Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Ettevõtte arenguprogramm

Toetame ambitsioonikaid kasvuplaane

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtte pikaajalise läbimõeldud strateegilise arenguplaani elluviimist ja rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamist.

Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik eelnõustamine.

Kõik ettevõtte arenguprogrammis osalevad ettevõtted saavad sihtasutuse poolt personaalse kliendihalduri, kes viib läbi eelnõustamise, abistab arenguplaani koostamisel, toetab arenguplaani tegevuste elluviimisel ja tegevuste järgselt tulemuste mõõtmisel.
Personaalne kliendihaldur on ettevõttele kontaktpunktiks kõikide sihtasutuse teenuste ja toetuste puhul ning aitab leida sobivad lahendused potentsiaali realiseerimiseks.

Nimi
Ettevõtte arenguprogramm
Suurim toetus
arenguplaanile kuni 500 000
Omafinantseering
vähemalt 55%
Kogu toetussumma
27 968 000
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud
 • Ettevõte, mis on tegutsenud vähemalt 2 aastat ja kus töötab vähemalt 8 täistööajaga inimest
 • Ettevõtte viimase majandusaasta ekspordi müügikäive on vähemalt 50 000 eurot või on kogu müügikäive viimase 2 majandusaasta jooksul kasvanud keskmisel 5% või enam aastas
 • Ettevõtte omanikel ja juhtkonnal on selge ambitsioon ja potentsiaal rahvusvaheliselt kasvada ja tuua turule uusi või oluliselt täiendatud tooteid ja/või teenuseid
 • Planeeritav arenguplaan peab panustama vähemalt ühe kolmikpöörde suuna (innovatsioon, digitaliseerimine, kestlik areng) arendamisse
 • Ettevõtte tegevus ja/või planeeritav arendus peab olema suunatud vähemalt ühe „Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035“ ehk TAIE fookusvaldkonna arendusse
 • Arenguplaan peab panustama Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse

Kogemuslood

tutvu programmis osalenud ettevõtjate lugudega

Oleg Knut
Oleg Knut
Axinom Eesti tegevjuht

Tänu arenguprogrammis osalemisele toimus meie ettevõtte ärifilosoofias murranguline muutus.

Loe lisa
Tõnu Vaher
Tõnu Vaher
OÜ ELI juhataja

Pärast arenguprogrammi esimest etappi läheneme kogu protsessile palju süsteemsemalt, mis aitab meil ressursse kokku hoida ning parandada kuluefektiivsust.

Loe lisa
Tanel Joost
Tanel Joost
EQUA OÜ juhataja

Arenguprogrammi kõige suurem mõju on olnud just meie tootearenduse taseme tõstmisele.

Loe lisa

Mis minu ettevõttes muutub?

Uus rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ärimudel

keskkonna- ja kliimaeesmärke arvestav

Efektiivsus ja lisandväärtuse kasv

protsessiarenduse ning digitaliseerimise tulemusena

Valmib uus toode või teenus

mis loob kõrgemat lisandväärtust

Eelnõustamine

Ettevõtte ideede ja plaanide programmi sobivuse hindamiseks tuleb kõikidel läbida eelnõustamine.

Registreeri eelnõustamisele siit

Olukorra kaardistamine

Ambitsioonikuse ja kasvueelduste väljaselgitamiseks viib ettevõte koos kliendihalduriga läbi ettevõtte hetkeseisu kaardistamise.

Kaardistamise eesmärgiks on saada ülevaade millist strateegilist muudatust soovib ettevõtte läbi viia ja millist tulemust saavutada. Antakse hinnang ettevõtte olulisematele tegevustele, protsessidele ja ressurssidele. Selguvad kitsaskohad, mida on soovituslik arenguprogrammi abil lahendada.

Kaardistamise protsessi lõpus koostab ettevõtja kliendihalduri abiga kirjaliku memo, mis annab ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast ja planeeritavatest arenguplaani tegevustest.
Samuti koostab ettevõtja esialgse majandusnäitajate prognoosi kirjeldamaks kasvuambitsiooni.

Etapi lõpuks otsustatakse ühiselt, kas ettevõte on valmis liikuma edasi arenguplaani ettevalmistamise etappi või on ettevõttel asjakohasem läbida eelnevalt mõni võimendav teenus või kasutada mõnda muud toetusmeedet.

