Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

rahvusvaheliste konverentside toetus

Toetame rahvusvaheliste konverentside korraldamist Eestis ja nende turundamist välisturul, et kasvatada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate hulka ning suurendada Eesti kui turismiriigi tuntust välisturgudel.

Taotluste vastuvõtmine lõppes 25.01.2023 kell 16:00.

Uued taotlusvoorud on ettevalmistamisel 2023. a jooksul.
Täpsema info avamise aja kohta lisame, kui uued tingimused on kinnitatud.

Nimi
Rahvusvaheliste konverentside toetus
Suurim toetus
30 000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
300 000
Staatus
Suletud
Töömahukus

milliste konverentside korraldamiseks saab toetust küsida?

 • Konverentsile, mille toimumise aeg ei ole hilisem kui 31. august 2023.
 • Konverentsile, mis on rahvusvahelise osavõtjaskonnaga teaduslik, erialane või huvialane kokkutulek ettekannete ja diskussioonidega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks.
  Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva või näitust.
 • Konverentsile, mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab konverentsi sisulist programmi vähemalt kahel päeval.
 • Tallinnas toimuval konverentsil peab osalema vähemalt 50 välisosalejat, mujal Eestis vähemalt 25.
 • Konverentsile, millele tehakse turundustegevusi vähemalt ühel välisturul ja mille turundusmaterjalid lähtuvad Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com.
 • Konverentsile, mille läbiviimisse on kaasatud väliskülastajaid teenindavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad.
 • Konverentsile, millele on tagatud erivajadustega inimeste juurdepääs.
 • Konverentsile, mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 3 kuud enne konverentsi toimumist, va juhul kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist.

mille jaoks toetust saab?

 • Konverentsi välisturundustegevuste ettevalmistamisega seotud kuludeks (reklaami koostamine, tõlkimine, kujundamine jms).
 • Konverentsi võõrkeelsete veebilehe loomiseks.
 • Konverentsi välismessidel ja teistel välisriikides toimuvatel sündmustel turundamisega seotud kuludeks (transport, majutus, osalustasud, ruumide rent).

Konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate konverentsi korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulusid (nt esinejad, korraldajad, ajakirjanikud).

Näiteks tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kuludeks, konverentsi korraldusteenuseks, parkimiskorralduse teenuseks, erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamisega seotud kuludeks, tõlketeenuseks, fotograafi teenuseks.

mis on toetuse eesmärk?

Suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana

Suurendada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate arvu

Ettevalmistus taotlemiseks

Toetuse andmise eesmärk on suurendada Eestisse saabuvate väliskülaliste arvu ja turismiteenuse pakkujate tulude kasvu.

Kui soovid toetust taotleda, tuleb taotlusesse märkida ka tulemusnäitajad ehk mitu väliskülalist on planeeritud ning mitu turismiteenuse pakkujat (näiteks majutuse, reisiteenuse, giiditeenuse, suveniiride või kohalike käsitöötoodete müüjad jne) on kavas kaasata.

Samuti tuleb arvestada, et toetus on vähese tähtsusega abi. Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Taotluse esitamine

NB! Toetuse taotlemine on suletud, uusi taotlusi enam esitada ei saa.

Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne konverentsi toimumist, välja arvatud siis, kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Viimasel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne konverentsi toimumist.

Tutvu taotlusvormi näidisega ja lisadega:

 

 • Detailne kogueelarve
  Kõigil projektidel on vaja esitada vabas vormis detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid ning konverentsi tuluallikaid.
 • Hinnapakkumised
  Hinnapakkumiseks loetakse ka kuvatõmmist avalikust hinnakirjast (nt reisiteenused, ruumi rent, majutus jne), varasemat sama teenuse arvet või sõlmitud lepingut.
  Juhul kui üheliigilise kulu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega.
 • Elulookirjeldused
  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne
  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Majandusaasta aruanne
  Juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, tuleb lisada esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav aga esitamise kohustus on saabunud.
 • MTÜ liikmete nimekiri
  Kui taotlejaks on MTÜ, tuleb esitada ühingu liikmete nimekiri.

*Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EAS vormil.

**Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid pole vaja lisada. Juhul kui projektis on partner lisada taotlusele partneri info vorm EASi vormil.

Toetuse taotlemine toimus struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Hindamismetoodika

50%
projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele
20%
taotleja organisatsioonilist võimekus ja projektimeeskonda
20%
projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti
10%
projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka

NB! Eelistame konverentse, mis aitavad kaasa turismi hooajalisuse vähendamisele.

