Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus

Toetame rahvusvaheliste sündmuste korraldamist Eestis ja turundamist välisriikides.

Rahvusvaheline kultuurisündmus on avalik rahvusvaheline sündmus, mille eesmärk on tutvustada ja edendada kultuuri.

Rahvusvaheline spordisündmus on mis tahes spordialal avalik rahvusvaheline sündmus või võistlus, mis järgib selle spordiala eeskirja või tegevusjuhendi reegleid.

Sündmuse toetus on minimaalselt 30 000 ja maksimaalselt 75 000 eurot. Projekti tegevuste kogumaksumus on kuni 200 000 eurot.
Taotlemine on vooruline.

Toetuse taotlemise 2023. a taotlusvoor on lõppenud. Uus taotlusvoor on kavandamisel 2024. a sügisel.

Pressiteade 2023. a taotlusvoorust toetust saanud projektidest

Nimi
Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus
Suurim toetus
75 000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
2 250 000
Staatus
Suletud

Milliseid sündmuseid toetame?

Toetust saab taotleda rahvusvahelisele ühe-aastasele sündmusele

 • mis aitab kaasa turismisektori elavdamisele ja Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele,
 • toimub Eestis,
 • on rahvusvaheliselt huvipakkuv,
 • mille minimaalne väliskülastajate arv on Tallinnas toimuval sündmusel 600 ja väljaspool Tallinna toimuval sündmusel 300,
 • mis toimub ühtse programmiga vähemalt kahel järjestikusel päeval ja programmi mõlemal päeval toimub sündmuse sisuline tegevus,
 • järgib kestlikkuse, ligipääsetavuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid,
 • mille turundustegevused on kavandatud ellu viia vähemalt ühel välisturul ja sündmuse raames pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta,
 • mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 4 kuud enne sündmuse toimumist,
 • mille kavandamisse ja elluviimisesse on kaasatud vähemalt kaks väliskülastajaid teenindavat väikese ja keskmise suurusega ettevõtjat.
 • Toetuse saaja korraldab sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning toimumiskohas teavituse veebilehe visitestonia.com kohta.
 • Projekti kõige varasem algusaeg võib olla taotluse esitamise kuupäev ja tegevused tuleb ellu viia 24 kuu jooksul, kuid hiljemalt 31. oktoobriks 2029.

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

Toetust saab taotleda sündmuse korraldaja, kes on kas:

 • Eestis registreeritud juriidiline isik (ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused)
 • Eesti riigiasutus
 • kohaliku omavalitsuse üksus ja selle asutus

Milliseid tegevusi toetame?

 • Sündmuse välisturundustegevuste ettevalmistamisega seotud kuludeks (turundustöötaja töötasu, reklaami koostamine, tõlkimine, kujundamine jms).
 • Sündmuse võõrkeelsete veebilehtede loomiseks.
 • Välismessidel ja teistel välisriikides toimuvatel sündmustel osalemisega seotud kuludeks (transport, majutus, osalustasud, ruumide rent).

 • Sündmuse eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate sündmuse korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulusid (nt esinejad, korraldajad, ajakirjanikud).

 • Sündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, nt esinejate tasud, tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kulud, korraldusteenuse, turvateenuse, meditsiiniabi, parkimiskorraldusteenuse ja ligipääsetavuse tagamise seotud kulud (näiteks eritransport, silmusvõimendite rent, viipekeelne tõlge, kirjutustõlge jne), tõlke korraldamise, foto-, heli- või videosalvestuse loomise ja töötlemise kulud.
 • Rahvusvahelise tele- ja veebiülekandega seotud kulud.
 • Sündmuse külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud.
 • Toetuse saamisest tulenevaid teavitamisnõuete täitmise kulud.

 • toitlustuskuludeks
 • uue veebilehe arenduskuludeks
 • eestikeelsete turundusmaterjalide kuludeks
 • reklaampinna ostuks
 • projekti elluviimise seisukohalt põhjendamatuteks ja ebaolulisteks tegevusteks

Mis on toetuse eesmärk?

Rohkem rahvusvahelisi sündmusi Eestis

Suureneb väliskülastajate arv

Eesti on meeldejääv reisisihtkoht

Ettevalmistus taotlemiseks

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

13.09.2023 toimunud infotunni slaidid ja salvestus

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis

Kestliku sündmuse korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada: 

 • Projekti detailne eelarve (koos sündmuse kogueelarve, ajakava ja riskianalüüsiga)
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid (võrreldavaid hinnapakkumisi ei pea taotlusele lisama)
 • Turundus- ja meediaplaani vorm
 • Sündmuse programm kui see ei ole avalikust veebist kättesaadav

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik lisada: 

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil
  Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
  Volikirja näidis
 • partneri kaasamisel
  Partneri kinnituskiri
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil

 

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Vähese tähtsusega abi vaba jääk

Taotluse esitamine

Taotlus peab olema esitatud vähemalt neli kuud enne sündmuse toimumist.

NB! Toetuse taotlemise 2023.a taotlusvoor on lõppenud.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Valikumetoodika

 

55%
projekti mõju „Eesti 2035”, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025” ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistus

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,60 ja kriteeriumide 1-3 hinne on vähemalt 2,30.

Otsuse langetamisest anname sulle kirjalikult märku.

Projekti elluviimine

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest (rahastusperiood 2021-2027) ja seetõttu tekib toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest ning kasutamisest.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et sündmuse korraldamist Kaasrahastab Euroopa Liit. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Sündmuse toimumise kohtas peab olema üleval A3 plakat, vaata täpsemalt:

Aruandlus

Projekti lõppedes tuleb esitada projekti aruanne. Esita see struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast sündmuse toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente.

Toetuse väljamakse eelduseks on sündmuse toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajateks on sündmuse väliskülastajate arv ja kaasatud VKEde arv.

Ettemakse saamise ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

 

Lõpparuande näidisvorm

 

esita aruanne

Muudatuste kooskõlastamine

Kindlasummalise makse puhul on lubatud muuta üksnes projekti abikõlblikkuse perioodi. Juhul kui on vajadus muuta projekti abikõlblikkuse perioodi, siis tuleb esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

Projekti etapid

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

13.09.2023 toimunud infotunni slaidid ja salvestus

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis

Kestliku sündmuse korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada: 

 • Projekti detailne eelarve (koos sündmuse kogueelarve, ajakava ja riskianalüüsiga)
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid (võrreldavaid hinnapakkumisi ei pea taotlusele lisama)
 • Turundus- ja meediaplaani vorm
 • Sündmuse programm kui see ei ole avalikust veebist kättesaadav

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik lisada: 

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil
  Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
  Volikirja näidis
 • partneri kaasamisel
  Partneri kinnituskiri
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil

 

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Vähese tähtsusega abi vaba jääk

Taotlus peab olema esitatud vähemalt neli kuud enne sündmuse toimumist.

NB! Toetuse taotlemise 2023.a taotlusvoor on lõppenud.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Valikumetoodika

 

55%
projekti mõju „Eesti 2035”, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025” ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistus

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,60 ja kriteeriumide 1-3 hinne on vähemalt 2,30.

Otsuse langetamisest anname sulle kirjalikult märku.

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest (rahastusperiood 2021-2027) ja seetõttu tekib toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest ning kasutamisest.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et sündmuse korraldamist Kaasrahastab Euroopa Liit. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Sündmuse toimumise kohtas peab olema üleval A3 plakat, vaata täpsemalt:

Projekti lõppedes tuleb esitada projekti aruanne. Esita see struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast sündmuse toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente.

Toetuse väljamakse eelduseks on sündmuse toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajateks on sündmuse väliskülastajate arv ja kaasatud VKEde arv.

Ettemakse saamise ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

 

Lõpparuande näidisvorm

 

esita aruanne

Kindlasummalise makse puhul on lubatud muuta üksnes projekti abikõlblikkuse perioodi. Juhul kui on vajadus muuta projekti abikõlblikkuse perioodi, siis tuleb esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

Abiks taotlejale

Marge Veeranna

ettevõtluskonsultant

+372 5346 7802

[email protected]

Turismijuht Aavik: Eesti turismitulu sõltub lähiajal eelkõige eestlasest, lätlasest ja soomlasest

Täna Statistikaameti poolt avaldatud turismiaasta 2023 andmed kinnitavad, et jätkuvalt näitab väga häid tulemusi siseturism, rekordeid teevad Läti turistid ning Tallinnas on taastunud soomlaste külastused. „Muu võib lühidalt kokku võtta tõdemusega, et meie välisturismi taastumine kriiside eelsele tasemele seisab puhkajate lisareiside taga. Majanduslik kindlus on globaalselt vähenenud, kuid peamine reis, enamasti rannapuhkus lõuna pool, tehakse ikka ära. Eesti on pigem lisareisi sihtkoht ning lisareise tehakse tänastes oludes märkimisväärselt vähem. Seda olulisem on riigil turismiturunduses püüda järjepidevalt nende tähelepanu, kes seda lisareisi sihtkohta siiski otsivad,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. Aavik tõi välja, et kogu Euroopas on hästi

Visit Estonia eriauhind muuseumirottide galal Vormsi talumuuseumile

Pärnu kontserdimajas jagati muuseumirotte Eesti parimatele muuseumidele. Ühendasutuse turismiosakonna kõige külastajasõbralikuma muuseumi eriauhinna Rotilõks pälvis sel aastal Vormsi talumuuseum. Ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnul käis tervelt kolmandik mullu Eestit väisanud välismaalastest siin ka muuseumis või näitusel, mis näitab, et meie muuseumid on väga olulised turismiobjektid. Sedasama on Aaviku ütlust mööda ka külastajasõbraliku muuseumi tiitliga pärjatud Vormsi talumuuseum, mis on ühtaegu Vormsi saare värav ja turismiinfopunkt kui ka rannarootslaste identiteedi edasikandja. „Saarelisus ja kaugus keskustest lisab turistide silmis Vormsi talumuuseumile kindlasti võlu, ent saare enda inimeste jaoks on ta enamat kui kultuuri- ja ajaloopärandi hoidja – väikeses kogukonnas omandab muuseum laiema mõõtme

EASi ja KredExi ühendasutus avab rahvusvaheliste konverentside toetuse taotlusvooru
EASi ja KredExi ühendasutus avab rahvusvaheliste konverentside toetuse taotlusvooru

EASi ja Kredexi ühendasutus avab 1. veebruaril taotlusvooru rahvusvaheliste konverentside toetamiseks, mille eelarve on selleks aastaks 350 000 eurot. Riiklikku tuge saavad suurima majandusliku mõjuga rahvusvahelised konverentsid, kokku jätkub vahendeid 11-12 konverentsi toetamiseks. Ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnul toetatakse äri- ja teaduskonverentse, mis toovad siia maksujõulisi külastajaid ning kujundavad rahvusvaheliselt Eesti mainet tipptasemel erialasündmuste korraldamise paigana. „Konverentside välisdelegaat toob uuringute järgi Eestisse ligi 900 eurot, mis on kolm korda rohkem puhkuseturisti kulutatud keskmisest. Samuti mõjutab konverentsil saadud mulje meie riigist külastajaid puhkusereisile naasma ning võtma kaasa ka sõpru ja peret,“ lisas Aavik. Aastatel 2015–2023 on ühendasutus toetanud Euroopa Liidu struktuurivahenditest kokku 117 konverentsi

EASi ja KredExi ühendasutus toetab kaheksat rahvusvahelist kultuuri- ja spordisündmust

