Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

rahvusvaheliste konverentside toetus

Toetame rahvusvaheliste konverentside korraldamist Eestis ja nende turundamist välisturul, et kasvatada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate hulka ning suurendada Eesti kui turismiriigi tuntust välisturgudel.

Taotluste vastuvõtmine on taasavatud alates 11.08.2022 kell 9:00.
Taotlusi saab esitada jooksvalt kuni eelarveliste vahendite (300 000 eurot) lõppemiseni.

Nimi
Rahvusvaheliste konverentside toetus
Suurim toetus
30 000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
300 000
Staatus
Avatud
Töömahukus

milliste konverentside korraldamiseks saab toetust küsida?

 • Konverentsile, mille toimumise aeg ei ole hilisem kui 31. august 2023.
 • Konverentsile, mis on rahvusvahelise osavõtjaskonnaga teaduslik, erialane või huvialane kokkutulek ettekannete ja diskussioonidega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks.
  Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva või näitust.
 • Konverentsile, mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab konverentsi sisulist programmi vähemalt kahel päeval.
 • Tallinnas toimuval konverentsil peab osalema vähemalt 50 välisosalejat, mujal Eestis vähemalt 25.
 • Konverentsile, millele tehakse turundustegevusi vähemalt ühel välisturul ja mille turundusmaterjalid lähtuvad Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com.
 • Konverentsile, mille läbiviimisse on kaasatud väliskülastajaid teenindavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad.
 • Konverentsile, millele on tagatud erivajadustega inimeste juurdepääs.
 • Konverentsile, mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 3 kuud enne konverentsi toimumist, va juhul kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist.

mille jaoks toetust saab?

 • Konverentsi välisturundustegevuste ettevalmistamisega seotud kuludeks (reklaami koostamine, tõlkimine, kujundamine jms).
 • Konverentsi võõrkeelsete veebilehe loomiseks.
 • Konverentsi välismessidel ja teistel välisriikides toimuvatel sündmustel turundamisega seotud kuludeks (transport, majutus, osalustasud, ruumide rent).

Konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate konverentsi korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulusid (nt esinejad, korraldajad, ajakirjanikud).

Näiteks tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kuludeks, konverentsi korraldusteenuseks, parkimiskorralduse teenuseks, erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamisega seotud kuludeks, tõlketeenuseks, fotograafi teenuseks.

mis on toetuse eesmärk?

Suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana

Suurendada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate arvu

Eelnõustamine

Enne taotluse esitamist pakume soovi korral ka eelnõustamist.
Anna oma soovist teada:

Riin Roosalu
valdkonnajuht
[email protected]
+372 514 0587

Ettevalmistus taotlemiseks

Toetuse andmise eesmärk on suurendada Eestisse saabuvate väliskülaliste arvu ja turismiteenuse pakkujate tulude kasvu.

Kui soovid toetust taotleda, tuleb taotlusesse märkida ka tulemusnäitajad ehk mitu väliskülalist on planeeritud ning mitu turismiteenuse pakkujat (näiteks majutuse, reisiteenuse, giiditeenuse, suveniiride või kohalike käsitöötoodete müüjad jne) on kavas kaasata.

Samuti tuleb arvestada, et toetus on vähese tähtsusega abi. Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Taotluse esitamine

Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne konverentsi toimumist, välja arvatud siis, kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Viimasel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne konverentsi toimumist.

Tutvu taotlusvormi näidisega ja valmista ette vajalikud lisad:

 

 • Detailne kogueelarve
  Kõigil projektidel on vaja esitada vabas vormis detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid ning konverentsi tuluallikaid.
 • Hinnapakkumised
  Hinnapakkumiseks loetakse ka kuvatõmmist avalikust hinnakirjast (nt reisiteenused, ruumi rent, majutus jne), varasemat sama teenuse arvet või sõlmitud lepingut.
  Juhul kui üheliigilise kulu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega.
 • Elulookirjeldused
  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne
  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Majandusaasta aruanne
  Juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, tuleb lisada esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav aga esitamise kohustus on saabunud.
 • MTÜ liikmete nimekiri
  Kui taotlejaks on MTÜ, tuleb esitada ühingu liikmete nimekiri.

*Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EAS vormil.

**Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid pole vaja lisada. Juhul kui projektis on partner lisada taotlusele partneri info vorm EASi vormil.

Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu:

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Hindamismetoodika

50%
projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele
20%
taotleja organisatsioonilist võimekus ja projektimeeskonda
20%
projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti
10%
projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka

NB! Eelistame konverentse, mis aitavad kaasa turismi hooajalisuse vähendamisele.

Taotluse rahuldamine

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,6 ja valikukriteeriumi hinded 2,3. Rahastatud projektidele makstakse toetus välja kindlasummalise maksena pärast lõpparuande esitamist.

Projekti elluviimine

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et konverentsi korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.
Konverentsi toimumise asukohas kasuta vähemalt A3 suuruses plakatit koos logoga.
Samuti teavita konverentsi eel ja ajal konverentsi turunduskanalites ning konverentsi toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti turunduskontseptsiooni kasutamise juhend
Eesti turunduskontseptsioon

 

Aruandlus

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist.

Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esita struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajad on konverentsi väliskülastajate arv ning konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

ESITA ARUANNE

Muudatuste kooskõlastamine

Juhul kui muutub konverentsi toimumise aeg siis esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

projekti etapid

Enne taotluse esitamist pakume soovi korral ka eelnõustamist.
Anna oma soovist teada:

Riin Roosalu
valdkonnajuht
[email protected]
+372 514 0587

Toetuse andmise eesmärk on suurendada Eestisse saabuvate väliskülaliste arvu ja turismiteenuse pakkujate tulude kasvu.

Kui soovid toetust taotleda, tuleb taotlusesse märkida ka tulemusnäitajad ehk mitu väliskülalist on planeeritud ning mitu turismiteenuse pakkujat (näiteks majutuse, reisiteenuse, giiditeenuse, suveniiride või kohalike käsitöötoodete müüjad jne) on kavas kaasata.

Samuti tuleb arvestada, et toetus on vähese tähtsusega abi. Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne konverentsi toimumist, välja arvatud siis, kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Viimasel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne konverentsi toimumist.

Tutvu taotlusvormi näidisega ja valmista ette vajalikud lisad:

 

 • Detailne kogueelarve
  Kõigil projektidel on vaja esitada vabas vormis detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid ning konverentsi tuluallikaid.
 • Hinnapakkumised
  Hinnapakkumiseks loetakse ka kuvatõmmist avalikust hinnakirjast (nt reisiteenused, ruumi rent, majutus jne), varasemat sama teenuse arvet või sõlmitud lepingut.
  Juhul kui üheliigilise kulu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega.
 • Elulookirjeldused
  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne
  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Majandusaasta aruanne
  Juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, tuleb lisada esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav aga esitamise kohustus on saabunud.
 • MTÜ liikmete nimekiri
  Kui taotlejaks on MTÜ, tuleb esitada ühingu liikmete nimekiri.

*Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EAS vormil.

**Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid pole vaja lisada. Juhul kui projektis on partner lisada taotlusele partneri info vorm EASi vormil.

Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu:

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Hindamismetoodika

50%
projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele
20%
taotleja organisatsioonilist võimekus ja projektimeeskonda
20%
projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti
10%
projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka

NB! Eelistame konverentse, mis aitavad kaasa turismi hooajalisuse vähendamisele.

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,6 ja valikukriteeriumi hinded 2,3. Rahastatud projektidele makstakse toetus välja kindlasummalise maksena pärast lõpparuande esitamist.

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et konverentsi korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.
Konverentsi toimumise asukohas kasuta vähemalt A3 suuruses plakatit koos logoga.
Samuti teavita konverentsi eel ja ajal konverentsi turunduskanalites ning konverentsi toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti turunduskontseptsiooni kasutamise juhend
Eesti turunduskontseptsioon

 

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist.

Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esita struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajad on konverentsi väliskülastajate arv ning konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

ESITA ARUANNE

Juhul kui muutub konverentsi toimumise aeg siis esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

abiks taotlejale

Riin Roosalu

Toetuste keskuse valdkonnajuht

+372 514 0587

[email protected]

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Galerii: Eesti ettevõtted osalevad Norras off-shore-tööstuse messil

Seitse Eesti ettevõtet osalevad EASi ühisstendiga rahvusvahelisel messil ONS 2022, mis toimub 29. augustist 1. septembrini Stavangeris, Norras. Ühisstendil osalevad Estanc AS, Deck Marine Systems OÜ , TS Shipping OÜ, Pedrobeat AS , TB Works OÜ, Insta Globe Engineering ja Veltron International OÜ. „Meie soov lähitulevikus on laieneda rohkem avamere platvormide ja meretuuleparkide teeninduslaevade hooldus- ja remonttööde valdkonda,“ ütles seni peamiselt Saksa laevaehituse, offshore platvormide ja LNG tankerite hooldusele keskendunud Insta Globe Engineeringu juht Ivo Pukk. „Peale Covidi perioodi on silmast-silma kohtumised üliolulised. Stavangeris toimuval messil on meil soov kohtuda ja luua uusi kontakte sektori tipp-tegijatega ning saada parem ülevaade