Taotluse rahuldamine

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,6 ja valikukriteeriumi hinded 2,3. Rahastatud projektidele makstakse toetus välja kindlasummalise maksena pärast lõpparuande esitamist.

Projekti elluviimine

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et konverentsi korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.
Konverentsi toimumise asukohas kasuta vähemalt A3 suuruses plakatit koos logoga.
Samuti teavita konverentsi eel ja ajal konverentsi turunduskanalites ning konverentsi toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti turunduskontseptsiooni kasutamise juhend
Eesti turunduskontseptsioon

 

Aruandlus

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist.

Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esita struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajad on konverentsi väliskülastajate arv ning konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

ESITA ARUANNE

Muudatuste kooskõlastamine

Juhul kui muutub konverentsi toimumise aeg siis esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

projekti etapid

Toetuse andmise eesmärk on suurendada Eestisse saabuvate väliskülaliste arvu ja turismiteenuse pakkujate tulude kasvu.

Kui soovid toetust taotleda, tuleb taotlusesse märkida ka tulemusnäitajad ehk mitu väliskülalist on planeeritud ning mitu turismiteenuse pakkujat (näiteks majutuse, reisiteenuse, giiditeenuse, suveniiride või kohalike käsitöötoodete müüjad jne) on kavas kaasata.

Samuti tuleb arvestada, et toetus on vähese tähtsusega abi. Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

NB! Toetuse taotlemine on suletud, uusi taotlusi enam esitada ei saa.

Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne konverentsi toimumist, välja arvatud siis, kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Viimasel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne konverentsi toimumist.

Tutvu taotlusvormi näidisega ja lisadega:

 

 • Detailne kogueelarve
  Kõigil projektidel on vaja esitada vabas vormis detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid ning konverentsi tuluallikaid.
 • Hinnapakkumised
  Hinnapakkumiseks loetakse ka kuvatõmmist avalikust hinnakirjast (nt reisiteenused, ruumi rent, majutus jne), varasemat sama teenuse arvet või sõlmitud lepingut.
  Juhul kui üheliigilise kulu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega.
 • Elulookirjeldused
  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne
  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Majandusaasta aruanne
  Juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, tuleb lisada esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav aga esitamise kohustus on saabunud.
 • MTÜ liikmete nimekiri
  Kui taotlejaks on MTÜ, tuleb esitada ühingu liikmete nimekiri.

*Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EAS vormil.

**Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid pole vaja lisada. Juhul kui projektis on partner lisada taotlusele partneri info vorm EASi vormil.

Toetuse taotlemine toimus struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Hindamismetoodika

50%
projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele
20%
taotleja organisatsioonilist võimekus ja projektimeeskonda
20%
projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti
10%
projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka

NB! Eelistame konverentse, mis aitavad kaasa turismi hooajalisuse vähendamisele.

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,6 ja valikukriteeriumi hinded 2,3. Rahastatud projektidele makstakse toetus välja kindlasummalise maksena pärast lõpparuande esitamist.

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.
Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et konverentsi korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Kohustus teavitada projektist ja selle tegevustest algab hetkel, mil tehakse projekti toetuse otsus.
Konverentsi toimumise asukohas kasuta vähemalt A3 suuruses plakatit koos logoga.
Samuti teavita konverentsi eel ja ajal konverentsi turunduskanalites ning konverentsi toimumiskohas visitestonia.com veebilehest, kasutades selleks visitestonia logo/sõnamärki.

Euroopa Liidu ja Visit Estonia logo ning Eesti turunduskontseptsiooni kasutamise juhend
Eesti turunduskontseptsioon

 

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist.

Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esita struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajad on konverentsi väliskülastajate arv ning konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

ESITA ARUANNE

Juhul kui muutub konverentsi toimumise aeg siis esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

abiks taotlejale

Riin Roosalu

Toetuste keskuse valdkonnajuht

+372 514 0587

[email protected]

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Eesti tervisesektori ettevõtted osalevad Dubais ärimessil

EASi ja KredExi ühendasutus koostöös Tehnopoli juhitud Connected Health klastriga viis kümme ettevõtet Eesti ühisstendiga rahvusvahelisele tervishoiu messile Arab Health 2023, mis toimub 30. jaanuarist 2. veebruarini Dubais. Araabia Ühendemiraatides kohapeal tegutsev ja Eesti ettevõtteid nõustav EASi ekspordinõunik Ege Devon ütles, et sellel messil osaletakse ühisstendiga esmakordselt, kuid kogu regioonis on tervishoiu sektor väga kiiresti arenev. „Meie ühisstendil on esindatud väga erinevaid lahendused alates digitaalsest peavalukliinikust ja allergiavastasest seadmetest kuni laste vaimset tervist toetava mängu ja erinevate diagnostikavahenditeni. Neil kõigil on rahvusvaheline potentsiaal,“ sõnas Devon. Icosageni turundusjuhi Karl Mummi sõnul on nende eesmärk messil leida uusi ärikontakte ja paremini mõista Araabia Ühendemiraatide

Muuseumirottide galal läks meie auhind kestlikule Kumule

Läinud nädalal jagati Viimsi Artiumis taas muuseumirotte Eesti parimatele muuseumidele. Ühendasutuse turismiosakonna kõige külastajasõbralikuma muuseumi eriauhinna Rotilõks pälvis sel aastal Kumu kunstimuuseum. Kumu paistab silma esimese Eesti muuseumina, kel on Rohelise Muuseumi sertifikaat. „Kestlikkus on turismiarenduses üks olulisematest teemadest. Muuseumid on teinud näitustega väga head tööd keskkonnateemade populariseerimisel, kuid Eesti külalistele avaldab muljet ka muuseumide enda roheline tegutsemine. Meie kestlikkust hindavatele põhjanaabritele, kes meid kõige rohkem külastavad, on rohemärgid jõuline turundussõnum. Roheliste muuseumide lisandumine annab tugeva panuse Eesti maine kujundamisse ka kaugemal,“ ütles ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. Auhinna andis üle kestliku turismi teemajuht Imbi Lepik-Martinson (fotol paremalt teine). Turismiosakond annab kõige

Uued digilahendused muudavad nutikamaks Eesti turismiäri

EASi ja Kredexi ühendasutuselt said kokku 2 miljonit eurot toetust Eesti ettevõtete digiprojektid, mis muudavad peagi nii seda, kuidas me Eestis puhkust broneerime, kui ka seda, kuidas turismiettevõtted tulu teenivad. Kui suuremates hotellides on digitööriistad juba aastaid kasutusel, siis uutest lahendustest saavad kasu ka väiksemad, sh maapiirkonna turismiettevõtted, kelle teenuste ja ressursihalduse digitaliseeritus on seni olnud madal. Ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnul on turismi harjutud nägema pigem konservatiivse ärina, kus digilahenduseks on eelkõige e-kiri ning palju toimib jätkuvalt ka ruudulise kaustiku abil. „Digiuuendused pole turismis tegelikult eesmärk iseeneses, vaid panevad pildi uutmoodi kokku, säästes nii klienti kui ka töötajat rutiinsetest

Galerii: Barcelonas targa linna messil saab juhtida Viljandis asuvat sõidukit

EASi ja KredExi ühendasutus viis seitsmendat korda Eesti ettevõtted ühisstendiga  Smart City Expo messile, mis toimub 15-17. novembrini Barcelonas. Robotkullerite arendajal Clevonil on messil kaasas kontrollkeskus, mis võimaldab teleopereerimise teel nende sõidukit juhtida ka tuhandete kilomeetrite kauguselt. „Kõigil soovijatel on võimalik ise katsetada sujuvat piirideta teleopereerimist ja juhtida reaalaajas masinat, mis asub Viljandis meie testplatsil,“ selgitas Clevoni müügi projektijuht Jaagup Ainsalu unikaalset võimalust, mis aitab messil silma paista. Tema sõnul on isejuhtivate elektrisõidukite vallas rahvusvahelised messid hea platvorm, kus korraga rohkematele ettevõtetele, potentsiaalsetele partneritele või kohaliku omavalitsuse esindajatele oma robotkullerit tutvustada ja näidata. „Tegu on juba reaalselt linnaliikluses saadetisi süsinikneutraalselt

Eesti BBC Travel Show’s

Oktoobris läksid eetrisse BBC World News kanalil Travel Show episoodid Eestist. Detsembri lõpuni näidatakse kanalil ka 30-sekundilist inspireerivat reklaamvideot Eestist. Foto autor: Lauri Levo Saate jooksul külastab Christa Larwood Soomaad, uurib lähemalt rabade olulisust meie ökosüsteemi osana, proovib jõhvikaid ning paneb end proovile rabajärves ujumisega. Eristuvana tuuakse välja ikka eestlase saunalembus ning suitsusauna kogemused. Mainimata ei jää Tallinna vanalinna võlu ning hooaega silmas pidades ei saa üle ega ümber meie maagilisest jõuluturust. Lisaks arutleb saatejuht Iglupargis kahe diginomaadiga, miks on Eesti suurepärane koht diginomaadidele ning milliseid võimalusi on selleks loodud. Ajakirjanduslikku huvi silmas pidades käsitleb saatejuht ka nõukaaegsete monumentide eemaldamist avalikust ruumist, vaatab