EASi ja KredExi ühendasutus toetab kokku 572 000 euroga nelja kultuuri- ja nelja spordisündmust, mis toovad sel aastal Eestisse rahvusvahelist publikut ja kasvatavad välisturistide ööbimisi. Ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik märkis, et Eestis toimuvatel rahvusvahelistel spordi- ja kultuurisündmustel on väga lai mõju. „Arvestades lähiturgude osakaalu kasvu turismistatistikas, on kõige kiiretoimelisem retsept inimeste siiatoomiseks head sündmused ja nende lojaalsed korduvkülastajad. Peale selle, et iga rahvusvahelist mõõtu spordi- või kultuuriüritus toob Eesti majandusele tulu, aitavad need üritused ka Eestit maailmas turundada. Üks hästi korraldatud rahvusvahelise huvi ja osavõtuga spordiüritus toob meile positiivset tähelepanu ning tõstab Eesti nähtavust rahvusvahelistel turgudel,“ kommenteeris Aavik. Euroopa Liidu struktuurivahenditest kaasrahastatud

EASi ja KredExi ühendasutus toetab Eestis korraldatavaid rahvusvahelisi spordi- ja kultuuriüritusi 
EASi ja KredExi ühendasutus toetab Eestis korraldatavaid rahvusvahelisi spordi- ja kultuuriüritusi 

EASi ja KredExi ühendasutus avab homme, 5. septembril kell 9 taotlusvooru rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetamiseks. Euroopa Liidu struktuurivahenditest kaasrahastatud vooru eelarvemaht on 433 000 eurot, millest ligikaudu 225 000 läheb kultuurisündmuste ja 208 000 eurot spordisündmuste toetamiseks. Ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik tõdes, et Eestis toimuvatel rahvusvahelistel spordi- ja kultuurisündmustel on väga lai mõju. „Peale selle, et iga rahvusvahelist mõõtu spordi- või kultuuriüritus toob Eesti majandusele tulu, aitavad need üritused ka Eestit maailmas turundada. Üks hästi korraldatud rahvusvahelise huvi ja osavõtuga spordiüritus toob meile positiivset tähelepanu ning võib Eesti nähtavuse tõstmisel olla turunduskampaaniast tulemuslikumgi. Kolmas oluline eesmärk selliste sündmuste toetamise juures on

Sind võib veel huvitada

Avatud
Turism

DMO turismiorganisatsioonide sihtfinantseerimine

Kestus 1 aasta
Avatud
Meistriklass

Ringdisaini meistriklass

Hind 1000 eurot + KM
Kestus 3 kuud
Avatud
välisvärbamine

Välisspetsialistide värbamise konsultatsioon

Hind Tasuta
Kestus 30 min
Avatud
Nõustamine

Turismi digimentorlus

Hind omaosalus 10%
Kestus kuni 5 kuud
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
eurostars

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi äristrateegiline nõustamine

Hind 100 €/h + km
Kestus 5 esimest tundi tasuta
Avatud
innovatsioon

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000 (millele lisandub kuni 15 000 000 omakapitaliinvesteeringuna)
Kestus kuni 2 aastat
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
äri arendamine

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
Meistriklass

Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass loomeettevõtetele

Hind 500 eurot + KM
Kestus 3 kuud
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Avatud
Kontaktüritus

Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel

Hind Väike- ja keskmise suurusega ettevõte 3000 eurot Suurettevõte 4000 eurot
Avatud
teadmussiire

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 2 000 000
Avatud
Kontaktüritus

Ärimissioonid eksporditurule

Hind Täpsustatakse iga ärimissiooni juures
Avatud
Tugiteenus

Kontaktiotsingu teenus

Hind Tasuta
Avatud
Nõustamine

Ekspordinõunike teenused sihtturgudel

Avatud
äri arendamine

Ettevõtete digipöörde toetus

Suurim toetus 300 000
Avatud
Turism

Turismiettevõtete teenusedisaini meistriklass

Hind 500 €
Kestus kuni 5 kuud