharina, MTÜ sTARTUpDay, MTÜ Impact Day, LEGID Law Tech OÜ, E-riigi Akadeemia, Haapsalu Linnavalitsus ja Sillamäe Lastekaitse Ühing. Toetatud projektide seas valmistatakse ette näiteks olulisimat soome-ugri keelte ja kultuuride rahvusvahelist teadusüritust,  arvutiteaduste ja mesinduse tippkonverentse, Baltikumi suurimat ärifestivali ja suurimat jätkusuutliku ettevõtluse konverentsi, Euroopa spaade assotsiatsiooni konverentsi.  „EIS toetab äri- ja teaduskonverentse, mis

Eesti ja Soome püüavad esmakordselt koos Guinnessi maailmarekordit saunatamises

Veidi vähem kui kuu aja pärast, 8. juunil tähistavad eestlased ja soomlased erilisel moel rahvusvahelist saunapäeva, püstitades koos Guinnessi maailmarekordi „Enim fotosid saunas viibivatest inimestest Facebookis 1 tunni jooksul“. Et kaks sõbralikku saunarahvast ühiselt rekordi tehtud saaksid, kütame saunad kuumaks, naudime saunatamist terve päeva jooksul ning postitame saunas tehtud pildid vahemikus kl 19–20 ühiselt Facebooki. „Armastus saunatamise vastu ühendab läbi ajaloo meie inimesi ja kaht riiki. Ootame saunalavadele tuhandeid inimesi, et saaksime rekordi püstitatud. Iga saunaline loeb! Nii saame oma saunatamisrõõmu ja kultuuripärandi olulist osa tutvustada kogu maailmas,“ tutvustas Visit Estonia juht Anneli Lepp Guinnessi projekti. „Heaolu- ehk wellness-turism on

Turismijuht Aavik: Eesti turismitulu sõltub lähiajal eelkõige eestlasest, lätlasest ja soomlasest

Täna Statistikaameti poolt avaldatud turismiaasta 2023 andmed kinnitavad, et jätkuvalt näitab väga häid tulemusi siseturism, rekordeid teevad Läti turistid ning Tallinnas on taastunud soomlaste külastused. „Muu võib lühidalt kokku võtta tõdemusega, et meie välisturismi taastumine kriiside eelsele tasemele seisab puhkajate lisareiside taga. Majanduslik kindlus on globaalselt vähenenud, kuid peamine reis, enamasti rannapuhkus lõuna pool, tehakse ikka ära. Eesti on pigem lisareisi sihtkoht ning lisareise tehakse tänastes oludes märkimisväärselt vähem. Seda olulisem on riigil turismiturunduses püüda järjepidevalt nende tähelepanu, kes seda lisareisi sihtkohta siiski otsivad,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. Aavik tõi välja, et kogu Euroopas on hästi

Sind võib veel huvitada

Avatud
eksport

Tervisetehnoloogia eksport Saksamaale

Hind VKE: 2000 eurot; Suurettevõte: 3000 eurot
Kestus Algab oktoobris 2024, kestab 6 kuud
Avatud
innopööre

Tööstussümbioosi algatamine Eesti maakondades

Hind I faas - seminaril ja töötoas osalemine tasuta
II faas – 2-kuulise sümbioosi raames mentori kaasamise arvestus VTA (selgumisel)
Kestus 3 kuud
Avatud
Teenus

Turismiettevõtete teenusedisaini meistriklass

Hind 500 €
Kestus kuni 5 kuud
Avatud
Teenus

Turismiettevõtete kestliku arengu mentorteenus

Hind omaosalus 10%
Kestus 5 kuud (40-200 mentortundi)
Avatud
äri arendamine

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja arenguprogramm

Suurim toetus 200 000
Avatud
Turism

DMO turismiorganisatsioonide sihtfinantseerimine

Kestus 1 aasta
Avatud
äri

Ettevõtja varustuskindluse toetus

Suurim toetus Kuni 300 000 mikro- ja väikeettevõttele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõttele
Avatud
äri arendamine

Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
innovatsioon

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
mentorlus

Turismi digimentorlus

Hind omaosalus 10%
Kestus kuni 5 kuud
Avatud
alustav ettevõte

Starditoetus

Suurim toetus 20 000
Avatud
arendusosak

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Avatud
küberturvalisus

Küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetus

Suurim toetus 60 000
Avatud
innopööre

Tippinnovaatorite programm

Hind 5000 eurot + KM
Kestus 8 kuud (nov - juuni) + 6 kuud jätkuprogramm
Avatud
rakendusuuringud

Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse nõustamine

Avatud
innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
äri arendamine

Ettevõtete digipöörde toetus

Suurim toetus 300 000
Avatud
innovatsioon

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
äri

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
innovatsioon

Rohetoetus: tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Tagasi üles