Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks

loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus

toetame loomeettevõtlust

Toetame uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist.

Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks.

Nimi
Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus
Suurim toetus
75 000
Omafinantseering
vähemalt 25%
Kogu toetussumma
1 000 000
Staatus
Avatud
Töömahukus

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

  • Eestis registreeritud ja loomemajanduse valdkonnas tegutsevatele väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele.
    Loomemajanduse valdkonnad
  • Toetust taotlev ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat.
  • Ettevõtte müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta aruande põhjal olema vähemalt 200 000 eurot, millest ekspordi müügitulu vähemalt 20 000 eurot.
  • Ettevõttes on taotlemise hetkel vähemalt kaks töötajat.

Mis minu ettevõttes muutub?

Pärast arenguplaani elluviimist:

Ekspordivõimekus suureneb

Suurem lisandväärtus töötaja kohta

Müügitulu kasvab

Eelnõustamine

Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise. Selle tulemusel valmib arenguplaan, mille EAS heaks kiidab.

Arenguplaan on loomeettevõtja koostatud ja tema arengut mõjutavate kõikide tegevuste, sealhulgas ettevõtja omavahendite, pangalaenude, erinevate finantsinstrumentide, meetme ja muude avaliku sektori vahendite kaudu rahastatavate tegevuste ning eesmärkide, sealhulgas vahe-eesmärkide, kogum.

Taotluse esitamine

Uuenduslikke lahendusi välja töötavad loomeettevõtted, kelle arenguplaani oleme heaks kiitnud, saavad taotleda rahalist toetust ettevõtte arenguplaani elluviimiseks.

Toetuse taotlusi saab esitada jooksvalt.

Enne taotlemisega alustamist, tutvu kindlasti taotlusvormi näidisega. Pane tähele, et täiendusena koostatud arenguplaanile, tuleb esitada ka mitmeid teisi kohustuslikke lisadokumente.

 

Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad:

* Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris

** Kui projekti on kaasatud partner(id), siis lisada partneri poolt allkirjastatud Partneri info vorm

Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

esita taotlus

Taotluse hindamine

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Tutvu hindamismetoodikaga:

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt arengu- ja projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

esita aruanne

projekti etapid

Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise. Selle tulemusel valmib arenguplaan, mille EAS heaks kiidab.

Arenguplaan on loomeettevõtja koostatud ja tema arengut mõjutavate kõikide tegevuste, sealhulgas ettevõtja omavahendite, pangalaenude, erinevate finantsinstrumentide, meetme ja muude avaliku sektori vahendite kaudu rahastatavate tegevuste ning eesmärkide, sealhulgas vahe-eesmärkide, kogum.

Uuenduslikke lahendusi välja töötavad loomeettevõtted, kelle arenguplaani oleme heaks kiitnud, saavad taotleda rahalist toetust ettevõtte arenguplaani elluviimiseks.

Toetuse taotlusi saab esitada jooksvalt.

Enne taotlemisega alustamist, tutvu kindlasti taotlusvormi näidisega. Pane tähele, et täiendusena koostatud arenguplaanile, tuleb esitada ka mitmeid teisi kohustuslikke lisadokumente.

 

Taotlusvormi näidis ja vajalikud lisad:

* Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui kontserni andmed ei kajastu Äriregistris

** Kui projekti on kaasatud partner(id), siis lisada partneri poolt allkirjastatud Partneri info vorm

Vajalikud materjalid koostatud ja kokku kogutud, suundu edasi taotluse esitamise juurde. Toetuse taotlemine toimub struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

esita taotlus

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse sulle kirjalikult märku.

Tutvu hindamismetoodikaga:

Vii tegevused lähtuvalt arengu- ja projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

esita aruanne

abiks taotlejale

Katrin Pööra

ettevõtluskonsultant

+372 627 9710

katrin.poora@eas.ee

Täpsem info toetuse tingimuste kohta on toodud toetuse määruses (Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord).

Lisaks soovitame tutvuda muude oluliste Euroopa Liidu struktuurfondidest toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele kehtivate kohustuslike õigusaktide ja üldiste juhenditega:

Uuri lähemalt

Toetuse määrus
Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed, 2009
Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed, 2009

Uuring „Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed“ onvalminud Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi tellimusel. Uuringu peaeesmärgiks oli seatud Eesti loomemajanduse sotsiaal-majandusliku potentsiaali hindamine ning loomemajanduse arendamiseks riigi tasandil ettepanekute tegemine. Uuringu ülesandepüstitus oli fokuseeritud sotsiaal-majanduslikust potentsiaalist lähtuvalt eelisarendatavate loomemajandussektorite selekteerimisele ja sellest tulenevalt meetmete pakkumisele nende arengu suunamiseks. Uuringu raames mõistetakse laiema kontekstina loomemajanduse arengu seostamist teadmistepõhise majanduse paradigmadega ja teiste laiemate ühiskonnas aset leidvate trendidega. Loomemajanduse arendamist nähakse eelnimetatud arengusuundumustega samaaegselt ja seostatult. Rahvusvahelisest praktikast toimunud ja toimuvatest arengutest, mis laiema raamistiku valimist toetavad, on eeskätt tähtsustatud järgmisi suundumusi: loovuse kontseptsiooni laienemine, loovuse tähtsustamine erinevate eluvaldkondade (k.a haridus, infotehnoloogia)

Rahvusvahelistumise ja ekspordi uuring loomemajanduse valdkonnas, 2017
Rahvusvahelistumise ja ekspordi uuring loomemajanduse valdkonnas, 2017

Loomemajandus (ingl k creative industries) on Eestis kasutusel oleva definitsiooni järgi majandussektor, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel, on võimeline looma heaolu ja töökohti intellektuaalse omandi loomise ja peamise müügiargumendina kasutamise kaudu ning kus loovisikud on protsessides kesksel kohal. Loomemajanduse kõrval eristatakse ka kultuurimajandust (ingl cultural industries), mis toodab ja levitab kaupu ja teenuseid, kuid millel on kaubanduslikust väärtusest olenemata kultuuriline väärtus. Seega ei saa kogu kultuurivaldkonda pidada loomemajanduse osaks. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellitud loomemajanduse rahvusvahelistumise ja ekspordi uuringu põhieesmärk oli selgitada välja ja analüüsida nelja Eesti loomevaldkonna – audiovisuaaltootmine, kirjandus, kujutav kunst ja muusika – rahvusvahelistumise

EAS avab uue toetuse loomeettevõtetele
EAS avab uue toetuse loomeettevõtetele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab 31. mail loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetuse. Toetatakse uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist. EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on toetus mõeldud ambitsioonikatele loomevaldkonna ettevõtetele. „Kui seni on EAS pakkunud loomemajanduse valdkonnas tuge eelkõige eksportimisel, siis uus toetus võimaldab tegeleda nii tootearenduse kui ka ärimudeli uuendamisega,“ ütles Harjo. Tema sõnul on kriis ka loomeettevõtteid tugevalt mõjutanud ning arenguplaani toetus on hea võimalus oma ettevõtte pikemaajalisem arenguplaan läbi mõelda, et uutele oludele kohandatud teenuste ja toodetega konkurentsivõimelisemalt turule tulla. Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise, mille tulemusena valmib EASi

Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus avatakse 31. mail
Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus avatakse 31. mail

E­ttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab 31. mail loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetuse. Toetatakse uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist. Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks. Toetus on suunatud ambitsioonikatele loomevaldkonna ettevõtetele. Taotlemise eeldus on arenguplaani olemasolu, mis peab sisaldama kõiki ettevõtte terviklikku arengut mõjutavaid tegevusi ja eesmärke. Toetust taotlev ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kolm aastat enne taotluse esitamist ning tema aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab olema vähemalt 200 000 eurot (sellest ekspordi müügitulu vähemalt 20 000 eurot). Lisaks peab taotluse esitamise ajal ettevõttes töötama vähemalt kaks inimest. Enne

Loomeettevõtete Jaapani suunalise ekspordi küsimustik
Loomeettevõtete Jaapani suunalise ekspordi küsimustik

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on koostöös Eesti Disainerite Liiduga kavandamas jätkutegevusi Eesti disaini ekspordi edendamiseks Jaapanis. Oleme kaalunud osalemist lähiaastatel DesignArt Tokyo rahvusvahelisel disainifestivalil ja/või IFFT Interior Lifestyle Living elustiili messil. Lisaks jätkame turundus- ja kommunikatsioonitegevustega, mis aitavad suurendada Eesti disaini nähtavust Jaapanis ning toetada Eesti disainiettevõtete ärilisi ambitsioone Jaapani turul. Ühe variandina oleme plaaninud Eestit tutvustada jätkusuutlikkust, taas- ja uuskasutust ning rohelist mõtlemist esindava kontseptsiooniga, mis lisaks meie disaini tutvustamisele kujundaks ka Eesti üldist mainet kaasaegse, innovaatilise ning jätkusuutliku arengu printsiipe järgiva riigina. Arvestades maailmas valitsevat ebakindlust ja määramatust peame tegevuste kavandamisel arvestama erinevate stsenaariumidega. Selleks vajame muuhulgas meie sihtgrupi, kelleks