Vaata peasisu

Toetusest teavitamine

Olles saanud toetust projektile, tuleb rahastamisele viidata ning kasutada toetuse andmise fondi logo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele.

NB! Kuna toetusfonde on erinevaid, siis jälgi, et kasutaksid õiget logo.

Kuna avalikkuse teavitamine toetuse saamisest on kohustuslik, siis peab toetuse taotleja teavitamisega seotud kuludega arvestama juba projekti eelarvestamise faasis. Teavitamisega seotud kulud saab katta projekti eelarvest, kui meetme määruses on teavitamise kulud abikõlblikud.

Ühtekuuluvuspoliitika fondid 2021–2027

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​ ja siseturvalisuspoliitika fondidest toetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus-​ ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine.

Ühtekuuluvuspoliitika fondidel on üks logo, mida kasutatakse sh Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi toetustest teavitamisel.

Projekti elluviimise, sealhulgas ürituse, koolituse, seminari ja ehitustegevuse asukohta paigaldatakse projekti abikõlblikkuse perioodiks toetuse saamisest teavitav plakat. Plakat võib olla ka elektrooniline.
Enam kui 500 000 euro suuruse toetuse korral paigaldatakse toetuse tahvel.

Logo kasutamine on kohustuslik:

 • Reklaamid, infomaterjalid, trükised, slaidid (piisab kui logo on esilehel)
 • Trüki- ja digimeediaväljaannete kuulutused
 • Veebilehe avavaates (sh mobiilivaated)
 • Telesaated ja videod
 • Üritused, koolitused, seminarid
 • Meened ja riistvara

Kõnes avalikkuse teavitamise korral või juhul, kui objekti eripärast tulenevalt ei ole võimalik objekti tähistada logoga, tuleb suuliselt või tekstis kasutada väljendit „Kaasrahastanud Euroopa Liit“ või „Rahastanud Euroopa Liit“.

Näide: XXX projekti kaasrahastas Euroopa Liit.

Logol kuulub Euroopa Liidu embleemi juurde tekst:
„Rahastanud Euroopa Liit“, kui projekti toetuse määr on 100 protsenti.

Logol kuulub Euroopa Liidu embleemi juurde tekst:
„Kaasrahastanud Euroopa Liit“, kui toetuse määr on alla 100 protsendi.

Logofailid

Genereeri plakat

NB! EASi logo ei ole vajalik Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 logo juurde lisada.

Euroopa Regionaalarengu Fond 2014-2020

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo koos EASi logoga

 • kasutatakse pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- või muu tegevusega alustamist (TM § 4 lõige 7)
 • paigutatakse kergesti nähtavale kohale ja peab olema selgelt nähtav ja mõistlikust kaugusest loetav (TM § 4 lõige 5)
 • kui ese dokument või muu teabekandja on mõeldud avalikkusele, lõppsaajale või projekti sihtrühmale, tähistatakse need logoga (TM § 4 lõige 2)
 • plakati või stendi olemasolu korral ei pea üksikesemed ja andmekandjad olema logoga tähistatud, välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhul (TM § 4 lõige 1)
 • kui logo kõrval paikneb teisi logosid, peab logo olema kõrguselt või laiuselt sama suur kui muu suurim logo (TM § 10 lõige 6)

Minimaalne suurus

minimaalnesuurus

Taasterahastu NextGenerationEU logojuhiseid vaata siit

Kui logo on vaja objektile lisada, aga seda pole tehniliselt võimalik või mõistlik trükkida, graveerida või söövitada, siis on võimalik lisada kleebis. Neid on kahte mõõtu ja küsida võib neid EAS-ist.

 • Väike kleebis (26×45 mm) – väikesed objektid
 • Suur kleebis (70×120 mm) – suured objektid

Kui veebileht on olemas, avaldatakse projekti kajastataval veebilehel:

 • Logo
 • Projekti lühikirjeldus
 • Eesmärk
 • Tulemus
 • Fondi nimetus
  Juhul kui toetust on saadud liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames, tuleb täiendavalt lisada tekst “Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“
  Juhul kui toetust on saadud Euroopa Liidu taasterahastu Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest (RRF), tuleb lisada tekst “Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest”
 • Toetuse summa
 • Sõltumata digiseadmest peab veebilehele paigutatud logo olema digiseadme ekraanil nähtav, ilma et kasutaja peaks ekraanile kuvatavat lehekülge allapoole kerima. (TM §4 lõiked 4 ja 5)

Plakatit tuleb kasutada juhul, kui stendi või tahvli kasutamine ei ole nõutud. Kehtivad järgmised reeglid:

 • Paigaldatakse toetatava tegevuse toimumise või objekti asukohta
 • Võib paigutada projektiga seotud asukoha esindusruumi või rajatisele
 • Logo (vähemalt 25% plakati pindalast)
 • Minimaalne suurus A3
 • Projekti nimetus (plakati kõrgusest vähemalt 30%)

Plakatite näidised

Kui Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava infrastruktuuri või ehitustööga seotud projekti toetus on suurem kui 500 000, siis

 • Püstitatakse objekti asukohta
 • Logo (vähemalt 25% stendi pindalast)
 • Projekti nimetus ja peamine eesmärk (vähemalt 30% stendi kõrgusest)
 • Minimaalne suurus 1500×1000 mm
 • Võib paigutada ka muud teavet

Tööfailid
Horisontaalne: .idml .indd
Vertikaalne: .idml .indd

Kui füüsilise objekti ostmiseks või infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamiseks saadud toetus on suurem kui 500 000€, siis:

 • Paigaldada hiljemalt 3 kuud pärast objekti soetamist või tööde lõpetamist
 • Logo (vähemalt 25% tahvli pindalast)
 • Minimaalne suurus 500×300 mm
 • Projekti nimi ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest (TM §8 punktid 2, 3 ja 4)

Tööfailid
Horisontaalne: .idml .indd
Vertikaalne: .idml .indd

Kindlasti tutvu perioodi 2014–2020 teavitusmääruse ja selle lisaga ning perioodi 2021-2027 teavitusmäärusega.

Euroopa Liidu välisvahendite logod, sümboolika ja juhendid on leitavad: Logod ja sümboolika | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee).

EASi logo kasutamisest

EASi logo tuleb kasutada toetuse saajatel, kellel on haldusotsuses vastav nõue ning EASi partnerid, kellega tehakse erinevate projektidega koostööd. EASi logo võivad kasutada ka need toetuse saajad, kellel vastavat nõuet haldusotsustes ei ole.

EASi logo kasutamisest lähemalt:

 • Edaspidi peab EASi logo olema kõikide EASi poolt läbiviidavate või toetatud/vahendatud oluliste tegevuste (veebileht, plakat üritusel, stend, tahvel jt) juures.
 • EASi veebis on kättesaadavad korrektselt ja nõutele vastavalt kujundatud uued kolmiklogod, plakatite näidised ning stendi-tahvli tööfailid. Märkus: sobilikud on ka teistsuguselt kujundatud logod, plakatid, stendid ja tahvlid, kui on täidetud SF teavitamise määruses olevad nõuded.
 • Näidised on kujundatud vastavalt teavitamise määruses (pikk link: https://www.riigiteataja.ee/akt/125042017019?leiaKehtiv) sätestatud nõuetele. Struktuurifondide logode kasutamise nõudeid peab alati järgima vastavalt määruses sätestatud tingimustele ning EASi ega partnerlogod ei tohi olla SF kaksiklogodest suuremad.
 • EASi kodulehele jäävad kättesaadavaks ka kaksiklogod, et kliendid saaksid vastavalt vajadusele materjalidele logosid eraldi paigutada. EASi logofailid on leitavad SIIT (pikk link https://www.eas.ee/logod#articleblock-EASilogojastiiliraamat ). Märkus: lisaks sellele on EASis jätkuvalt toetusskeeme, kus on tarvilik edaspidi kasutada kaksiklogo, sest EASi logo on juba EAS – RM ühislogoga näidatud, näiteks linnapiirkondade jätkusuutlik arengu toetus, ühislogo (pikk link: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2016/01/RM-EAS_logo_reg_toetuseks-vaike.jpg ).

Eestit tutvustavates materjalides saab partnerlogo kasutamisest, EASi logo paigutamisest materjalidele, lähemalt tutvuda siin: https://brand.estonia.ee/juhendid/ .

Juhul, kui tekib lisaküsimusi, siis palun pöörduge – [email protected].

Muud logo näidised ja failid

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondidest toetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine.
Ühtekuuluvuspoliitika fondidel on üks logo, mida kasutatakse sh Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi toetustest teavitamisel.

Projekti elluviimise, sealhulgas ürituse, koolituse, seminari ja ehitustegevuse asukohta paigaldatakse projekti abikõlblikkuse perioodiks toetuse saamisest teavitav plakat. Plakat võib olla ka elektrooniline.
Enam kui 500 000 euro suuruse toetuse korral paigaldatakse toetuse tahvel.

Genereeri plakat

Ettevõtte veebilehel ja teistes projekti tutvustavates materjalides avaldatakse projekti lühikirjeldus ja toetuse summa ning tähistatakse see Eureka Eurostarsi ja EASi logodega.

Eurostars Eureka logo (jpg)

EASi visuaalse keele põhimõtted ja logo on leitavad siit.

Toetust saanud ettevõtja peab avalikkust teavitama toetuse päritolust alates toetuse saamisest, viidates kõnes või tekstis, et projekti on rahastanud Euroopa Liidu vahenditest. Selleks objektide ja avalikkusele suunatud esemete ja dokumentide märgistamisel kasutada Euroopa Liidu embleemi märkega „Kaasrahastanud Euroopa Liit” ja Euroopa Küberkompetentsikeskuse embleemi tekstiga “Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega”. Kui objekti eripärast tulenevalt või avalikkusele suunatud tekstides ei ole logo kasutamine võimalik, tuleb nimetada fond, millest projekti rahastatakse.

Seega tuleb kõigis projektiga seotud teavitustegevustes ning toetusega rahastatud materjalides viidata Euroopa Liidu toetusele ning kasutada selleks kaksiklogo ja tunnuslauset. See hõlmab teavitust ettevõtja kodulehel, seminariettekandeid ja teabematerjalide, näiteks brošüürid, infolehed, esitlused jne, mida esitatakse elektrooniliselt, paberkandjal või sotsiaalmeedia vahendusel.

NB! Tunnuslause: Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega

Tagasi üles