Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Toetame loomemajanduse eksporti

Toetame loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist.

Taotlusi saab esitada jooksvalt. 
NB! Toetuse taotlemiseks tuleb eelnevalt läbida eelnõustamine.

Vaata 18.10 toimunud infopäeva salvestust ja slaide

Nimi
Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus
Suurim toetus
50 000
Omafinantseering
vähemalt 30%
Kogu toetussumma
1 500 000
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Eestis registreeritud ja loomemajanduse valdkonnas tegutsevatele väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades
 • Toetust saavad taotleda kasvupotentsiaaliga loomeettevõtjad, kes arendavad oma ekspordivõimekust, sealhulgas hangivad teavet ja kontakte, osalevad rahvusvahelistel kontakt- ja turundusüritustel ning messidel, koolitustel, arenguprogrammides, arendavad tooteid ja teenuseid ning sisenevad uutele välisturgudele
 • Toetust taotleva ettevõtja aastane müügitulu ilma toetuste ja annetusteta peab olema viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta kinnitatud aruande põhjal loomemajanduse- või sidusvaldkonna tegevustest vähemalt 50 000 eurot

Mille jaoks toetust saab?

Kasvupotentsiaaliga loomeettevõtjad saavad toetuse abil arendada oma ekspordivõimekust:

 • hankida teavet ja kontakte
 • osaleda rahvusvahelistel kontakt- ja turundusüritustel ning messidel
 • osaleda koolitustel ja arenguprogrammides
 • arendada tooteid ja teenuseid
 • siseneda uutele välisturgudele

Mis minu ettevõttes pärast projekti elluviimist muutub?

Ekspordivõimekus suureneb

Lisandväärtus töötaja kohta suureneb

Müügitulu kasvab

Eelnõustamine

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine.
Eelnõustamisele registeerumiseks täida lehe ülaosas nupult “Eelnõustamisele” avanev projektiplaani vorm.

Taotluse esitamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​​toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis

Taotlusele tuleb lisada:

 •  Projektiplaani vorm
 • Tegevus- ja ajakava, eelarve ja majandusnäitajate vorm
 • Projektijuhi ja meeskonnaliikmete elulookirjeldused
 • Hankeplaani näidisvorm
 • käimasoleva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga
 • taotleja esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav, ja juhul, kui taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud majandusaastal vähemalt kuus kuud
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb selle alusel
  Volikirja näidis
 • taotleja põhikirja koopia juhul, kui see ei ole äriregistris kättesaadav
 • partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerlus- või konsortsiumlepingust
 • kontserni liikmete skeem

esita taotlus

Taotluse hindamine

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Taotluste valikumetoodika

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt arengu-​ ja projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest, on sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.

Teavitamise juhend ja logod (vaata perioodi 2021-2027  teavitamise nõudeid

Ostumenetluste läbiviimise juhis, kui toetuse saaja ei ole hankija

 

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Lõpparuandele tuleb lisada raamatupidamise väljavõte, kus kajastuvad kõik projektiga seotud kulud (projektiga seotud kulud peavad olema muudest kuludest eristatud). Lõpparuande esitamise hetkeks peab toetuse saaja olema saavutanud projekti perioodi lõpuks seatud eesmärgid vastavalt esitatud projektiplaanile ja taotluses esitatud finantsprognoosidele.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

esita aruanne

Projekti etapid

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine.
Eelnõustamisele registeerumiseks täida lehe ülaosas nupult “Eelnõustamisele” avanev projektiplaani vorm.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​​toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis

Taotlusele tuleb lisada:

 •  Projektiplaani vorm
 • Tegevus- ja ajakava, eelarve ja majandusnäitajate vorm
 • Projektijuhi ja meeskonnaliikmete elulookirjeldused
 • Hankeplaani näidisvorm
 • käimasoleva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga
 • taotleja esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav, ja juhul, kui taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud majandusaastal vähemalt kuus kuud
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb selle alusel
  Volikirja näidis
 • taotleja põhikirja koopia juhul, kui see ei ole äriregistris kättesaadav
 • partnerite kaasamise korral koopia taotleja ja projektis osaleva(te) partneri(te) vahelisest partnerlus- või konsortsiumlepingust
 • kontserni liikmete skeem

esita taotlus

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Taotluste valikumetoodika

Vii tegevused lähtuvalt arengu-​ ja projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest, on sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.

