Vaata peasisu

Isikuandmete töötlemine

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SIHTASUTUSE ANDMEKAITSETINGIMUSED

(Uuendatud 07.01.2022)

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (registrikoodiga 90006012, edaspidi ,,sihtasutus´´ või ,,meie´´) järgib isikuandmete töötlemisel õigusaktides ning asutuse andmekaitsetingimustes toodud nõudeid ja põhimõtteid. Meie jaoks on oluline isikuandmete kaitse ning andmete turvalisus, mistõttu informeerime, kuidas, mis eesmärkidel ja kui kaua isikuandmeid töödeldakse ning kuidas tagame isiku õiguste täitmise. Sihtasutus käitub isikuandmete töötlemisel kui vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi IKÜM) tähenduses.

Andmekaitsetingimused hõlmavad kõiki isikuandmete töötlemistoiminguid sihtasutuse poolt, mh ka kõikidel veebilehtedel[1]. Veebilehtedel võib olla mõningaid täpsustusi andmekatsetingimuste või küpsiste töötlemises võrreldes meie üldiste tingimustega, kui selline vajadus tuleneb veebilehe eesmärkidest.

Sihtasutus töötleb isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik enda ülesannete täitmiseks, teenuse osutamise või koostöö eesmärgil. Sinu isikuandmed aitavad meil mõista Sinu vajadusi ning pakkuda Sulle parimat tuge ja nõu. Ühtlasi vajame Sinu andmeid selleks, et parandada oma teenuste ja pakutavate toetuste kvaliteeti või täita seadusest või õigustoimingust tulenevaid kohustusi.

Alljärgnev ei puuduta juriidiliste isikute ja/või nende füüsilisest isikust esindajate andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse üksnes isiku ametikohustuste või tööülesannetega seonduvalt, samuti isikuandmete töötlemist sihtasutuse veebilehtedel viidatud võõrastel võrgulehtedel (nt Study in Estonia, Research in Estonia), mille haldamise eest sihtasutus ei vastuta.

Sihtasutusel on õigus igal ajal muuta all nimetatud andmekaitsetingimusi.

Kui Sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, muresid või kaebuseid, võta ühendust meie andmekaitsespetsialistiga [email protected]. E-residentide programmi meeskonna poolt töödeldavate isikuandmete osas küsimuste tekkimisel võite pöörduda ka e-residentsuse programmi poole aadressil [email protected].

 • Oleme pühendunud Sinu isikuandmete kaitsmisele. Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta neid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku hävitamise, kaotsimineku ja kahjustumise eest. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset.
 • Oleme kehtestanud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks ning andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse tagamiseks protseduurireeglid ja juhised. Meie volitatud andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama vähemal samade reeglite täitmise.
 • Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel. Sihtasutuse nimel isikuandmeid töötlevad isikud järgivad rangelt eesmärkidest lähtuvat andmete töötlemist ning on juhendatud ja teadlikud isikuandmete kaitse reeglitest.
 • Siiski pead Sina ise samuti kasutama teenuseid, toetusi, infosüsteeme ja veebikeskkondi turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed, mida kasutad nende tarbimiseks, on turvatud.

 • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.
 • Isikuandmete kategooriad, mida sihtasutus peamiselt kogub ning töötleb enda tegevuse käigus on järgmised:
 • Isiku tuvastamisega seotud andmed, nt nimi, isikukood, sünniaeg, kodakondsus, andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt elamisluba või passi või ID kaardi või juhtimisõigust tõendava dokumendi koopia või e-residendi digi-ID);
 • Formaalhariduse ja täiendõppega seotud ning omistatud kutsega seotud andmed;
 • Kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, suhtluskeel.
 • Sotsiaalmeedia profiil, kui oled sihtasutuse sotsiaalmeediakontosid meeldivaks märkinud, siis edastame sulle uudiseid eri valdkondades toimuvate sündmuste ja tegevuste kohta vastavalt Sinu valitud profiilisätetele. Samuti kui edastame Sulle töökuulutusele kandideerimiseks kutse (nt Linkedin).
 • Tsitaadid, kui tsiteerime pressiteates või intervjuus Sinu poolt öeldut, kui ole andnud meile sellekohase nõusoleku.
 • Andmed Sinu seoste kohta juriidiliste isikutega, nt Sinu poolt esitatud või avalikest registritest või kolmandate isikute kaudu saadud andmed nimetatud juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks.
 • Ametialased andmed, nt Sinu andmed hariduse või Sinu ametialase karjääri kohta või ametialase kirjavahetuse kohta või töösuhtes Sinu kohta tekkinud andmed (sh koostöö eesmärgil, soodustuste pakkumisel või seadusest tulenevate kohustuste täitmise korral).
 • Andmed usaldusväärsuse ja hoolsuskohustuse kohta, nt andmed maksekäitumise kohta ning meile või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta.
 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed, nt uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtud päringutest tulenevad andmed või karistusregistri andmed.
 • Andmed Sinu maksuresidentsuse kohta, nt andmed elukohariigi, maksukohustuslase identifitseerimisnumbri kohta.
 • Tasu andmed, nt saadud teenustasu või töötasu ja toimingu tegemiseks vajalikud makseteenustega seotud andmed.
 • Suhtlusandmed ja isikukujutisega seotud andmed, nt visuaalsed ja/või audio salvestused, mida kogutakse siis kui Sa külastad meie poolt korraldatud üritusi, sündmusi, ärireise või messe või pöördud vihjeliini poole või kui Sa suhtled meiega e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu, nt sotsiaalmeedia või osaled tagasiside või rahulolu küsitlustes või uuringutes ning kui isikukujutist kasutatakse litsentsiõiguste teostamisel.
 • IP-aadress infosüsteemide ja veebilehtede kasutamisel.
 • Logid, jälgimaks Sinu liikumist meie infosüsteemides või veebilehtedel.
 • Küpsised, külastades meie veebilehti kogume andmeid Sinu kasutuseelistuste kohta.
 • Asukohaandmed, kui kasutad meie poolt sulle antud sõidukit, nt sõidupäeviku pidamisel.
 • Kasutajaandmed, kasutades või luues endale kasutaja meie infosüsteemides.
 • Varaga seotud andmed, näiteks meie kasuks seatud hüpoteegi kustutamise nõude korral. Varaliste kahjude korral videovalve väljavõte, mille vastutav töötleja on Riigi Kinnisavara AS. Samuti kui Sa saad teenuse osutajana isikliku sõiduauto kasutamisega soetud hüvitust, siis sõiduauto kohta käivad andmed.
 • Iseloomustusi, meile tööle kandideerides kogume ja töötleme Sinu iseloomustusi.
 • Teenustega või toetustega seotud andmed, nt lepingute täitmine või täitmata jätmine, meie teenuste või toetuste kasutamine, tagasisides antud hinnangud, sooritatud tehingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused. Täpsem info pakutavate teenuste ja toetuste kohta on leitav lehelt https://www.eas.ee/teenused/.
 • Andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt mängudes või kampaaniates võidetud auhindade loosimiseks ja Sulle kättetoimetamiseks.
 • Tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetlusega või korruptsioonikahtlusega seotud andmed, kui Sa rikud meie suhtes mingisuguseid kohustusi ja nende andmete kogumine ning edastamine õiguskaitse asutustele on vajalik meie õiguste kaitseks.
 • Sõltuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist töödeldakse eelnimetatud andmeid üksnes sellises mahus, mis on vajalik mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

 • Andmete kogumine sõltub kasutatavast teenusest ja milliseid konkreetseid andmed on vajalikud selle kasutamiseks.
 • Põhjused, miks me Sinu isikuandmeid kogume võivad olla, kuid mitte ainult, järgnevad:
 • Uudiskirja tellimisel Sinu e-post, nimi ja loend uudiskirjadest, mida tellinud oled. Seda kõike selleks, et edastada Sulle just need uudiskirjad, millest Sina huvitatud oled.
 • Sotsiaalmeedias sinu profiili, tingimusel, et oled märkinud meie Facebooki lehe või mõne meie üksuse alamlehe endale meeldivaks. Seda selleks, et edastada Sinu uudisvoogu meie tegemiste kohta uudiseid või Sind tag´ida kui meie poolt korraldatud sündmusel osalenud isikut või intervjueeritavat isikut. Samuti töötleme Sinu sotsiaalmeedia profiili, kui kasutad My Estonia veebilehte selleks, et genereerida endale Facebooki päise-ja profiilipilti.
 • Värbamisprotsessis Sinu CV-d koos selles sisalduva informatsiooniga, muud töökuulutustes nõutud dokumendid, soovitajad, äriregistris sisalduvad andmed ja karistusregistri väljavõte. Seda selleks, et tagada, et meile asuks tööle aus, erapooletu ja parim kandidaat.
 • Kui võtad meiega ühendust, sh saadad meile e-kirja (nt meediapäring, teabenõue, selgitustaotlus vms) või helistad meile, et Sulle vastata. Klientide telefonikõnesid me ei salvesta.
 • Andmeid, mida saame kolmandatelt osapooltelt nagu avalikud registrid (näiteks kinnistusraamat, maksuamet või äriregister), kui see on vajalik lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, selline andmete töötlemine on ettenähtud õigusaktiga või on andmete töötlemise aluseks Sinu nõusolek.
 • Sinu külastusandmed meie võrgulehtedel või asutuses kohapeal, et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust või teenindust. Kogutud informatsioonist võime teha üldistusi isikustamata kujul ja jagada neid oma koostööpartnerite ja valikkusega.
 • Toetuse või teenuste taotlemise või kasutamise protsessis andmeid, mida näevad ette vastava toetusmeetmega seotud õigusaktid. Sõltuvalt toetusskeemist võivad need olla taotlejate projektimeeskonna liikmete CVd, töölepingulised kokkulepped vms. Isikuandmete töötlemine taotluste menetlemise raames toimub seaduse alusel. Toetuse saamiseks on taotlejal kohustus nõutud isikuandmeid esitada. Andmete esitamata jätmisel puudub meil võimalus toetust anda. Andmeid, mida toetusmeetmega seotud õigusaktid ette ei näe, küsime Sinult nõusoleku alusel. Saadud isikuandmeid andmeid kasutame toetuste paremaks, läbipaistvamaks ja kiiremaks menetlemiseks ning edaspidiste toetusmeetmete paremaks välja töötamiseks statistilisel eesmärgil ja isikustamata kujul.
 • Olukorras, kus kogumist ja töötlemist nõuab õigusakt või õigustoiming.
 • Riigihangetes, ulatuses, milles see on vajalik riigihanke läbiviimiseks ja riigihankelepingu sõlmimiseks (sh infopäevadel kohaoleku registreerimine ja helisalvestiste tegemine). Sõltuvalt hankemenetlusest võib hankemenetluse raames olla nõutav pakkujate meeskonna liikmete CVde esitamine. Hankemenetluses isikuandmete töötlemine toimub hankelepingu ette valmistamise eesmärgil. Kui see on teenuse olemusest tulenevalt vajalik sõlmime eduka pakkujaga andmetöötluse lepingu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 tähenduses, et Sinu isikuandmete töötlemise turvalisus oleks tagatud. Meie poolt läbiviidavate riigihangete kohta on informatsioon leitav siit.
 • Muudes lepingutes, osas, milles see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
 • Sinu e-posti tagasiside või rahulolu-uuringute edastamiseks või pressireisi, ärireisi või välisvisiidi vms üritusele kutse edastamiseks või sellest üritusest Sinu teavitamisel, eeldusel, et Sa oled nende edastamist lubanud või kui selle edastamist näeb ette õigusakt või Sinu saadetud teabenõuetele või selgitustaotlustele vastamisel või investeerimispäringutele vastamisel.

Samuti võime küsimustike ja turu-uuringute käigus kogutud andmeid kasutada oma toetuste, teenuste või e-keskkondade kvaliteedi parandamiseks.

Päringutele vastamisel on isikuandmete töötlemine vajalik selleks, et tagada teenuste turvalisus ja usaldusväärsus, eristada veebirobotite poolt esitatud päringuid inimeste poolt koostatud päringutest ning võimaldada konsultantidel personaaliseeritud e-konsultatsiooni teenuse pakkumisel anda kliendile võimalikult asjakohaseid vastuseid ning koostada võimalikult asjakohaseid väärtuspakkumisi.

 • Sinu isikukujutist või häälesalvestist, mida kogutakse siis kui Sa külastad meie poolt korraldatud üritusi, sündmusi, ärireise või messe, teavitamaks avalikkust korraldatud üritustest.
 • Meie veebilehtedel toimuvates kampaaniamängudes, osas milles see on vajalik võitja väljaselgitamiseks.
 • Teenuste ja toetuste pakkumisel, kus see on vajalik Sinu vajaduste kaardistamiseks, Sulle parema teenuse osutamiseks, personaalse kasutajakogemuse loomiseks ja meie veebilehtede arendamiseks parema kasutajakogemuse loomisel. Näiteks võime Sinu isikuandmeid töödelda kui külastad meie veebilehti, registreerid veebilehtedel end ürituse vms külastajaks, esitad tellimusi, vastad tagasiside küsitlusele või mõne muu meie veebilehtedel oleva teenuse pakkumuseks Sulle.
 • Turundustegevustes, mis võivad kaasneda infopäevade, ürituste, messidel osalemise, külastuste, välisvisiitide, kontaktreiside vms meie tegevuste turundamisega (edaspidi kõik koos üritused), kus registreeritakse Sinu osalemist registreerimislehel või fotografeeritakse või filmitakse Sind mõnel eelnimetatud avalikul üritusel. Üritusi jäädvustame eesmärgiga teavitada Sind ja oma teisi kliente uudiskirja või sotsiaalmeeida vahendusel enda tegevustest.
 • E-residentsuse programmi tegevustes töötleme isikuandmeid, mis on vajalikud, et saaksime tagada e-residentidele pakutavat teenust ja pakkuda teenuse paremat kvaliteeti ning vajadusel anda seadusandjale sisendit e-resindentsuse kohta käivate õigusaktide koostamiseks või muutmiseks. E-resindentsuse taotlemise kohta on informatsioon leitav siit. E-residentide programmi meeskonna poolt töödeldavate isikuandmete osas küsimuste tekkimisel palume pöörduda e-residentsuse programmi poole aadressil [email protected].
 • E-Eesti Esitluskeskuse külastamisel vajame Sinu isikuandmeid külastuse broneerimiseks ja vajaduste väljaselgitamiseks ning Sinu kohaloleku registreerimiseks esitluskeskuse ruumides. Isikuandmete töötlemine on esitluskeskuse ruumide külastamiseks on vajalik turvakaalutlustel. E-Eesti Esitluskeskuse kohta on informatsioon leitav siit.
 • Work in Estonia, sh Rahvusvahelise Maja teenuste kasutamisel vajame Sinu andmeid erinevate teenuste pakkumiseks ja sinu vajaduste väljaselgitamiseks. Sõltuvalt Sinu huvidest erinevate teenuste vastu võib olla vajalik jagada Sinu isikuandmeid konkreetse partneriga, kes vastavat konsultatsiooni teenus läbi viib.
 • Meie poolt korraldatud sündmustele registreerimisel, mis on avaldatud eas.ee sündmuste rubriigis.
 • Õigustatud huvi kaitsmisel ennetamaks, piiramaks ja uurimaks teenuste ja toetuste väärkasutamist või turvalisust või õigusvastast kasutamist või häireid nende toimimises või viies läbi asutusesisest koolitust või tagades teenuste ja toetuste kvaliteeti.
 • Tõendamaks, teostamaks, loovutamaks ja kaitsmaks õiguslikke nõudeid, mis põhinevad: lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Sinu soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või õigustatud huvil õiguslike nõuete teostamiseks.
 • Täitmaks kohustusi sooritada rahvusvahelisi tehinguid krediidiasutuste kaudu, mis põhinevad: lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Sinu soovil või juriidilise kohustuse täitmisel.
 • Meie poolt loodud infosüsteemide kasutajaks registreerimisel ja kasutamisel (nt Visit Estonia veebikeskkond, mille kasutustingimused on leitavad siit), pidamaks arvestus selle kohta, kellele ja milliste õigustega kasutajakontod loodud on.
 • Asukohaandmed, nt sõidupäeviku pidamisel maksuseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 • IP-aadress, infosüsteemide ja veebilehtede kasutamisel, infosüsteemi ja veebilehe turvalisuse tagamise ning teenuse kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.
 • Logisid, infosüsteemide või veebilehtede ning seal sisalduvate andmete turvalisuse tagamiseks ja tagamaks, et andmete töötlemine toimub üksnes volitatud isikute poolt.
 • Küpsised, külastades meie veebilehti kogume ja töötleme andmeid Sinu kasutuseelistuste kohta, et parendada oma veebilehtede disaini, kasutusmugavust jms.
 • Töötleme Sinu isikuandmeid nii vähe kui võimalik ja mitte kauem, kui see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või kui andmete säilitustähtaeg tuleneb õigusaktist. Toetuse menetlemisel saadud dokumente, sh isikuandmeid säilitatakse toetusmeetmele rakenduvates õigusaktides sätestatud tähtajani.
 • Andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest, kui tähtaeg tuleneb seadusest. Muudel juhtudel kehtivad põhimõtted, et kirjavahetust säilitame 5a, lepingutega seotud materjale 10a lepingu lõppemisest, raamatupidamisdokumente 7a, struktuurfondidega seotud materjale vastavalt määrustes sätestatud tähtaegadele. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele kui õigusaktid ei sätesta teisiti.
 • Isikuandmeid võime töödelda statistika tegemiseks üksnes isikustamata kujul. Sinuga peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt. Kogutud informatsioonist võime teha üldistusi isikustamata kujul ja jagada neid oma koostööpartneritega.
 • Me ei müü, kauple ega rendi Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.
 • Võime kombineerida erinevatel viisidel kogutud andmeid, kui need andmed on kogutud samal eesmärgil.

