Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

rahvusvaheliste konverentside toetus

Toetame rahvusvaheliste konverentside korraldamist Eestis ja nende turundamist välisturul, et kasvatada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate hulka ning suurendada Eesti kui turismiriigi tuntust välisturgudel.

Taotluste vastuvõtt on avatud alates 05.05.2023. Taotluste esitamise tähtaeg on 16.06.2023 kell 16:00.
Taotlemine on vooruline eelarvega 225 000 eurot.

 

 

 

Nimi
Rahvusvaheliste konverentside toetus
Suurim toetus
30 000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
225 000
Staatus
Avatud
Töömahukus

milliste konverentside korraldamiseks saab toetust küsida?

Toetust saab taotleda konverentsile

 • mis on teaduslik, erialane või huvialane rahvusvaheline kokkutulek ettekannete ja aruteludega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate rahvusvaheline kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks.
  Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva ega näitust.
 • mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab konverentsi sisulist programmi vähemalt kahel päeval.
 • Tallinnas toimuval konverentsil peab osalema vähemalt 120 välisosalejat, mujal Eestis vähemalt 60.
 • mille korraldamisel järgitakse kestlikkuse, ligipääsetavuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
 • millele tehakse turundustegevusi vähemalt kahel välisturul ja  mille raames pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta.
 • mille turunduskanalites (konverentsi koduleht, Facebooki leht vms) ning toimumiskohas viidatakse Eestit tutvustavale veebilehele visitestonia.com.
 • mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 4 kuud enne konverentsi toimumist.
 • Projekti tegevuste varasem algusaeg võib olla taotluse esitamise kuupäev ja tegevused tuleb ellu viia 24 kuu jooksul, kuid hiljemalt 31. oktoobriks 2029.

mille jaoks toetust saab?

 • Konverentsi välisturundustegevuste ettevalmistamisega seotud kuludeks (turundustöötaja töötasu, reklaami koostamine, tõlkimine, kujundamine jms).
 • Konverentsi võõrkeelse veebilehe loomiseks.
 • Konverentsi välismessidel ja teistel välisriikides toimuvatel sündmustel turundamisega seotud kuludeks (transport, majutus, osalustasud, ruumide rent).

Konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate konverentsi korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulusid (nt esinejad, korraldajad, ajakirjanikud).

Näiteks esinejate tasud, vajaliku tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kuludeks, konverentsi korraldusteenuseks, parkimiskorralduse teenuseks, ligipääsetavuse tagamisega seotud kulud (näiteks eritransport, silmusvõimendite rent, viipekeelne tõlge, kirjutustõlge jne), tõlke korraldamise, foto-, heli- või videosalvestuse loomise ja töötlemise kulud.

mis on toetuse eesmärk?

Suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana

Suurendada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate arvu

Taotluse ettevalmistamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Rahvusvaheliste konverentside 04.05.2023 toimunud infoseminari slaidid ja salvestus

Taotlusvormi näidis

Kestliku konverentsi korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada:

 • Eelarve vorm
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid
 • Turundus-​ ja meediaplaani vorm
 • Konverentsi programm
 • Taotleja projektimeeskonna liikmete konverentsi korraldamise ja turundamisega seotud oskuste ja kogemuste kirjeldus

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik:

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil
 • Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
 • Volikirja näidis
 • Partneri info vorm
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil

Taotluse esitamine

NB! Taotluste vastuvõtt on avatud alates 05.05.2023 kell 9:00. Taotluste esitamise tähtaeg on 16.06.2023 kell 16:00.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt valikumetoodikale

55%
projekti mõju „Eesti 2035“, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025“ ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus (sh finantsvõimekus)
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistuse kvaliteet

Projekti elluviimine

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist (rahastusperiood 2021-2027), lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et sündmuse korraldamist Kaasrahastab Euroopa Liit. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Juhised kuni 28.04.2023 toetatud projektidele: 

Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et konverentsi korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (rahastusperiood 2014-2020). Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Konverentsi toimumise asukohas kasuta vähemalt A3 suuruses plakatit koos logoga.

Samuti teavita konverentsi eel ja ajal konverentsi turunduskanalites ning konverentsi toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti turunduskontseptsiooni kasutamise juhend
Eesti turunduskontseptsioon

 

Aruandlus

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist.

Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esita struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajad on konverentsi väliskülastajate arv ning konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Kuni 28.04.2023 toetatud projektide aruandluse dokumendid:

ESITA ARUANNE

Muudatuste kooskõlastamine

Juhul kui muutub konverentsi toimumise aeg siis esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

projekti etapid

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Rahvusvaheliste konverentside 04.05.2023 toimunud infoseminari slaidid ja salvestus

Taotlusvormi näidis

Kestliku konverentsi korraldamise soovitused

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Taotlusele tuleb lisada:

 • Eelarve vorm
 • Eelarve aluseks olevad hinnakalkulatsioonid
 • Turundus-​ ja meediaplaani vorm
 • Konverentsi programm
 • Taotleja projektimeeskonna liikmete konverentsi korraldamise ja turundamisega seotud oskuste ja kogemuste kirjeldus

Juhul kui taotlejast/projektist tulenevalt on vajalik:

 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud, kui taotleja on riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või avalik-​õiguslik juriidiline isik
 • mittetulundusühingust taotleja puhul mittetulundusühingu liikmete nimekiri
 • sihtasutusest taotleja puhul nimekiri isikutest, kellel on õigus nimetada sihtasutuse nõukogu liikmeid
 • riigihankekohustuslasest taotleja puhul projekti hankeplaan rakendusüksuse kehtestatud vormil
 • Hankeplaani näidisvorm
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
 • Volikirja näidis
 • Partneri info vorm
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil

NB! Taotluste vastuvõtt on avatud alates 05.05.2023 kell 9:00. Taotluste esitamise tähtaeg on 16.06.2023 kell 16:00.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-​toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt valikumetoodikale

55%
projekti mõju „Eesti 2035“, TAIE, „Turismistrateegia 2022–2025“ ja meetme eesmärkide ning tegevuse tulemuste saavutamisele
25%
taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna võimekus (sh finantsvõimekus)
20%
projekti põhjendatus, kuluefektiivsus ja projekti ettevalmistuse kvaliteet

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist (rahastusperiood 2021-2027), lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et sündmuse korraldamist Kaasrahastab Euroopa Liit. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Samuti teavita sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Juhised kuni 28.04.2023 toetatud projektidele: 

Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et konverentsi korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (rahastusperiood 2014-2020). Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.

Konverentsi toimumise asukohas kasuta vähemalt A3 suuruses plakatit koos logoga.

Samuti teavita konverentsi eel ja ajal konverentsi turunduskanalites ning konverentsi toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti turunduskontseptsiooni kasutamise juhend
Eesti turunduskontseptsioon

 

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist.

Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esita struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajad on konverentsi väliskülastajate arv ning konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Kuni 28.04.2023 toetatud projektide aruandluse dokumendid:

ESITA ARUANNE

Juhul kui muutub konverentsi toimumise aeg siis esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

abiks taotlejale

Marge Veeranna

Toetuste osakonna ettevõtluskonsultant

+372 5346 7802

[email protected]

SF perioodil 2021-2027 toetuse andmist ja kasutamist reguleerivad nõuded:

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Ühendmäärus

Toetusest teavitamise nõuded (jälgi, et kasutad õige perioodi 2021-2027 faile ja nõudeid)

Muud läbivad perioodi 2021-2027 õigusaktid ja juhendid

SF perioodil 2014-2020 toetuse andmist ja kasutamist reguleerivad nõuded:

Toetuse määrus

Toetusest teavitamise nõuded (jälgi, et kasutad õige perioodi 2014-2022 faile ja nõudeid)

Muud läbivad perioodi 2014-2020 õigusaktid ja juhendid

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Kestliku turismi sammulugeja

Turismiosakonda nakatas sammude lugemise pöörane populaarsus. Täna tegi osakonna rohetiim viimase sammu Rohetiigri Akadeemias, kus liikus sammukaupa juba alates möödunud sügisest.  Akadeemia raames sai valmis… loomulikult sammulugeja neile turismiettevõtjatele, kes tahavad kestlikku teed käies oma samme kokku arvutada, samuti neile, kes otsivad inspiratsiooni, millised need sammud võiksid olla.  “Kestlikust turismist rääkides tuleb harilikult esimesena pähe ettevõtja tegevus: kas ta sorteerib prügi, kasutab LED-valgusteid ja tarbib rohelist energiat. Et piisab, kui hommikused pirukad elektriautoga kohale tuua ning hüpe kestlikkuses on taas saavutatud. Tegelikult mitte – sammuseadjas on ettevõtja tegevuste kõrval samaväärsena esile toodud külastajate ja kogukonna kaasamine ning neile rolli pakkumine,”

Michelin tuli maale teist korda

Eile õhtul kogunesid Michelini hommikuse teate peale PROTO avastustehase Nobeli saali 2023. aasta Michelini giidi pääsenud restoranide peakokad, et võtta vastu Michelini perre kuulumist tähistavad plaadid. Tärnirestoranide peakokad Matthias Diether ja Tõnis Siigur said selga Michelini peakokajakid. Soovita Michelini restorani oma koostööpartnerile / New Michelin restaurants in Estonia “Tärni on raske saada, kuid veelgi raskem on seda hoida,” ütles Tõnis Siigur laval peetud lühikeses kõnes. “Kui täna kahest tärnist kuulsin, istusin kõigepealt kümme minutit sõnatult diivanil, siis läksin kööki ja avasime šampanjapudelid,” kirjeldas emotsiooni Matthias Diether. “Lugedes kokku kõigi kanalite jälgijad, kus Michelini sõnum on aastaga levinud, tuleb kokku peaaegu miljard. Eriti

5. maist saab taotleda toetust rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks

EASi ja Kredexi ühendasutus avab 5. mail taotlusvooru rahvusvaheliste konverentside toetamiseks, toetuse kogueelarve on 225 000 eurot. Riiklikku tuge saavad suurima mõjuga rahvusvahelised konverentsid, kokku jagub igal aastal vahendeid 7–8 konverentsi toetamiseks. „Toetame äri- ja teaduskonverentse, mis toovad siia maksujõulisi külastajaid ning kujundavad rahvusvaheliselt Eesti mainet tipptasemel erialasündmuste korraldamise paigana,“ ütles ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. „Konverentside välisdelegaat toob uuringute järgi Eestisse ligi 900 eurot, mis on kolm korda rohkem puhkuseturisti kulutatud keskmisest. Samuti mõjutab konverentsil saadud esmamulje külastajat edaspidi veel puhkusereisile naasma ning võtma kaasa ka sõpru ja peret,“ lisas Aavik. Aastatel 2015–2023 on ühendasutus Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetanud kokku 109

EASi ja KredExi ühendasutus toetab rahvusvahelisi suursündmusi

EASi ja Kredexi ühendasutus avab 28. aprillil kell 9.00 taotlusvooru rahvusvaheliste suursündmuste toetamiseks. Vooru eelarve on 1,3 miljonit eurot. Riiklikku tuge saavad suurima mõjuga rahvusvahelised kultuuri- ja spordisündmused, kokku jagub vahendeid umbes viie sündmuse toetamiseks kolme aasta vältel. „Üks rahvusvaheline suursündmus toob Eesti majandusele tulu ligikaudu pool miljonit eurot, kolme aasta kohta on ühe sündmuse mõju poolteist miljonit eurot,“ sõnas ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. „Tegu on puhtal kujul turismitulu suurendamise toetusega. See tähendab, et taotlusi hinnates me ei otsusta, kes vajab enam tuge või mis on olulisem – kas sport või kultuur, klassikaline või popmuusika. Kõige olulisem on, et sündmus

Visit Estonia koostööprojekt Teflon Brothersiga võitis Aasta Turundusteo konkursi

Visit Estonia eelmise aasta koostöö Soome kõige populaarsema räpipundi Teflon Brothersiga osutus Aasta Turundusteo konkursi võidutööks avaliku sektori kategoorias. Võidutöö tuleb esitlusele 29. märtsil turunduskonverentsil Password. Eelmise aasta juuni algul avaldas Soome edukaim räpibänd Teflon Brothers legendaarsest Juice Leskineni loost uusversiooni “Eesti On My Mind” ja lõi käed Universal Music Estoniaga. Ühtlasi ütlesid muusikud pressikonverentsil Eesti saatkonnas Helsingis, et on nüüd Eesti bänd ja kõigist räpparitest said Eesti e-residendid. „Nägin Teflon Brothersi esinemist tol kevadel Viru hotellis, kui nad andsid siin seitse väljamüüdud kontserti, publikuks puupüsti täis saalid Soome abituriente, kes olid tulnud Eestisse koolilõpureisile. See oli meeletu möll, kogu