Vaata peasisu

Klastriprogrammi vahehindamine, 2013

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
2 min

Klastriprogrammi vahehindamise eesmärgiks on hinnata programmi mõju klastrites tegutsevatele ettevõtetele ning koguda ettevõtjate poolset tagasiside klastri tegevusele. Keskseks teemaks on küsimus, kui palju on klastrite arendus mõjutanud ettevõtete konkurentsivõimet, kuivõrd on nende ettevõtete tulemused paranenud tänu klastriprogrammis osalemisele ning milline on klastri liikmete hinnang klastrit juhtivale meeskonnale.

Vahehindamise peamised eesmärgid on järgmised:

  1. Vahehindamine annab tervikliku ülevaate riigi toel tegutsevate klastrite käekäigust, tegevusest, saavutustest ja nende võimest teostada klastri tegevuskavas välja toodud tegevusi.
  2. Vahehindamise käigus selgitatakse klastri tegevuse ning riigipoolse toe tulemuslikkust klastri partneritele ning klastri võimekust suurendada oma liikmete ekspordi ja arendustegevuse alast suutlikkust.
  3. Vahehindamine annab hinnangu teenustele ja nende tulemuslikkusele, mida klaster oma partneritele pakub.
  4. Vahehindamine on sisendiks riigipoolse strateegilise suuna kujundamisel klastrite edasiseks arendamiseks.
  5. Vahehindamine selgitab ettevõtete võimekust ja valmisolekut rahastada klastrite tegevusi ilma riigipoolse panuseta.

Vahehindamine sisaldab nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset osa. Kvantitatiivses osas analüüsitakse esmalt osalevate ettevõtete majandusnäitajate dünaamikat. Selleks viidi läbi võrdlevanalüüs, ehk vaadati lähemalt töötajate arvu, müügitulu, ekspordimüügitulu, ärikasumi, tööjõukulude ning lisandväärtuse dünaamikat hindamise perioodil. Seejuures vaadati iga ettevõtte juures, mis on klastris tegutsemise aeg, ning vastavalt sellele tekkis baasaasta ja mõõtmisaasta. Täiendavalt viidi kvantitatiivses analüüsis läbi võrdlevanalüüs, kus kasutati matching meetodit võrdlusgrupi koostamiseks ja klastri ettevõtete majandusnäitajate analüüsiks.

Kvalitatiivse analüüsi esimeses osas saadeti kõikidele klastri partneritele küsimustik ja paluti vastata hulgale küsimustele. Kvalitatiivse analüüsi teises osas viidi kõikide klastritega läbi kaks intervjuud – klastri juhi ja arendusjuhiga. Lõpuks analüüsiti erinevate metoodikate tulemusi ning lähtuvalt vahehindamise tulemustest toodi välja konkreetsed soovitused poliitikakujundajatele klastriprogrammi parandamiseks. Klastri programmi hindamisse oli kaasatud välisekspert Ewen Peters, kes aitas formuleerida klastri programmi hindamise metoodikat, läbi viia intervjuusid ja teha järeldusi hindamise tulemustest.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles