Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Toetusest teavitamine

Olles saanud toetust projektile, tuleb rahastamisele viidata ning kasutada toetuse andmise fondi logo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele.

NB! Kuna toetusfonde on erinevaid, siis jälgi, et kasutaksid õiget logo.

Kuna avalikkuse teavitamine toetuse saamisest on kohustuslik, siis peab toetuse taotleja teavitamisega seotud kuludega arvestama juba projekti eelarvestamise faasis. Teavitamisega seotud kulud saab katta projekti eelarvest, kui meetme määruses on teavitamise kulud abikõlblikud.

Ühtekuuluvuspoliitika fondid 2021–2027

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​ ja siseturvalisuspoliitika fondidest toetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​ ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine.

Ühtekuuluvuspoliitika fondidel on üks logo, mida kasutatakse sh Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi toetustest teavitamisel.

Projekti elluviimise, sealhulgas ürituse, koolituse, seminari ja ehitustegevuse asukohta paigaldatakse projekti abikõlblikkuse perioodiks toetuse saamisest teavitav plakat. Plakat võib olla ka elektrooniline.
Enam kui 500 000 euro suuruse toetuse korral paigaldatakse toetuse tahvel.

Logo kasutamine on kohustuslik:

  • Reklaamid, infomaterjalid, trükised, slaidid (piisab kui logo on esilehel)
  • Trüki- ja digimeediaväljaannete kuulutused
  • Veebilehe avavaates (sh mobiilivaated)
  • Telesaated ja videod
  • Üritused, koolitused, seminarid
  • Meened ja riistvara

Kõnes avalikkuse teavitamise korral või juhul, kui objekti eripärast tulenevalt ei ole võimalik objekti tähistada logoga, tuleb suuliselt või tekstis kasutada väljendit „Kaasrahastanud Euroopa Liit“ või „Rahastanud Euroopa Liit“.

Näide: XXX projekti kaasrahastas Euroopa Liit.

Logol kuulub Euroopa Liidu embleemi juurde tekst:
„Rahastanud Euroopa Liit“, kui projekti toetuse määr on 100 protsenti.

Logol kuulub Euroopa Liidu embleemi juurde tekst:
„Kaasrahastanud Euroopa Liit“, kui toetuse määr on alla 100 protsendi.

Logofailid

Genereeri plakat

NB! EASi logo ei ole vajalik Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 logo juurde lisada.

Muud logo näidised ja failid

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondidest toetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine.
Ühtekuuluvuspoliitika fondidel on üks logo, mida kasutatakse sh Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi toetustest teavitamisel.

Projekti elluviimise, sealhulgas ürituse, koolituse, seminari ja ehitustegevuse asukohta paigaldatakse projekti abikõlblikkuse perioodiks toetuse saamisest teavitav plakat. Plakat võib olla ka elektrooniline.
Enam kui 500 000 euro suuruse toetuse korral paigaldatakse toetuse tahvel.

Genereeri plakat

Ettevõtte veebilehel ja teistes projekti tutvustavates materjalides avaldatakse projekti lühikirjeldus ja toetuse summa ning tähistatakse see Eureka Eurostarsi ja EASi logodega.

Eurostars Eureka logo (jpg)

EASi visuaalse keele põhimõtted ja logo on leitavad siit.

Toetust saanud ettevõtja peab avalikkust teavitama toetuse päritolust alates toetuse saamisest, viidates kõnes või tekstis, et projekti on rahastanud Euroopa Liidu vahenditest. Selleks objektide ja avalikkusele suunatud esemete ja dokumentide märgistamisel kasutada Euroopa Liidu embleemi märkega „Kaasrahastanud Euroopa Liit” ja Euroopa Küberkompetentsikeskuse embleemi tekstiga “Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega”. Kui objekti eripärast tulenevalt või avalikkusele suunatud tekstides ei ole logo kasutamine võimalik, tuleb nimetada fond, millest projekti rahastatakse.

Seega tuleb kõigis projektiga seotud teavitustegevustes ning toetusega rahastatud materjalides viidata Euroopa Liidu toetusele ning kasutada selleks kaksiklogo ja tunnuslauset. See hõlmab teavitust ettevõtja kodulehel, seminariettekandeid ja teabematerjalide, näiteks brošüürid, infolehed, esitlused jne, mida esitatakse elektrooniliselt, paberkandjal või sotsiaalmeedia vahendusel.

NB! Tunnuslause: Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega

Tagasi üles