Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

turismisektori tootearenduse toetus

Toetame uute turismitoodete arendamist või olemasolevate uuendamist, et suurendada Eesti turismisektori konkurentsivõimet.
Toetuse taotlemine on lõppenud.

Toetust rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

 

Nimi
Turismisektori tootearenduse toetus
Suurim toetus
200 000
Omafinantseering
30%-80%
Kogu toetussumma
13 600 000
Staatus
Suletud
Töömahukus

kelle jaoks oli toetus mõeldud?

 • Turismiettevõtjale, kes soovib Eestis arendada külastajatele huvipakkuvat turismitoodet.
 • Organisatsioone, kes soovivad arendada üle-eestilist või erinevaid sihtkohti ühendaval külastajateekonnal pakutavate turismitoodet.
 • Eestis registreeritud äriühingule, mittetulundusühingule, sihtasutusele ja avaliku sektori asutusele.
 • Kes vastavad vähese tähtsusega abi või regionaalabi taotlemise tingimustele.

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemise on lõppenud.

Taotlusvooru tulemuste kohta loe siit.

 • Taotlusvormi näidis
 • Projekti plaan EASi vormil
 • Projekti eelarve ja finantsanalüüs EASi vormil
 • Bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga (va KOV ja riigiasutused)
 • Taotleja eelneva 2 majandusaasta aruanne, juhul kui need ei ole äriregistris kättesaadavad ning nende esitamise kohustus on saabunud (va KOV ja riigiasutused)
 • Ehituslik eskiisprojekt, miinimum nõue (juhul kui projekt sisaldab ehitustöid)
 • Vara kasutusõigust tõendav dokument, juhul kui projektiga seotud kinnistu või hoone ei ole taotleja omanduses
 • Partneri info EASi vormil (juhul kui on kaasatud partner, vt selgitust taotluse näidisest)
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)
 • Konsolideeritud majandusaasta aruanne, kui kontserni info ei ole tuvastatav äriregistrist
 • Hankeplaan EASi vormil (juhul kui taotleja on riigihangete kohuslane)
 • Volikiri (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)

Taotluse hindamine

Taotlusi hindas turismivaldkonna hindamiskomisjon valikumetoodika alusel.

Valikumetoodika

Millistest hindamiskriteeriumitest ja nende osakaaludest juhinduda?

40%
projekti mõju meetme eesmärgi ja tulemuse saavutamisele, sealhulgas konkurentsi ja nõudluse analüüs
30%
taotleja organisatsiooniline võimekus, sealhulgas finantsvõimekus ning projektimeeskonna võimekus
30%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja ettevalmistuse kvaliteet

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud taotlus, mis on saanud iga valikukriteeriumi hindeks vähemalt 2,5 ja kogu projekti koondhindeks vähemalt 2,6 ning mille koht pingereas ei ületa taotlusvooru eelarvet.

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid! Juhime tähelepanu, et projekti tegevused tuleb ellu viia hiljemalt 31. oktoober 2023.

Toetuse saaja peab järgima määruse § 24 lõike 1 punktis 4 toodud tingimust, mille kohaselt peavad mitte riigihanke kohuslased võtma üle 20 000 euro ulatuvate kuludele vähemalt 3 võrreldavat pakkumist.

Hinnapakkumiste võtmise nõuded ja juhised

 

Toetusest teavitamine

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

NB! Toetus on COVID-19 raamistiku alusel antud abi, seega on vajalik teavitamisel alati lisada täiendavalt ka tekst “Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“.

Muudatuste kooskõlastamine

Kõik muudatused kooskõlastada projekti koordinaatoriga e-kirja teel enne tegevuse toimumist.

Järgmistel juhtudel on vaja esitada allkirjastatud muutmistaotlus:

 • projekti algus- ja lõppkuupäev muutmiseks
 • aruannete esitamise tähtaegade muutmiseks
 • eelarve muutmiseks kui eelarve tegevuse maksumus muutub üle 20%
 • eelarve muutmiseks kui eelarvet soovitakse muuta vähese tähtsusega abi (VTA) ja regionaalabi eelarve ridade vahel (VTA realt regionaalabi reale või vastupidi)

Aruandlus ja toetuse väljamaksed

Toetus makstakse välja pärast aruande ja kulude esitamist ning kinnitamist.

Toetuse saajal on kohustus esitada vahearuanded 1–3 kuu tagant, otsusega määratud tähtajaks.

Aruannete ja kuludokumentide esitamine toimub e-toetuse keskkonnas.

