Vaata peasisu

Kapitali kättesaadavuse uuring, 2013

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
3 min

Ernst & Young Baltic AS viis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel vahemikus 09.11.2012–09.07.2013 läbi „Kapitali kättesaadavuse uuringu“. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada ja analüüsida Eesti ettevõtete omakapitaliinvesteeringute kättesaadavuse ja kaasamise võimalusi ning nõudlust omakapitaliinvesteeringu kaasamiseks, et tuvastada turutõrked ja kitsaskohad ning esitada riigile soovitused ja ettepanekud nende ületamiseks.

Uuring on ajendatud Eesti riigi eesmärgist tõsta ettevõtlussektori konkurentsivõimet, sest hiljutisest Euroopa Investeerimisfondi (European Investment Fund) statistikast ilmes, et Eesti omakapitaliinvesteeringute osakaal SKP-st oli 2011. aasta seisuga 0,040%, mis on madalam kui Lätis (0,112%) ja Leedus (0,087%). Seejuures on Euroopa keskmine näitaja 0,326%, mis paneb Eesti 24. kohale. Seega kaalub riik, kas ja millised omakapitaliinvesteeringute turu toetusmehhanismid on vajalikud ja efektiivsed, et parandada ettevõtete omakapitaliinvesteeringute kättesaadavust.

Uuringu fookuses olid traditsioonilised Eesti kasvuettevõtted, kes vajaksid oma kasvuvõimaluste realiseerimiseks omakapitaliinvesteeringuid. See tähendab, et keskenduti kasvukapitali kättesaadavusele ning muid omakapitaliinvesteeringuid (väljaostud, väljumised) käsitleti ainult vähesel määral. Sellest lähtuvalt defineeriti antud uuringus omakapitaliinvesteering kui investori otsene või kaudne (kuid mitte läbi börsi) investeering ettevõtte omakapitali, mille tulemusel omandab investor vähemus- või enamusosaluse ettevõtte omakapitalis, osaleb tulevase kasumi jaotamises ning võib lisaks osaleda teatud määral ka ettevõtte juhtimises. Omakapitaliinvesteeringutena käsitleti ka riskikapitaliinvesteeringuid, ülevõtmisi ja mezzanine’i.

Uuring oli suunatud kolmele sihtrühmale: kapitali pakkujatele (20 intervjuud), kapitali kaasanud ettevõtetele (28 intervjuud) ning potentsiaalselt omakapitaliinvesteeringuid kaasavatele ja mittekaasavatele ettevõtetele (vastavalt 58 ja 376 veebiküsitluse vastust ning 26 ja 7 telefoniintervjuud). Ernst & Young Baltic AS hinnangul on uuringus käsitletud valimid üldistaval tasandil piisavalt representatiivsed, et jõuda usaldusväärsete tulemusteni.

Potentsiaalselt omakapitaliinvesteeringuid kaasavate ettevõtetena käsitleti ettevõtteid, kes omavad kasvupotentsiaali ja näevad kasvuvõimaluste realiseerimiseks vajadust omakapitaliinvesteeringute kaasamise järele ning võiksid huvi pakkuda ka investoritele. Seejuures keskenduti nii nõudluse kui ka pakkumise analüüsimisele, et saada terviklik ülevaade omakapitaliinvesteeringute turust ja selle probleemistikust. Kaardistati ja analüüsiti omakapitaliinvesteeringute kaasamise võimalusi, nende piiratud kättesaadavuse mõju ettevõtete kasvamisele ja arendamisele, ettevõtjate teadlikkust omakapitaliinvesteeringute teemavaldkondades ning omakapitaliinvesteeringute pakkumise ja kaasamisega seotud probleeme.

Uuringu tulemusel jõuti järeldusele, et on vajalik rakendada riigipoolseid meetmeid nii ettevõtjate teadlikkuse tõstmiseks kui ka omakapitaliinvesteeringute pakkumise suurendamiseks. Vastasel juhul ei avaldu täiel määral omakapitaliinvesteeringute nõudluse potentsiaal ja ettevõtted ei saa oma kasvupotentsiaali optimaalselt realiseerida. Sellest lähtuvalt töötati uuringu raames toimunud ekspertide töötoa käigus välja ettepanekud ja soovitused riigile omakapitaliinvesteeringute turu arendamiseks.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles