Vaata peasisu

Rahvusvahelistumise ja ekspordi uuring loomemajanduse valdkonnas, 2017

EASi ja KredExi ühendasutus
27. jaanuar 2017
2 min

Loomemajandus (ingl k creative industries) on Eestis kasutusel oleva definitsiooni järgi majandussektor, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel, on võimeline looma heaolu ja töökohti intellektuaalse omandi loomise ja peamise müügiargumendina kasutamise kaudu ning kus loovisikud on protsessides kesksel kohal. Loomemajanduse kõrval eristatakse ka kultuurimajandust (ingl cultural industries), mis toodab ja levitab kaupu ja teenuseid, kuid millel on kaubanduslikust väärtusest olenemata kultuuriline väärtus. Seega ei saa kogu kultuurivaldkonda pidada loomemajanduse osaks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellitud loomemajanduse rahvusvahelistumise ja ekspordi uuringu põhieesmärk oli selgitada välja ja analüüsida nelja Eesti loomevaldkonna – audiovisuaaltootmine, kirjandus, kujutav kunst ja muusika – rahvusvahelistumise strateegiaid ning mõju valdkondade tuntuse ja maine kujundamisele väljaspool Eestit nii professionaalide kui ka kultuuripubliku seas.

Uuringu autorite ülesanne oli selgitada välja loomemajanduse valdkonnas tegutsevate loojate, ettevõtete ja teiste institutsioonide eksporditegevusest laekuvate müügitulude kogumaht, kirjeldada üksikasjalikult ja tüpologiseerida kõnealuste tulude tekkeviise nende mitmekesisuses, analüüsida rahvusvahelise müügiga seonduvaid väärtusahelaid ning kirjeldada nendega seonduvaid kitsaskohti, võimalusi ja häid praktikaid.

Uuringu teostas Civitta Eesti AS koostöös Londonis asuva loomemajanduse konsultatsiooniettevõttega Tom Fleming Creative Consultancy. Uuringu teostamisel tehti tihedalt koostööd Kultuuriministeeriumi ja nelja analüüsitud loomemajandusvaldkonna organisatsioonidega. Uuring teostati ajavahemikul 7. oktoober 2016 – 31. oktoober 2017.

Uuringu eesmärgist lähtuvalt olid lähteülesandes püstitatud järgmised uurimisülesanded:

  • Uurida Eesti kultuuri ja loojate tuntust väljaspool Eestit. Hinnata Eesti loojate ja loomeettevõtjate rahvusvahelist läbilöögivõimet ja koostööpotentsiaali.
  • Selgitada välja ja uurida Eesti kultuuri- ja loomemajandusekspordi finantsmaht ning väärtusahelad ja tuluvood ning nende eripära.
  • Teha järeldused ning töötada välja ettepanekud ja soovitused, mida saab kasutada kultuuri- ja loomemajanduspoliitika edasisel kujundamisel.

Tutvu uuringuga lähemalt
Uuringu aruteluseminari slaidid leiad siit

Jaga postitust

Tagasi üles