Vaata peasisu Kaasrahastanud Euroopa LiitEuroopa Liidu kaasrahastuse logo (EST)

Muuda innovatsioon osaks oma ettevõtte DNAst

Kandideerimine meie ühte eksklusiivseimasse programmi on nüüd avatud! Ootame Tippinnovaatorite programmi kandideerima uuendusmeelseid ettevõtteid, kes soovivad muuta oma ettevõtte tulevikukindlaks.

Programmis saavad 10 ambitsioonikat ettevõtet võimaluse innovatsioonivaldkonna tippekspertide- ja mentorite toel välja töötada oma tulevikukindla innovatsioonistrateegia ning luua vajalikud eeldused selle edukaks elluviimiseks (protsessid, struktuurid, kultuur, juhtimine). 

Programmi elluviimisesse on kaasatud rahvusvahelised koolitajad ja mentorid, kellel on kogemused töötamisest maailma tippettevõtetega. Tutvu programmi koolitajate ja mentoritega siin. 

Programmi osalustasu ettevõtte kohta on 5000 eurot + km, ettevõttest ootame osalema 3-4 võtmeisikut.  

Kandideeri enne 15. augustit! 

Nimi
Tippinnovaatorite programm
Kestus
8 kuud (nov - juuni) + 6 kuud jätkuprogramm
Hind
5000 eurot + KM
Töökeel
eesti ja inglise keeles

Kellele on programm mõeldud?

 • Ambitsioonikatele kasvupotentsiaaliga ettevõtetele, kellel on soov panustada innovatsiooni ja arengusse ning leida uusi viise oma äri kasvatamiseks ja järgmiseks arenguhüppeks. 
 • Ettevõttel on selge soov äri rahvusvaheliseks laiendamiseks ja ekspordimahu kasvuks.
 • Ettevõttel on piisavalt ressurssi, et osaleda programmid 3-4 võtmeisikuga ning läbida programm täies mahus. Loe tingimusi lähemalt siit
 • Ettevõttel on vähemalt 10 töötajat ning majandusaasta netokäive vähemalt 300 000 eurot. Kandideerida saavad nii väike-, keskmisedkui ka suurettevõtted (v.a riigi osalusega äriühingud).
 • Ettevõtte põhitegevus ja/või arendatav innovatsiooniprojekt panustab vähemalt ühte järgmistest TAIE arengukava fookusvaldkondadest:
  – digilahendused igas eluvaldkonnas
  – tervisetehnoloogiad ja -teenused
  – nutikad ja kestlikud energialahendused
  – kohalike ressursside väärindamine
  – toit, puit, maapõueressurssid, teisene toore ja jäätmed.
  Loe tingimusi lähemalt siit.

Teenuses osalemise VTA (vähese tähtsusega abi) ettevõtte kohta on kuni 53 713,75 eurot. 

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

Innovatsioon muutub ettevõttes igapäeva lahutamatuks osaks

Arendate tulevikukindla innovatsioonistrateegia

Meeskonnas tekib oskus innovatsiooni strateegiliselt juhtida

Kandideerimine

 • Programmi kandideerimiseks tuleb täita kandideerimisankeet 15. augustiks.Kandideeri siin

 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 30- minutilisele vestlusele. 
 • Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist. 
 • Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse hindamiskomisjon. 
 • Programmi valitakse osalema 10 ettevõtet, kelle jaoks programm loob enim väärtust. 

Programmi ülesehitus

Programm on üles ehitatud teemasprintidena. Töötatakse paralleelselt kolme teemasprindiga:

 1. innovatsiooni strateegia sprint
 2. innovatsiooni protsessi sprint
 3. innovatsiooni toetava organisatsiooni loomise sprint

Sprintide pidepunktideks on praktilised töötoad ja progressi ülevaated. Sprinte toetavad erinevad õpiformaadid nagu online õpe, mentorlus, buddy group ja õpikohtumised, õppekäigud, iseseivad tööd, teaduskoostöö toetamise tegevused ja startup demopäevade külastused jm (vt täpsemalt allpool). 

