Vaata peasisu

rahvusvaheliste konverentside toetus

Toetame rahvusvaheliste konverentside korraldamist Eestis ja nende turundamist välisturul, et kasvatada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate hulka ning suurendada Eesti kui turismiriigi tuntust välisturgudel.

Nimi
Rahvusvaheliste konverentside toetus
Suurim toetus
30 000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
300 000
Staatus
Avatud
Töömahukus
esita taotlus

milliste konverentside korraldamiseks saab toetust küsida?

 • Konverentsile, mille toimumise aeg ei ole hilisem kui 31. august 2023.
 • Konverentsile, mis on rahvusvahelise osavõtjaskonnaga teaduslik, erialane või huvialane kokkutulek ettekannete ja diskussioonidega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks.
  Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva või näitust.
 • Konverentsile, mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab konverentsi sisulist programmi vähemalt kahel päeval.
 • Tallinnas toimuval konverentsil peab osalema vähemalt 50 välisosalejat, mujal Eestis vähemalt 25.
 • Konverentsile, millele tehakse turundustegevusi vähemalt ühel välisturul ja mille turundusmaterjalid lähtuvad Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com.
 • Konverentsile, mille läbiviimisse on kaasatud väliskülastajaid teenindavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad.
 • Konverentsile, millele on tagatud erivajadustega inimeste juurdepääs.
 • Konverentsile, mille osas on toetuse taotlus esitatud vähemalt 3 kuud enne konverentsi toimumist, va juhul kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist.

mille jaoks toetust saab?

 • Konverentsi välisturundustegevuste ettevalmistamisega seotud kuludeks (reklaami koostamine, tõlkimine, kujundamine jms).
 • Konverentsi võõrkeelsete veebilehe loomiseks.
 • Konverentsi välismessidel ja teistel välisriikides toimuvatel sündmustel turundamisega seotud kuludeks (transport, majutus, osalustasud, ruumide rent).

Konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate konverentsi korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulusid (nt esinejad, korraldajad, ajakirjanikud).

Näiteks tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kuludeks, konverentsi korraldusteenuseks, parkimiskorralduse teenuseks, erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamisega seotud kuludeks, tõlketeenuseks, fotograafi teenuseks.

mis on toetuse eesmärk?

Suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana

Suurendada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate arvu

Eelnõustamine

Enne taotluse esitamist pakume soovi korral ka eelnõustamist.
Anna oma soovist teada:

Riin Roosalu
valdkonnajuht
riin.roosalu@eas.ee
+372 514 0587

Ettevalmistus taotlemiseks

Toetuse andmise eesmärk on suurendada Eestisse saabuvate väliskülaliste arvu ja turismiteenuse pakkujate tulude kasvu.

Kui soovid toetust taotleda, tuleb taotlusesse märkida ka tulemusnäitajad ehk mitu väliskülalist on planeeritud ning mitu turismiteenuse pakkujat (näiteks majutuse, reisiteenuse, giiditeenuse, suveniiride või kohalike käsitöötoodete müüjad jne) on kavas kaasata.

Samuti tuleb arvestada, et toetus on vähese tähtsusega abi. Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Taotluse esitamine

Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne konverentsi toimumist, välja arvatud siis, kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Viimasel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne konverentsi toimumist.

Tutvu taotlusvormi näidisega ja valmista ette vajalikud lisad:

 

 • Detailne kogueelarve
  Kõigil projektidel on vaja esitada vabas vormis detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid ning konverentsi tuluallikaid.
 • Hinnapakkumised
  Hinnapakkumiseks loetakse ka kuvatõmmist avalikust hinnakirjast (nt reisiteenused, ruumi rent, majutus jne), varasemat sama teenuse arvet või sõlmitud lepingut.
  Juhul kui üheliigilise kulu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega.
 • Elulookirjeldused
  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne
  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Majandusaasta aruanne
  Juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, tuleb lisada esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav aga esitamise kohustus on saabunud.
 • MTÜ liikmete nimekiri
  Kui taotlejaks on MTÜ, tuleb esitada ühingu liikmete nimekiri.

*Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EAS vormil.

**Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid pole vaja lisada. Juhul kui projektis on partner lisada taotlusele partneri info vorm EASi vormil.

Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

esita taotlus

Taotluse hindamine

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Hindamismetoodika

50%
projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele
20%
taotleja organisatsioonilist võimekus ja projektimeeskonda
20%
projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti
10%
projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka

NB! Eelistame konverentse, mis aitavad kaasa turismi hooajalisuse vähendamisele.

Taotluse rahuldamine

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,6 ja valikukriteeriumi hinded 2,3. Rahastatud projektidele makstakse toetus välja kindlasummalise maksena pärast lõpparuande esitamist.

Projekti elluviimine

Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et konverentsi korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Konverentsi toimumise asukohas kasutada vähemalt A3 suuruses plakatit koos logoga.

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Aruandlus

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist.

Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esita struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajad on konverentsi väliskülastajate arv ning konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

ESITA ARUANNE

Muudatuste kooskõlastamine

Juhul kui muutub konverentsi toimumise aeg siis esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

projekti etapid

Enne taotluse esitamist pakume soovi korral ka eelnõustamist.
Anna oma soovist teada:

Riin Roosalu
valdkonnajuht
riin.roosalu@eas.ee
+372 514 0587

Toetuse andmise eesmärk on suurendada Eestisse saabuvate väliskülaliste arvu ja turismiteenuse pakkujate tulude kasvu.

Kui soovid toetust taotleda, tuleb taotlusesse märkida ka tulemusnäitajad ehk mitu väliskülalist on planeeritud ning mitu turismiteenuse pakkujat (näiteks majutuse, reisiteenuse, giiditeenuse, suveniiride või kohalike käsitöötoodete müüjad jne) on kavas kaasata.

Samuti tuleb arvestada, et toetus on vähese tähtsusega abi. Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki rahandusministeeriumi lehel.

Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne konverentsi toimumist, välja arvatud siis, kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Viimasel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne konverentsi toimumist.

Tutvu taotlusvormi näidisega ja valmista ette vajalikud lisad:

 

 • Detailne kogueelarve
  Kõigil projektidel on vaja esitada vabas vormis detailne kogueelarve, mis sisaldab lisaks detailset turunduseelarvet, projekti mitterahalisi kulusid ja muid taotluse eelarves mittekajastuvaid kulusid ning konverentsi tuluallikaid.
 • Hinnapakkumised
  Hinnapakkumiseks loetakse ka kuvatõmmist avalikust hinnakirjast (nt reisiteenused, ruumi rent, majutus jne), varasemat sama teenuse arvet või sõlmitud lepingut.
  Juhul kui üheliigilise kulu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega.
 • Elulookirjeldused
  Projekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused vabas vormis.
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne
  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Majandusaasta aruanne
  Juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, tuleb lisada esindusõigusliku isiku kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav aga esitamise kohustus on saabunud.
 • MTÜ liikmete nimekiri
  Kui taotlejaks on MTÜ, tuleb esitada ühingu liikmete nimekiri.

*Kui taotleja kuulub kontserni ja valitsev mõju ei ole tuvastatav Äriregistri andmete põhjal, tuleb esitada kontserni skeem EAS vormil.

**Täidetakse ainult juhul, kui projektis on partner, kes teeb projekti eelarves nimetatud kulusid ja tagab kulude omafinantseerimise. Muid koostööpartnereid pole vaja lisada. Juhul kui projektis on partner lisada taotlusele partneri info vorm EASi vormil.

Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

esita taotlus

Kõigepealt hinnatakse, kas taotlus vastab nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS-i juurde moodustatud turismivaldkonna hindamiskomisjon, kes kaasab vajadusel valdkondlikke eksperte.

Hindamismetoodika

50%
projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele
20%
taotleja organisatsioonilist võimekus ja projektimeeskonda
20%
projekti põhjendatust ja projekti ettevalmistuse ning väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteeti
10%
projekti tegevuste kuuluvust eelistuste hulka

NB! Eelistame konverentse, mis aitavad kaasa turismi hooajalisuse vähendamisele.

Taotlus rahuldatakse, kui see saab hindamisel koondhindeks vähemalt 2,6 ja valikukriteeriumi hinded 2,3. Rahastatud projektidele makstakse toetus välja kindlasummalise maksena pärast lõpparuande esitamist.

Toetuse saamisel lisa oma veebilehele logo ja info, et konverentsi korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Konverentsi toimumise asukohas kasutada vähemalt A3 suuruses plakatit koos logoga.

Vii tegevused edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Toetus makstakse välja kindlasummalise ehk ühekordse maksena pärast konverentsi toimumist, lõpparuande esitamist ja projekti tulemusnäitajate täitmist.

Projekti lõppedes ei ole vaja esitada kulu- ja maksedokumente. Ettemakse saamine ja vahearuannete esitamise võimalust ei ole.

Lõpparuanne esita struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse väljamakse eelduseks on konverentsi toimumine lubatud kuupäevadel ja projekti tulemusnäitajate täitmine. Projekti tulemusnäitajad on konverentsi väliskülastajate arv ning konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arv.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

ESITA ARUANNE

Juhul kui muutub konverentsi toimumise aeg siis esitada allkirjastatud muutmistaotlus.

abiks taotlejale

Riin Roosalu

Toetuste keskuse valdkonnajuht

+372 514 0587

Riin.Roosalu@eas.ee

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Fotod: Eesti ettevõtted osalevad San Diegos biotehnoloogia messil

