Vaata peasisu

Innovatsioonidiagnostika läbinud ettevõtete kogemused: aus tagasiside aitab näha suurt pilti

EASi ja KredExi ühendasutus
26. veebruar 2024
5 min

Oleme tänaseks läbi viinud esimesed 40 innovatsioonidiagnostikat erinevates ambitsioonikates Eesti ettevõtetes ning üldine tagasiside on positiivne – diagnostika tekitab meeskonnas ühtse arusaama hetkeseisust ning loob eeldused süsteemseks innovatsioonijuhtimiseks. See annab omakorda ettevõttele pikemas vaates konkurentsieelise,” kirjutab meie innovatsiooniekspert Terje Kaelep.

Igas enesehindamist läbi viivas ettevõttes osaleb fookusgrupis keskmiselt seitse töötajat. Lihtne matemaatika ütleb, et pea 300 töötajat erinevates ambitsioonikatest Eesti ettevõtetest on võtnud korraks aja maha, et “märgata asju, mida igapäevaselt ei märkaks”, “vaadata mõnele innovatsiooniga seotud teemale teise nurga alt” ja “näha suurt pilti”. Need ja mitmed järgnevad kommentaarid on värskemad nopped innovatsioonivõimekuse diagnostika teenusele antud tagasisidest.

Edukas innovaator ei toimeta juhuslikult

Seni hindamise läbinud ettevõtete näitel on rõõm tõdeda, et mitmetes äritegevust puudutavates innovatsioonikultuuri alustalades tunnevad ettevõtted end enesekindlalt. Uuendusmeelsust soosivat kultuuri ja eestvedamist toetab ettevõtete soov kasvada, üsna kõrge riskitaluvus ning uute tehnoloogiate ja arengutega kursis olek. Lisaks osatakse hästi turgu analüüsida nii oma klientidest lähtuvalt kui ka tulevikuarengute kontekstis. Tugevama koondhinnanguga ettevõtetes usaldatakse töötajaid arendusprojekte eest vedama ning pannakse rõhku oma tegevuse järjepidevale parandamisele.

Arenguruumi jagub ettevõtetel loomulikult samuti küllaga, sest terve enesekriitika on osa kasvuhimuliste ettevõtete töökultuurist: „Et edasi liikuda peab kõigepealt aru saama kus oled. Väike kaardistus ja olukorra hinnang on mõistlik algus.“ / teenuses osalenu tagasiside /

Kitsaskohtadena näevad ettevõtted kõige sagedamini oskust edust ja vigadest õppida, teadmust koguda ning seda tõhusalt ja sobivaid tööriistu kasutades hallata, intellektuaalomandit kaitsta ja innovatsiooni tulemuslikkust mõõta. Mitmed ettevõtted sooviks oma töötajate innovatsiooni alased teadmisi ja oskusi tõsta, sh võtta senisest enam kasutusele analüüsimudeleid ja tööriistu, mis toetaks innovatsiooniprojektide juhtimist, tulemuslikkuse analüüsi ja järelduste tegemist.

Sedavõrd süvitsi koos teiste ettevõtte juhtivate töötajatega „peeglisse“ vaatamine ei ole kerge aga toetab arusaama, et innovatsioon ei teki ühekordsest pingutusest, vaid tegemist on protsessidega, mille juhtimine peab saama osaks ettevõtte strateegiast. Tähtis on mõista, kuidas toetada ettevõtte väikseid edusamme nii, et neid tekiks korduvalt, et neist õpitaks ja väiksed edulood kasvaksid ajas suuremaks.

Kasvamiseks on vaja süsteemselt töötada oma töötajate võimete ja unistustega, õppida ennast organisatsioonina tundma, seada eesmärke ja luua ettevõtte kultuurile vastavad sisemised protsessid. Samuti on oluline vahet teha, kas uuenduste eesmärk on lühiajaliselt kasumit teenida või luua alustalad pikaajalisele kasvustrateegiale.

