Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Rahvusvaheliste konverentside toetus

Toetame rahvusvaheliste konverentside korraldamist Eestis ja nende turundamist välisturul, et kasvatada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate hulka ning suurendada Eesti kui turismiriigi tuntust välisturgudel.

2024. a taotlusvoorust rahastatud projektide nimekiri

Järgmise taotlusvooru avame 2025. aastal.

Nimi
Rahvusvaheliste konverentside toetus
Suurim toetus
30 000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
1 475 000
Staatus
Tulemas

Milliste konverentside korraldamiseks saab toetust küsida?

Toetust saab taotleda konverentsile

 • mis on teaduslik, erialane või huvialane rahvusvaheline kokkutulek ettekannete ja aruteludega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate rahvusvaheline kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks.
  Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva ega näitust.
 • mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab konverentsi sisulist programmi vähemalt kahel päeval.
 • Tallinnas toimuval konverentsil peab osalema vähemalt 200 välisosalejat, mujal Eestis vähemalt 100.
 • mille korraldamisel järgitakse kestlikkuse, ligipääsetavuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
 • millele tehakse turundustegevusi vähemalt kahel välisturul ja  mille raames pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta.
 • mille turunduskanalites (konverentsi koduleht, Facebooki leht vms) ning toimumiskohas viidatakse Eestit tutvustavale veebilehele visitestonia.com.
 • mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 4 kuud enne konverentsi toimumist.
 • Projekti tegevuste varasem algusaeg võib olla taotluse esitamise kuupäev ja tegevused tuleb ellu viia 24 kuu jooksul, kuid hiljemalt 31. oktoobriks 2029.

Mille jaoks toetust saab?

Mis on toetuse eesmärk?

Suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana

Suurendada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate arvu

Taotluse ettevalmistamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

30.01.2024 toimunud infotunni slaidid ja salvestus

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis 

Kestliku konverentsi korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada:

 • Eelarve vorm (koos konverentsi kogueelarve, ajakava ja riskianalüüsiga)
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid
 • Turundus-​ ja meediaplaani vorm
 • Konverentsi programm
 • Taotleja projektimeeskonna liikmete konverentsi korraldamise ja turundamisega seotud oskuste ja kogemuste kirjeldus

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik:

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel  Volikirja näidis
 • Partneri kinnituskiri
 • Kontserni liikmete skeem

Toetuse taotlemisel tuleb arvestada, et antav toetus on vähese tähtsusega abi ehk VTA.
Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki siin

Taotluse esitamine

2024. a taotlusvoor on suletud. Järgmine taotlusvoor avatakse 2025ndal aastal.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Kõigepealt kontrollime, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EISi juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon vastavalt valikumetoodikale

55%
projekti mõju „Eesti 2035“, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025“ ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus (sh finantsvõimekus)
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistuse kvaliteet

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,60 ja kriteeriumide 1-3 hinne on vähemalt 2,30.

Taotluse kohta tehtud otsuse saadame äriregistris registreeritud taotleja e-posti aadressile.

Projekti elluviimine

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest (rahastusperiood 2021-2027) ja seetõttu tekib toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest ning kasutamisest.
Toetuse saamisel lisa konverentsi veebilehele ja sotsiaalmeedia lehele logo Kaasrahastab Euroopa Liit.  Konverentsi veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol tuleb avaldada lisaks logole veel projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa.

Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita konverentsi eel ja ajal konverentsi turunduskanalites (sh konverentsi kajastaval veebilehel) ning konverentsi toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki

Konverentsi toimumise kohtas peab olema üleval A3 plakat, vaata täpsemalt:

Aruandlus

Projekti lõppedes tuleb esitada projekti aruanne. Esita see struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitaja täitmine. Projekti tulemusnäitajaks on konverentsi väliskülastajate arv.

