Vaata peasisu

Teadus- ja arendustegevuse kulutused ettevõtlussektoris kasvavad

EASi ja KredExi ühendasutus
19. jaanuar 2022
5 min

Teadus- ja arendustegevus ning sellest tõukuv innovatsioon on üks olulisemaid konkurentsieelise ja  jätkusuutliku kasvu saavutamise allikaid. Teadus- ja arendustegevus võimaldab kasvatada konkurentsieelist ja lisandväärtust läbi uute teadmiste ning oskuste omandamise ja nende rakendamise uute toodete või tööprotsesside väljatöötamisel.

10. detsembril avaldas Statistikaamet ülevaate 2020. aasta teadus- ja arendustegevuse (T&A) koondtulemustest. Tulemused näitasid, et kulutused T&A-le jätkasid kasvutrendi, küündides rekordilise 481 miljoni euroni, jõudes 1.79%-ni SKP-st. T&A kulutuste kasvu vedas kasumitaotlusega ettevõtlussektor, kus T&A kulutused küündisid 264 miljoni euroni, mis moodustas veidi üle poole T&A kogukulutustest. Kui kuni 2009. aastani kulutati ettevõtlussektoris T&A-le ligikaudu sama palju kui kõrgharidussektoris, siis alates 2010. aastast domineerivad T&A kogukulutustes arendustegevused, mis tehakse just kasumitaotlusega ettevõtlussektoris.

Allikas: Statistikaamet

Statistikaameti andmetel on Eestis teadus- ja arendustegevusega seotud kulutusi raporteerinud 287 ettevõtet, millest 32 ettevõtet genereerivad 75% ettevõtlussektori kogukulutustest. Vaadates T&A kulutusi tegevusalade lõikes, siis 95% kõigist T&A-ga seotud kulutustest tõukuvad viie tegevusala (mis panustasid ligikaudu kolmandiku 2020 aasta kogulisandväärtusest) lõikes tehtud arendustegevustest. Enim kulutati T&A-le info ja side (41.27%) ning töötleva tööstuse (31.36%) tegevusalades. Kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse, elektrienergia, gaasi ja auruga varustamise ning finants- ja kindlustustegevusega seotud tegevusalade kulutused moodustasid 2020. aasta kogukulutustest vastavalt 8.31%, 8.31% ja 5.67%.

Allikas: Statistikaamet

Kuhu kulub T&A raames kõige enam?

Kõige enam kulutati ettevõtlussektoris arendustööde raames tööjõukuludele, mis ulatusid ligi 159 miljoni euroni ja moodustasid 60% kogu erasektori T&A kulutustest. Ülejäänud kulutused hõlmasid kas kulutusi jooksvate kulude katteks või investeeringuid T&A-ga seotud varadesse. 2020. aasta oli ettevõtlussektoris kokku 4074 T&A-ga hõivatud töötaja, kellest 3056 olid teadlased ja insenerid.

Teadus- ja arendustegevuse raames tehti ligi kolmveerandi kõigist T&A kuludest katse- ja arendustöödele,  mille eesmärgiks on alus- ja rakendusuuringutest saadud teadmiste baasilt uute või olemasolevate toodete, süsteemide või protsesside arendamine või parendamine. Katse- ja arendustöödeks vajaminevad alus- ja rakendusuuringud moodustasid vastavalt 2.6% ja 23.1% kõigist ettevõtlussektori T&A kuludest. Riiklik rahastus moodustas kõigist ettevõtlussektori ettevõttesisestest T&A kulutustest 5.7% ja välisrahastus 8.4%.

Tööandjate Keskliidu uuendusmahukate ettevõtete 2% klubi

Ettevõtlussektori arendustegevuse populariseerimisel oli märgiline ka 2% klubi asutamine 2021. aasta alguses. Klubi sai alguse Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidust ja on tänaseks kogukond arendusjuhtidest ja ettevõtjatest, kes investeerivad oma ettevõtete käibest 2% või miljon eurot aastas teadus-arendustegevusse.

Eesti Tööandjate Keskliidu arendusnõuniku Kristel Oitmaa sõnul on 2% klubile vähem kui aastaga kogunenud juba ligi 20 liiget, kes on ettevõtlussektori arendustöö oluliseks eestvedajaiks Eestis.

·       Chemi-Pharm ·       Roofit.Solar
·       Saku Metall ·       GuardTime
·       R8 Technologies ·       Solarstone
·       Ragn-Sells ·       Krakul
·       Cybernetica ·       SK ID Solutions
·       Chocolala ·       Omniva
·       Milrem Robotics ·       Elering
·       Viru Keemia Grupp ·       Netgroup
·       Eesti Energia ·       Auve Tech
·       ElectroAir  

 

Allikas: Eurostat

 

“Ettevõtetel, kes teadlikult ja järjepidevalt teaduse, arenduse ja innovatsiooni rakendamisega tegelevad, on selge konkurentsieelis nende ees, kes seda ei tee,” sõnas Oitmaa ning selgitas, kuidas Eesti riigi rahvusvahelise konkurentsivõime määravad omakorda erasektori investeeringud teadusesse, arendusse ja innovatsiooni.

Oitmaa lisas, et Eesti on võtnud eesmärgi, kus ettevõtlussektor investeerib T&A-sse 2% ja riik 1% SKPst.  2019. ja 2020. aasta ettevõtlussektori T&A kulutuste osatähtsus SKP-st on seni jäänud Eurostati andmetel vastavalt 0.87% ja 0.98% tasemele.

“Eesti Tööandjate Keskliit, olles riigi sotsiaalpartner ning vanim ettevõtlusorganisatsioon, on enda südameasjaks võtnud innovatsioonile erasektoris uue hoo andmise. Tahame spetsiaalselt tunnustada ja kaasata Eesti T&A kogemusega ettevõtteid ning populariseerida teadus- ja arendustegevust ettevõtjate hulgas läbi eeskujude, edulugude ja ideede,” selgitas Oitmaa.

Nii saigi tema sõnul  loodud uuendusmahukate ettevõtete 2% klubi, mille eestkõnelejaks on endine Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.  “2% klubi liikmed investeerivad teadus-arendustegevusse ettevõtte käibest vähemalt 2% või miljon eurot, kindlustades sellega enda ettevõtte konkurentsieelise ja aidates kaasa Eesti riigi konkurentsivõimele rahvusvahelisel tasemel,” lisas Oitmaa.

Kuuludes 2% klubisse väljendab ettevõte enda hoiakuid uuendusmeelsusesse ja ühiskonda panustamisse. Kindlasti suureneb ka ettevõtte nähtavus ja positiivne staatus – kuulumine innovatiivseimate Eesti ettevõtte hulka. Staatusega kaasneb ka märgise kasutamise õigus kodulehel ja toodetel.

2% klubi liikmed kohtuvad vähemalt kahel korral aastas, mil jagatakse parimaid praktikaid ja innovasioonikoostööga seotud edulugusid. 2% klubi liikmete nimekiri täieneb Oitmaa sõnul pidevalt. Klubi laiem eesmärk on populariseerida teadus- ja arendustegevust ettevõtlussektoris, et kasvatada sektori T&A kulutuste osakaalu 2%-ni SKP-st ja  seeläbi edendada ettevõtlussektori konkurentsieelise kasvu kodu- ja välisturgudel.

2% Klubi asutamise kokkulepe allkirjastati 25. märtsil tollase Eesti Vabariigi Presidendi ja klubi eestkõneleja Kersti Kaljulaidi ja Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaise Kai Realo poolt.

Tööandjate Keskliit kutsub kõiki 2% klubi statuudi ja tegemistega lähemalt tutvuma Tööandjate kodulehel ja sobivusel täitma klubi liikmelisuse vormi ning  lisab, et klubisse kuulumine on tasuta ja ettevõte ei pea olema Tööandjate Keskliidu liige.

Lisaküsimuste korral võtke ühendus Eesti Tööandjate Keskliidu arendusnõuniku Kristel Oitmaa’ga, [email protected], tel. 5228877.

Jaga postitust

Tagasi üles