Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Klastrite toetamine

toetame klastrite loomist

Toetame ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõime kasvu klastris tehtavate ühiste turundus- ja arendustegevustega nutika spetsialiseerumise kasvualades.

Taotlusvoorud on lõppenud.

Nimi
Klastrite toetamine
Kogu toetussumma
8 127 394
Staatus
Suletud

Kellele toetus on mõeldud?

  • Klaster on ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus.
  • Klastri liikmetel on sarnased majandushuvid ning nad soovivad ühiselt arendada pikaajalist, strateegilist koostööd rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.
  • Ühiselt ja koordineeritult tegutsedes on võimalus oma toodete, teenuste ja tehnoloogiatega konkureerida ka niisugustel turgudel, mille jaoks ettevõte üksi oleks liiga väike.
  • Klastrite kaudu tekitatud võimenduse toel on võimalik saavutada majandusedu.

 

Mis kasu saab klastri partner?

Klaster edendab erinevate sektorite vahelist koostööd.

Müügitulu kasvab

Suurem lisandväärtus töötaja kohta

Paraneb ettevõtte jätkusuutlikkus

Toetuse tingimused

Toetuse detailsed tingimused on toodud toetuse määruses.

Toetuse andmisel hinnati projekte klastrie arendamise toetusmeetme taotluste hindamismetoodika alusel.

Klastri arendustegevuste, arendusprojektide ja ühisturundus tegevuste läbiviimine  toetamiseks antud toetus on vähese tähtsusega abi (VTA).

 

Muid läbivaid perioodi 2014-2020 õigusakte ja juhendeid vaata siit

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

esita aruanne

Projekti etapid

Toetuse detailsed tingimused on toodud toetuse määruses.

Toetuse andmisel hinnati projekte klastrie arendamise toetusmeetme taotluste hindamismetoodika alusel.

Klastri arendustegevuste, arendusprojektide ja ühisturundus tegevuste läbiviimine  toetamiseks antud toetus on vähese tähtsusega abi (VTA).

 

Muid läbivaid perioodi 2014-2020 õigusakte ja juhendeid vaata siit

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

esita aruanne

Abiks toetuse saajale

Kadrin Randpuu

ettevõtluskonsultant

[email protected]

+372 5428 0627

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Teavitamise juhend ja logod

III taotlusvoorus toetasime 6 projekti kogumahus 3 599 982 eurot:

Eesti puitmajade ekspordiklaster – klastri ettevõtete toodete vastavusse viimine ELi normatiivide ja regulatsioonidega, koostöö ülikoolidega ühisuuringute läbiviimine, ühisturundustegevused.
Taotleja: Eesti Puitmajaliit
Projektijuht: Eeva Vahtramäe
[email protected]

Connected Health – arendatakse tehnoloogilisi lahendusi tervishoius, otsitakse uusi koostööpartnereid, et kasvatada klastri ekspertiisi ja ekspordivõimekust.
Taotleja: Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
Projektijuht: Piret Hirv
[email protected]

Eesti IKT klaster – tõstetakse Eesti kui IKT päritolumaa tuntust ning seeläbi toetatakse klastri partnerite eksporti; suurendatakse IKT ettevõtete müügitulu läbi koostöö teiste valdkondade ning innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise; klastri partnerite rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine uute teadmiste, oskuste ja kompetentside arendamise kaudu.
Taotleja: Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatstiooni Liit
Projektijuht: Doris Põld
[email protected]

Digitaalehituse klaster 2.0 ‒ arendus- ja ühisturundusetegevuste abil hoogustatakse Eesti ehitussektori omavahelist koostööd ja innovatsiooni, tõstetakse erialalist kompetentsi, tehakse koostööd ülikoolide ja teadusasutustega ning suurendatakse Digitaalehituse klastri partnerite müügitulu ja lisandväärtust töötaja kohta ning klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet.
Taotleja: MTÜ Digitaalehitus
Projektijuht: Kuno Peek
[email protected]

Defence Estonia – rahvusvahelise koostöö ja ekspordi võrgustik ning valdkondlik platvorm, toetatakse Eesti ettevõtete koostööd T ja A asutuste, ettevõtete ja lõpptarbijatega (triple helix); osalemist rahvusvahelistes programmides ja projektides ning ettevõtete ekspordivõimet ja müüki välisturgudel kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas.
Taotleja: Eesti Kaitsetööstuse Liit
Projektijuht: Rene Ehasalu
[email protected]

Eesti Lennundusklaster – visioon on saada regiooni juhtivaks lennundusklastriks, mis viljeleb väärtusahelapõhist lähenemist. Selleks pakub klaster strateegilist tuge Eesti riigile lennundustööstuse arendamisel, teenuste ja toodete ekspordil ja investor eesmärkideks on kasvatada klastri ettevõtete müügitulu ja lisandväärtust; tõhustada rahvusvahelist koostööd uute ärivõimaluste loomiseks; suurendada klastri ettevõtete innovatsioonivõimekust; parandada klastri / sektori nähtavust turgudel.
Taotleja: MTÜ Estonian Aviation Cluster
Projektijuht: Jaan Tamm
[email protected]

Toetatud projektide andmebaas
Tagasi üles