Arenguplaani ettevalmistamine

Ettevalmistamise faasis koostab ettevõtja oma soovitud muudatuste tegemiseks vajaliku tervikliku tegevuskava, mis sisaldab:

 • muudatuse strateegilist mõõdetavat eesmärki
 • üksiktegevuste kirjeldusi koos oodatava tulemusega
 • tegevuste rahalist mahtu ja rahastamise allikaid
 • tegevuste elluviimise kestvust, tähtaegu ja vastutajaid
 • üksiktegevuste seoseid teiste arenguplaani tegevuste ja eesmärgiga

Arenguplaani koostamise ajal võimaldatakse ettevõttel kasutada vajalikke tugiteenuseid ja nõustamist. Kliendihaldur aitab ettevõttel leida talle ajaliselt sobivaid lahendusi põhitegevuse kitsaskohtade või arenguvõimlauste auditeerimiseks. Arenguplaan võib koosneda mitmest järjestikust etapist.
Etapi lõpuks on ettevõtjal valminud pikaajaline strateegiline arenguplaan, mille on kliendihaldur heaks kiitnud ja mille alusel saab esitada taotluse toetuse saamiseks.

Arenguplaani elluviimine

Kliendihalduri poolt heaks kiidetud (allkirjastatud) arenguplaan on aluseks, et esitada taotlusi toetuse saamiseks arenguplaani elluviimiseks.
Ettevõte viib arenguplaani ellu etapiviisiliselt. Igal arenguplaani etapil on eraldiseisvad eesmärgid ja tulemused. Enne uue etapi algust hinnatakse eelmise etapi edukust ja vajadusel arenguplaani korrigeeritakse. Kliendihaldur jälgib arenguplaani elluviimist, vajadusel vahendab ettevõttele lisateenuseid või kontakte ning nõustab arenguplaani muutmisega seotud küsimustes.

Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne või finantsaruanded (kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on saabunud, peab aruanne olema esitatud äriregistrile)
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Tutvu ka projektide hindamisel kasutatava valikumetoodikaga

Toetuse taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, on kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
NB! Jälgi, et kasutad õige rahastusperioodi (2021-2027) toetuse logosid.
Teavitamise juhend ja logod

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
  ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel
  Hinnapakkumiste võtmise nõuded ja juhised
 • 60 000 eurot ja enam maksvate ostude puhul tuleb ostumenetlus viia läbi riigihangete registris
  Vaata riigihangete registri kasutusjuhendit (vaata “Juhend toetuse saajale, kes ei ole hankija RHS tähenduses”)

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.
Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Esita aruanne

Tulemuste hindamine

Tulemuste hindamise etapis viiakse läbi programmi toel saavutatud majandustulemuste hindamine.

Majandustulemusi hinnatakse 2 aasta pärast ettevõtte arenguplaani tegevuste lõppemist. Kuna ettevõtte arenguplaan on ettevõtte individuaalne arendustegevuste kava, hinnatakse ettevõtte müügitulu ja lisandväärtuse kasvu, võrreldes sama tegevusala ettevõtete müügitulu ja lisandväärtuse kasvuga. Kasvu eesmärgid arvutatakse aastase liitkasvumäära alusel.

Tulemuste arvutamisel võetakse baasaastaks arenguplaanile eelnev majandusaasta. Ettevõtte lisandväärtuse ja müügitulu kasvu arvutamine algab arenguplaani kolmandast aastast ja lõpeb kaks aastat pärast arenguplaani tegevuste lõppemist.

Arenguprogrammi etapid

Ettevõtte ideede ja plaanide programmi sobivuse hindamiseks tuleb kõikidel läbida eelnõustamine.

Registreeri eelnõustamisele siit

Ambitsioonikuse ja kasvueelduste väljaselgitamiseks viib ettevõte koos kliendihalduriga läbi ettevõtte hetkeseisu kaardistamise.

Kaardistamise eesmärgiks on saada ülevaade millist strateegilist muudatust soovib ettevõtte läbi viia ja millist tulemust saavutada. Antakse hinnang ettevõtte olulisematele tegevustele, protsessidele ja ressurssidele. Selguvad kitsaskohad, mida on soovituslik arenguprogrammi abil lahendada.

Kaardistamise protsessi lõpus koostab ettevõtja kliendihalduri abiga kirjaliku memo, mis annab ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast ja planeeritavatest arenguplaani tegevustest.
Samuti koostab ettevõtja esialgse majandusnäitajate prognoosi kirjeldamaks kasvuambitsiooni.

Etapi lõpuks otsustatakse ühiselt, kas ettevõte on valmis liikuma edasi arenguplaani ettevalmistamise etappi või on ettevõttel asjakohasem läbida eelnevalt mõni võimendav teenus või kasutada mõnda muud toetusmeedet.