 

 

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Enne programmi algust viiakse kõigi osalevate ettevõttega läbi innovatsioonivõimekuse diagnostika, et hinnata ettevõtte innovatsioonivõimekust ning tuvastada arendamist vajavad valdkonnad. Innovatsioonidiagnostika läbiviimisel kasutatakse Innovation Health Check tööriista ja metoodikat, mille on välja töötanud Enterprise Ireland. 

Disainmõtlemise Online Akadeemia

Osalejad saavad ligipääsu disainmõtlemise Online Akadeemiasse, et viia end iseseisvalt kurssi disainmõtlemise metoodika, protsessi ning tööriistadega, mida programmis usinalt rakendama asutakse.  

Avaüritus

Avaürituse eesmärgiks on anda ülevaade programmist, rääkida selgeks ootused kõigile osapooltele, luua soodne eelhäälestus ning inspireerida osalevaid ettevõtteid ambitsiooni kasvatama. Samuti saada omavahel tuttavaks ja viia kokku mentorpaarid, kes programmi raames hakkavad tihedalt koostööd tegema. 

Avaürituse osaks on ka innovatsioonistrateegia esimene töötuba, mille raames lepivad osalevad meeskonnad kokku ettevõtte innovatsioonistrateegia alustalades – kui kõrgele sihitakse, mis on ettevõtte välised ja sisemised innovatsiooni käivitajad, kus ettevõte täna on ning millised innovaatilised ideed juba täna töös on. 

Peale avaüritust moodustatakse programmis koos töötavad mentor-ettevõte koostööpaarid. Samuti algab koheselt sisuline töö innovatsioonistrateegiatega.  

Innovatsioonistrateegia sprint

Strateegiasprindi tulemusena valmivad osalevate ettevõtete terviklikud innovatsioonistrateegiad, sh pannakse paika visioon ja fookusvaldkonnad, eesmärgid ja mõõdikud, innovatsiooni portfoolio, eelarve ja ressursid, vajalikud struktuurid, protsessid ja võimekused ning koostatakse tegevuskava strateegia elluviimiseks. 

Innovatsioonistrateegia sprint koosneb:

 • innovatsioonistrateegia töötubadest:
  – Programmi avapäev ja innovatsioonistrateegia töötuba 1 (2 p)
  – Intellektuaalomandi töötuba (4 h)
  – Innovatsiooni rahastamise töötuba (1 p)
  – Innovatsioonistrateegia töötuba (1 p)
 • Iseseivast meeskonnatööst strateegia loomiseks (info kogumine, analüüs, otsuste tegemine, tulemi vormistamine, progressi ülevaadeteks valmistumine jmt) 
 • Strateegia loomise progressi ülevaated kahel korral välis– ja Eesti mentorite/panelistide ees. 

Innovatsioonistrateegia disainimine on iteratiivne mitte-lineaarne protsess, st strateegia loomine ja pidev täiendamine toimub kogu programmi vältel.  Innovatsioonistrateegia sprindi viivad läbi Patrick van der Pijl, Tim Mulder ja Leroy Spiekerman (Business Models Inc.), Heidi Kakko, Siim Kinnas, praktikutest ettevõtjad jt inspiratsiooniesinejad.  

Innovatsiooniprotsessi sprint

Innovatsiooniprotsessi sprindi eesmärgiks on praktiline innovatsiooniprotsessi läbitegemine ja kogemine. Fookusesse võetakse 1 reaalne innovatsiooniidee, mida läbi töötada ja testida. Sprint on üles ehitatud disainmõtlemise protsessile (mõistmine, ideestamine, valideerimine).

Innovatsiooniprotsessi sprint koosneb:

 • sissejuhatavast online Akadeemiast, kus antakse ülevaade disainmõtlemise kontseptsioonist (läbitakse enne programmi algust)
 • praktilistest töötubadest:
  – Uuri ja mõista (1 p)
  – Ideesta ja ehita (1 p)
  – Ehita ja valideeri (1 p)
 • iseseisvatest meeskonnatöödest innovatsiooniidee väljatöötamisel ja testimisel (nt kliendiintervjuud, prototüüpimine ja valideerimine, jne). 

Innovatsiooniprotsessi sprindi viivad läbi Leroy Spiekerman ja Tim Mulder (Business Models Inc.). 

Innovatsiooni toetava organisatsiooni loomise sprint

Innovatsiooni toetava organisatsiooni loomise sprint aitab ettevõtetel kujundada innovatsiooni võimaldavat organisatsiooni ning valmistada ettevõte ja inimesed ette innovatsiooniga kaasnevateks muutusteks. Samuti annab tööriistad innovatsiooni edukaks kommunikeerimiseks. 

Innovatsiooni toetava organisatsiooni loomise sprint koosneb:

 • praktilistest töötubadest:
  – Kultuur ja eestvedamine (2 p)
  – Inimeste ja protsesside juhtimine innovatsioonis (1 p)
  – Innovatsiooni väliskommunikatsioon (1 p)
 • iseseisvatest meeskonnatöödest (nt juhtimise ja eestvedamise arendamine, sisekommunikatsiooni rakendamine muutuste juhtimiseks, innovatsiooni toetava tegevusmudeli loomine jne). 

Sprinti viivad läbi välisekspert Thomas Reibke ning Kadri Lainas, Kati Vabi ja Enn Parel Akkadian Change Labist. 

Õppekäigud ja kogemusreis

Programmi raames toimub õppekäik Amsterdami ning mitmete Eesti innovaatiliste ettevõtete külastused. Õppekäikude eesmärgiks on tutvuda teiste ettevõtete praktikatega (nt innovatsioonijuhtimine ja kultuur, IO, valideerimine, innovaatiline organisatsioon jne) ja põnevate innovaatiliste ärimudelitega, et koguda inspiratsiooni ja õpitut rakendada oma ettevõttes. 

Mentorlus

Võtmementor: Programmis toetavad ettevõtteid personaalsed võtmementorid. Võtmementorid on innovatsiooni- ja äriarenduse eksperdid, kes toetavad osalevaid ettevõtteid igakülgselt eesmärgiga jõuda tulemusliku innovatsioonistrateegiani ning ettevõtte valmisolekuni seda edukalt ellu viia. Mentorluse maht on 25h programmi kogu perioodi jooksul ning lisaks osaleb mentor koos ettevõttega ka kuues töötoas. Tutvu mentoritega siin

Vajaduspõhised valdkondlikud mentorid: igal osaleval ettevõttel on võimalus kaasata valdkondlikke mentoreid spetsiifilise nõu (nt finantsid, tootearendus, müük, juriidika jm) saamiseks mahus 3 tundi. Vajaduspõhiste mentoritega tutvu siin. 

Välismentorid: Programmi välismentorid Tim Mulder ja Leroy Spiekerman toetavad meeskondi töötubades, fassiliteerivad õpi- ja buddy group (väikese rühma regulaarsed kohtumised üksteiselt õppimiseks) kohtumisi.

Õpi- ja buddy group kohtumised

Õpikohtumised on lühikesed online sessioonid, mis keskenduvad konkreetsete tegevuste ettevalmistamisele ja osalejate juhendamisele. 

Programmi raames toimub 2 õpikohtumist:

1) ettevõttesisese ideepäeva ettevalmistuseks (2h)
2) lõpuesitluse ettevalmistuseks (1h).
 

Buddy Group kohtumised on välismentorite poolt modereeritud kohtumised teiste meeskondadega, et töötubade vahelisel ajal väiksemas ringis (2/3 ettevõtet) üle vaadata tehtud töö, aidata üksteist üle kitsaskohtadest, vastata tekkinud küsimustele metoodika ja protsessi osas, jagada kogemusi, reflekteerida õpitu ja kogetu üle. 

Innovatsiooni koostöövõrgustiku arendamine

Programm pakub ettevõtetele rohkelt võimalusi oma innovatsiooni võrgustiku laiendamiseks ning koostöövõimaluste leidmiseks, sh: 

 • teiste osalevate ettevõtete tegevuse ja võimekuste tundmaõppimine programmis, võimalike koostöökohtade tuvastamine 
 • kaasatud koolitajatel ja mentoritel on lai Eesti ja rahvusvaheline võrgustik, keda vastavalt vajadusele saab ettevõtetele vahendada 
 • Programmis külastatakse mitmeid Eesti ja Hollandi ettevõtteid. Külastuste käigus luuakse kontaktid ning eeldused koostööks. 
 • Programmi raames luuakse koostöösidemed potentsiaalsete T&A koostööpartneritega 
 • Programmi raames on võimalus osaleda Eesti startup kiirendiprogrammide demopäevadel ning luua suhteid startup- ja investorkogukonnaga 
 • Võimalus liituda jätkuprogrammi raames Innovatsiooniliidrite klubiga. 

Demopäev

Programmi kulminatsiooniks on demopäev, mille käigus „lend“ tippinnovaatoreid kaitseb enda ettevõtte vastloodud innovatsioonistrateegiat ja tegevusplaani strateegia ellu viimiseks žürii ees. 

Järelprogramm

Peale programmi lõpetamist pakume osalejatele järelprogrammi. Järelprogrammi eesmärgiks on toetada ettevõtteid innovatsioonistrateegiate rakendamisel. 

Järelprorgammi perioodil jätkuvad ettevõtete kohtumised mentoritega (5h mahus), toimub turule sisenemise teemaline töötuba ning progressi ülevaated (2 korda).  

Kõikidel osalejatel on võimalus liituda tasuta aastaks ajaks Innovatsiooniliidrite klubiga. Klubi tegevuses osalemine võimaldab hoida innovatsiooniteema aktuaalsena ka peale programmi lõppu, leida praktilisi koostöövõimalusi innovatsiooni- ja arendustegevuste elluviimiseks ning ammutada uusi kogemusi ja teadmisi innovatsiooni juhtimiseks. Innovatsiooniliidrite klubi kohtub umbes 1 kord kuus. Osalemine üritustel on vabatahtlik. 

Programmi ajakava

Kandideerimistähtaeg: 15. august 2024

Intervjuud kandidaatidega: juuli – august 2024

Osalejate valik ja teavitamine: septembri algus 2024

Programm: november 2024 – juuni 2025

Jätkuprogramm: juuni – detsember 2025

Programmi detailne ajakava täpsustub.

Teekond

 • Programmi kandideerimiseks tuleb täita kandideerimisankeet 15. augustiks.Kandideeri siin

 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 30- minutilisele vestlusele. 
 • Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist. 
 • Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse hindamiskomisjon. 
 • Programmi valitakse osalema 10 ettevõtet, kelle jaoks programm loob enim väärtust. 

Programm on üles ehitatud teemasprintidena. Töötatakse paralleelselt kolme teemasprindiga:

 1. innovatsiooni strateegia sprint
 2. innovatsiooni protsessi sprint
 3. innovatsiooni toetava organisatsiooni loomise sprint

Sprintide pidepunktideks on praktilised töötoad ja progressi ülevaated. Sprinte toetavad erinevad õpiformaadid nagu online õpe, mentorlus, buddy group ja õpikohtumised, õppekäigud, iseseivad tööd, teaduskoostöö toetamise tegevused ja startup demopäevade külastused jm (vt täpsemalt allpool). 

 

 

Enne programmi algust viiakse kõigi osalevate ettevõttega läbi innovatsioonivõimekuse diagnostika, et hinnata ettevõtte innovatsioonivõimekust ning tuvastada arendamist vajavad valdkonnad. Innovatsioonidiagnostika läbiviimisel kasutatakse Innovation Health Check tööriista ja metoodikat, mille on välja töötanud Enterprise Ireland. 

Osalejad saavad ligipääsu disainmõtlemise Online Akadeemiasse, et viia end iseseisvalt kurssi disainmõtlemise metoodika, protsessi ning tööriistadega, mida programmis usinalt rakendama asutakse.  

Avaürituse eesmärgiks on anda ülevaade programmist, rääkida selgeks ootused kõigile osapooltele, luua soodne eelhäälestus ning inspireerida osalevaid ettevõtteid ambitsiooni kasvatama. Samuti saada omavahel tuttavaks ja viia kokku mentorpaarid, kes programmi raames hakkavad tihedalt koostööd tegema. 

Avaürituse osaks on ka innovatsioonistrateegia esimene töötuba, mille raames lepivad osalevad meeskonnad kokku ettevõtte innovatsioonistrateegia alustalades – kui kõrgele sihitakse, mis on ettevõtte välised ja sisemised innovatsiooni käivitajad, kus ettevõte täna on ning millised innovaatilised ideed juba täna töös on. 

Peale avaüritust moodustatakse programmis koos töötavad mentor-ettevõte koostööpaarid. Samuti algab koheselt sisuline töö innovatsioonistrateegiatega.  

Strateegiasprindi tulemusena valmivad osalevate ettevõtete terviklikud innovatsioonistrateegiad, sh pannakse paika visioon ja fookusvaldkonnad, eesmärgid ja mõõdikud, innovatsiooni portfoolio, eelarve ja ressursid, vajalikud struktuurid, protsessid ja võimekused ning koostatakse tegevuskava strateegia elluviimiseks. 

Innovatsioonistrateegia sprint koosneb:

 • innovatsioonistrateegia töötubadest:
  – Programmi avapäev ja innovatsioonistrateegia töötuba 1 (2 p)
  – Intellektuaalomandi töötuba (4 h)
  – Innovatsiooni rahastamise töötuba (1 p)
  – Innovatsioonistrateegia töötuba (1 p)
 • Iseseivast meeskonnatööst strateegia loomiseks (info kogumine, analüüs, otsuste tegemine, tulemi vormistamine, progressi ülevaadeteks valmistumine jmt) 
 • Strateegia loomise progressi ülevaated kahel korral välis– ja Eesti mentorite/panelistide ees. 

Innovatsioonistrateegia disainimine on iteratiivne mitte-lineaarne protsess, st strateegia loomine ja pidev täiendamine toimub kogu programmi vältel.  Innovatsioonistrateegia sprindi viivad läbi Patrick van der Pijl, Tim Mulder ja Leroy Spiekerman (Business Models Inc.), Heidi Kakko, Siim Kinnas, praktikutest ettevõtjad jt inspiratsiooniesinejad.  

Innovatsiooniprotsessi sprindi eesmärgiks on praktiline innovatsiooniprotsessi läbitegemine ja kogemine. Fookusesse võetakse 1 reaalne innovatsiooniidee, mida läbi töötada ja testida. Sprint on üles ehitatud disainmõtlemise protsessile (mõistmine, ideestamine, valideerimine).

Innovatsiooniprotsessi sprint koosneb:

 • sissejuhatavast online Akadeemiast, kus antakse ülevaade disainmõtlemise kontseptsioonist (läbitakse enne programmi algust)
 • praktilistest töötubadest:
  – Uuri ja mõista (1 p)
  – Ideesta ja ehita (1 p)
  – Ehita ja valideeri (1 p)
 • iseseisvatest meeskonnatöödest innovatsiooniidee väljatöötamisel ja testimisel (nt kliendiintervjuud, prototüüpimine ja valideerimine, jne). 

Innovatsiooniprotsessi sprindi viivad läbi Leroy Spiekerman ja Tim Mulder (Business Models Inc.). 

Innovatsiooni toetava organisatsiooni loomise sprint aitab ettevõtetel kujundada innovatsiooni võimaldavat organisatsiooni ning valmistada ettevõte ja inimesed ette innovatsiooniga kaasnevateks muutusteks. Samuti annab tööriistad innovatsiooni edukaks kommunikeerimiseks. 

Innovatsiooni toetava organisatsiooni loomise sprint koosneb:

 • praktilistest töötubadest:
  – Kultuur ja eestvedamine (2 p)
  – Inimeste ja protsesside juhtimine innovatsioonis (1 p)
  – Innovatsiooni väliskommunikatsioon (1 p)
 • iseseisvatest meeskonnatöödest (nt juhtimise ja eestvedamise arendamine, sisekommunikatsiooni rakendamine muutuste juhtimiseks, innovatsiooni toetava tegevusmudeli loomine jne). 

Sprinti viivad läbi välisekspert Thomas Reibke ning Kadri Lainas, Kati Vabi ja Enn Parel Akkadian Change Labist. 

Programmi raames toimub õppekäik Amsterdami ning mitmete Eesti innovaatiliste ettevõtete külastused. Õppekäikude eesmärgiks on tutvuda teiste ettevõtete praktikatega (nt innovatsioonijuhtimine ja kultuur, IO, valideerimine, innovaatiline organisatsioon jne) ja põnevate innovaatiliste ärimudelitega, et koguda inspiratsiooni ja õpitut rakendada oma ettevõttes. 

Võtmementor: Programmis toetavad ettevõtteid personaalsed võtmementorid. Võtmementorid on innovatsiooni- ja äriarenduse eksperdid, kes toetavad osalevaid ettevõtteid igakülgselt eesmärgiga jõuda tulemusliku innovatsioonistrateegiani ning ettevõtte valmisolekuni seda edukalt ellu viia. Mentorluse maht on 25h programmi kogu perioodi jooksul ning lisaks osaleb mentor koos ettevõttega ka kuues töötoas. Tutvu mentoritega siin

Vajaduspõhised valdkondlikud mentorid: igal osaleval ettevõttel on võimalus kaasata valdkondlikke mentoreid spetsiifilise nõu (nt finantsid, tootearendus, müük, juriidika jm) saamiseks mahus 3 tundi. Vajaduspõhiste mentoritega tutvu siin. 

Välismentorid: Programmi välismentorid Tim Mulder ja Leroy Spiekerman toetavad meeskondi töötubades, fassiliteerivad õpi- ja buddy group (väikese rühma regulaarsed kohtumised üksteiselt õppimiseks) kohtumisi.

Õpikohtumised on lühikesed online sessioonid, mis keskenduvad konkreetsete tegevuste ettevalmistamisele ja osalejate juhendamisele. 

Programmi raames toimub 2 õpikohtumist:

1) ettevõttesisese ideepäeva ettevalmistuseks (2h)
2) lõpuesitluse ettevalmistuseks (1h).
 

Buddy Group kohtumised on välismentorite poolt modereeritud kohtumised teiste meeskondadega, et töötubade vahelisel ajal väiksemas ringis (2/3 ettevõtet) üle vaadata tehtud töö, aidata üksteist üle kitsaskohtadest, vastata tekkinud küsimustele metoodika ja protsessi osas, jagada kogemusi, reflekteerida õpitu ja kogetu üle. 

Programm pakub ettevõtetele rohkelt võimalusi oma innovatsiooni võrgustiku laiendamiseks ning koostöövõimaluste leidmiseks, sh: 

 • teiste osalevate ettevõtete tegevuse ja võimekuste tundmaõppimine programmis, võimalike koostöökohtade tuvastamine 
 • kaasatud koolitajatel ja mentoritel on lai Eesti ja rahvusvaheline võrgustik, keda vastavalt vajadusele saab ettevõtetele vahendada 
 • Programmis külastatakse mitmeid Eesti ja Hollandi ettevõtteid. Külastuste käigus luuakse kontaktid ning eeldused koostööks. 
 • Programmi raames luuakse koostöösidemed potentsiaalsete T&A koostööpartneritega 
 • Programmi raames on võimalus osaleda Eesti startup kiirendiprogrammide demopäevadel ning luua suhteid startup- ja investorkogukonnaga 
 • Võimalus liituda jätkuprogrammi raames Innovatsiooniliidrite klubiga. 

Programmi kulminatsiooniks on demopäev, mille käigus „lend“ tippinnovaatoreid kaitseb enda ettevõtte vastloodud innovatsioonistrateegiat ja tegevusplaani strateegia ellu viimiseks žürii ees. 

Peale programmi lõpetamist pakume osalejatele järelprogrammi. Järelprogrammi eesmärgiks on toetada ettevõtteid innovatsioonistrateegiate rakendamisel. 

Järelprorgammi perioodil jätkuvad ettevõtete kohtumised mentoritega (5h mahus), toimub turule sisenemise teemaline töötuba ning progressi ülevaated (2 korda).  

Kõikidel osalejatel on võimalus liituda tasuta aastaks ajaks Innovatsiooniliidrite klubiga. Klubi tegevuses osalemine võimaldab hoida innovatsiooniteema aktuaalsena ka peale programmi lõppu, leida praktilisi koostöövõimalusi innovatsiooni- ja arendustegevuste elluviimiseks ning ammutada uusi kogemusi ja teadmisi innovatsiooni juhtimiseks. Innovatsiooniliidrite klubi kohtub umbes 1 kord kuus. Osalemine üritustel on vabatahtlik. 

Kandideerimistähtaeg: 15. august 2024

Intervjuud kandidaatidega: juuli – august 2024

Osalejate valik ja teavitamine: septembri algus 2024

Programm: november 2024 – juuni 2025

Jätkuprogramm: juuni – detsember 2025

Programmi detailne ajakava täpsustub.

Kogemuslood

Vambola Moores
Vambola Moores
Arendusdirektor, Lunden Food

Kui varem tähendas innovatsioon meie jaoks eelkõige toote-​ või lahenduspõhist uuendust, siis nüüd mõtleme sellele, mis on innovatsioon laiemalt – kas ja kuidas toetab seda organisatsioonikultuur ning tööprotsessid. 

Loe lisa
Marika Mäsak
Marika Mäsak
Turundusjuht, MyFitness Eesti

Meie jaoks tähendas see kaheksat kuud tihedat koostööd ja sageli ka n-ö harjumuspärastest rollidest väljaspool tegutsemist. 

Loe lisa
Hannes Lilp
Hannes Lilp
Tegevjuht, SRC Group

Kui veel aasta alguses oli sihiks kasvada 50 miljoni euro väärtusega ettevõtteks, siis tippinnovaatorite programmist saadud kogemus julgustas olema veelgi ambitsioonikam.

Loe lisa

Tippinnovaatorite programmi II hooaja lõpupäeva kokkuvõte

Teenuse partnerid ja lisainfo

Juhtide mentorprogramm andis Mulieresele uue hoo ja julgustas väärtustest selgemalt rääkima

Eelmisel aastal võttis looduslikke puhastusvahendeid tootev Mulieres osa EASi ja KredExi ühendasutuse 6-kuulisest juhtide mentorprogrammist, mis keskendub ambitsioonikuse kasvatamisele ning ettevõtte kasvuvõimaluste leidmisele. Nüüd, aasta hiljem, analüüsib oma kogemust ja programmist saadud teadmisi ettevõtte tegevjuht Karel Rüütli. Mulierese tegevjuhi Karel Rüütli sõnul sai ta juba esimesel kohtumisel aru, et on sattunud inspireerivasse ja toredasse seltskonda. “Mentorite profiil oli rikkalik, palju erineva tausta ja reaalse elukogemusega endised ning praegused juhid. Ambitsioonikust õhkus igast osalejast ning teadsin, et tõotab tulla põnev programm,” rääkis Rüütli oma esimesest muljest. Teemadering, millest programmis räägiti, ulatus Rüütli sõnul IT-st, e-poodide arendamisest ja eksportturgudele sisenemisest kuni müügi

Iduettevõtted tõid Brüsseli õppereisilt kaasa väärtuslikud teadmised ja kontaktid

