Vaata peasisu

Süsteemse ekspordi täpsustavad tingimused / nõuded

  • Olen teadlik, et programmi raames antav toetus on vähese tähtsusega abi Komisjoni Määruse nr 1407/2013, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8, edaspidi vähese tähtsusega abi määrus) mõistes summas 16 880€ ühe osaleja kohta.
  • Kinnitan, et osaleja ei tegutse vähese tähtsusega abi määruse artikli 1 lõikes 1 ja Programmi korras (lisada programmdokumendi nimi) nimetatud välistatud majandusvaldkondades (kalandus ja vesiviljelus, põllumajandustoodete esmatootmine, tubaka ja tubakatoodete tootmine, töötlemine ja turustamine, lisada programmdokumendi välistused).
  • Kinnitan, et osalejale ja kontsernile, millesse osaleja kuulub, jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul määruste nr 1407/2013, nr 1408/2013 või nr 717/2014 alusel eraldatud vähese tähtsusega abi ei ületa koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva ettevõtja puhul 100 000 eurot).
  • Kinnitan, et osalejale ja kontsernile, millesse osaleja kuulub,  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul eraldatud üldist majandushuvi pakkuvat teenust osutavale ettevõtjale eraldatud vähese tähtsusega abi (Euroopa Komisjoni määruse nr 360/2012 mõistes) ei ületa koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära500 000 eurot.
  • Kinnitan, et osaleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
  • Kinnitan, et osaleja maksu- või maksevõlg riigile koos intressidega ei ole suurem kui 100 eurot või see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.
  • Eelkirjeldatud tingimustele mittevastamise korral nõustun tasuma üritusel osalemise kulu EASi poolt esitatud arve alusel oma vahenditest või kohustun antud abi tagasi maksma, kui tingimustele mittevastavus selgub peale ürituse toimumist.
Tagasi üles