Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

toetame loomeettevõtlust

Toetame uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist.

Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks.

Taotlusi saab esitada jooksvalt. 

Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik eelnõustamine.

01.11.2023 toimunud infopäeva materjalid

Nimi
Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus
Suurim toetus
100 000
Omafinantseering
vähemalt 30%
Kogu toetussumma
3 000 000
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Eestis registreeritud ja loomemajanduse valdkonnas tegutsevatele väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele
  Loomemajanduse valdkonnad
 • Toetust taotlev ettevõte on tegutsenud loomemajanduse- või sidusvaldkonnas vähemalt viimased kolm majandusaastat enne taotluse esitamist
 • Ettevõttes on taotlemise hetkel vähemalt kaks töötajat
 • Ettevõttel on selge ambitsioon kasvada või tuua turule uusi või oluliselt täisusatud tooteid või teenuseid
 • Ettevõtte aastane müügitulu ilma toetuste ja annetusteta on äriregistris kättesaadava viimase kinnitatud majandusaasta aruande põhjal loomemajanduse või sidusvaldkonna tegevustest vähemalt 200 000 eurot, millest ekspordi müügitulu on vähemalt 20 000 eurot või ettevõtte aastane müügitulu ilma toetuste ja annetusteta on äriregistris kättesaadava viimase kinnitatud majandusaasta aruande põhjal loomemajanduse või sidusvaldkonna tegevustest vähemalt 300 000 eurot

Mis minu ettevõttes muutub?

Pärast arenguplaani elluviimist:

Ekspordivõimekus suureneb

Lisandväärtus töötaja kohta suureneb

Müügitulu kasvab

Eelnõustamine

Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise. Selle tulemusel valmib arenguplaan, mille EIS heaks kiidab.

Arenguplaan on loomeettevõtja koostatud ja tema arengut mõjutavate kõikide tegevuste, sealhulgas ettevõtja omavahendite, pangalaenude, erinevate finantsinstrumentide, meetme ja muude avaliku sektori vahendite kaudu rahastatavate tegevuste ning eesmärkide, sealhulgas vahe-eesmärkide, kogum.

Eelnõustamisele registeerumiseks täida lehe ülaosas nupult “Eelnõustamisele” avanev projektiplaani vorm.

Taotluse esitamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis

Arenguplaani vorm

Projektiplaani vorm

Majandusnäitajate prognoosi vorm

Hankeplaani vorm

Volikirja näidisvorm (on vajalik, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel)

 • Taotleja esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav, ja juhul, kui taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud majandusaastal vähemalt kuus kuud
 • Käimasoleva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Taotluse valikumetoodika

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt arengu- ja projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

SF perioodi 2021-2027 vahenditest toetust saanud projektide elluviimine:

Teavitamise juhend ja logod (vaata perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide tähistamise nõudeid)

Ostumenetluste läbiviimise juhis, kui toetuse saaja ei ole hankija

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
  60 000 eurot ja enam maksvate ostude puhul tuleb ostumenetlus viia läbi riigihangete registris
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
  hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

SF perioodi 2014-2020 vahenditest toetust saanud projektide elluviimine:

Toetuse saaja peab järgima määruse § 26 lõike 1 punktis 9 toodud tingimust, mille kohaselt peavad mitte riigihanke kohuslased võtma üle 20 000 euro ulatuvate kuludele vähemalt 3 võrreldavat pakkumist.

Hinnapakkumiste võtmise juhend

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

SF perioodi 2021-2027 vahenditest toetust saanud projektide aruandlus:

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

esita aruanne

SF perioodi 2014-2020 vahenditest toetust saanud projektide aruandlus:

Projekti etapid

Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise. Selle tulemusel valmib arenguplaan, mille EIS heaks kiidab.

Arenguplaan on loomeettevõtja koostatud ja tema arengut mõjutavate kõikide tegevuste, sealhulgas ettevõtja omavahendite, pangalaenude, erinevate finantsinstrumentide, meetme ja muude avaliku sektori vahendite kaudu rahastatavate tegevuste ning eesmärkide, sealhulgas vahe-eesmärkide, kogum.