Ettemakse saamise ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

 

ESITA ARUANNE

Muudatuste kooskõlastamine

Kindlasummalise makse puhul on lubatud muuta üksnes projekti abikõlblikkuse perioodi. Juhul kui on vajadus muuta projekti abikõlblikkuse perioodi, siis tuleb esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

Projekti etapid

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

30.01.2024 toimunud infotunni slaidid ja salvestus

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis 

Kestliku konverentsi korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada:

 • Eelarve vorm (koos konverentsi kogueelarve, ajakava ja riskianalüüsiga)
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid
 • Turundus-​ ja meediaplaani vorm
 • Konverentsi programm
 • Taotleja projektimeeskonna liikmete konverentsi korraldamise ja turundamisega seotud oskuste ja kogemuste kirjeldus

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik:

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel  Volikirja näidis
 • Partneri kinnituskiri
 • Kontserni liikmete skeem

Toetuse taotlemisel tuleb arvestada, et antav toetus on vähese tähtsusega abi ehk VTA.
Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki siin

2024. a taotlusvoor on suletud. Järgmine taotlusvoor avatakse 2025ndal aastal.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Kõigepealt kontrollime, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EISi juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon vastavalt valikumetoodikale

55%
projekti mõju „Eesti 2035“, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025“ ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus (sh finantsvõimekus)
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistuse kvaliteet

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,60 ja kriteeriumide 1-3 hinne on vähemalt 2,30.

Taotluse kohta tehtud otsuse saadame äriregistris registreeritud taotleja e-posti aadressile.

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest (rahastusperiood 2021-2027) ja seetõttu tekib toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest ning kasutamisest.
Toetuse saamisel lisa konverentsi veebilehele ja sotsiaalmeedia lehele logo Kaasrahastab Euroopa Liit.  Konverentsi veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol tuleb avaldada lisaks logole veel projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa.

Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita konverentsi eel ja ajal konverentsi turunduskanalites (sh konverentsi kajastaval veebilehel) ning konverentsi toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki

Konverentsi toimumise kohtas peab olema üleval A3 plakat, vaata täpsemalt:

Projekti lõppedes tuleb esitada projekti aruanne. Esita see struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitaja täitmine. Projekti tulemusnäitajaks on konverentsi väliskülastajate arv.

Ettemakse saamise ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

 

ESITA ARUANNE

Kindlasummalise makse puhul on lubatud muuta üksnes projekti abikõlblikkuse perioodi. Juhul kui on vajadus muuta projekti abikõlblikkuse perioodi, siis tuleb esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

Abiks taotlejale

Marge Veeranna

Toetuste osakonna ettevõtluskonsultant

+372 5346 7802

[email protected]

SF perioodil 2021-2027 toetuse andmist ja kasutamist reguleerivad nõuded:

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Ühendmäärus

Toetusest teavitamise nõuded (jälgi, et kasutad õige perioodi 2021-2027 faile ja nõudeid)

Muud läbivad perioodi 2021-2027 õigusaktid ja juhendid

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Iduettevõte 7Sense välisturgudele sisenemisest: oluline on leida kindel partner ja teha ära korralik eeltöö

Eesti iduettevõte 7Sense (Seventh Sense OÜ), kes teeb koostööd Saksa telekomihiiu Deutche Telekomiga ja kes hiljutisel Saksamaa messil Embedded World osales kiibitootja Nvidia ühisstendil, räägib oma kogemusest uutele turgudele sisenemisel.  7Sense on Eesti iduettevõte, mis arendab kõrge eraldusvõimega telehaptilist nägemist, mis võimaldab pimedatel tunnetada ümbritsevat keskkonda puudutuste kaudu. Uurisime 7Sense müügi- ja turundusdirektor Madis Päevalt, kui keeruline on olnud välisturgudele sisenemine ja millised on ettevõtte tulevikuplaanid.  Millega tegeleb iduettevõte 7sense? Mis on teie toode/tooted?  7Sense loob pimedatele mõeldud peas kantavat telehaptilist seadet, mille abil tunnetab kasutaja enda ümber olevat keskkonda läbi puudutuste. Oleme arendanud haptilise materjali, mis suudab tõlkida ümbritsevaid

