Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus

Toetame rahvusvaheliste sündmuse korraldamist Eestis ja turundamist välisriikides.

Eelarvelised vahendid on lõppenud ja taotluste vastu võtmine lõppes 18.07.2022 kell 16:00

 

Nimi
Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus
Suurim toetus
65 000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
1 200 000
Staatus
Suletud
Töömahukus

mis sündmustele toetust saab?

 • Sündmusele, mis toimub hiljemalt 31. august 2023.
 • Sündmusele, mis on rahvusvaheliselt huvipakkuv ja millele tehakse turundust vähemalt ühel välisturul.
 • Sündmusel peab osalema vähemalt 80 välisosalejat (sh esinejat, sportlast, pealtvaatajat).
 • Sündmuse programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva, sisaldades programmi mõlemal päeval sündmuse sisulist tegevust.
 • Sündmusele, mille läbiviimisse on kaasatud väliskülastajaid teenindavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad.
 • Sündmusele, millele on tagatud erivajadustega inimeste juurdepääs.
 • Sündmusele, mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 3 kuud enne sündmuse toimumist, va juhul kui sündmuse korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist.

mille jaoks toetust saab?

Sündmuse välisturundustegevuste ettevalmistamisega seotud kuludeks (reklaami koostamine, tõlkimine, kujundamine jms). Sündmuse võõrkeelsete veebilehtede loomiseks. Välismessidel ja teistel välisriikides toimuvatel sündmustel osalemisega seotud kuludeks (transport, majutus, osalustasud, ruumide rent).

Sündmuse eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate sündmuse korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulusid (nt esinejad, korraldajad, ajakirjanikud).

Sündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, nt tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kulud, korraldusteenuse, turvateenuse, meditsiiniabi, parkimiskorraldusteenuse ja erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud.

mis on toetuse eesmärk?

Rohkem rahvusvahelisi sündmusi Eestis

Suureneb väliskülastajate arv

Eesti on meeldejääv reisisihtkoht

Ettevalmistus taotlemiseks

Enne taotluse täitmist täida ankeet, mis aitab Sul hinnata korraldatava sündmuse säästva turismi rakendamise hetkeolukorda. Ankeedis olevatele küsimustele saab vastata “jah” või ”ei” – mida rohkem on “jah”-vastuseid, seda rohkem on rakendatud säästava turismi põhimõtteid.

Ankeeti ei pea projektitaotlusega kaasa panema, see on abivahend taotlusvormil olevale küsimusele vastamiseks.

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Vähese tähtsusega abi vaba jääk

Taotluse esitamine

Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne sündmuse toimumist, välja arvatud siis, kui sündmuse korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Sellisel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne sündmuse toimumist.

Tutvu taotlusvormi näidisega ja valmista ette vajalikud lisad:

 

Muud vajalikud lisad:

 • Spordi-​ ja kultuurisündmuse programm. Taotluse juurde on kohustuslik lisada sündmuse programm vabas vormis.
 • Lisaks ülaltoodud vormil olevale projekti eeelarvele tuleb lisada sündmuse detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid ning sündmuse tuluallikaid (vabas vormis).
 • Hinnapakkumised. Juhul kui taotletav toetus on kultuuriabi siis hinnapakkumiste lisamine ei ole kohustuslik. Juhul kui taotletav toetus on vähese tähtsusega abi siis on kohustuslik lisada iga kulu kohta hinnapakkumine. Juhul kui üheliigilise kulu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega. Hinnapakkumiseks loetakse ka kuvatõmmist avalikust hinnakirjast (nt reisiteenused, ruumi rent, majutus jne), varasemat sama teenuse arvet või sõlmitud lepingut.
 • Elulookirjeldused
  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne
  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Majandusaasta aruanne. Juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, tuleb lisada esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav aga esitamise kohustus on saabunud.
 • *Volikirja näidis. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, palume esitada vastav volitus.
 • **Taotleja kontserni liikmete skeem. Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EAS vormil.
 • ***Partneri info vorm. Juhul kui projektis on partner lisada taotlusele partneri info vorm EASi vormil.  Toetuse mõistes loetakse partneriks, seda kes teeb eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid pole vaja lisada.
 • ****Hankeplaan. Kui taotlejaks on hankija riigihangete seaduse mõistes, tuleb esitada EAS-i vormil asutuse hankeplaan.
 • MTÜ liikmete nimekiri. Kui taotlejaks on MTÜ, tuleb esitada ühingu liikmete nimekiri.

Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​​toetuse keskkonna kaudu.

 

Taotluse hindamine

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Hindamismetoodika

NB! Eelistame kultuuri- ja spordisündmusi, mis aitavad kaasa turismi regionaalsele ühtlustumisele.

50%
projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele
20%
taotleja organisatsiooniline võimekust ja projektimeeskond
20%
projekti põhjendatus ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteet
10%
projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,6 ja valikukriteeriumi hinded vähemalt 2,0.

Otsuse langetamisest anname sulle kirjalikult märku.

Projekti elluviimine

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et sündmuse korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.
Sündmuse toimumise asukohas kasuta vähemalt A3 suuruses plakatit koos logoga.
Samuti teavita sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti turunduskontseptsiooni kasutamise juhend
Eesti turunduskontseptsioon

Aruandlus

Juhul kui toetus on vähese tähtsusega abi makstakse toetus välja kindlasummalise maksena.
Kindlasummalise makse puhul ei ole vaja projekti lõppedes esitada kulu- ja maksedokumente. Toetus makstakse välja ühekordse maksena projekti lõppedes, pärast lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.
Toetuse väljamakse eelduseks on sündmuse toimumine taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine.
Projekti tulemusnäitajad on sündmuse väliskülastajate arv ning sündmuse külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Juhul kui toetus on kultuuriabi (sobilik ainult kultuurilise iseloomuga sündmustele) siis toimub toetuse väljamakse tavamaksena (toetuse määrus § 24). Võimalik on esitada vahearuandeid ning teha muudatusi. Toetuse väljamakse eelduseks on tegevuste toimumise, kulude tegemise ning projekti lõppedes tulemusnäitajate täitmise tõendamine. Projekti tulemusnäitajad on sündmuse väliskülastajate arv ning kaasatud väikese ja keskmise suurusega turismiteenust pakkuvate ettevõtete arv.

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

Juhend tulemusnäitajate tõendamiseks

esita aruanne

Muudatuste kooskõlastamine

Juhul kui projektis toimuvad muudatused siis kooskõlastada need projekti koordinaatoriga e-kirja teel enne tegevuse toimumist.

Kui toetus on vähese tähtsusega abi on vaja esitada allkirjastatud muutmistaotlus juhul kui:

 • muutub sündmuse toimumise aeg
 • muutub projekti algus- ja lõppkuupäev
 • soov muuta lõpparuande esitamise tähtaega

Kui toetus on kultuuriabi on vaja esitada allkirjastatud muutmistaotlus juhul kui:

 • muutub sündmuse toimumise aeg
 • muutub projekti algus- ja lõppkuupäev
 • soov muuta aruannete esitamise tähtaegasid
 • muutub abikõlblike kulude eelarve tegevuse maksumus muutub üle 20%

projekti etapid

Enne taotluse täitmist täida ankeet, mis aitab Sul hinnata korraldatava sündmuse säästva turismi rakendamise hetkeolukorda. Ankeedis olevatele küsimustele saab vastata “jah” või ”ei” – mida rohkem on “jah”-vastuseid, seda rohkem on rakendatud säästava turismi põhimõtteid.

Ankeeti ei pea projektitaotlusega kaasa panema, see on abivahend taotlusvormil olevale küsimusele vastamiseks.

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Vähese tähtsusega abi vaba jääk

Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne sündmuse toimumist, välja arvatud siis, kui sündmuse korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Sellisel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne sündmuse toimumist.

Tutvu taotlusvormi näidisega ja valmista ette vajalikud lisad:

 

Muud vajalikud lisad:

 • Spordi-​ ja kultuurisündmuse programm. Taotluse juurde on kohustuslik lisada sündmuse programm vabas vormis.
 • Lisaks ülaltoodud vormil olevale projekti eeelarvele tuleb lisada sündmuse detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid ning sündmuse tuluallikaid (vabas vormis).
 • Hinnapakkumised. Juhul kui taotletav toetus on kultuuriabi siis hinnapakkumiste lisamine ei ole kohustuslik. Juhul kui taotletav toetus on vähese tähtsusega abi siis on kohustuslik lisada iga kulu kohta hinnapakkumine. Juhul kui üheliigilise kulu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega. Hinnapakkumiseks loetakse ka kuvatõmmist avalikust hinnakirjast (nt reisiteenused, ruumi rent, majutus jne), varasemat sama teenuse arvet või sõlmitud lepingut.
 • Elulookirjeldused
  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne
  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Majandusaasta aruanne. Juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, tuleb lisada esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav aga esitamise kohustus on saabunud.
 • *Volikirja näidis. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, palume esitada vastav volitus.
 • **Taotleja kontserni liikmete skeem. Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EAS vormil.
 • ***Partneri info vorm. Juhul kui projektis on partner lisada taotlusele partneri info vorm EASi vormil.  Toetuse mõistes loetakse partneriks, seda kes teeb eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid pole vaja lisada.
 • ****Hankeplaan. Kui taotlejaks on hankija riigihangete seaduse mõistes, tuleb esitada EAS-i vormil asutuse hankeplaan.
 • MTÜ liikmete nimekiri. Kui taotlejaks on MTÜ, tuleb esitada ühingu liikmete nimekiri.

Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​​toetuse keskkonna kaudu.

 

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Hindamismetoodika

NB! Eelistame kultuuri- ja spordisündmusi, mis aitavad kaasa turismi regionaalsele ühtlustumisele.

50%
projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele
20%
taotleja organisatsiooniline võimekust ja projektimeeskond
20%
projekti põhjendatus ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteet
10%
projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,6 ja valikukriteeriumi hinded vähemalt 2,0.

Otsuse langetamisest anname sulle kirjalikult märku.

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et sündmuse korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.
Sündmuse toimumise asukohas kasuta vähemalt A3 suuruses plakatit koos logoga.
Samuti teavita sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti turunduskontseptsiooni kasutamise juhend
Eesti turunduskontseptsioon

Juhul kui toetus on vähese tähtsusega abi makstakse toetus välja kindlasummalise maksena.
Kindlasummalise makse puhul ei ole vaja projekti lõppedes esitada kulu- ja maksedokumente. Toetus makstakse välja ühekordse maksena projekti lõppedes, pärast lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.
Toetuse väljamakse eelduseks on sündmuse toimumine taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine.
Projekti tulemusnäitajad on sündmuse väliskülastajate arv ning sündmuse külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Juhul kui toetus on kultuuriabi (sobilik ainult kultuurilise iseloomuga sündmustele) siis toimub toetuse väljamakse tavamaksena (toetuse määrus § 24). Võimalik on esitada vahearuandeid ning teha muudatusi. Toetuse väljamakse eelduseks on tegevuste toimumise, kulude tegemise ning projekti lõppedes tulemusnäitajate täitmise tõendamine. Projekti tulemusnäitajad on sündmuse väliskülastajate arv ning kaasatud väikese ja keskmise suurusega turismiteenust pakkuvate ettevõtete arv.

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm

Juhend tulemusnäitajate tõendamiseks

esita aruanne

Juhul kui projektis toimuvad muudatused siis kooskõlastada need projekti koordinaatoriga e-kirja teel enne tegevuse toimumist.

Kui toetus on vähese tähtsusega abi on vaja esitada allkirjastatud muutmistaotlus juhul kui:

 • muutub sündmuse toimumise aeg
 • muutub projekti algus- ja lõppkuupäev
 • soov muuta lõpparuande esitamise tähtaega

Kui toetus on kultuuriabi on vaja esitada allkirjastatud muutmistaotlus juhul kui:

 • muutub sündmuse toimumise aeg
 • muutub projekti algus- ja lõppkuupäev
 • soov muuta aruannete esitamise tähtaegasid
 • muutub abikõlblike kulude eelarve tegevuse maksumus muutub üle 20%

abiks taotlejale

Riin Roosalu

Toetuste keskuse valdkonnajuht

+372 514 0587

[email protected]

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Kolmapäeval selguvad Eesti esimesed MICHELINi restoranid

Aprillis jagas EASi ja KredExi ühendasutuse turismiarenduskeskus rõõmusõnumit, et MICHELINi restoranigiid ja tärnid jõuavad Eestisse. Sel kolmapäeval ongi käes aeg, kus Eesti esimesed MICHELINi tunnustused Eestis pidulikult avalikuks tehakse ja üle antakse. “Oleme väga põnevil! Kogu turismisektor ja kõik meie toidusõbrad Eestis ja välismaal, eriti naaberriikides ootavad põnevusega ajaloo esimest MICHELINi tseremooniat Eestis,” kinnitas EASi ja KredExi turismiarenduskeskuse juht Liina-Maria Lepik. “MICHELINi hindajad on külastanud restorane juba kuude kaupa, kuid kõik toimub incognito. Seega me keegi veel ei tea, mis restoranid MICHELINi giidi saavad, ja isegi seda mitte, kui palju neid võiks olla, kuid kolmapäeva õhtul saab see selgeks,” selgitas

Eestist saab esimene Michelini tunnustusega riik Baltikumis

EASi ja KredExi ühendasutus sõlmis lepingu, millega jõuavad Eestisse Michelini tärnid ja restoranigiid. See on rahvusvaheliselt kõige kuulsam, prestiižikam ja pikima ajalooga toiduvaldkonna tunnustussüsteem, mida turismisektor on aastaid oodanud.  Eesti on saavutanud kauaoodatud võidu, mis toob meie toidukultuuri väga positiivselt pildile nii Euroopas kui maailmas. „Toidukultuuri valdkonnas on mõju kindlasti sama suur kui Oscari auhind filmimaailmas. Liitumine Michelini perega teeb meid rahvusvaheliselt tuntumaks, arusaadavamaks ja võrreldavamaks – ning rõhutab ka meie väärtusi ja eripära. Tipptasemel toidukultuur on üks olulisemaid põhjusi, miks kuhugi reisitakse. See on ka üks levinumatest põhjustest, miks ikka ja jälle tagasi tullakse. Micheliniga sõlmitud lepingu mõju Eesti