Eelnõustamisele registeerumiseks täida lehe ülaosas nupult “Eelnõustamisele” avanev projektiplaani vorm.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis

Arenguplaani vorm

Projektiplaani vorm

Majandusnäitajate prognoosi vorm

Hankeplaani vorm

Volikirja näidisvorm (on vajalik, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel)

 • Taotleja esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav, ja juhul, kui taotleja on tegutsenud taotlemisele eelnenud lõppenud majandusaastal vähemalt kuus kuud
 • Käimasoleva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Taotluse valikumetoodika

Vii tegevused lähtuvalt arengu- ja projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

SF perioodi 2021-2027 vahenditest toetust saanud projektide elluviimine:

Teavitamise juhend ja logod (vaata perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide tähistamise nõudeid)

Ostumenetluste läbiviimise juhis, kui toetuse saaja ei ole hankija

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
  60 000 eurot ja enam maksvate ostude puhul tuleb ostumenetlus viia läbi riigihangete registris
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
  hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

SF perioodi 2014-2020 vahenditest toetust saanud projektide elluviimine:

Toetuse saaja peab järgima määruse § 26 lõike 1 punktis 9 toodud tingimust, mille kohaselt peavad mitte riigihanke kohuslased võtma üle 20 000 euro ulatuvate kuludele vähemalt 3 võrreldavat pakkumist.

Hinnapakkumiste võtmise juhend

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

SF perioodi 2021-2027 vahenditest toetust saanud projektide aruandlus:

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

esita aruanne

SF perioodi 2014-2020 vahenditest toetust saanud projektide aruandlus:

Abiks taotlejale

Katrin Pööra

ettevõtluskonsultant

+372 5912 9404

[email protected]

Klienditeenindus

+372 627 9700

[email protected]

Loe toetuse tingimuste kohta lähemalt toetuse määrusest:

Toetuse määrus SF perioodil 2021-2027 

Toetuse määruse seletuskiri (SF periood 2021-2027)

Toetuse määrus inglise keeles (Terms and conditions in English) (SF periood 2021-2027)

Toetuse määrus vene keeles (Условия и порядок поддержки оказания опорных услуг для творческих предприятий, реализации планов их развития и роста экспортного потенциала)

Toetuse määrus SF perioodil 2014-2020

Lisaks soovitame tutvuda muude oluliste toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele kehtivate kohustuslike õigusaktide ja üldiste juhenditega:

Muud läbivad perioodi 2021-2027 õigusaktid ja juhendid

Muud läbivad perioodi 2014-2020 õigusaktid ja juhendid

01.11.2023 toimunud infopäeva materjalid:

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse slaidid – Anu-Maaja Pallok (Kultuuriministeeriumi loomemajanduse nõunik)

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse tingimused – Katrin Pööra (Toetuste osakond)

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass aitas ettevõtted loomingulisest kaosest loomevabaduseni

Kevadel alustanud loomeettevõtetele suunatud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass jõudis eduka lõpuni, tuues kaasa mitmeid uuenduslikke ideid ja mõjusaid lahendusi.  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toetuste osakonna valdkonnajuht Riin Roosalu sõnul osales meistriklassis nii klassilisemaid tootmisega tegelevaid ettevõtteid kui ka teenusettevõtteid, kes müüvad kliendile oma tööaega. „Samas ühendas ja innustas kõiki programmis olevad ettevõtteid soov teha oma tööd kiiremini, tõhusamalt, et vältida infokadu ja stressi nii töötajate kui klientide vaates. Kõikide ettevõtete esitlustest jäi läbivalt silma, et kui ettevõttes valitseb nn loominguline kaos, siis see raiskab väärtuslikku aega. Kui tugiprotsessid on kaardistatud ja paika pandud, siis see ei vähenda

Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklassi võitjad on selgunud! 