Kui tahad peeglisse vaatamise põhjalikumalt ette võtta, siis…

EASi poolt pakume ettevõtetele võimalust viia oma innovatsioonivõimekuse hindamine läbi süsteemselt. Tugineme Enterprise Ireland’i poolt välja töötatud metoodikale, mis omakorda põhineb ISO 56002 innovatsiooni juhtimise suunistel.

Teenuse käigus tuuakse ühe laua taha arendus, müük, turundus, tootmine, juhid, tugistruktuurid…. ehk kaasatakse kõiki asjasse puutuvaid osapooli, sest innovatsiooni ei ole mõistlik teha ühes osakonnas või meeskonnas. Erinevate ettevõtte siseste tasandite kaasamine annab ausama pildi ja toob varjust välja teemad, mida muidu ei märgata või ei julgeta analüüsi kaasata.

Teenuses osalenud ettevõtted soovitavad:

Teadlik innovatsioonile suunatud tegevus on ülioluline ettevõtte konkurentsieelis. Hea kui sellega teadlikult ja süstemaatiliselt tegeletakse. Selline teenus toob välja vajakajäämisi ja suunab parenduste poole.

Innovatsioonivõimekuse diagnostika võimaldab kaardistada, analüüsida ja seeläbi paremini mõista oma ettevõtte uuendusmeelsust ja innovatsiooniprotsesse. Diagnostika muudab eriliseks asjaolu, et peamine roll kogu protsessi mõtestamisel on just ettevõtte enda töötajatel. Samm-sammult käiakse ettevõtte võtmeisikutega grupiintervjuu raames läbi erinevad teemad ning jõutakse selguseni, milline mõju on uuenduslikkusele näiteks ettevõtte kultuuril, äristrateegial, struktuuril ja ressurssidel. Senise kogemuse baasil saan öelda, et ettevõtete protsessid ja ressursside planeerimine võivad erinevatele meeskonnaliikmetele paista üsna erinevad. Enesehindamiste käigus on leitud nii hästi unustatud vanu valukohti (mis võivad sageli jääda igapäevaselt justkui pakilisemate tegevuste varju) kui ka täiesti uusi, seni tähelepanuta jäänud teemasid.

Teenuses osalenud ettevõtted soovitavad:

Väga kasulik, erapooletu ülevaade tegelikust olukorrast. Koguaeg oli tunne, et teine pool mõistab meie erisusi ning mõtleb kaasa.

Anonüümne võrdlus teistega

Kuigi diagnostika kese on ettevõtte enesehindamisel ja -analüüsil, siis anonüümne võrdlusvõimalus tekib ka teiste diagnostika läbinud ettevõtetega. Soovi ja sobivuse korral on ettevõttel võimalik

osaleda ka kordusanalüüsis ca aasta pärast esimest hindamist. Kordusanalüüsi eesmärgiks on hinnata, kuidas ettevõte on arenenud, millised teemad või protsessid vajavad jätkuvalt tuge või eestvedamist.

Eneseanalüüs ei ole alati meeldiv ülesanne, kuid ausalt peeglisse vaatamine loob vundamendi, millele saab ettevõtte tulevikku ehitada.

Teenuses osalenud ettevõtted soovitavad:

Liidab meeskonnana ja kindlasti suunab tähelepanu olulistele aspektidele, mis võivad vahel tunduda iseenesestmõistetavad ja seetõttu tähelepanu alt välja jääda.

Soovitame ka partneritele, et nende innovatsioonialast teadlikkust tõsta.

Diagnostika paneb järgi mõtlema ja annab ülevaate ettevõtte protsesside ja tegevuste kohta.

Infokast:

Mis? EASi Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Kellele? Ambitsioonikad ettevõtted, kes tegelevad või planeerivad alustada aktiivselt teadus-arendustegevuse ja innovatsiooniga.

Palju maksab? Tasuta

Kust saab rohkem infot? Meie kodulehelt

Jaga postitust

Tagasi üles