Riik investeerib 14 miljonit eurot 91 uude turismitootesse üle Eesti 

EASi ja KredExi ühendasutuse turismi tootearenduse toetus osutus ettevõtjate seas väga populaarseks, kokku esitati 189 taotlust kogumahus 28,5 mln eurot. Toetuse eelarve oli 14 miljonit eurot, mis on nüüd jagatud 91 innovaatilise tootearendusprojekti elluviimiseks.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on kriisiaastad motiveerinud turismiettevõtjaid põhjalikult oma äris innovatsiooni tegema. „Riik on investeerinud viimase kolme aasta jooksul turismi rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisse nii toetusmeetmete kui ka mitmesuguste arenguprogrammidega kokku 26,5 miljonit eurot. Need aitavad turismiettevõtjatel väga kiiresti muutunud maailmas oma teenuseid külastaja tänastele vajadustele vastavaks disainida ja digitaliseerida, külalislahkust arendada ja äriprotsesse ümber kujundada. Jätkame Eesti turundamist kvaliteetturismi sihtpunktina,“ ütles Sutt.  Turismi tootearenduse toetuse jagamisel said

Kingi aega – aasta läbi hea võimalus soetada turismiettevõtte kinkekaart

Kampaanialeht kingiaega.puhkaeestis.ee on aktiivne läbi aasta, lisaks teeb turismiarenduskeskus enne tähtpäevi sellele keskkonnale reklaami. Innustame kinkima asjade asemel elamusi. Iga Eesti inimene saab kampaanialehel vastavalt huvidele valida tegevusi, mida koos lähedastega ette võtta, ning mugavalt samas ka kinkekaardi soetada. Turismiarenduskeskuse direktori Liina Maria Lepiku sõnul panustavad Eesti turismiettevõtted oma teenustega palju inimeste vaimse ja ka füüsilise tervise hoidmisse. „Aeg on ainus, mida kunagi tagasi ei saa, ning meie ettevõtete pakutavad mitmekesised elamused annavad küllaga inspiratsiooni koos aega veeta ja ühiseid häid mälestusi luua.“ Kampaaniakülg on üles ehitatud praktilisena, et iga kingiotsija jõuaks võimalikult kiiresti kõige sobivama elamuseni. Kingitusi saab otsida

Eestit tutvustavast videopangast leiad sobivaid kaadreid turundamiseks

Visit Estonial on oma kanal nii Vimeos kui ka Youtube’is, kust leiad kõik Eesti kui suurepärast puhkuse- või äriturismi sihtkohta turundavaid võtteid. Saad videoid nii alla laadida kui ka viidata oma veebipõhises turunduses. Ka Brand Estonia veebilehelt leiad mitmesugust videomaterjali, mida siduda tervikuks kaasaegse pildikeelega fotode ning lugude ja faktidega Eesti kohta. Tutvu videopangaga

sind võib veel huvitada

Avatud
välisvärbamine

Välisspetsialistide värbamise konsultatsioon

Hind Tasuta
Kestus 30 min
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000
Kestus kuni 2 aastat
Töömahukus
Avatud
Toetus

Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 75 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Töömahukus
Avatud
Toetus

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi-alased strateegilised nõustamisteenused

Kestus 1 h eelnõustamist tasuta Strateegilise nõustamise 5 esimest tundi tasuta
Töömahukus
Avatud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 15 000
Kestus kuni 6 kuud
Töömahukus
Avatud
Kontaktüritus

Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel

Hind 2000 eurot
Töömahukus
Avatud
Koolitus

Saksakeelse müügikõne töötuba

Töömahukus
Avatud
Turism

Külalislahkuse arenguprogramm

Hind tasuta
Kestus 2 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Suurim toetus Ideekonkursi toetus 45 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa horisondi partnerlus „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Ekspordipartneri otsing

Hind 500 eurot + km
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Digitaliseerimise meistriklass

Hind 1000 eurot + KM
Kestus 3,5 kuud
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Turismiettevõtete ärimudelite mentorteenus

Hind omaosalus 10%
Kestus kuni 4 kuud
Töömahukus
Avatud
Kontaktüritus

Kontaktreis eksporditurule

Hind Täpsustatakse iga kontaktreisi juures
Töömahukus
Avatud
Tugiteenus

Kontaktiotsingu teenus

Hind Tasuta
Töömahukus
Avatud
Toetus

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Töömahukus
Avatud
Toetus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Kestus Toetuse taotlemine on jooksev
Töömahukus
Avatud
Toetus

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus

Suurim toetus 200 000
Kestus kuni 18 kuud
Töömahukus