 • MSihtasutus ei ole dokumendiregistri pidamise kohuslane vastavalt avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS) § 11 lg 1, mistõttu ei pea me avalikku dokumendiregistrit ega kuva selles andmeid (sh füüsilise isiku isikuandmeid). Materjalidega tutvumiseks tuleb esitada teabenõue.
 • Meie poole pöördumisel pead Sa arvestama, et meie tegevus teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest avalike ülesannete täitmiseks või toetusena antud vahendite kasutamist, on avalik vastavalt AvTS § 5 lg 2 ning mõnel juhul võivad Sinu isikuandmed – eelkõige Sinu nimi ja pöördumise fakt (teatud juhtudel ka selle sisu) – saada teatavaks kolmandatele isikutele.

 • Avaliku teabe puhul on füüsiliste isikutega peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga. Kasutame füüsilise isikuga peetud suhtluses juurdepääsupiiranguid vastavalt AvTS sätetele.
 • Sinu isikuandmeid kasutame Sulle vastamiseks. Kui peame Sulle vastamiseks kelleltki kolmandalt isikult järelepärimisi tegema, avaldame Sinu isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.
 • Kui oled saatnud meile selgitustaotluse või sekkumistaotluse või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Sulle.
 • Kui keegi tahab Sinu kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. Kusjuures kolmandatele isikutele väljastatakse dokumente täies mahus ainult seadusega ettenähtud juhtudel või volikirja olemasolul. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust.
 • Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).
 • Avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks kirjutame uudiseid meie veebilehtedel või sotsiaalmeedias. Uudiseid koostades hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast.
 • Sinuga peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt.

 • Paberil dokumente, mis sisaldavad eraelulist teavet ja millele oleme seadnud juurdepääsupiirangu, toimetame adressaadini tähitud posti teel. E-posti teel edastame dokumente ainult eraisiku soovil ja nõusolekul ning reeglina krüpteeritud kujul.
 • Füüsiliste isikutega seotud dokumente edastame teistele riigiasutustele turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu või krüpteeritult.
 • Raviasutustelt saame tööõnnetuste ja tööst põhjustatud haigestumiste teatisi eesti.ee ja Tööinspektsiooni kaudu.
 • Füüsilistele isikutele saadetavale dokumendile ei panda juurdepääsupiirangut, kuna füüsiline isik ei ole teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõistes. Isiku enda otsustada on, kas ta omaenda eraelukaitseks piirangu saanud teavet avalikustab või mitte.

 • Vabade töö- ja praktikakohtade info on kättesaadav CV-Online Ametikohtade täitmiseks värbamist korraldavad meie personalitöö eest vastutavad töötajad.
 • Jätame endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitame Sind meile esitatud kontaktandmete kaudu.
 • Meile tööle kandideerides lähtume Sinu enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Eraldi nõusolekut ei vormistata andmete töötlemisel, mille Sa ise oled esitanud. Nõusolekut ei ole vaja ka seaduse alusel või kandidaadi enda avalikustatud andmete kogumiseks.
 • Eeldame, et Sinu poolt soovitajatena nimetatud isikutega on lubatud suhelda, ilma lisaloata. Samuti, et Sinu kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Sul on õigus teada, milliseid andmeid me Sinu kohta oleme kogunud, tutvuda kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. Teistele kandidaatidele Sinu andmeid ei avaldata, samuti ei avalda Sulle teiste kandidaatide andmeid.
 • Sinu dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Sinu dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata ilma õigusliku aluseta.
 • Värbamisprotsessis võime korraldada mitu vooru – dokumendivooru, kirjalik proovitöö ja vestlus, mille raames toimub Sinu isikuandmete töötlemine (nt proovitöö hinnang). Sinu sobivuse hindamisesse võime kaasate vajadusel lisaks meie töötajatele asutusevälised koostööpartnereid.
 • Kui Sa oled osutunud edukaks, siis tuleb Sul esitada tööleasuja-ankeet, milles küsitud andmeid on vaja töödelda selleks, et valmistada ette Sinu töölepingut ja arvestada Sulle meie poolt pakutavaid soodustusi.
 • Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame kuni õigusaktides toodud vaidlustustähtaja lõpuni kuid mitte kauem kui 1 aasta, kui mittevalitud kandidaat ei ole andud nõusolekut oma andmete säilitamiseks hilisemate tööpakkumiste tegemise eesmärgil.