ESITA ARUANNE

projekti etapid

Toetuse taotlemise on lõppenud.

Taotlusvooru tulemuste kohta loe siit.

 • Taotlusvormi näidis
 • Projekti plaan EASi vormil
 • Projekti eelarve ja finantsanalüüs EASi vormil
 • Bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga (va KOV ja riigiasutused)
 • Taotleja eelneva 2 majandusaasta aruanne, juhul kui need ei ole äriregistris kättesaadavad ning nende esitamise kohustus on saabunud (va KOV ja riigiasutused)
 • Ehituslik eskiisprojekt, miinimum nõue (juhul kui projekt sisaldab ehitustöid)
 • Vara kasutusõigust tõendav dokument, juhul kui projektiga seotud kinnistu või hoone ei ole taotleja omanduses
 • Partneri info EASi vormil (juhul kui on kaasatud partner, vt selgitust taotluse näidisest)
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)
 • Konsolideeritud majandusaasta aruanne, kui kontserni info ei ole tuvastatav äriregistrist
 • Hankeplaan EASi vormil (juhul kui taotleja on riigihangete kohuslane)
 • Volikiri (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)

Taotlusi hindas turismivaldkonna hindamiskomisjon valikumetoodika alusel.

Valikumetoodika

Millistest hindamiskriteeriumitest ja nende osakaaludest juhinduda?

40%
projekti mõju meetme eesmärgi ja tulemuse saavutamisele, sealhulgas konkurentsi ja nõudluse analüüs
30%
taotleja organisatsiooniline võimekus, sealhulgas finantsvõimekus ning projektimeeskonna võimekus
30%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja ettevalmistuse kvaliteet

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud taotlus, mis on saanud iga valikukriteeriumi hindeks vähemalt 2,5 ja kogu projekti koondhindeks vähemalt 2,6 ning mille koht pingereas ei ületa taotlusvooru eelarvet.

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid! Juhime tähelepanu, et projekti tegevused tuleb ellu viia hiljemalt 31. oktoober 2023.

Toetuse saaja peab järgima määruse § 24 lõike 1 punktis 4 toodud tingimust, mille kohaselt peavad mitte riigihanke kohuslased võtma üle 20 000 euro ulatuvate kuludele vähemalt 3 võrreldavat pakkumist.

Hinnapakkumiste võtmise nõuded ja juhised

 

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

NB! Toetus on COVID-19 raamistiku alusel antud abi, seega on vajalik teavitamisel alati lisada täiendavalt ka tekst “Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“.

Kõik muudatused kooskõlastada projekti koordinaatoriga e-kirja teel enne tegevuse toimumist.

Järgmistel juhtudel on vaja esitada allkirjastatud muutmistaotlus:

 • projekti algus- ja lõppkuupäev muutmiseks
 • aruannete esitamise tähtaegade muutmiseks
 • eelarve muutmiseks kui eelarve tegevuse maksumus muutub üle 20%
 • eelarve muutmiseks kui eelarvet soovitakse muuta vähese tähtsusega abi (VTA) ja regionaalabi eelarve ridade vahel (VTA realt regionaalabi reale või vastupidi)

Toetus makstakse välja pärast aruande ja kulude esitamist ning kinnitamist.

Toetuse saajal on kohustus esitada vahearuanded 1–3 kuu tagant, otsusega määratud tähtajaks.

Aruannete ja kuludokumentide esitamine toimub e-toetuse keskkonnas.

ESITA ARUANNE

Oluline info

Riin Roosalu

Toetuste keskuse valdkonnajuht

+372 514 0587

[email protected]

Turismitoode on terviklik külastuselamus, mis koosneb erinevatest turismiteenustest, mida külastaja reisil tarbib

Kestlik turismitoode on terviklik külastuselamus, mis väärtustab kohalikku kultuuri, keskkonda ja kogukonda ning loob majandusliku kasu ettevõttele ja sihtkohale.

Välisturul eristuv turismitoode on Eesti kultuuri, looduse, identiteedi või pärandil põhinev pakkumine, mis eristub teistes riikides pakutavatest turismitoodetest sisu, teeninduskontseptsiooni, asukoha (s.t et samas piirkonnas ei ole sarnaste turismitoodete pakkumist), pakkumisaja (s.h hooaega pikendavad või hooajavälised turismitooted), sihtrühma või turundussõnumi poolest.

Külastajateekond hõlmab külastaja kokkupuutepunkte teenusepakkujate, sihtkoha, kohalike.

Loe lähemalt taotlusvooru tulemuste kohta siit.