Teavitamise juhend ja logod (vaata perioodi 2021-2027  teavitamise nõudeid

Ostumenetluste läbiviimise juhis, kui toetuse saaja ei ole hankija

 

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Lõpparuandele tuleb lisada raamatupidamise väljavõte, kus kajastuvad kõik projektiga seotud kulud (projektiga seotud kulud peavad olema muudest kuludest eristatud). Lõpparuande esitamise hetkeks peab toetuse saaja olema saavutanud projekti perioodi lõpuks seatud eesmärgid vastavalt esitatud projektiplaanile ja taotluses esitatud finantsprognoosidele.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

esita aruanne

Abiks toetuse saajale

Katrin Pööra

ettevõtluskonsultant

+372 5912 9404

katrin.​poora@​eas.​ee

Klienditeenindus

+372 627 9700

klienditeenindus@​eas.​ee

Loe toetuse tingimuste kohta lähemalt toetuse määrusest:

Toetuse määrus SF perioodil 2021-2027 

Toetuse määruse seletuskiri (SF periood 2021-2027)

Toetuse määrus inglise keeles (Terms and conditions in English) (SF periood 2021-2027)

Toetuse määrus vene keeles (Условия и порядок поддержки оказания опорных услуг для творческих предприятий, реализации планов их развития и роста экспортного потенциала)

Toetuse määrus SF perioodil 2014-2020

Lisaks soovitame tutvuda muude oluliste toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele kehtivate kohustuslike õigusaktide ja üldiste juhenditega:

Muud läbivad perioodi 2021-2027 õigusaktid ja juhendid

Muud läbivad perioodi 2014-2020 õigusaktid ja juhendid

18.10.2023 toimunud infopäeva materjalid:

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetuse slaidid – Anu-Maaja Pallok (Kultuuriministeeriumi loomemajanduse nõunik)

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetuse slaidid – Katrin Pööra (EIS Toetuste osakond)

Vaata infopäeva salvestust.

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklassi võitjad on selgunud! 

Oktoobris alustanud loomeettevõtetele suunatud pilootprogramm Reaalajamajanduse ja Digitaliseerimise meistriklass on jõudnud eduka lõpuni, tuues kaasa mitmeid uuenduslikke ideid ja tugevaid tulemusi.  Esmalt võib tunduda, et reaalajamajandus, digitaliseerimine ja loomeettevõtlus on nagu sokid ja sandaalid, mis eriti kokku ei sobi. Kuid eile, 19. detsembril toimunud meistriklassi finaalüritus tõestas vastupidist. Päev oli täis põnevust ja inspiratsiooni ning ettevõtted kaitsesid kogu auditooriumi ja zürii ees enda plaane, kuidas nad tänu meistriklassile on astunud samme digitaalse tuleviku ja kvaliteetsete andmete suunas ning milliste tegevustega nad jätkavad.  Meistriklass sai lõppakordi võitjate valimisega, strateegia ja äriplaanidele vaatasid peale ning hindasid nii žürii kui ka publik. Publik

Riik toetab loomeettevõtjate tugisüsteemi

EASi ja KredExi ühendasutus toetab kokku ligi 1,6 miljoni euroga 11 tugiteenuste pakkujat, kelle eesmärk on toetada loomeettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu. Tugiteenuste pakkujad loovad loomeettevõtjatele võimalused oma toodete, teenuste ja ärimudelite arendamiseks. EASi ja KredExi ühendasutuse toetuste osakonna juhi Monica Hankovi sõnul on eesmärk suurendada loomesektori ettevõtete lisandväärtust ja ekspordisuutlikkust. „Ekspordi takistuseks on sageli ettevõtete väiksus – mahud ei ole piisavad, turuteadlikkus ja turusuutlikkus on madalad. Edukat tegevust välisturgudel soodustab vastavate arenguprogrammide pakkumine, ligipääs rahvusvaheliste ekspertide teadmistele ja ettevõtete tihedam koostöö. Just nendele tegevustele loomemajanduse tugiteenuste pakkujad keskenduvad,“ selgitas Hankov. Näiteks käivitatakse toetuse abil Pärnumaa loomeettevõtjatele suunatud disainiKOBARa arenguprogramm. „Meil

6. novembril avame loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse

Toetust saab kasutada näiteks uute ärimudelite realiseerimiseks, tootearenduseks, digitaliseerimiseks kui ka personali koolitamiseks. Maksimaalne toetus ühele ettevõttele on 100 000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 30%. Kõik huvitatud ettevõtted on oodatud infoseminarile, mis toimub 1. novembril kell 10.00 Teamsi keskkonnas. Seal jagame infot toetuse tingimuste ja taotlemise kohta ning kaks pilootprogrammist toetatud ettevõtjat jagavad oma kogemuslugu. Infoseminarile saab registreeruda siin: Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse infotund – EASi ja KredExi ühendasutus Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse pilootprogramm oli avatud aastatel 2021 -2023, kui toetati kokku 17 loomevaldkonna ettevõtja arenguplaani summas 1,16 miljonit eurot. Toetuse kasutamise võimalused on väga laialdased ja iga

Andmetele suunatud pilootprogramm toob uusi digiteadmisi Eesti loomeettevõtlusesse 

Eile, 11. oktoobril startis Eesti loomeettevõtetele suunatud pilootprogramm – Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass, kus osalevad 13 ambitsioonikat ettevõtet.  “Mul on hea meel näha niivõrd mitmekülgseid ja tugevaid ettevõtteid esimeses pilootprogrammis. Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass on oluline samm Eesti loomeettevõtete konkurentsivõime tõstmise suunas ning aitab neil valmistuda tuleviku väljakutseteks,” sõnas EASi ja KredExi ühendasutuse loomemajanduse teemajuht Kadi Haljand.   Kaks ja pool kuud kestva meistriklassi eesmärk on aidata loomeettevõtetel parandada oma äriprotsesside, teenuste, tootmis- ja tarneahelate efektiivsust, võttes kasutusele innovatiivseid digitaliseerimise ja reaalajamajanduse lahendused. Programmis osalejad omandavad vajalikud kompetentsid digitaliseerimisprojektide edukaks läbiviimiseks ja loovad oma ettevõttele konkreetse tegevuskava.   Lisaks koolitusele

23. oktoobril avaneb loomeettevõtjatele ekspordivõimekuse arendamise toetuse

EASi ja KredExi ühendasutus avab 23. oktoobril loomeettevõtjatele ekspordivõimekuse arendamise toetuse, mille eesmärk on kasvatada loomeettevõtjate ekspordivõimekust ja lisandväärtust. Kasvupotentsiaaliga loomeettevõtjad saavad toetuse abil arendada oma ekspordivõimekust – näiteks osaledes rahvusvahelistel kontakt- ja turundusüritustel ning messidel või koolitustel ja arenguprogrammides. Uute teenuste ja toodetega on võimalik siseneda uutele välisturgudele või kasvatada olemasolevate sihtturgude müügimahte. Loomemajanduse eksporditoetus oli avatud ka aastatel 2015 – 2020, kui toetati kokku 109 loomevaldkonna ettevõtjat summas 4,7 miljonit eurot. Toetust kasutati peamiselt messide külastamiseks, sihtturu-uuringuteks ja turundustegevusteks. Ekspordivõimekuse kasvatamisele suunatud projektid aitasid alustada ekspordiga, tõsta ettevõtete konkurentsivõimet, müügitulu ekspordist ja lisandväärtust. Projektide järelhindamisel nimetati kokku 40

Tagasi üles