 • Selleks, et pakkuda oma Sulle suurepärast kogemust ja anda ülevaade kõigist meie poolt pakutavast, on vajalik jagada Sinu isikuandmeid ka volitatud töötlejatega ja kaasvastutavate töötlejatega.
 • Rahandusministeeriumile saadame töölepinguid ja lisasid struktuurvahendite seotud finantseerimise reeglite tõttu.
 • Isikuandmeid edastame töö, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seonduvalt Haigekassale, Tööinspektsioonile, Maksuametile, Sotsiaalkindlustusametile või Töötukassale vastavalt õigusaktides märgitud ulatuses.
 • Maakondlikele arenduskeskustele, Turismiinfokeskustele ja Külastuskeskustele halduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.
 • Struktuurtoetuste e-keskkonda, osas milles seda näeb ette toetusmeetme aluseks olevad õigusaktid.
 • Täitemenetluse infosüsteemi, osas, milles see on vajalik täitemenetluse algatamiseks.
 • Riigihangete registrisse, osas, milles see on vajalik pakkujate (sh pakkuja esindaja või füüsilisest isikust pakkuja) lisamiseks hankemenetluse juurde.
 • Äriregistrisse või kinnistusraamatusse, osas, milles see on vajalik asjaõiguslike nõuetega seotud küsimustes.
 • Kolmandate isikute ja volitatud töötlejatega, näiteks infosüsteemide arendamiseks, koostööpartnerite poolt kvaliteetsema teenuse osutamiseks Sulle või kui oled andmete edastamiseks meile nõusoleku andnud.

 • Võime kasutada andmeid lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks vähemalt alljärgnevatel juhtudel (sh edastades neid volitatud töötlejatele):
 • Sinu või Sinu esindaja isiku tuvastamiseks;
 • teenuste osutamiseks või vajalike tegevuste tegemiseks;
 • e-Keskkonna, selle teenuste ja funktsionaalsuste ning heal tasemel ja personaalse kasutuskogemuse pakkumiseks ja arendamiseks ning e-Keskkonna kasutamise võimaluste ja turvalisusega seotud info edastamiseks Sulle;
 • Lepinguga seotud teenustasude arvestamiseks, teadete ja arvete koostamiseks ja saatmiseks Sulle;
 • Sulle posti või e-posti teel teadete saatmiseks seoses lepinguga;
 • Äri- ja teenindustegevuse dokumenteerimiseks ja äriliseks infovahetuseks (sh audiitoritele esitamiseks auditeerimisel);
 • Sinu paremaks teenindamiseks, sh e-Keskkonna ja teenuste kvaliteedi, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;
 • Teenuse osutamisega seotud võimalike äririskide või kahjude hindamiseks ja ärahoidmiseks;
 • Lepingu täitmise tagamiseks;
 • Meie suhtes rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja võlanõudmiseks (sh lepingu rikkumise ja/või võlgnevusega seotud andmete edastamiseks meie poolt lepingu alusel vastavate andmete töötlemiseks volitatud inkassoteenust osutavatele isikutele, advokaatidele jms isikutele);
 • Lepingu rikkumise korral Sinu maksehäire edastamiseks volitatud krediidiinfo ettevõtetele.

 • Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Sinu arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad meil pakkuda, arendada ja kaitsta enda teenuseid ning tagada, et meie pakkumused vastaksid paremini Sinu vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.
 • Kasutame kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.
 • Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika, analüüsi jaoks ja keelevaliku meelde jätmiseks.
 • Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, kuid soovi korral saad Sa need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:
 • Veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust. 
 • Teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad teenuste osutamist.
 • Veebilehtede turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.
 • Kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti veebilehti kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse. Küpsisestatistikat võidakse hankida ka seotud veebilehtedelt.
 • Teenuste pakkumine ja kasutajate vajaduste analüüs – küpsised, mis aitavad välja arendada Sinu vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumusi.
 • Sinu kuvaeelistused, näiteks sirvimiskeel, kontrast, kirjasuurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud eelistused;
 • Kas Sa nõustusid (või mitte) meiepoolse küpsiste kasutamisega sellel veebilehel.
 • Ka mõned veebilehel leiduvad videod kasutavad küpsist, et koguda anonüümselt statistikat selle kohta, kuidas Sa veebisaidile sattusid ning mis videoid Sa vaatasid
 • Kasutame järgmise nimetusega küpsiseid, millel on all nimetatud ülesanded ja säilivusaeg:
Veebileht
www.e-resident.gov.ee www.eas.ee
_ga – Google Analytics. Kasutatakse selleks, et Sind teistest eristada. Kehtivusaeg 2 aastat. __utma Fri Nov 20 2020 – Google Analytics poolt. Salvestab, mitu korda Sa lehte külastad ja millal oli esimene külastus ning millal viimatine.
_gat – Google Analytics. Kasutatakse selleks, et Sind teistest eristada. Kehtivusaeg 1 minut. __utmb Wed Nov 21 2018  – Google Analytics. Koostöös utmc-ga arvutatakse, kui kaua Sa veebilehel olid. Teeb ajatempli hetkest, kui Sa tuled lehele. Aegub, kui külastaja lahkub.
_gid – Google Analytics. Kasutatakse, et Sind teistest eristada. Kehtivusaeg 24 tundi. __utmc Thu Nov 21 2019 (session) – Google Analytics. Teeb ajatempli hetkest, kui Sa lehelt lahkud. Aegub 30 minuti pärast lehelt lahkumist.
Intercom-id-ekfqllju – Kasutatakse Sinu veebilehitseja identifitseerimiseks ja Intercom vahendusel algatatud vestluste meelde jätmiseks. Kehtivusaeg 9 kuud. __utmz Wed May 22 2019 – Google Analytics. Teeb selgeks, mis kanalit pidi Sa veebilehele sattusid, mis linki Sa kasutasid, mis märksõna Sa kasutasid ja millisest maailma otsast Sa lehte külastasid. Aegub 6 kuu möödudes.
pll_language – Jätab meelde keele, mida Sa valisid ja kuvab sama keelt järgmisel külastuskorral. Kehtivusaeg 1 aasta. __utmt –  Kasutatakse nõudluse piiramiseks.
plumbr_user_tracker – Loeb mitu korda mingitelt seadmetelt lehte külastati. Isegi kui lehte külastati sama isiku poolt, kuid kolme erineva seadmega, siis loetakse ikkagi seda kui kolme erinevat isikut. Kehtivusaeg 10 aastat. _gs Thu Nov 21 2019 (HostOnly, session) – Getsitecontrol. Sellega tehakse kindlaks Sinu veebilehitseja, operatsioonisüsteem, IP aadress ning leht, millel Sa parasjagu viibid.
wp-settings-{UID} – WordPressi poolt lisatud küpsis. Kehtib 1 aasta. UID – tähistab kasutaja ID-d, mis tuleb kasutajate andmebaasi tabelist. Kehtib ainult sisseloginud kasutajate puhul. _gu Thu Nov 21 2019 (hostonly) – Getsitecontrol. Kasutatakse selleks, et Sind teistest eristada.
wp-settings-time-{UID}– WordPressi poolt lisatud küpsis. Kehtib 1 aasta. UID – tähistab kasutaja ID-d, mis tuleb kasutajate andmebaasi tabelist. Kehtib ainult sisseloginud kasutajate puhul. _gw Thu Nov 21 2019 (hostonly) – Getsitecontrol. Salvestab rakendused, mida Sulle varem on kuvatud.
_icl_current_language (hostonly) – salvestab Sinu valitud keele. Kehtib ühe päeva.
catAccCookies – Annab märku, kas Sa oled lehe küpsiste salvestamisega nõustunud või mitte. Kehtib 30 päeva.
wp-settings-{UID} – WordPressi poolt lisatud küpsis. Kehtib 1 aasta. UID – tähistab kasutaja ID-d, mis tuleb kasutajate andmebaasi tabelist. Kehtib ainult sisseloginud kasutajate puhul.
wp-settings-time-{UID}- WordPressi poolt lisatud küpsis. Kehtib 1 aasta. UID – tähistab kasutaja ID-d, mis tuleb kasutajate andmebaasi tabelist. Kehtib ainult sisseloginud kasutajate puhul.