EASi ja KredExi ühendasutuse uus turismiosakonna juht on Rainer Aavik

EASi ja KredExi ühendasutuse uueks turismiosakonna juhiks saab endine Pärnu abilinnapea ja Tallinna Haigla projektijuht Rainer Aavik. Senine EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna juht Liina Maria Lepik liitus alates 15. augustist ühendasutuse juhatusega ning vastutab rahvusvaheliste teenuste eest. „Mul on hea meel, et turismijuhi konkursi vastu oli suur huvi ja tugevaid kandidaate oli rohkem kui Tallinnast lennuühendusi. Mul on suur rõõm, et minu rolli võtab üle Rainer Aavik, kes on juba paljudele turismisektoris ka tuttav ajast, mil ta oli Pärnu abilinnapea ning vastutas ka sealse turismi arendamise eest. Raineri eelnev kogemus teeb talle sissesulamise kindlasti sujuvaks, tema pealehakkamine, koostööle orienteeritus ning avatud suhtlus annavad

Eesti ettevõtted osalevad Saksamaal mahetoidu messil

26.-29. juulini toimub Saksamaal Nürnbergis mahetoidu mess BioFach 2022. Ühisstendiga viib Eesti ettevõtted üritusele EASi ja KredExi ühendasutus koostöös Toiduainetööstuse Liiduga. Eesti ettevõtetest osalevad ühisstendil Chaga OÜ, Chocolala OÜ, Eesti Maheproteiini Ühistu, Freezedry OÜ, LOOV Organic OÜ ja Saaremaa DeliFood OÜ. „Eestis on palju mahetoiduainete väiketootjaid, kes on innovatiivsed ja suudavad pakkuda maailmaturule kõrge kvaliteediga jätkusuutlikke tooteid. BioFach kui maailma juhtiv mahetoidu ja -kosmeetika mess on ülihea võimalus tutvustada oma tooteid, end trendidega kurssi viia ja uusi kontakte luua,“ sõnas EASi Saksamaa ekspordinõunik Leana Kammertöns ning lisas, et just seepärast on ka Eesti tootjatele ülioluline Nürnbergis kohal olla. Chaga Health

Fotod: Eesti ettevõtted osalevad San Diegos biotehnoloogia messil

EAS viis Eesti ettevõtted ühisstendiga maailma suurimale biotehnoloogia messile „BIO International Convention 2022“, mis toimub 13.-16. juunini Ameerika Ühendriikides San Diegos. BIO International toob kokku valdkonna juhtivad ettevõtted, investorid, teaduskeskused, akadeemilised institutsioonid ja visionäärid. Messi külastab ka Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kes esineb ka BIO laval ja kohtub Eesti ühisstendi ettevõtetega.„Biotehnoloogia muutub iga aastaga üha olulisemaks valdkonnaks, COVID-pandeemia andis sektori arengule eriti suure tõuke. Ehkki maailmas pälvib suurimat tähelepanu meie IT-sektor, sünnib Eestis innovatsiooni paljudes valdkondades ja biotehnoloogia on üks neist. Eesti väga hea ettevõtluskeskkond ning tihe koostöö teadusringkonna ja ettevõtete vahel on andnud meie biotehnoloogia ettevõtetele tugeva

EAS viib 13 ettevõtet kaitsetööstuse suursündmusele

EAS viib 13 Eesti ettevõtet ühisstendiga 13.-17. juunil Pariisis toimuvale kaitsetööstuse messile Eurosatory 2022. Defence Estonia klastrijuhi Rene Ehasalu sõnul teeb Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit EASiga juba pikemat aega koostööd, et ettevõtteid välisturgudele aidata. „Ühisstendil osalemine annab Eesti ettevõtetele suurepärase võimaluse avada uusi eksporditurge, kuna see loob meist ühtse kuvandi ja aitab ettevõtetel suuremana välja paista. Arvestama peab, et suur osa kaitsetööstuse käibest tehakse business to government alusel, mistõttu on riigi toetus ning pildiloleks väga oluline,” ütles Ehasalu. Ehasalu lisas, et Eestit tuntakse kaitsetööstuse vallas kui kiire arenguhüppe teinud riiki, kus pannakse rõhku innovatsioonile ja nutikatele lahendustele. „Meie võime näha