EAS viis Eesti ettevõtted ühisstendiga maailma suurimale biotehnoloogia messile „BIO International Convention 2022“, mis toimub 13.-16. juunini Ameerika Ühendriikides San Diegos. BIO International toob kokku valdkonna juhtivad ettevõtted, investorid, teaduskeskused, akadeemilised institutsioonid ja visionäärid. Messi külastab ka Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kes esineb ka BIO laval ja kohtub Eesti ühisstendi ettevõtetega.„Biotehnoloogia muutub iga aastaga üha olulisemaks valdkonnaks, COVID-pandeemia andis sektori arengule eriti suure tõuke. Ehkki maailmas pälvib suurimat tähelepanu meie IT-sektor, sünnib Eestis innovatsiooni paljudes valdkondades ja biotehnoloogia on üks neist. Eesti väga hea ettevõtluskeskkond ning tihe koostöö teadusringkonna ja ettevõtete vahel on andnud meie biotehnoloogia ettevõtetele tugeva

EAS viib 13 ettevõtet kaitsetööstuse suursündmusele

EAS viib 13 Eesti ettevõtet ühisstendiga 13.-17. juunil Pariisis toimuvale kaitsetööstuse messile Eurosatory 2022. Defence Estonia klastrijuhi Rene Ehasalu sõnul teeb Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit EASiga juba pikemat aega koostööd, et ettevõtteid välisturgudele aidata. „Ühisstendil osalemine annab Eesti ettevõtetele suurepärase võimaluse avada uusi eksporditurge, kuna see loob meist ühtse kuvandi ja aitab ettevõtetel suuremana välja paista. Arvestama peab, et suur osa kaitsetööstuse käibest tehakse business to government alusel, mistõttu on riigi toetus ning pildiloleks väga oluline,” ütles Ehasalu. Ehasalu lisas, et Eestit tuntakse kaitsetööstuse vallas kui kiire arenguhüppe teinud riiki, kus pannakse rõhku innovatsioonile ja nutikatele lahendustele. „Meie võime näha

Eesti teeb turismikampaaniaid kõigil lähiturgudel

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiarenduskeskus on käivitanud ulatuslikud turismikampaaniad kõigil lähiturgudel, et alanud hooajal võimalikult kiiresti taastada Eesti tulusid turismiekspordist. Kampaaniad toimuvad nii Soomes ja Rootsis kui ka Lätis, Leedus ja Poolas. „Igal turul on oma sõnum: soomlastele räägime Talsinkist stiilis „same-same, but different“; rootslasi innustame loobuma igavast korralikkusest ja rutiinist; lõuna pool tögame end kui aeglast põhjanaabrit, kus puhkus ja ägedad hetked kestavad kauem,“ võttis kampaaniad kokku turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik. „Meie lähiturgudest seni ainult Läti on väga hästi taastunud, nii et mahud ületavad kriisieelset taset juba veerandi võrra, ülejäänud turud soovime samuti lähiajal endises mahus tagasi võita.“

12 Eesti ettevõtet osalevad Amsterdamis finantstehnoloogia suurüritusel Money 20/20 

EASi ja KredExi ühendasutus viis Eesti ettevõtted ühisstendiga Amsterdamis toimuvale Euroopa olulisimale finantstehnoloogia suurüritusele Money 20/20. Eesti ühisstendil osalevad 12 ettevõtet: Paywerk, Dexatel, Cybernetica, Fiizy, Mooncascade, EstateGuru, Tuum, B.Est Solutions, Digital Mind, Fintech Market, Salv ja Union Fintech.  „Money20/20 on see üks ja ainus üritus aastas, mida kõik finantstehnoloogia ettevõtted pikisilmi ootavad. See on see üritus, kus lihtsalt peab kohal olema, et luua väärtuslikke kontakte, leida uusi kliente ja partnereid, ning tutvuda finantsmaailma trendidega,“ ütles messil osaleva Eesti ettevõtte Tuum turundus- ja kommunikatsioonijuht Kalli Kulla.  Messil tutvustab Tuum oma pilvepõhist ja modulaarset pangaplatvormi, mis võimaldab pankadel ja teistel finantsteenuste pakkujatel

Ekspordikonverentsil “Made in Estonia” arutleti, milline on eksportivate ettevõtete tulevik

Täna, 7. juunil toimus ekspordikonverents “Made in Estonia”, kus tutvustati maailma majanduse trende ning arutleti Eesti ettevõtete väljakutsete ja võimaluste üle globaalsel turul. Konverentsi avas Eesti Vabariigi president Alar Karis, kes sõnas, et eksport ja ettevõtjate paindlikkus uute turgude leidmisel erinevates kriisides on see, mis meid uuele edule viib, kuid lisas, et Euroopas toimuva sõja kõrval ei tohi unustada eksportiva sektori pikaajalisi väljakutseid. “Ajal, mil gaasi kallinemine on muutnud põlevkivielektri väga konkurentsivõimeliseks ja puitmaterjali saamiseks suurendas riik raiemahte, võib jääda mulje, et rohepööre lükkub edasi. Vastupidi: viimase aja kõrged energiahinnad demonstreerivad jätkuvat vajadust rohepöörde ja Venemaast sõltumatu energia järele,” ütles