Katre Kõvask: suunamudijate võimuses on tööstussektor atraktiivseks muuta

Eesti tööstussektor vajab juurde uusi andekaid inimesi. Selleks tuleb muuta tööstus seksikaks, et inimesed tahaksid sellesse sektorisse panustada, sõnas YOOKi juht Katre Kõvask konverentsil Industry5.0. Üks võimalus selleks on läbi eeskujude. Vaja on eeskujusid, noorte keeles influencereid, selgitas Kõvask. Ja influencer ei pea tingimata oleme üks inimene, väga hea näide on tema sõnul teadussaade „Rakett 69“, mida võiks koolides näidata ja populariseerida. „Et kuvand tööstuse ümbert ei oleks selline must, pime ja rutiine töö, vaid et tegelikult sinna on vaja helgeid päid, tohutult tarkust, sinna on vaja programmeerijaid, insenere, automaatikuid, elektrispetsialiste. Selle tööga on võimalik jõuda kaugele, see tagab hea,

Fotogalerii: Michelini restoranide auhinnagala 2024

Fotogalerii: Michelini restoranide auhinnagala 2024 Täna õhtul kogunesid Arvo Pärdi Keskusse 2024. aasta Michelini giidi pääsenud restoranide peakokad, et võtta vastu Michelini perre kuulumist tähistavad plaadid. Restoranid tunnistasid üksmeelselt, et kahel Michelini-aastal on olnud suur mõju: on tõusnud töötajate huvi restoranimaailmas kaasa lüüa ja sellele pühenduda, gurmaanide külastused ei koondu ainult nädalavahetustele ning nii Eesti inimesed kui ka välisturistidest fännid käivad oma lemmikrestoranides sagedamini. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) sõlmis lepingu Micheliniga 2022. aasta veebruaris. See riiklik leping on igal aastal eelduseks Eesti Michelini tunnustusega restoranide väljakuulutamisele. 2022. aastal pääses Eestist Michelini giidi kokku 31 restorani, tänavu juba 35. Tärnirestorane

Riigi tugi rahvusvahelistele konverentsidele tasub end ära vähemalt kuuekordselt

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) rahastas 13 Eestis tänavu toimuva rahvusvahelise tippkonverentsi korraldamist. Konverentse toetati kokku 350 000 euroga, kuid Eesti majandusse toovad need tagasi vähemalt 2 miljonit eurot.  Tuge rahvusvaheliste tippürituste korraldamiseks said Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts, MTÜ Skolioosiselts Katharina, MTÜ sTARTUpDay, MTÜ Impact Day, LEGID Law Tech OÜ, E-riigi Akadeemia, Haapsalu Linnavalitsus ja Sillamäe Lastekaitse Ühing. Toetatud projektide seas valmistatakse ette näiteks olulisimat soome-ugri keelte ja kultuuride rahvusvahelist teadusüritust,  arvutiteaduste ja mesinduse tippkonverentse, Baltikumi suurimat ärifestivali ja suurimat jätkusuutliku ettevõtluse konverentsi, Euroopa spaade assotsiatsiooni konverentsi.  „EIS toetab äri- ja teaduskonverentse, mis

Messidel osalemise strateegia avab Balsnackile uksi kümnetele eksporditurgudele

Messidelt toovad uusi ekspordivõimalusi koju ettevõtjad, kel on olemas läbimõeldud strateegia, sõnas mai alguses tööstuskonverentsil Industry 5.0 Balsnacki arendusjuht ja juhatuse liige Reigo Rusing. Paika pandud plaan kontaktide korjamiseks ja müügivõimaluste leidmiseks on ka Balsnackil olemas – see on avanud neile uksi kümnetele välisturgudele. Balsnack on aktiivne enam kui 40 turul, millest suurimad on Aasia, Skandinaavia, Suurbritannia ja Lähis-Ida. Uusi konkreetseid sihtturge, kuhu veel laieneda tahaks, Balsnackil fookuses pole. „Me lähme messile, korjame sealt nii palju kontakte kui võimalik. Need, kes tellivad ja kellega diiliks läheb, neile saadame,“ selgitas Rusing strateegiat. Nii on Balsnack viimase kolme aasta jooksul eksportinud oma

Tagasi üles