Vaata peasisu

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Toetame loomemajanduse eksporti

Toetame loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist.

Taotlusi saab esitada jooksvalt. 
NB! Toetuse taotlemiseks tuleb eelnevalt läbida eelnõustamine.

Vaata 18.10 toimunud infopäeva salvestust ja slaide

Nimi
Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus
Suurim toetus
50 000
Omafinantseering
vähemalt 30%
Kogu toetussumma
1 500 000
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Eestis registreeritud ja loomemajanduse valdkonnas tegutsevatele väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades
 • Toetust saavad taotleda kasvupotentsiaaliga loomeettevõtjad, kes arendavad oma ekspordivõimekust, sealhulgas hangivad teavet ja kontakte, osalevad rahvusvahelistel kontakt- ja turundusüritustel ning messidel, koolitustel, arenguprogrammides, arendavad tooteid ja teenuseid ning sisenevad uutele välisturgudele
 • Toetust taotleva ettevõtja aastane müügitulu ilma toetuste ja annetusteta peab olema viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta kinnitatud aruande põhjal loomemajanduse- või sidusvaldkonna tegevustest vähemalt 50 000 eurot

Mille jaoks toetust saab?

Kasvupotentsiaaliga loomeettevõtjad saavad toetuse abil arendada oma ekspordivõimekust:

 • hankida teavet ja kontakte
 • osaleda rahvusvahelistel kontakt- ja turundusüritustel ning messidel
 • osaleda koolitustel ja arenguprogrammides
 • arendada tooteid ja teenuseid
 • siseneda uutele välisturgudele

Mis minu ettevõttes pärast projekti elluviimist muutub?

Ekspordivõimekus suureneb

Lisandväärtus töötaja kohta suureneb

Müügitulu kasvab

Eelnõustamine

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine.
Eelnõustamisele registeerumiseks täida lehe ülaosas nupult “Eelnõustamisele” avanev projektiplaani vorm.

Taotluse esitamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​​toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis

Taotlusele tuleb lisada:

 •  Projektiplaani vorm
 • Tegevus- ja ajakava, eelarve ja majandusnäitajate vorm
 • Projektijuhi ja meeskonnaliikmete elulookirjeldused
 • Hankeplaani näidisvorm
 • käimasoleva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga
 • taotleja esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav, ja juhul, kui taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud majandusaastal vähemalt kuus kuud
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb selle alusel
  Volikirja näidis
 • taotleja põhikirja koopia juhul, kui see ei ole äriregistris kättesaadav
 • partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerlus- või konsortsiumlepingust
 • kontserni liikmete skeem

esita taotlus

Taotluse hindamine

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Taotluste valikumetoodika

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt arengu-​ ja projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

SF perioodi 2021-2027 vahenditest toetust saanud projektide elluviimine:

Olles saanud toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest, on sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.

Teavitamise juhend ja logod (vaata perioodi 2021-2027  teavitamise nõudeid

Ostumenetluste läbiviimise juhis, kui toetuse saaja ei ole hankija

SF perioodi 2014-2020 vahenditest toetust saanud projektide elluviimine:

Toetuse saaja peab järgima määruse § 26 lõike 1 punktis 9 toodud tingimust, mille kohaselt peavad mitte riigihanke kohuslased võtma üle 20 000 euro ulatuvate kuludele vähemalt 3 võrreldavat pakkumist.

Hinnapakkumiste võtmise juhend

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Teavitamise juhend ja logod (perioodi 2014-2020 projektidele)

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Lõpparuandele tuleb lisada raamatupidamise väljavõte, kus kajastuvad kõik projektiga seotud kulud (projektiga seotud kulud peavad olema muudest kuludest eristatud). Lõpparuande esitamise hetkeks peab toetuse saaja olema saavutanud projekti perioodi lõpuks seatud eesmärgid vastavalt esitatud projektiplaanile ja taotluses esitatud finantsprognoosidele.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

SF perioodi 2021-2027 vahenditest toetust saanud projektide aruandlus:

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

SF perioodi 2014-2020 vahenditest toetust saanud projektide aruandlus:

Vahearuande näidisvorm

Lõpparuande näidisvorm

esita aruanne

Projekti etapid

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine.
Eelnõustamisele registeerumiseks täida lehe ülaosas nupult “Eelnõustamisele” avanev projektiplaani vorm.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​​toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis

Taotlusele tuleb lisada:

 •  Projektiplaani vorm
 • Tegevus- ja ajakava, eelarve ja majandusnäitajate vorm
 • Projektijuhi ja meeskonnaliikmete elulookirjeldused
 • Hankeplaani näidisvorm
 • käimasoleva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga
 • taotleja esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav, ja juhul, kui taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud majandusaastal vähemalt kuus kuud
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb selle alusel
  Volikirja näidis
 • taotleja põhikirja koopia juhul, kui see ei ole äriregistris kättesaadav
 • partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerlus- või konsortsiumlepingust
 • kontserni liikmete skeem

esita taotlus

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Taotluste valikumetoodika

Vii tegevused lähtuvalt arengu-​ ja projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

SF perioodi 2021-2027 vahenditest toetust saanud projektide elluviimine:

Olles saanud toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest, on sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.

Teavitamise juhend ja logod (vaata perioodi 2021-2027  teavitamise nõudeid

Ostumenetluste läbiviimise juhis, kui toetuse saaja ei ole hankija

SF perioodi 2014-2020 vahenditest toetust saanud projektide elluviimine:

Toetuse saaja peab järgima määruse § 26 lõike 1 punktis 9 toodud tingimust, mille kohaselt peavad mitte riigihanke kohuslased võtma üle 20 000 euro ulatuvate kuludele vähemalt 3 võrreldavat pakkumist.

Hinnapakkumiste võtmise juhend

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Teavitamise juhend ja logod (perioodi 2014-2020 projektidele)

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Lõpparuandele tuleb lisada raamatupidamise väljavõte, kus kajastuvad kõik projektiga seotud kulud (projektiga seotud kulud peavad olema muudest kuludest eristatud). Lõpparuande esitamise hetkeks peab toetuse saaja olema saavutanud projekti perioodi lõpuks seatud eesmärgid vastavalt esitatud projektiplaanile ja taotluses esitatud finantsprognoosidele.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

SF perioodi 2021-2027 vahenditest toetust saanud projektide aruandlus:

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

SF perioodi 2014-2020 vahenditest toetust saanud projektide aruandlus:

Vahearuande näidisvorm

Lõpparuande näidisvorm

esita aruanne

Abiks toetuse saajale

Katrin Pööra

ettevõtluskonsultant

+372 5912 9404

katrin.​poora@​eas.​ee

Loe toetuse tingimuste kohta lähemalt toetuse määrusest:

Toetuse määrus SF perioodil 2021-2027 

Toetuse määruse seletuskiri (SF periood 2021-2027)

Toetuse määrus inglise keeles (Terms and conditions in English) (SF periood 2021-2027)

Toetuse määrus vene keeles (Условия и порядок поддержки оказания опорных услуг для творческих предприятий, реализации планов их развития и роста экспортного потенциала)

Toetuse määrus SF perioodil 2014-2020

Lisaks soovitame tutvuda muude oluliste toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele kehtivate kohustuslike õigusaktide ja üldiste juhenditega:

Muud läbivad perioodi 2021-2027 õigusaktid ja juhendid

Muud läbivad perioodi 2014-2020 õigusaktid ja juhendid

18.10.2023 toimunud infopäeva materjalid:

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetuse slaidid – Anu-Maaja Pallok (Kultuuriministeeriumi loomemajanduse nõunik)

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetuse slaidid – Katrin Pööra (EIS Toetuste osakond)

Vaata infopäeva salvestust.

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
6. novembril avame loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse

Toetust saab kasutada näiteks uute ärimudelite realiseerimiseks, tootearenduseks, digitaliseerimiseks kui ka personali koolitamiseks. Maksimaalne toetus ühele ettevõttele on 100 000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 30%. Kõik huvitatud ettevõtted on oodatud infoseminarile, mis toimub 1. novembril kell 10.00 Teamsi keskkonnas. Seal jagame infot toetuse tingimuste ja taotlemise kohta ning kaks pilootprogrammist toetatud ettevõtjat jagavad oma kogemuslugu. Infoseminarile saab registreeruda siin: Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse infotund – EASi ja KredExi ühendasutus Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse pilootprogramm oli avatud aastatel 2021 -2023, kui toetati kokku 17 loomevaldkonna ettevõtja arenguplaani summas 1,16 miljonit eurot. Toetuse kasutamise võimalused on väga laialdased ja iga

Andmetele suunatud pilootprogramm toob uusi digiteadmisi Eesti loomeettevõtlusesse 

Eile, 11. oktoobril startis Eesti loomeettevõtetele suunatud pilootprogramm – Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass, kus osalevad 13 ambitsioonikat ettevõtet.  “Mul on hea meel näha niivõrd mitmekülgseid ja tugevaid ettevõtteid esimeses pilootprogrammis. Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass on oluline samm Eesti loomeettevõtete konkurentsivõime tõstmise suunas ning aitab neil valmistuda tuleviku väljakutseteks,” sõnas EASi ja KredExi ühendasutuse loomemajanduse teemajuht Kadi Haljand.   Kaks ja pool kuud kestva meistriklassi eesmärk on aidata loomeettevõtetel parandada oma äriprotsesside, teenuste, tootmis- ja tarneahelate efektiivsust, võttes kasutusele innovatiivseid digitaliseerimise ja reaalajamajanduse lahendused. Programmis osalejad omandavad vajalikud kompetentsid digitaliseerimisprojektide edukaks läbiviimiseks ja loovad oma ettevõttele konkreetse tegevuskava.   Lisaks koolitusele

23. oktoobril avaneb loomeettevõtjatele ekspordivõimekuse arendamise toetuse

EASi ja KredExi ühendasutus avab 23. oktoobril loomeettevõtjatele ekspordivõimekuse arendamise toetuse, mille eesmärk on kasvatada loomeettevõtjate ekspordivõimekust ja lisandväärtust. Kasvupotentsiaaliga loomeettevõtjad saavad toetuse abil arendada oma ekspordivõimekust – näiteks osaledes rahvusvahelistel kontakt- ja turundusüritustel ning messidel või koolitustel ja arenguprogrammides. Uute teenuste ja toodetega on võimalik siseneda uutele välisturgudele või kasvatada olemasolevate sihtturgude müügimahte. Loomemajanduse eksporditoetus oli avatud ka aastatel 2015 – 2020, kui toetati kokku 109 loomevaldkonna ettevõtjat summas 4,7 miljonit eurot. Toetust kasutati peamiselt messide külastamiseks, sihtturu-uuringuteks ja turundustegevusteks. Ekspordivõimekuse kasvatamisele suunatud projektid aitasid alustada ekspordiga, tõsta ettevõtete konkurentsivõimet, müügitulu ekspordist ja lisandväärtust. Projektide järelhindamisel nimetati kokku 40

EASi ja KredExi ühendasutus avas loomeettevõtjatele tugiteenuste pakkumise toetuse

EASi ja KredExi ühendasutus avas 3. augustil loomeettevõtjatele tugiteenuste pakkumise toetuse, mille eesmärk on kasvatada loomeettevõtjate ekspordivõimekust ja lisandväärtust. „Mõte on selles, et meil oleks loomemajanduse valdkonnale spetsiifilised tugiteenused, mis aitavad neil astuda järgmist sammu. Olgu see näiteks tootearenduses, uuenduslike ärimudelite loomine või uutele turgudele sisenemine,“ sõnas EASi ja KredExi toetuste osakonna juht Monica Hankov. Tema sõnul on loomesektori puhul eriti oluline ka koostöö teiste sektorite ja ettevõtetega ning samuti teadus-arendus asutustega. Toetust saab kasutada näiteks ettevõtlusinkubatsiooni teenuse pakkumiseks aga ka loomeettevõtjate arendusteenuste pakkumiseks. Näiteks on varasemalt sama toetust saanud muusikavaldkonna arenduskeskus Music Estonia, kes viis ellu eduka ekspordiprogrammi AMP,

Kümme loomemajanduse ettevõtet panid paika oma arenguplaanid

Eile lõpetasid kümme ettevõtet EASi ja KredExi loomeettevõtete arengukava praktikumi, mis andis neile teadmised ja oskused strateegilisest planeerimisest ning esmase oskuse neid enda ettevõtte arenguks kasutada ning samuti esmased teadmised ja oskused finantside vallas. „Eesti loomemajandus on stardijoonel, kust tuleb nüüd püsti tõusta ja jooksma hakata. Loomingule lisaks on hakatud üha enam nägema majanduse poolt ning on oluline jõuda ettevõtetel ekspordikõlbulikuks ning suunduda Eestist väljapoole,“ sõnas EASi ja KredExi loomemajanduse teemajuht Kadi Haljand. Tema sõnul on arenguruumi nii koostöö suurendamise loomemajanduse erinevate valdkondade vahel kui ka loomemajanduse ja teiste sektorite vahel. „Hea oli näha, kuidas erinevate valdkondade ettevõtted juba programmi