Oktoobris alustanud loomeettevõtetele suunatud pilootprogramm Reaalajamajanduse ja Digitaliseerimise meistriklass on jõudnud eduka lõpuni, tuues kaasa mitmeid uuenduslikke ideid ja tugevaid tulemusi.  Esmalt võib tunduda, et reaalajamajandus, digitaliseerimine ja loomeettevõtlus on nagu sokid ja sandaalid, mis eriti kokku ei sobi. Kuid eile, 19. detsembril toimunud meistriklassi finaalüritus tõestas vastupidist. Päev oli täis põnevust ja inspiratsiooni ning ettevõtted kaitsesid kogu auditooriumi ja zürii ees enda plaane, kuidas nad tänu meistriklassile on astunud samme digitaalse tuleviku ja kvaliteetsete andmete suunas ning milliste tegevustega nad jätkavad.  Meistriklass sai lõppakordi võitjate valimisega, strateegia ja äriplaanidele vaatasid peale ning hindasid nii žürii kui ka publik. Publik

Riik toetab loomeettevõtjate tugisüsteemi

EASi ja KredExi ühendasutus toetab kokku ligi 1,6 miljoni euroga 11 tugiteenuste pakkujat, kelle eesmärk on toetada loomeettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu. Tugiteenuste pakkujad loovad loomeettevõtjatele võimalused oma toodete, teenuste ja ärimudelite arendamiseks. EASi ja KredExi ühendasutuse toetuste osakonna juhi Monica Hankovi sõnul on eesmärk suurendada loomesektori ettevõtete lisandväärtust ja ekspordisuutlikkust. „Ekspordi takistuseks on sageli ettevõtete väiksus – mahud ei ole piisavad, turuteadlikkus ja turusuutlikkus on madalad. Edukat tegevust välisturgudel soodustab vastavate arenguprogrammide pakkumine, ligipääs rahvusvaheliste ekspertide teadmistele ja ettevõtete tihedam koostöö. Just nendele tegevustele loomemajanduse tugiteenuste pakkujad keskenduvad,“ selgitas Hankov. Näiteks käivitatakse toetuse abil Pärnumaa loomeettevõtjatele suunatud disainiKOBARa arenguprogramm. „Meil

6. novembril avame loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse

Toetust saab kasutada näiteks uute ärimudelite realiseerimiseks, tootearenduseks, digitaliseerimiseks kui ka personali koolitamiseks. Maksimaalne toetus ühele ettevõttele on 100 000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 30%. Kõik huvitatud ettevõtted on oodatud infoseminarile, mis toimub 1. novembril kell 10.00 Teamsi keskkonnas. Seal jagame infot toetuse tingimuste ja taotlemise kohta ning kaks pilootprogrammist toetatud ettevõtjat jagavad oma kogemuslugu. Infoseminarile saab registreeruda siin: Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse infotund – EASi ja KredExi ühendasutus Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetuse pilootprogramm oli avatud aastatel 2021 -2023, kui toetati kokku 17 loomevaldkonna ettevõtja arenguplaani summas 1,16 miljonit eurot. Toetuse kasutamise võimalused on väga laialdased ja iga

Andmetele suunatud pilootprogramm toob uusi digiteadmisi Eesti loomeettevõtlusesse 

Eile, 11. oktoobril startis Eesti loomeettevõtetele suunatud pilootprogramm – Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass, kus osalevad 13 ambitsioonikat ettevõtet.  “Mul on hea meel näha niivõrd mitmekülgseid ja tugevaid ettevõtteid esimeses pilootprogrammis. Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass on oluline samm Eesti loomeettevõtete konkurentsivõime tõstmise suunas ning aitab neil valmistuda tuleviku väljakutseteks,” sõnas EASi ja KredExi ühendasutuse loomemajanduse teemajuht Kadi Haljand.   Kaks ja pool kuud kestva meistriklassi eesmärk on aidata loomeettevõtetel parandada oma äriprotsesside, teenuste, tootmis- ja tarneahelate efektiivsust, võttes kasutusele innovatiivseid digitaliseerimise ja reaalajamajanduse lahendused. Programmis osalejad omandavad vajalikud kompetentsid digitaliseerimisprojektide edukaks läbiviimiseks ja loovad oma ettevõttele konkreetse tegevuskava.   Lisaks koolitusele

Tagasi üles