Ettevalmistamise faasis koostab ettevõtja oma soovitud muudatuste tegemiseks vajaliku tervikliku tegevuskava, mis sisaldab:

 • muudatuse strateegilist mõõdetavat eesmärki
 • üksiktegevuste kirjeldusi koos oodatava tulemusega
 • tegevuste rahalist mahtu ja rahastamise allikaid
 • tegevuste elluviimise kestvust, tähtaegu ja vastutajaid
 • üksiktegevuste seoseid teiste arenguplaani tegevuste ja eesmärgiga

Arenguplaani koostamise ajal võimaldatakse ettevõttel kasutada vajalikke tugiteenuseid ja nõustamist. Kliendihaldur aitab ettevõttel leida talle ajaliselt sobivaid lahendusi põhitegevuse kitsaskohtade või arenguvõimlauste auditeerimiseks. Arenguplaan võib koosneda mitmest järjestikust etapist.
Etapi lõpuks on ettevõtjal valminud pikaajaline strateegiline arenguplaan, mille on kliendihaldur heaks kiitnud ja mille alusel saab esitada taotluse toetuse saamiseks.

Kliendihalduri poolt heaks kiidetud (allkirjastatud) arenguplaan on aluseks, et esitada taotlusi toetuse saamiseks arenguplaani elluviimiseks.
Ettevõte viib arenguplaani ellu etapiviisiliselt. Igal arenguplaani etapil on eraldiseisvad eesmärgid ja tulemused. Enne uue etapi algust hinnatakse eelmise etapi edukust ja vajadusel arenguplaani korrigeeritakse. Kliendihaldur jälgib arenguplaani elluviimist, vajadusel vahendab ettevõttele lisateenuseid või kontakte ning nõustab arenguplaani muutmisega seotud küsimustes.

Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne või finantsaruanded (kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on saabunud, peab aruanne olema esitatud äriregistrile)
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Tutvu ka projektide hindamisel kasutatava valikumetoodikaga

Toetuse taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, on kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
NB! Jälgi, et kasutad õige rahastusperioodi (2021-2027) toetuse logosid.
Teavitamise juhend ja logod

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
  ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel
  Hinnapakkumiste võtmise nõuded ja juhised
 • 60 000 eurot ja enam maksvate ostude puhul tuleb ostumenetlus viia läbi riigihangete registris
  Vaata riigihangete registri kasutusjuhendit (vaata “Juhend toetuse saajale, kes ei ole hankija RHS tähenduses”)

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.
Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Esita aruanne

Tulemuste hindamise etapis viiakse läbi programmi toel saavutatud majandustulemuste hindamine.

Majandustulemusi hinnatakse 2 aasta pärast ettevõtte arenguplaani tegevuste lõppemist. Kuna ettevõtte arenguplaan on ettevõtte individuaalne arendustegevuste kava, hinnatakse ettevõtte müügitulu ja lisandväärtuse kasvu, võrreldes sama tegevusala ettevõtete müügitulu ja lisandväärtuse kasvuga. Kasvu eesmärgid arvutatakse aastase liitkasvumäära alusel.

Tulemuste arvutamisel võetakse baasaastaks arenguplaanile eelnev majandusaasta. Ettevõtte lisandväärtuse ja müügitulu kasvu arvutamine algab arenguplaani kolmandast aastast ja lõpeb kaks aastat pärast arenguplaani tegevuste lõppemist.

Abiks arenguprogrammi elluviijale

Klienditeenindus
+372 627 9700
[email protected]

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt

Sind võib veel huvitada

Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja arenguprogramm

Suurim toetus 200 000
Avatud
äri arendamine

Süvatehnoloogia iduettevõtja äriarendusprojektide toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
äri arendamine

Ettevõtja varustuskindluse toetus

Suurim toetus Kuni 300 000 mikro- ja väikeettevõttele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõttele
Avatud
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
äri arendamine

Starditoetus

Suurim toetus 20 000
Avatud
äri arendamine

Ettevõtete digipöörde toetus

Suurim toetus 300 000
Avatud
äri arendamine

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
välisvärbamine

Välisspetsialistide värbamise konsultatsioon

Hind Tasuta
Kestus 30 min
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdide nõustamine

Hind Esimesed 6 h tasuta, seejärel 100 €/h
Avatud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 10 000
Kestus kuni 6 kuud
Avatud
äri arendamine

Arenduskeskuste investeeringutoetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
välisinvesteeringud

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Tulemas
Tootearendus ja innovatsioon

Ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus

Tulemas
Meistriklass

Strateegia praktikum

Hind 500 eurot + km
Suletud
Meistriklass

Juhtide mentorprogramm

Hind 900 eurot + KM
Kestus 6 kuud
Suletud
äri arendamine

Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektide toetus

Suurim toetus 100 000
Suletud
Meistriklass

Mentoriks juhtide mentorprogrammis

Hind Tasuta
Kestus 6 kuud
Suletud
äri arendamine

E-veoselehe arendamise toetus

Suurim toetus 200 000
Tagasi üles