Eesti iduettevõtted käisid märtsis Brüsselis, et tutvuda innovatsioonivaldkonna ettevõtjate ja valdkonna Euroopa Liidu võtmeisikutega. Oma kogemust jagavad ettevõtted CybExer Technologies, PowerUP Energy Technologies ja RAIKU Packaging. Sel korral oli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse korraldatud õppereisi põhirõhk Euroopa teadus- ja innovatsiooninädala üritustel. Kümme valitud Eesti ettevõtet võtsid osa Euroopa Liidu innovatsioonivaldkonna aasta sündmustest, sealhulgas EIC Summitist ja innovaatiliste hangete konverentsist.  Nii Eesti küberturbe-ettevõttel CybExer Technologies kui ka vesinik-kütuseelemendil põhinevaid elektrigeneraatoreid tootval ettevõttel PowerUP Energy Technologies oli kindel soov saada õppereisilt rohkem teavet Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) rahastusmeetme taotlemise kohta. Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator toetab idu- ja kasvufaasis olevaid süvatehnoloogia ettevõtteid, mida erakapital ei

InnoBoost! Kõik innovatsiooni toetustest ja teenustest ühest kohast!

Vahel võib tunduda, et Eestis pakutavaid toetuseid ja teenuseid, mis on mõeldud innovaatilisele ettevõtetele on mustmiljon ja samas jälle ei ole ka midagi. Ühest või teisest kanalist saab infot, et on avatud äge programm, mis just toetaks sinu ettevõtte teenuse või protsessiarendust, aga lähemal sisse vaatamisel selgub, et kas ettevõte pole sihtrühm või on hoopis tähtaeg juba taotluse esitamiseks möödunud. Eesti innovatsioonitoetuste ja – teenuste maastik võib tõesti kirju tunduda. Peale selle, et olemas on erinevaid organisatsioone, kes innovatsiooni lõkkele puhumiseks tegevusi teevad, on nende sees veel terve võimaluste maailm, milles orienteerumine on omakorda keeruline. InnoBoost ongi seda sorti formaat,

Krakuli kogemus: oma innovatsioonivõimekuse hindamisel on palju plusse

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) pakub ettevõtetele võimalust hinnata rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika alusel oma ettevõtte sisemist innovatsioonivõimekust. Oma kogemustest räägib rahvusvaheline asjade interneti (IoT) ja autonoomsete süsteemide arendaja Krakul.   Krakuli COO Aare Aruniidu sõnul olid neil enne diagnostikat mitu erinevat eesmärki. „Kõige üldisemas plaanis soovisime saada väliselt osapoolelt värsket ja neutraalset pilku meie hetkeolukorrale. Mis meil on hästi? Mis võiks paremini olla ja kuidas meie innovatsiooniprotsessi muuta?“ selgitas Aruniit.   „Lisaks veel, kuidas suhestuvad omavahel kliendile suunatud innovatsioon ja sisemise töö innoveerimine. Ehk kuidas me teenust teostame, müüme ja milline on ärimudel,“ ütles Aruniit.  Tema sõnul oli diagnostika protsess sujuv ning

Ringdisaini meistriklass aitab kulusid kokku hoida ja leida uusi ärivõimalus

Käimas on registreerimine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) ringdisaini meistriklassi uude gruppi, kus ettevõtted saavad põhjaliku koolitusprogrammi ja mentorite abil läbi mõelda, kuidas muuta rohepööre oma ettevõtte konkurentsieeliseks. Disainijuht ja programmi koolitaja Külliki Kesa sõnul aitab kestlikkuse ja ringmajanduse põhimõtete rakendamine nii ettevõtte tegevuskulusid kokku hoida kui ka uusi ärivõimalusi luua. „Seda esmajärjekorras meie lähipiirkonna eksportturgudel, kus tihti enne hinnapakkumise küsimist tuntakse huvi võimaliku äripartneri kestlikkuse strateegia ja sammude suhtes. Pühendumine keskkonnasäästlikkusele ja sotsiaalsele vastutusele aitab saavutada ka suuremat kliendilojaalsust ja paremat brändi mainet,“ selgitas Kesa, mis kasu toob ettevõttele ringmajanduse rakendamine.   Meistriklassi koolitaja Jane Oblika sõnul on suurim väljakutse

Tagasi üles