Vaata peasisu

toetame sektoritevahelist koostööd

Toetame magistri- ja doktorikraadiga teadlase palkamist, et viia läbi rakendusuuring või tootearendusprojekt. Taotleda saavad äriettevõtted, avaliku- ja kolmanda sektori asutused.

Meie järgmine AI, robootika ja IKT fookusega koostööpäev ettevõtjatele ja teadlastele toimub 31.mail Tallinnas. Lisainfo ja registreerimine siin

Nimi
Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine
Omafinantseering
vähemalt 30%
Kogu toetussumma
1 820 000 eurot
Staatus
Avatud (kuni 30.06.2022)
Töömahukus
Tule taotlema

mis on selle toetuse eesmärk?

Tõsta Eesti era- ja avaliku sektori teadus- ja arendustöö võimekust

Konkurentsivõime

suureneb ettevõtte või asutuse efektiivsus teadus- ja arendustegevuse kaudu

Uus teadmus

teadlaste ning ettevõtete ja asutuste koostöös luuakse uut teadmust

Teadlaste karjäärimudel

eesmärk on tuua era- ja avaliku sektori asutustesse vähemalt 40 teadlast

kes saavad toetust taotleda?

 • Toetus on mõeldud Eesti era- ja avaliku sektori ettevõtetele, et palgata kuni kaheks aastaks teadus- ja arendustegevuseks kuni kaks doktorikraadiga teadlast.
 • Taotleja eesmärk on kavandada ja läbi viia rakendusuuring või viia ellu tootearendusprojekt, et suurendada oma ettevõtte konkurentsivõimet või asutuse efektiivsust.
 • Toetusega saab palgata teadlasi, kel on varasem teadus- ja arendustöö kogemus või kaitstud doktorikraad vähemalt kolm aastat enne taotluse esitamist.

Tutvu tingimustega

Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega – mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui ka projekti teostamisel.

 

 • Riigi Tugiteenuste Keskuse veebist saad põhjalikumat infot toetuse taotlemise kohta.
 • EAS nõustab taotluse koostamisel ja koostööpartnerite leidmisel. Samuti jagame infot kõigis intellektuaalomandit puudutavates küsimustes.
 • Eesti Teadusagentuur nõustab kõigis neis küsimustes, mis puudutavad taotleja kvalifitseerumist rakendusuuringu või tootearenduse tingimustele.

Täida ja esita taotlus

Taotluse saad koostada ja esitada struktuuritoetuse e-keskkonnas, kuhu pead sisse logima kas mobiil-ID või ID-kaardiga.

Taotluse hindamine

 • Vastavus teadus- ja arendustegevuse tunnustele: jah / ei 

Hinnatakse, kas projekt vastab rakendusuuringu ja/või tootearenduse tingimustele.

30%
Hinnatakse, milline on projektitegevuste mõju toetusmeetme eesmärkide saavutamisele.
30%
Hinnatakse, milline on projekti teaduslik tase, sealhulgas teadus- ja arendusprojekti teaduslik kvaliteet ja metoodika, teadlase võimekus projekti ellu viia, tegevus- ja ajakava läbitöötamise tase.
30%
Hinnatakse, milline on projekti põhjendatus ja teostatavus, sealhulgas vastavus ettevõtte või asutuse vajadustele, ettevõtte või asutuse valmisolek teadus- ja arendustöötaja töölevõtmiseks, ettevõtte või asutuse võimekus teadus- ja arendustegevusest saadavat tulemit rakendada, ettevõtte omafinantseeringu tasumise suutlikkus.
10%
Hinnatakse, milline on projekti mõju läbivatele teemadele, sealhulgas seotus Eesti majandusega, regionaalse arenguga, keskkonnahoiuga, kodanikuühiskonna arenguga, soolise võrdõiguslikkusega ja võrdsete võimaluste tagamisega, ühtse riigivalitsemisega, infoühiskonna edendamisega.

Esita aruandeid

Toetuse saaja esitab projekti aruanded e-toetuse keskkonnas vähemalt kord kuue kuu järel.

projekti teekond

Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega – mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui ka projekti teostamisel.

 

 • Riigi Tugiteenuste Keskuse veebist saad põhjalikumat infot toetuse taotlemise kohta.
 • EAS nõustab taotluse koostamisel ja koostööpartnerite leidmisel. Samuti jagame infot kõigis intellektuaalomandit puudutavates küsimustes.
 • Eesti Teadusagentuur nõustab kõigis neis küsimustes, mis puudutavad taotleja kvalifitseerumist rakendusuuringu või tootearenduse tingimustele.

Taotluse saad koostada ja esitada struktuuritoetuse e-keskkonnas, kuhu pead sisse logima kas mobiil-ID või ID-kaardiga.

 • Vastavus teadus- ja arendustegevuse tunnustele: jah / ei 

Hinnatakse, kas projekt vastab rakendusuuringu ja/või tootearenduse tingimustele.

30%
Hinnatakse, milline on projektitegevuste mõju toetusmeetme eesmärkide saavutamisele.
30%
Hinnatakse, milline on projekti teaduslik tase, sealhulgas teadus- ja arendusprojekti teaduslik kvaliteet ja metoodika, teadlase võimekus projekti ellu viia, tegevus- ja ajakava läbitöötamise tase.
30%
Hinnatakse, milline on projekti põhjendatus ja teostatavus, sealhulgas vastavus ettevõtte või asutuse vajadustele, ettevõtte või asutuse valmisolek teadus- ja arendustöötaja töölevõtmiseks, ettevõtte või asutuse võimekus teadus- ja arendustegevusest saadavat tulemit rakendada, ettevõtte omafinantseeringu tasumise suutlikkus.
10%
Hinnatakse, milline on projekti mõju läbivatele teemadele, sealhulgas seotus Eesti majandusega, regionaalse arenguga, keskkonnahoiuga, kodanikuühiskonna arenguga, soolise võrdõiguslikkusega ja võrdsete võimaluste tagamisega, ühtse riigivalitsemisega, infoühiskonna edendamisega.

Toetuse saaja esitab projekti aruanded e-toetuse keskkonnas vähemalt kord kuue kuu järel.

Abiks taotlejale

Relika Allik­saar Wil­li­ams
aren­dus­koos­töö eks­pert
relika.​williams@​eas.​ee
+372 521 4876

Täpne info taotlemise kohta on Riigi Tugiteenuste veebis

Uuri lähemalt

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Euroopa Kontrollikoda avaldas raporti hinnates Horisont 2020 erimeetmete tõhusust

Euroopa Kontrollikoda avaldas raporti hinnates Horisont 2020 widening meetmete tõhusust. Vähendamaks EL-i teatud riikide mahajäämust teaduse- ja innovatsiooni valdkondades, võttis Euroopa Komisjon kasutusele nn erimeetmed “widening measures” – laienemisriikidele, kuhu kuulusid 13 riiki, kes liitusid EL-ga ajavahemikul 2004-2020 + Luxembourg ja Portugal. Lühidalt öeldes, leiab raport, et Horisont 2020 laienemismeetmed olid hästi kavandatud, kuid kestvad siseriiklikud innovatsioonivaldkonna muutused sõltuvad eelkõige liikmesriikide ametiasutuste jõupingutustest. Innovatsioonilõhe likvideerimiseks peavad ka liikmesriigid ise (valitsused) omalt poolt panustama, prioritiseerides ja ka rahastades teadustegevust ja innovatsiooni ning tugevdades kohalikke innovatsiooni ökosüsteeme/tugistruktuure, sest vaid nii on nad võimelised absorbeerima EL innovatsioonivahendeid ning olema võrdväärseteks partneriteks innovatsiooniliidritest või

Ettevõtete ja teadlaste kiirkohting jättis osalejad näljaseks koostöö järele

Teisipäeval kostus Estonia teatrist suuremat suminat – sektoritevahelise mobiilsuse ehk SekMo koostööpäev tõi kokku rohkem kui 60 teadlast ja ettevõtjat. Osalejad arutasid EASi ja Eesti Teadusagentuuri ühisüritusel kiirkohtingute vormis koostöövõimalusi ja vajadusi tehisintellekti, robootika ja IKT valdkondades. EASi ja Kredexi ühendasutuse arenduskoostöö eksperdi Relika Alliksaar Williamsi sõnul on koostöö ettevõtjate ja teadlaste vahel meie majanduse võtmeküsimus, sest just innovaatilised ning teadus- ja arendustegevusse panustavad ettevõtted suudavad konkureerida ka laias maailmas. „Koostööpäev on üks viis, kuidas julgustada ettevõtteid teadusmahukaid arendustegevusi ette võtma, kaasates selleks näiteks teadlast,“ selgitas Alliksaar Williams. „Kolm toimunud koostööüritust on kokku toonud ligi 150 osalejat ning andnud ettevõtetele

A gloved hand grapping a beaker on a pedestal.
Samm-sammult: kuidas viia läbi ettevõtte esimene teadusarendusprojekt?

Need väikeettevõtted, kes on esmakordselt ette võtmas teadmusmahukat arendustööd, seisavad tihti silmitsi väljakutsetega, mis tunduvad esmapilgul ületamatud. Siin tuleb appi EASi rakendusuuringute programm ehk RUP, mis on loodud abistama Eesti ettevõtteid teadmusmahukate tootearenduste puhul. Abi koosneb kahest osast: nõustamine ja rahastamine. Vaatleme järgnevalt protsessi, kuidas RUP on praktilises elus aidanud väikeettevõtjat, kes ei olnud eelnevalt tegelenud rakendusuuringute ega raha taotlemisega. Esimene etapp: idee valideerimine Ettevõtjal oli idee hakata tootma taimsest valgust lihaalternatiive ning töötada selleks välja oma originaalretseptuur ja tehnoloogia. Eesmärk oli saavutada võimalikult lihasarnane toode. Thormi kaubamärgi all tegutsev ettevõte Vegestar OÜ pöördus ideega RUPi meeskonna poole ning vaatasime

Riik toetab uue meetmega ettevõttesse tippspetsialistide palkamist
Riik toetab uue meetmega ettevõttesse tippspetsialistide palkamist

Tihti pidurdavad ettevõtte arengut probleemid, mille lahendamist aitaks kiirendada mõne valdkonna kõrgetasemelise eksperdi, näiteks teadlase, kaasamine. EASi arenduskoostöö eksperdil Relika Alliksaar Williamsil on kõigile sellise murega maadlevatele ettevõtjatele välja pakkuda suurepärane soovitus – toetusmeede, mille abil saavad ettevõtted oma arendusmeeskonda palgata just neile olulise valdkonna eksperdi. „Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine” on meede, mille eesmärgiks on ettevõtete innovaatiliste arendustegevuste toetamine valdkondliku ekspertiisi kaasamise abil. „Meede on välja töötatud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusagentuuri, EASi ja Riigi Tugiteenuste Keskusega koostöös nii, et see vastaks võimalikult ettevõtete vajadustele, kuid tagaks ka juurdepääsu maailma parimatele teadmistele,“ avaldab Williams. „Uus taotlusperiood ettevõtete tagasiside järgi uuendatud tingimustega saab

sind võib veel huvitada

Avatud
Toetus

Euroopa Horisont

Suurim toetus 2 500 000
Kestus 7 aastat
Töömahukus
Avatud
Kiirendi

Ajujaht

Kestus 4-6 kuud
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi-alased strateegilised nõustamisteenused

Kestus 1 h eelnõustamist tasuta Strateegilise nõustamise 5 esimest tundi tasuta
Töömahukus
Avatud
Toetus

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Suurim toetus Ideekonkursi toetus 45 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa horisondi partnerlus „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Kestus Toetuse taotlemine on jooksev
Töömahukus
Avatud
Toetus

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine

Kestus Kuni 31. märts 2023
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdid

Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Kestus kuni 5 tundi tasuta
Töömahukus
Tulemas
Meistriklass

Digitaliseerimise meistriklass

Kestus 3 kuud
Töömahukus
Tulemas
Toetus

Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 6000
Töömahukus
Suletud
Häkaton

Tööstushäkk

Kestus 3 päeva
Töömahukus
Suletud
Toetus

Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT” 2014-2021

Suurim toetus 1 250 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Tehnoloogia arenduskeskused

Suurim toetus 7 000 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Töömahukus