Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Rahvusvaheliste konverentside toetus

Toetame rahvusvaheliste konverentside korraldamist Eestis ja nende turundamist välisturul, et kasvatada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate hulka ning suurendada Eesti kui turismiriigi tuntust välisturgudel.

Taotlusvooru avame 2024. a alguses.

 

Nimi
Rahvusvaheliste konverentside toetus
Suurim toetus
30 000
Omafinantseering
30%
Staatus
Tulemas

Milliste konverentside korraldamiseks saab toetust küsida?

Toetust saab taotleda konverentsile

 • mis on teaduslik, erialane või huvialane rahvusvaheline kokkutulek ettekannete ja aruteludega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate rahvusvaheline kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks.
  Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva ega näitust.
 • mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab konverentsi sisulist programmi vähemalt kahel päeval.
 • Tallinnas toimuval konverentsil peab osalema vähemalt 120 välisosalejat, mujal Eestis vähemalt 60.
 • mille korraldamisel järgitakse kestlikkuse, ligipääsetavuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
 • millele tehakse turundustegevusi vähemalt kahel välisturul ja  mille raames pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta.
 • mille turunduskanalites (konverentsi koduleht, Facebooki leht vms) ning toimumiskohas viidatakse Eestit tutvustavale veebilehele visitestonia.com.
 • mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 4 kuud enne konverentsi toimumist.
 • Projekti tegevuste varasem algusaeg võib olla taotluse esitamise kuupäev ja tegevused tuleb ellu viia 24 kuu jooksul, kuid hiljemalt 31. oktoobriks 2029.

Mille jaoks toetust saab?

 • Konverentsi välisturundustegevuste ettevalmistamisega seotud kuludeks (turundustöötaja töötasu, reklaami koostamine, tõlkimine, kujundamine jms).
 • Konverentsi võõrkeelse veebilehe loomiseks.
 • Konverentsi välismessidel ja teistel välisriikides toimuvatel sündmustel turundamisega seotud kuludeks (transport, majutus, osalustasud, ruumide rent).

Konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate konverentsi korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulusid (nt esinejad, korraldajad, ajakirjanikud).

Näiteks esinejate tasud, vajaliku tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kuludeks, konverentsi korraldusteenuseks, parkimiskorralduse teenuseks, ligipääsetavuse tagamisega seotud kulud (näiteks eritransport, silmusvõimendite rent, viipekeelne tõlge, kirjutustõlge jne), tõlke korraldamise, foto-, heli- või videosalvestuse loomise ja töötlemise kulud.

Mis on toetuse eesmärk?

Suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana

Suurendada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate arvu

Taotluse ettevalmistamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Rahvusvaheliste konverentside 04.05.2023 toimunud infoseminari slaidid 

Taotlusvormi näidis (koostamisel)

Kestliku konverentsi korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada:

 • Eelarve vorm (koostamisel)
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid
 • Turundus-​ ja meediaplaani vorm (koostamisel)
 • Konverentsi programm
 • Taotleja projektimeeskonna liikmete konverentsi korraldamise ja turundamisega seotud oskuste ja kogemuste kirjeldus

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik:

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil
 • Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
 • Volikirja näidis
 • Partneri info vorm
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil

Taotluse esitamine

NB! Taotluste vastuvõtt on suletud. Uus taotlusvoor avaneb 2024. a alguses

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt valikumetoodikale (kinnitamisel)

55%
projekti mõju „Eesti 2035“, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025“ ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus (sh finantsvõimekus)
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistuse kvaliteet

Projekti elluviimine

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest (rahastusperiood 2021-2027) ja seetõttu tekib toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest ning kasutamisest.
Toetuse saamisel lisa konverentsi veebilehele ja sotsiaalmeedia lehele logo Kaasrahastab Euroopa Liit.  Konverentsi veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol tuleb avaldada lisaks logole veel projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa.

Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita konverentsi eel ja ajal konverentsi turunduskanalites (sh konverentsi kajastaval veebilehel) ning konverentsi toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki

Konverentsi toimumise kohtas peab olema üleval A3 plakat, vaata täpsemalt:

 

Aruandlus

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist.

Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente. Ettemakse saamise ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esita struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitaja täitmine. Projekti tulemusnäitajaks on konverentsi väliskülastajate arv.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

 

ESITA ARUANNE

Muudatuste kooskõlastamine

Juhul kui muutub konverentsi toimumise aeg siis esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

Projekti etapid

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Rahvusvaheliste konverentside 04.05.2023 toimunud infoseminari slaidid 

Taotlusvormi näidis (koostamisel)

Kestliku konverentsi korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada:

 • Eelarve vorm (koostamisel)
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid
 • Turundus-​ ja meediaplaani vorm (koostamisel)
 • Konverentsi programm
 • Taotleja projektimeeskonna liikmete konverentsi korraldamise ja turundamisega seotud oskuste ja kogemuste kirjeldus

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik:

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil
 • Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
 • Volikirja näidis
 • Partneri info vorm
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil

NB! Taotluste vastuvõtt on suletud. Uus taotlusvoor avaneb 2024. a alguses

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt valikumetoodikale (kinnitamisel)

55%
projekti mõju „Eesti 2035“, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025“ ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus (sh finantsvõimekus)
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistuse kvaliteet

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest (rahastusperiood 2021-2027) ja seetõttu tekib toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust toetuse saamisest ning kasutamisest.
Toetuse saamisel lisa konverentsi veebilehele ja sotsiaalmeedia lehele logo Kaasrahastab Euroopa Liit.  Konverentsi veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol tuleb avaldada lisaks logole veel projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa.

Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita konverentsi eel ja ajal konverentsi turunduskanalites (sh konverentsi kajastaval veebilehel) ning konverentsi toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki

Konverentsi toimumise kohtas peab olema üleval A3 plakat, vaata täpsemalt:

 

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist.

Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente. Ettemakse saamise ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esita struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitaja täitmine. Projekti tulemusnäitajaks on konverentsi väliskülastajate arv.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

 

ESITA ARUANNE

Juhul kui muutub konverentsi toimumise aeg siis esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

Abiks taotlejale

Marge Veeranna

Toetuste osakonna ettevõtluskonsultant

+372 5346 7802

[email protected]

SF perioodil 2021-2027 toetuse andmist ja kasutamist reguleerivad nõuded:

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Ühendmäärus

Toetusest teavitamise nõuded (jälgi, et kasutad õige perioodi 2021-2027 faile ja nõudeid)

Muud läbivad perioodi 2021-2027 õigusaktid ja juhendid

2023. a rahvusvaheliste konverentside taotlusvoorust toetatud projektide nimekiri

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
EASi ja KredExi ühendasutus toetab Eestis korraldatavaid rahvusvahelisi spordi- ja kultuuriüritusi 
EASi ja KredExi ühendasutus toetab Eestis korraldatavaid rahvusvahelisi spordi- ja kultuuriüritusi 

EASi ja KredExi ühendasutus avab homme, 5. septembril kell 9 taotlusvooru rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetamiseks. Euroopa Liidu struktuurivahenditest kaasrahastatud vooru eelarvemaht on 433 000 eurot, millest ligikaudu 225 000 läheb kultuurisündmuste ja 208 000 eurot spordisündmuste toetamiseks. Ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik tõdes, et Eestis toimuvatel rahvusvahelistel spordi- ja kultuurisündmustel on väga lai mõju. „Peale selle, et iga rahvusvahelist mõõtu spordi- või kultuuriüritus toob Eesti majandusele tulu, aitavad need üritused ka Eestit maailmas turundada. Üks hästi korraldatud rahvusvahelise huvi ja osavõtuga spordiüritus toob meile positiivset tähelepanu ning võib Eesti nähtavuse tõstmisel olla turunduskampaaniast tulemuslikumgi. Kolmas oluline eesmärk selliste sündmuste toetamise juures on

