Vaata peasisu

Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuring, 2018

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2018
3 min

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli analüüsida kahe Eesti loomemajanduse kultuuripärandi alavaldkonna – muuseumide ja raamatukogude – külastamise ja mittekülastamise põhjuseid. Uuringu käigus tuli välja selgitada teenused, mida külastajad ja/või potentsiaalsed külastajad kasutada soovivad. Seejuures tuli kindlaks teha teenused, mida muuseumid ja raamatukogud praegu ei paku, ja tuvastada võimalikud uued sihtgrupid, kes teenuste valiku laienemisel neid kasutama hakkaksid. Uuringu tulemused aitavad leida võimalusi, kuidas teha muuseume ja raamatukogusid potentsiaalsetele külastajatele ja uutele sihtgruppidele lihtsamini kättesaadavaks ning atraktiivsemaks, et nende asutuste teenuste kasutamisest tõuseks sotsiaalmajanduslik kasu.

Uuring oli Eestis esmakordne ja unikaalne, kuna see käsitleb korraga kahe kultuuripärandi valdkonna – muuseumide ja raamatukogude – külastajaid, mittekülastajaid ja teenuste kasutamist koos, rakendades ühtset metoodikat. Uuring hõlmas nii Eesti elanikkonna kui ka ettevõtete küsitlemist telefoni teel: elanikkonna puhul vastab küsitlusele vastanud inimeste jaotus Eesti 15-aastaste ja vanemate elanikkonna struktuurile geograafilise, soolise, vanuselise, haridusliku ja keelelise paiknemise osas.

Uuringu tulemused

  • Viimase 12 kuu muuseumikülastajate osakaal kogu 15+ elanikkonnast on 60%. Muuseumikülastajate hulgas on statistiliselt oluliselt enam naisi, eesti keelt kõnelevaid, Tallinna ning Tartu piirkonna elanikke, kõrgharidusega ja kõrgema sissetulekuga inimesi, õpilasi/üliõpilasi, palgatöötajaid ja 1–2 lapsega peresid. Muuseume külastab keskmisest oluliselt rohkem inimesi vanuses 15–19 ja 30–44. Muuseumi mittekülastajate hulgas on keskmisest oluliselt rohkem mehi, vene keelt kõnelevaid, Lõuna-Eesti ja Virumaa elanikke, alg-, põhi- ja keskharidusega inimesi, madalama sissetulekuga ja lasteta leibkondi. Samuti on mittekülastajate seas oluliselt rohkem pensionäre vanuses 75 ja enam.
  • Muuseumikülastuse olulisimaks põhjuseks on inimeste soov sisustada huvitavalt oma vaba aega ning teiseks erinevad töö, õpingute või hobidega seotud põhjused. Muuseumide mittekülastamise peamiseks põhjuseks on ajapuudus, tervislikud põhjused ning keeruline ligipääs.
  • Eesti muuseumid on elanikkonnas üldiselt positiivse kuvandiga: enamik eestimaalasi nõustub, et muuseumid pakuvad võimalusi saada uusi teadmisi ja kogemusi (77%) ning meeldivat vaba aja veetmise võimalust (73%). Samuti leiab enamik, et muuseumis on hea veeta aega koos pere, sõprade või kolleegidega (73%) ning et muuseumid on huvitavate näitustega (71%). Kriitilisemalt on hinnatud või üldse vastamata jäetud väiteid, mis puudutasid teavitustegevusi.
  • Muuseumikülastuse potentsiaali võib pidada kõrgeks: 35% eestimaalastest plaanib muuseumikülastuste arvu võrreldes praegusega suurendada; 15% elanikest ei plaani järgmise aasta jooksul üldse muuseumisse minna.
  • Viimase 12 kuu raamatukogukülastajate osakaal 15+ elanikkonnast on 50%. Raamatukogukülastajate hulgas on oluliselt enam naisi, eesti keelt kõnelevaid inimesi, õpilasi ja üliõpilasi, kõrgharidusega inimesi ning 1–2 lapsega leibkondi. Raamatukogu mittekülastajate hulgas on keskmisest enam mehi, vene keelt kõnelevaid inimesi, vanuserühma 45+, keskharidusega ning ilma lasteta leibkondi ja pensionäre.
  • Raamatukogukülastuse olulisimaks põhjuseks on nauding lugemisest ning lugeja vajadustele vastav raamatukogu väljaannete valik. Neljandik külastajatest nimetas erinevaid õpingute, hobide või tööga seotud põhjusi. Raamatukogude mittekülastamise kaks enim mainitud põhjust on ajapuudus ning raamatute ja muude väljaannete ostmine.
  • Eesti raamatukogude tugevaim külg on vastajate jaoks sobiv ja kergesti ligipääsetav asukoht (70%), raamatute jm väljaannete valikut hindab laialdaseks ja piisavaks 62% vastanutest ning teenindust heaks/kõrgeks 61% vastanutest. Kriitiline koht on senine teavitustegevus: vaid 35% vastanutest on sellega rahul ning tervelt pooled (49%) ei oska antud küsimuses hinnangut anda.

Tutvu uringuga lähemalt
Uuringu kokkuvõttega tutvu siin

Jaga postitust

Tagasi üles