 

 • Kui Sa need küpsised enda veebilehitsejast kustutad, kohtleb Google Analytics Sind järgmisel külastusel kui uut külastajat.
 • Aja jooksul võime küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.
 • Kui Sa ei soovi, et Sinu seadmetes kasutatakse küpsiseid, saad Sa muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saad muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saad kustutada kõik Sinu seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsionaalsused toimida.
 • Juhime tähelepanu, et erinevatel meie veebilehtedel (nt e-estonia.ee, visitestonia.ee jm) võib olla veebilehe iseloomust ja eesmärgist tulenevalt eritingimused küpsiste töötlemise tingimuste kohta, mis tähendab, et veebides kasutatavad küpsised võivad erineda sõltuvalt lehe eesmärkidest, kuna kõikides veebides ei kasutata alati kõiki eeltoodud küpsiseid. Täpsem info igal veebilehel kasutatavate küpsiste kohta asub vastaval veebilehel.

 • Õigusnormide ja/või lepingute alusel edastab ja avalikustame Sinu andmeid:
 • volitatud töötlejatele lepinguliste kohustuste täitmisel;
 • kaasvastutajatele;
 • andmekogude pidajatele;
 • nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale;
 • õiguskaitseasutustele ja kohtutele;
 • riigiasutustele ja ametiasutustele;
 • Maakondlikele arenduskeskustele, Turismiinfokeskustele ja Külastuskeskustele vastava juriidilise isikuga sõlmitud halduslepingust tulenevate kohustuste täitmisel.
 • audiitoritele, õigus- ja finantskonsultantidele;
 • võlgade sissenõudjatele nõuete loovutamisel, likvideerijatele, saneerijatele ja pankrotihalduritele;
 • isikutele, kes on seotud riigisiseste, Euroopa ja rahvusvaheliste maksesüsteemidega;
 • kolmandatele isikutele, kes kaitsevad meie õigusi siis, kui Sa oled rikkunud lepingut;
 • kolmandalt isikutele, kui Sulle vastamiseks peame kelleltki järelepärimisi tegema, avaldades Sinu isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.
 • Tehingute tegemisel välisriigis või välisriigi isikutega võivad kliendiandmed kättesaadavaks saada ka vastava riigiametiasutustele ja andmeid võidakse töödelda vastava riigi õiguse alusel.
 • Üldjuhul töödeldakse Sinu andmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel edastatakse need ja töödeldakse neid riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi.
 • Sinu andmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või Sinu nõusolek ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Asjakohased kaitsemeetmed on näiteks järgmised:
 • olemas on kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi või heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi ja muud sarnast, mis vastab isikuandmete kaitse üldmäärusele.
 • väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele.
 • Pöördumise korral saad Sa täpsemat infot oma edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi asuvatesse riikidesse.

 • Sul on seoses isikuandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:
 • tutvuda andmetega, mida oleme Sinu kohta kogunud. Väljastame andmeid ja dokumente teabenõude või selgitustaotluse esitamisel, millele vastab AvTS või märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Väljastame andmeid ja dokumente taotluse esitamisel, kas paberil või elektrooniliselt. Kui soovite nende väljastamist paberkandjal, võime AvTS § 25 lg 2 kohaselt alates 21. leheküljest nõuda tasu iga väljastatud lehekülje eest. Elektrooniliselt edastatakse andmed ja materjal krüpteeritult;
 • nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
 • taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse mõnel muul õiguslikul alusel;
 • piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, kui meil ei ole Sinu isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust;
 • taotleda andmete ülekantavust teisele teenusepakkujale;
 • võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kuid nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemist;
 • õigus, et Sinu kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sh profiilanalüüsil, mis toob kaasa õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju;
 • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes. Samuti on Sul õigus esitada vaie isikuandmete töötlemise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine riivab sinu õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

 • Kui meil toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Sinu õigustele ning vabadustele, siis vormistame selle kohta õigusaktides nõutud dokumendid. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.
 • Kui rikkumise tulemusena tekib Sinu õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, sh siis teavitame sellest ka Sind. Teavituse eesmärk on võimaldada Sinul endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.