Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus

Toetame Ida-​Viru majanduse mitmekesistamist

Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Toetuse taotlemine on jooksev.

Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeri eelnõustamisele.

 

Nimi
Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus
Suurim toetus
500 000
Omafinantseering
vähemalt 20%
Kogu toetussumma
15 000 000
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

Toetust võib taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühing.
Toetust ei saa taotleda äriühing, kelle tegevusala või projekt, millele toetust taotletakse, kuulub järgmiste tegevusalade hulka:

 • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
 • hulgi- ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont
 • programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
 • finants- ja kindlustustegevus
 • juriidilised toimingud ja arvepidamine
 • peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine
 • reklaamindus ja turu-uuringud
 • rentimine ja kasutusrent
 • ajutise tööjõu rent
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

Toetuse taotleja peab olema väike- või keskmise suurusega ettevõte (VKE). Vaata VKE definitsiooni

 

Mille jaoks toetust saab?

Toetame uue ettevõtte või üksuse rajamist, uue toote tootmist või teenuse osutamist, tootmisvõimsuse suurendamist või olemasoleva ettevõtja kogu tootmisprotsessi täielikku ümberkorraldamist:

 • masinate ja seadmete ning nende kasutamiseks vajamineva immateriaalse vara ost
 • maa soetamine ning hoonete ja rajatiste ehitamine
 • võrguühendusega liitumine või olemasoleva võrguühenduse muutmine
 • tootearendus ja selle tulemusel valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine
 • ettevõtja toote või teenusega seotud protsesside arendus
 • põhimõtte „ei kahjusta oluliselt” ja kliimakindluse hinnangu koostamine
 • projekti ettevalmistamine
 • projekteerimine

Mis minu ettevõttes muutub?

Suureneb ettevõtte konkurentsivõime

Kasvab toote või teenuse lisandväärtus

uued või säilitatud töökohad Ida-Virumaal

Eelnõustamine

Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik eelnõustamine (täida ülalolev vorm “Registreeri eelnõustamisele”)

 

Taotluse ettevalmistamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​toetuse keskkonnas

NB! Taotlemisele eelneb kohustuslik eelnõustamine. Taotlusele tuleb lisada eelnõustamise tulemusena positiivse hinnangu saanud projektiplaan.

Valmista taotluse lisadokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis (täidetakse ja esitatakse e-toetuse keskkonnas)

Projektiplaani juhend

Majandusnäitajate prognoosi vorm

Tegevuskava ja eelarve vorm

Juhend “Ei kahjusta oluliselt” põhimõtte kohta

“Ei kahjusta oluliselt” hindamise vorm

Hindamise võib läbi viia keskkonnavaldkonnas teadmisi omav isik, kelleks võib olla spetsialist või ekspert, kellel on keskkonnavaldkonnaga seotud haridus või varasem kogemus.  „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavust võib hinnata taotleja, kes omab vastavat pädevust või väline keskkonnaekspert.

Korduma kippuvad küsimused (KKK) „ei kahjusta oluliselt/DNSH“ teemal „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega arvestamiseks toetuste taotlemisel ja andmisel. Koostaja: Kristel Lopsik (RTK)

Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)

Volikirja näidis (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Taotleja äriplaan
 • Projekti eelarve aluseks olevad kalkulatsioonid
 • Dokumendid, mis kinnitavad taotleja kinnistu, millele tarnitavate seadmete ostuks toetust taotletakse, omandi- või kasutusõigust, või asjaolu, et taotleja on sõlminud vähemalt kirjaliku eelkokkuleppe kinnistu omanikuga kinnistu omandamiseks või rentimiseks projekti abikõlblikkuse perioodil ja vähemalt kolme aasta jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui selle esitamise tähtaeg on saabunud, aga see ei ole kättesaadav äriregistris
 • Taotleja kontserni kuuluvuse korral emaettevõtja või kontserni viimase kinnitatud majandusaasta aruande koopi, kui aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Taotluse esitamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Taotluse hindamine

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt valikumetoodikale

Valikumetoodika

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Õiglase Ülemineku Fondist, on sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel
  Hinnapakkumiste võtmise nõuded ja juhised
 • 60 000 eurot ja enam maksvate ostude puhul tuleb ostumenetlus viia läbi riigihangete registris (RHR)Vaata riigihangete registri kasutusjuhendit (vaata “Juhend toetuse saajale, kes ei ole hankija RHS tähenduses”)

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Projekti etapid

Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik eelnõustamine (täida ülalolev vorm “Registreeri eelnõustamisele”)

 

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​toetuse keskkonnas

NB! Taotlemisele eelneb kohustuslik eelnõustamine. Taotlusele tuleb lisada eelnõustamise tulemusena positiivse hinnangu saanud projektiplaan.

Valmista taotluse lisadokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis (täidetakse ja esitatakse e-toetuse keskkonnas)

Projektiplaani juhend

Majandusnäitajate prognoosi vorm

Tegevuskava ja eelarve vorm

Juhend “Ei kahjusta oluliselt” põhimõtte kohta

“Ei kahjusta oluliselt” hindamise vorm

Hindamise võib läbi viia keskkonnavaldkonnas teadmisi omav isik, kelleks võib olla spetsialist või ekspert, kellel on keskkonnavaldkonnaga seotud haridus või varasem kogemus.  „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavust võib hinnata taotleja, kes omab vastavat pädevust või väline keskkonnaekspert.

Korduma kippuvad küsimused (KKK) „ei kahjusta oluliselt/DNSH“ teemal „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega arvestamiseks toetuste taotlemisel ja andmisel. Koostaja: Kristel Lopsik (RTK)

Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)

Volikirja näidis (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Taotleja äriplaan
 • Projekti eelarve aluseks olevad kalkulatsioonid
 • Dokumendid, mis kinnitavad taotleja kinnistu, millele tarnitavate seadmete ostuks toetust taotletakse, omandi- või kasutusõigust, või asjaolu, et taotleja on sõlminud vähemalt kirjaliku eelkokkuleppe kinnistu omanikuga kinnistu omandamiseks või rentimiseks projekti abikõlblikkuse perioodil ja vähemalt kolme aasta jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui selle esitamise tähtaeg on saabunud, aga see ei ole kättesaadav äriregistris
 • Taotleja kontserni kuuluvuse korral emaettevõtja või kontserni viimase kinnitatud majandusaasta aruande koopi, kui aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt valikumetoodikale

Valikumetoodika

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Õiglase Ülemineku Fondist, on sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel
  Hinnapakkumiste võtmise nõuded ja juhised
 • 60 000 eurot ja enam maksvate ostude puhul tuleb ostumenetlus viia läbi riigihangete registris (RHR)Vaata riigihangete registri kasutusjuhendit (vaata “Juhend toetuse saajale, kes ei ole hankija RHS tähenduses”)

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Abiks taotlejale

Klienditeenindus

klienditeenindus@​eas.​ee

+372 627 9700

 

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Jõgevamaa metallitööstus Birger laieneb ÕUFi toel Ida-Virumaale

Eesti juhtiv metallkonteinerite ja -veoplatvormide tootmise ja ekspordiga tegelev ettevõte Birger, sai õiglase ülemineku fondist (ÕUF) 2,3 miljonit eurot toetust, et luua Ida-Virumaale uus tootmisüksus. Hetkel tegutseb Birger Jõgevamaal Maetsma külas, kus pakutakse tööd rohkem kui 200 lähipiirkonna elanikule. Nende tooteportfelli kuuluvad tooted alates prügikonteineritest lõpetades asfaldikonteinerite ja pressidega ning üle 90% toodangust läheb ekspordiks. Õiglase ülemineku fondi toel laieneb ettevõte Kohtla-Järvele. Uus rohkem kui 6500 ruutmeetrine tootmis- ja ladustamisala võimaldab laiendada tooteportfelli ning seeläbi paraneb ka ettevõtte ja kontserni konkurentsipositsioon rahvusvahelises mastaabis. „Planeeritud tootmisüksus Ida-Viru maakonnas on oluline samm meie ettevõtte laienemisplaanide realiseerimisel. See aitab suurendada eksporti, käivet, kasumit

Ettevõtjate kogemused: arenguprogramm aitab viia ellu pikaajalist plaani 

EASi ja KredExi ühendasutus avas 26. veebruaril ettevõtjatele arenguprogrammi  eelnõustamise. Programmi eesmärk on pakkuda ettevõtjatele tuge oma ärimudeli ümberkujundamiseks. Toetust võib kasutada nii äriprotsesside digitaliseerimiseks, personaliarenduseks kui müügi, turunduse, tootmise ja tootearenduse osas. Toetuse summa ühe ettevõtja kohta on kuni 500 000 eurot.  „Arenguprogramm sobib eelkõige juba tegutsevale ettevõttele, kellel on vajadus leida põhiäri kõrvale uus ärisuund ja leida uusi võimalusi kasvuks. Plussiks on see, et sama toetuse raames on võimalik panustada tootearendusse, tehnoloogia ja digitaliseerimise arendustesse, aga ka viia oma tegevus rahvusvahelisele turule,“ loetles EASi ja KredExi ühendasutuse kliendihalduse juht Eero Liivandi arenguprogrammi pakutavaid võimalusi.  Spin-off ettevõttega 60-le turule üle maailma  Kahe

Trisector arendab õiglase ülemineku fondi toel põlevkivi aheraine väärindamise tehnoloogiat

Rohetehnoloogia ettevõte Trisector OÜ investeerib pea miljon eurot, et töötada välja uuenduslik tehnoloogia põlevkivi aheraine väärindamiseks. EASi ja KredExi ühendasutus toetab ettevõtte teadmusmahukat arendustööd õiglase ülemineku fondi vahenditest kokku 658 000 euroga. Arendustööde omaosalus on 300 000 eurot. Trisectori planeeritud investeering täismahulise tootmistehase loomiseks ulatub 30 miljoni euroni ning selle toodang on suunatud 90% ulatuses ekspordiks. Trisectori tegevjuhi Arnout Lugtmeijeri sõnul on nende eesmärk luua tehnoloogia ja tööstuslik protsess, mis võimaldab töödelda põlevkivi aheraine võimalikult keskkonnasõbralikult ümber kasulikeks tooraineteks erinevatele tootmissektoritele. „Meie missiooniks on rahuldada üha suurenevat turunõudlust jätkusuutliku tooraine järele ja toota keskkonnasõbralikke sekundaarseid tooraineid peamiselt Põhja-Euroopa tööstuse jaoks,“

Aasta lõpus avame Ida-​Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetuse

EASi ja KredExi ühendasutus avab 28. detsembril toetuse Ida-Viru ettevõtjate ja Ida-Virusse investeerivate ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetamiseks. Kuni kahe miljoni eurost toetust saab taotleda nii rakendusuuringu kui ka tootearenduse tegevuste elluviimiseks. „Põlevkivi kasutamise vähendamise teine külg on vajadus luua Ida-Virumaale uusi hästi tasustatud töökohti ja ettevõtetele võimalus realiseerida oma teadmusmahukaid tehnoloogiaarendusprojekte,” sõnas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Ministri sõnul on kõrgema lisandväärtusega toodete ja tehnoloogiate loomine Eestis möödapääsmatu, kui soovime ka edaspidi olla eduka majandusega riik. „Kuna sisendid kallinevad ja globaalne konkurents on turgudel üha teravam, siis on Eesti jaoks vajalik konkurentsieelis teha tarku tooteid ja tehnoloogiaid ning neid maailmas

Töösturid: protsesside kaardistamine on digitaliseerimise aluseks
Töösturid: protsesside kaardistamine on digitaliseerimise aluseks

Eesti tööstusettevõtted on väga teadlikud, et konkurentsis püsimiseks on vaja tegutseda üha targemalt. Üks võimalus selleks on vaadata digitaliseerimise ja automatiseerimise suunas. Sobivate digilahenduste leidmisel ja nende juurutamise esimeste sammude juures saavad ettevõtted abi 3 kuud vältavast digitaliseerimise meistriklassist. Ehitus- ja fassaadiplaate tootva Centene Pro kaasomanik ja tegevjuht Jana Volt ning maitseainesegusid valmistava Saue Productioni juht Veiko Soome jagavad oma kogemust digitaliseerimise meistriklassis osalemisest. Mõlemad kiirendis osalenud ettevõtjad tõdevad, et ehkki programm on väga intensiivne, annab see väga lühikese ajaga palju tagasi. Centene Pro’d juhtiv Jana Volt nendib, et ei osanud alguses aimatagi, kui palju aega võtab eeltöö, mis digilahenduste

Tagasi üles