Eesti tõstis taset rahvusvahelises rohesihtkohtade võrgustikus

Rahvusvaheline kestlikku turismi arendav organisatsioon Green Destinations andis hinnangu rohevõrgustikku kuuluvatele Eesti sihtkohtadele. Rahvusvaheliste keskkonnaaudiitorite hinnang sihtkohale tervikuna on jaotatud viieks tasemeks, madalamalt loetledes pronks-, hõbe-, kuld- ja plaatinatase ning kõige kõrgemana sertifitseeritud rohesihtkoha tase. Pärnu ja Rakvere tõusid eelmise aasta pronkstasemelt hõbetasemele. Järvamaa säilitas hõbeda. Hiiumaa ja Saaremaa tõusid hõbetasemelt kuldtasemele ning Lahemaa kõige tugevamana kuldtasemelt plaatinatasemele. Roheliste sihtkohtade võrgustikus on tegev ka Tartu, kellele tuleb rahvusvaheliste audiitorite hinnang augustis. Eesti sihtkohtade kõige suuremaks tugevuseks on audiitorite hinnangul loodus- ja kultuuripärandiga säästlik ümberkäimine turismiteenuste pakkumisel. Samuti on kõrgel tasemel kohalike ettevõtete toetamine ning kohalike toodete-teenuste reklaamimine. Läbivaks arengukohaks on

Kestliku turismi sammulugeja

Turismiosakonda nakatas sammude lugemise pöörane populaarsus. Täna tegi osakonna rohetiim viimase sammu Rohetiigri Akadeemias, kus liikus sammukaupa juba alates möödunud sügisest.  Akadeemia raames sai valmis… loomulikult sammulugeja neile turismiettevõtjatele, kes tahavad kestlikku teed käies oma samme kokku arvutada, samuti neile, kes otsivad inspiratsiooni, millised need sammud võiksid olla.  “Kestlikust turismist rääkides tuleb harilikult esimesena pähe ettevõtja tegevus: kas ta sorteerib prügi, kasutab LED-valgusteid ja tarbib rohelist energiat. Et piisab, kui hommikused pirukad elektriautoga kohale tuua ning hüpe kestlikkuses on taas saavutatud. Tegelikult mitte – sammuseadjas on ettevõtja tegevuste kõrval samaväärsena esile toodud külastajate ja kogukonna kaasamine ning neile rolli pakkumine,”

Michelin tuli maale teist korda

Eile õhtul kogunesid Michelini hommikuse teate peale PROTO avastustehase Nobeli saali 2023. aasta Michelini giidi pääsenud restoranide peakokad, et võtta vastu Michelini perre kuulumist tähistavad plaadid. Tärnirestoranide peakokad Matthias Diether ja Tõnis Siigur said selga Michelini peakokajakid. Soovita Michelini restorani oma koostööpartnerile / New Michelin restaurants in Estonia “Tärni on raske saada, kuid veelgi raskem on seda hoida,” ütles Tõnis Siigur laval peetud lühikeses kõnes. “Kui täna kahest tärnist kuulsin, istusin kõigepealt kümme minutit sõnatult diivanil, siis läksin kööki ja avasime šampanjapudelid,” kirjeldas emotsiooni Matthias Diether. “Lugedes kokku kõigi kanalite jälgijad, kus Michelini sõnum on aastaga levinud, tuleb kokku peaaegu miljard. Eriti

5. maist saab taotleda toetust rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks

EASi ja Kredexi ühendasutus avab 5. mail taotlusvooru rahvusvaheliste konverentside toetamiseks, toetuse kogueelarve on 225 000 eurot. Riiklikku tuge saavad suurima mõjuga rahvusvahelised konverentsid, kokku jagub igal aastal vahendeid 7–8 konverentsi toetamiseks. „Toetame äri- ja teaduskonverentse, mis toovad siia maksujõulisi külastajaid ning kujundavad rahvusvaheliselt Eesti mainet tipptasemel erialasündmuste korraldamise paigana,“ ütles ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. „Konverentside välisdelegaat toob uuringute järgi Eestisse ligi 900 eurot, mis on kolm korda rohkem puhkuseturisti kulutatud keskmisest. Samuti mõjutab konverentsil saadud esmamulje külastajat edaspidi veel puhkusereisile naasma ning võtma kaasa ka sõpru ja peret,“ lisas Aavik. Aastatel 2015–2023 on ühendasutus Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetanud kokku 109