Vaata peasisu

Magistritöö uuring selgitas välja välisvisiitide tähtsuse ekspordiedu saavutamisel

EASi ja KredExi ühendasutus
30. september 2019
4 min

Maailma majanduse globaliseerumine on jõudmas uude etappi. Kui veel mõni aeg tagasi tundus, et digitaalsed tehnoloogiad on avanud tee globaalsele maailmale ning on tulnud, et jääda, siis nüüd varjutavad seda trendi ka anti-globalismi sõnumid. Selles muutuste turbulentsis, kus kokkulepitud lepinguid vaadatakse üle ja otsitakse põhjuseid muutusteks, on oluline roll isiklikel suhetel ja sellel, kui edukalt suudetakse kaubanduskokkuleppeid teha.

Rahvusvahelises konkurentsis ellujäämiseks on riikide loomulik soov toetada oma ettevõtteid, et aidata neil kasvatada eksporti ja seeläbi riigi majandust tervikuna. Äridiplomaatia arendamise üheks oluliseks tööriistaks on kõrgetasemelised välisvisiidid.

Kõrgetasemelisi välisvisiite korraldatakse kaubandussuhete arendamiseks, investeeringute riiki toomiseks ja ettevõtete ekspordi toetamiseks. Sellistel visiitidel saadab kõrget riigiesindajat (president, peaminister, minister või asekantsler)  ettevõtjatest koosnev äridelegatsioon. Aastatel 2014-2018 on toimunud 74 kõrgetasemelist välisvisiiti 55 riiki, enim toimus visiite Jaapanisse (6 visiiti), järgnesid Ameerika Ühendriigid ja Soome (4 visiiti), Hiina (kolm visiiti), kahel korral külastati Benini, Iisraeli, Malaisiat, Rootsit ja Singapuri.

Nii kirjutas oma magistritöös TalTechi majandusteaduskonna magistrant Sigrit Tiits, kes kaitses tänavu kevadel teadustöö teemal “Kõrgetasemeliste välisvisiitide roll eksportööride toetamisel aastatel 2014-2018”. Magistritöö osana läbi viidud küsitluse käigus uuriti pea 100 ettevõtjalt, mida nad peavad oluliseks välisvisiitidel äridelegatsiooni liikmena osalemise puhul. Vastustest selgus, et ettevõtjad peavad väga oluliseks konkreetsete eesmärkide seadmist juba enne visiidi toimumist ning ootavad riigilt rohkem strateegilisi tegevusi nii visiidi eel kui ka järel.

Ettevõtted seavad välisvisiitidel osalemise osas erinevaid eesmärke – mõned soovivad paremini mõista pakutava lahenduse turupotentsiaali ja hinnata võimalikke riske, teised otsivad jällegi investoreid või müüvad juba konkreetsele välisturule kohandatud toodet. Ühe järeldusena võib märkida, et pikema ekspordikogemusega ettevõtted teevad enne visiite põhjalikumaid ettevalmistavaid tegevusi, samas esineb ka ettevõtteid, kes on jätnud eeltöö tegemata, kuigi mõistavad selle vajalikkust.

Peamised põhjused välisvisiitidel osalemiseks on:

  • Uute kontaktide leidmine. Visiitide käigus tekkinud kontaktide kvaliteeti hinnatakse kõrgemalt.
  • Olemasolevate kontaktidega personaalsema suhtluse saavutamine. Kõrgetasemelise visiidi äridelegatsioonis osalev ettevõte annab kohalikule partnerile suurema kindlustunde, et Eesti koostööpartner on usaldusväärne ja kodumaal hinnatud ettevõte
  • Toote või teenuse müümine. Välisvisiidid aitavad sihtturule sisenemise kiirusele kaasa.
  • Esmase informatsiooni kogumine. Kohtumised erinevate ametiasutustega ja võimalikult laia partneriteringiga aitavad paremini mõista sihtturu riske, regulatsioone ja lahenduse sobivust.
  • Konkurentsisituatsiooni hindamine. Välispartneriga visiidi raames kohtumine annab kiire tagasiside pakutavale lahendusele ning aitab vältida arusaamatusi.
  • Turupositsiooni kindlustamine sihtturul. Kõrgete riigiesindajatega visiidi käigus partnerite külastamine tugevdab ettevõtte mainet ja suurendab usaldusväärsust.
  • Uute investeeringute kaasamine. Eesti ettevõtjad on visiitidelt leidnud nii investoreid kui koostööpartnereid toote arendamiseks.

Uurimistöö kaardistas ka kõrgetasemeliste välisvisiitide korraldamise protsessi – kui keskmiselt korraldatakse visiite kahekuulise etteteatamisajaga, siis ettevõtjate soov on saada infot eesseisvate visiitide kohta vähemalt viis kuud ette ning parim lahendus oleks olla tulevastest välisvisiitidest teadlik koguni aasta varem. Mida pikem etteteatamisaeg, seda olulisem on see väiksema ekspordikogemusega ettevõtetele.

Välisvisiitidel osalemise väärtusena nägi enamus küsitletud ettevõtjatest võimalust suurendada enda usaldusväärsust sihtriigis, samuti aitab kõrge riigiesindaja kaasamine avada ettevõtte jaoks uksi, mis muidu võiksid jääda suletuks. Üle poole vastajatest tõdesid, et välisvisiidid aitavad olulisel määral kaasa nende ekspordimahtude kasvatamisele ning äridelegatsioonis osalemine aitab vähendada sihtturul ebaõnnestumise riski. Need vägagi kõrged hinnangud näitavad, et kõrgetasemelise välisvisiidi delegatsioonis osalemise kaudu loodav väärtus ei pruugi alati kajastuda ettevõtte finantsanalüüsis.

Äridelegatsioonis osalemine on avatud nii paari töötajaga alustavale eksportöörile kui pikaajalisele kogemusega turuliidrile. Ettevõttel tuleb kanda oma reisikulud, kuid kohapealse programmi, transpordi ja kohtumiste korraldamisega seotud kulud kannab visiidi korraldaja. Kõik äridelegatsioonidele avatud välisvisiidid on ära toodud lehel visiidid.ee, kus ettevõtjad saavad ka teada anda neid huvitavatest sihtriikidest.

 

Jaga postitust

Tagasi üles