Vaata peasisu

Maaturismi uuring, 2012

EASi ja KredExi ühendasutus
30. mai 2022
2 min

Eesti maapiirkonna ettevõtluse arengule avaldavad enim mõju madal asustustihedus ning pidev põllumajanduse osakaalu langus ettevõtluses (MAK 2007-2013). Põllumajanduses on kujunemas suurtalude ja väikeste „ellujäämistalude” kooslus, kus peamise kaubatoodangu annavad tuhatkond suurettevõtet ning keskmiste ja väikeste talude arv väheneb kiiresti: maad renditakse suurtele ettevõtetele ja majad müüakse suvitajatele (Eesti regioonide majandusstruktuuri muutuste prognoos, iseministeerium). Vastav protsess toob kaasa tööhõivemäära languse maapiirkondades. Kuna maapiirkonna majandustegevus on (eriti äärealadel) ühekülgne, on põllumajandussektorist vabanenud tööjõul raske rakendust leida, mistõttu kahaneb maapiirkondade püsielanikkond.

Maapiirkonna ettevõtlustegevuse mitmekesistamine väljapoole põllumajandussektorit peaks võimaldama hoida maapiirkonnas senist tööhõivemäära või seda isegi kasvatada. Uute töökohtade loomisel on aga suurem potentsiaal sekundaar- ja tertsiaarsektoril. Kuna Statistikaameti andmetel kasvab iga-aastaselt turistide huvi maapiirkondade vastu, on turismisektoril suur potentsiaal pakkuda ettevõtetele ja maapiirkonna elanikele sissetulekut ja rakendust tööturul.

Maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks on Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium loonud Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (edaspidi MAK) raames toetusmeetme 3.1 „Maapiirkonnas majandustegevuste mitmekesistamine“, mille kaudu toetatakse maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamist (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) ning sellega uute ja paremate töökohtade loomist. Üheks valdkonnaks, mida toetatakse läbi eelnimetatud meetme, on maapiirkonnas tegutsevate turismiettevõtete areng ning jätkusuutlikkus.

2012. aasta lõpuks on MAK-i meetme 3.1 raames eraldatud maaettevõtluse arenguks juba 65,9 mln eurot, millest maaturismi toetamise osakaal moodustab ligikaudu 50%. Lähtudes MAK-i meetme 3.1 eesmärgist, toetatavatest tegevustest ning eelistatavatest projektide tegevusvaldkondadest on oluline omada ülevaadet maapiirkonnas tegutsevatest turismiettevõtetest ning samuti nende toodete ja teenuste tarbijate eelistustest.

Maapiirkonna turismiettevõtete kohta ei tehta riiklikku statistikat, mis raskendab maaturismi sektori hindamist ja analüüsimist. Maaturismi sektori andmed on olulised ka MAK-i meetme 3.1 rakendamiseks ning olemasoleva ja uue Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetusskeemide koordineerimiseks ning kavandamiseks.

Uuringu „Maaturism 2012“ eesmärgiks on analüüsida maapiirkonnas tegutsevate turismiettevõtete olukorda ja arenguvõimalusi ning siseturistide eelistusi maaturismi toodete ja teenuste tarbimisel.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles