Vaata peasisu

RAK 2004-2006 mõjuindikaatorite lõplike saavutusmäärade väljaselgitamine ja analüüs

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
2 min

Euroopa Liidu struktuuritoetused on eraldatud Eestile selleks, et toetada majanduse arengut ning vähendada arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel. Euroopa Komisjon on Eestile struktuuritoetust eraldanud kahel korral: perioodiks 2004-2006 ja perioodiks 2007-2013. Aastatel 2004-2006 eraldati Eestile EL struktuurifondidest ning Ühtekuuluvusfondist kokku12,5 miljardit krooni. Perioodil 2007-2013 on Eestil võimalik kasutada struktuuritoetust 53,3 miljardi krooni ulatuses.

Struktuurifondidest toetuse saamiseks ja kasutamiseks perioodil 2004-2006 koostati mitmeaastane programmdokument “Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” (edaspidi RAK) ja RAKi programmitäiend (edaspidi programmitäiend). Programmitäiend sisaldab toetust vajavate prioriteetsete valdkondade üksikasjalikku kirjeldust. Perioodi 2007-2013 toetust jagatakse kolme rakenduskava (majanduskeskkonna arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja inimressursi arendamise rakenduskava) alusel. Käesolev uuring keskendub vahenditele, mis eraldati perioodiks 2004-2006.

Eestile EL struktuurifondidest eraldatava toetuse suurus programmperioodiks 2004-2006 on 371 363 452 eurot ehk ligikaudu 5,8 miljardit krooni. EL struktuurifondidest kaasfinantseeritakse projekte järgnevatest fondidest: Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF); Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendussektsiooni (EAGGF) ja Kalanduse Arendusrahastu (FIFG).

RAK on jaotatud prioriteetideks:
1. prioriteet – inimressursi arendamine (ESF);
2. prioriteet – ettevõtluse konkurentsivõime (ERDF);
3. prioriteet – maaelu, põllumajandus ja kalandus (EAGGF/FIFG);
4. prioriteet – infrastruktuur ja kohalik areng (ERDF);
5. prioriteet – tehniline abi (ERDF).

Struktuurifondide rakendamise baasaktiks on „Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seadus” (STS), mille rakendusaktidega reguleeritakse Rahandusministeeriumi kui korraldus-, auditeeriva ja makseasutuse poolt horisontaalseid valdkondi nagu seire, hindamine ja audit, samuti finantsaruandluse ja väljamaksete korda.

RAK-i oodatavat mõju konkretiseeritakse selle eesmärkidega seotud indikaatorite saavutustasemete määramise kaudu.

Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklile 36 teostatakse RAK seiret, tuginedes programmdokumendis sätestatud füüsilistele ja rahalistele indikaatoritele. Programmdokumendis ja programmitäiendis sätestatakse kolme tüüpi indikaatorid: väljund-, tulemus- ja mõjuindikaatorid.

Neist mõjuindikaatorite tulemusi võrreldakse programmi järelhindamise ja RAK kestuse
jooksul läbiviidavate uuringute või hindamiste käigus.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles