Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus

Toetame Ida-​Viru majanduse mitmekesistamist

Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Toetuse taotlemine on jooksev.

Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeri eelnõustamisele.

 

Nimi
Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus
Suurim toetus
500 000
Omafinantseering
vähemalt 50%
Kogu toetussumma
15 000 000
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala või projekti, millele toetust taotletakse, tegevusala kuulub järgmiste EMTAK valdkondade hulka:

 • C jagu – töötlev tööstus (välja arvatud järgmised)
 • D jagu – elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (välja arvatud järgmine)
 • E jagu – osa 383 materjalide taaskasutusele võtmine
 • I jagu – majutus ja toitlustus
 • J jagu – info ja side
 • M jagu – kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Toetuse taotleja peab olema väike- või keskmise suurusega ettevõte (VKE). Vaata VKE definitsiooni

 

Mille jaoks toetust saab?

Toetame uue ettevõtte või üksuse rajamist, uue toote tootmist või teenuse osutamist, tootmisvõimsuse suurendamist või olemasoleva ettevõtja kogu tootmisprotsessi täielikku ümberkorraldamist:

 • masinate ja seadmete ning nende kasutamiseks vajamineva immateriaalse vara ost, sh võrguühendusega liitumine või olemasoleva võrguühenduse muutmine
 • tootearendus ja selle tulemusel valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine
 • ettevõtja toote või teenusega seotud protsesside arendus
 • põhimõtte „ei kahjusta oluliselt” hinnangu koostamine

Mis minu ettevõttes muutub?

Suureneb ettevõtte konkurentsivõime

Kasvab toote või teenuse lisandväärtus

uued või säilitatud töökohad Ida-Virumaal

Eelnõustamine

Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik nõustamine.

Eelnõustamiseks esita meile e-kirja teel [email protected] projektiplaan

Taotluse ettevalmistamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​toetuse keskkonnas

NB! Taotlemisele eelneb kohustuslik eelnõustamine. Taotlusele tuleb lisada eelnõustamise tulemusena positiivse hinnangu saanud projektiplaan.

Valmista taotluse lisadokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis (täidetakse ja esitatakse e-toetuse keskkonnas)

Projektiplaani juhend

Majandusnäitajate prognoosi vorm

Projekti detailse eelarve vorm

Juhend “Ei kahjusta oluliselt” põhimõtte kohta

“Ei kahjusta oluliselt” hindamise vorm

Hindamise võib läbi viia keskkonnavaldkonnas teadmisi omav isik, kelleks võib olla spetsialist või ekspert, kellel on keskkonnavaldkonnaga seotud haridus või varasem kogemus.  „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavust võib hinnata taotleja, kes omab vastavat pädevust või väline keskkonnaekspert.

Korduma kippuvad küsimused (KKK) „ei kahjusta oluliselt/DNSH“ teemal „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega arvestamiseks toetuste taotlemisel ja andmisel. Koostaja: Kristel Lopsik (RTK)

Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)

Volikirja näidis (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Taotleja äriplaan
 • Projekti eelarve aluseks olevad kalkulatsioonid
 • Dokumendid, mis kinnitavad taotleja kinnistu, millele tarnitavate seadmete ostuks toetust taotletakse, omandi- või kasutusõigust, või asjaolu, et taotleja on sõlminud vähemalt kirjaliku eelkokkuleppe kinnistu omanikuga kinnistu omandamiseks või rentimiseks projekti abikõlblikkuse perioodil ja vähemalt kolme aasta jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui selle esitamise tähtaeg on saabunud, aga see ei ole kättesaadav äriregistris
 • Taotleja kontserni kuuluvuse korral emaettevõtja või kontserni viimase kinnitatud majandusaasta aruande koopi, kui aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Taotluse esitamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Taotluse hindamine

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt valikumetoodikale

Valikumetoodika

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Õiglase Ülemineku Fondist, on sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel
  Hinnapakkumiste võtmise nõuded ja juhised
 • 60 000 eurot ja enam maksvate ostude puhul tuleb ostumenetlus viia läbi riigihangete registris (RHR)Vaata riigihangete registri kasutusjuhendit (vaata “Juhend toetuse saajale, kes ei ole hankija RHS tähenduses”)

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm (koostamisel)

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Projekti etapid

Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik nõustamine.

Eelnõustamiseks esita meile e-kirja teel [email protected] projektiplaan

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​toetuse keskkonnas

NB! Taotlemisele eelneb kohustuslik eelnõustamine. Taotlusele tuleb lisada eelnõustamise tulemusena positiivse hinnangu saanud projektiplaan.

Valmista taotluse lisadokumendid eelnevalt ette:

Taotlusvormi näidis (täidetakse ja esitatakse e-toetuse keskkonnas)

Projektiplaani juhend

Majandusnäitajate prognoosi vorm

Projekti detailse eelarve vorm

Juhend “Ei kahjusta oluliselt” põhimõtte kohta

“Ei kahjusta oluliselt” hindamise vorm

Hindamise võib läbi viia keskkonnavaldkonnas teadmisi omav isik, kelleks võib olla spetsialist või ekspert, kellel on keskkonnavaldkonnaga seotud haridus või varasem kogemus.  „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavust võib hinnata taotleja, kes omab vastavat pädevust või väline keskkonnaekspert.

Korduma kippuvad küsimused (KKK) „ei kahjusta oluliselt/DNSH“ teemal „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega arvestamiseks toetuste taotlemisel ja andmisel. Koostaja: Kristel Lopsik (RTK)

Kontserni liikmete skeem EASi vormil (juhul kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistris kuvatud)

Volikirja näidis (juhul kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleja esindusõiguslik isik)

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Taotleja äriplaan
 • Projekti eelarve aluseks olevad kalkulatsioonid
 • Dokumendid, mis kinnitavad taotleja kinnistu, millele tarnitavate seadmete ostuks toetust taotletakse, omandi- või kasutusõigust, või asjaolu, et taotleja on sõlminud vähemalt kirjaliku eelkokkuleppe kinnistu omanikuga kinnistu omandamiseks või rentimiseks projekti abikõlblikkuse perioodil ja vähemalt kolme aasta jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui selle esitamise tähtaeg on saabunud, aga see ei ole kättesaadav äriregistris
 • Taotleja kontserni kuuluvuse korral emaettevõtja või kontserni viimase kinnitatud majandusaasta aruande koopi, kui aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-​toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt valikumetoodikale

Valikumetoodika

Vii tegevused lähtuvalt projektiplaanis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Olles saanud toetust Õiglase Ülemineku Fondist, on sul kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada.

Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

 • toetusraha säästlik kasutamine
 • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
 • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
 • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt
 • tehingute tegemine on keelatud tulumaksuseaduse §8 tähenduses seotud isikute vahel
  Hinnapakkumiste võtmise nõuded ja juhised
 • 60 000 eurot ja enam maksvate ostude puhul tuleb ostumenetlus viia läbi riigihangete registris (RHR)Vaata riigihangete registri kasutusjuhendit (vaata “Juhend toetuse saajale, kes ei ole hankija RHS tähenduses”)

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Vahe- ja lõpparuande näidisvorm (koostamisel)

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Abiks taotlejale

Jaak Puistama

Toetuste keskuse ettevõtluskonsultant

+372 505 9288

Jaak.​Puistama@​eas.​ee

Infokeskus

+372 627 9700

info@​eas.​ee

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Kaks ettevõtet investeerivad õiglase ülemineku fondi toel uutesse ärisuundadesse

Rasketehnika ettevõte Agricom Tehnika investeerib ligi 2 miljonit, et luua Ida-Virumaale jäätmepuidu ja põllumaa biomassi vastuvõtukoht ja töötlemiskeskus ning Aquaphor investeerib 11 miljonit, et käivitada veepuhastusseadmete tootmine, mis toimib ka targa kodu kontseptsioonis. Riik toetab esimest projekti õiglase ülemineku fondi vahenditest 900 000 euroga ning teist projekti 3,2 miljoniga. Agricom Tehnika OÜ alustas oma tegevust rasketehnika teenustööde pakkumisega, sh puiduhakkimisega. Järjepidevas arengus on ettevõtte jõudnud täistsükliga hakkepuidu tootmiseni ja müümiseni. „Tänaseks suudame katta kogu hakkepuidu tootmistsükli alates võsalõikusest ja hakkimisest kuni logistika ja laomajanduseni välja,“ sõnas Agricom Tehnika juht Madis Olt.  Viimastel aastatel on ettevõte alustanud arendustegevust, et väärindada jäätmepuitu

Riik toetab Ida-Viru ettevõtjate rakendusuuringuid ja piloottaristu rajamist 25 miljoni euroga

EASi ja KredExi ühendasutus avas 17. juulil taotlusvooru Ida-Virumaal tegutsevate ettevõtjate teadmusmahukate arendustegevuste toetamiseks. Õiglase ülemineku fondi finantseeritud toetuse kogumaht on 25 miljonit eurot. „Toetuse eesmärk on võimendada targa ning innovaatilise ettevõtluse teket ja arengut Ida-Virumaal,“ sõnas EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. See on mõeldud nii innovaatiliste toodete ja teenuste loomiseks vajalike rakendusuuringute elluviimiseks kui ka vastava piloottaristu rajamiseks. Toetust saavad projektid, mida viivad ellu Ida-Virumaal juba tegutsevad või Ida-Virumaale investeerivad ettevõtjad. Harjo sõnul kuuluvad piloottaristu alla näiteks katserajatised, näidistehased või uuenduslikud seadmed, mis eelnevad masstootmisele. „Kui uus tehnoloogia töötab laboris, siis enne masstootmist peab katsetama väiksemas

Riik toetab õiglase ülemineku fondi vahenditest Ida-Virumaale tuulikutehase ehitamist

Metallitööstusettevõte Freen OÜ investeerib koos toetusega 5,9 miljonit eurot, et laiendada oma tehast Kohtla-Järvel ja alustada tuulikute tootmist. EASi ja KredExi ühendasutus toetab projekti õiglase ülemineku fondi vahenditest 2,6 miljoni euroga. 2018. aastal asutatud Freen OÜ jõudis eelmisel aastal lõpule oma tehase esimese etapi ehitamisega. Hetkel toodetakse alltöövõtjana erinevaid detaile teistele suurematele metalltoodete ja taastuvenergiasektori seadmete tootjatele peamiselt Põhjamaadest ning Eestist. Tegu on teise õiglase ülemineku fondi vahenditest toetatud suurinvesteeringuga Ida-Virumaal ning esimese VKE taotlejast toetatud projektiga. Freen OÜ juhatuse liikme Nikolai Grebenkine sõnul on plaanis toota nii enda tuulikumudelit kui ka pakkuda allhanketootmist teistele tuulikutootjatele. „Investeeringud aitavad luua piirkonda

Ida-Virumaa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringutoetus on nüüd avatud

EASi ja KredExi ühendasutus avas uue toetusmeetme Ida-Viru maakonnas tegutsevatele ettevõtetele, mis aitab arendada uusi tooteid, võtta kasutusele uusi tehnoloogiad, optimeerida oma sisemisi protsesse ja laiendada tootmist. Maksimaalne toetus on 500 000 eurot ning kogueelarve 15 miljonit eurot. EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on eesmärk toetada Ida-Virumaa majanduse mitmekesistumist ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet. „Õiglase ülemineku fondi toel on võimalik teha investeeringuid nii toote- ja protsesside arendusse kui ka osta masinaid ning seadmeid ja laiendada tootmist,“ loetles Harjo. „Kõik ettevõtted ei pea vajalikuks maailma vallutada. Mõni tahab suuta oma kümneliikmelise meeskonnaga võtta vastu rohkem tellimusi

Madis Raukas: rakendusuuringute keskus täidab tühimiku teadus-arendus maastikul

Riik on otsustanud luua rakendusuuringute keskuse, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele tugiteenuseid teadmusmahuka tootearenduse läbiviimiseks. Keskuse loomise raames lisandub AS Metroserdi tegevustele viis valdkonda: biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmed. Miks meil seda vaja on, kirjutab EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi juht Madis Raukas. Me oleme paari aastaga EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi raames nõustanud rohkem kui 350 teadmusmahukat arendusideed alates erinevatest liha alternatiividest kuni põlevkivituha väärindamise, isejuhtivate sõidukite ja digiravimiteni. Igapäevaselt ettevõtete ja teadusasutustega töötades on ilmnenud tühimik Eesti innovatsioonimaastikul – nimelt on meil mitmetes valdkondades rahvusvaheliselt tunnustatud teadusrühmad ja ambitsioonikad ettevõtted, kuid puudub platvorm teadusuuringute viimiseks tööstuslikule