Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

toetame innovaatiliste lahenduste loomist

Toetame ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega, et luua uuenduslik ning kõrgemat lisandväärtust pakkuv toode, teenus või tehnoloogia.

 

Eelarvelised vahendid on otsas ja taotluste vastu võtmine lõppes 01.06.2022 kell 16:00

Nimi
Arendusosak
Suurim toetus
35000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
7 000 000
Staatus
Suletud
Töömahukus

kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Arendusosak on sihtotstarbeline toetus arendustegevusteks vajalike teenuste hankimiseks ja/või personali palkamiseks. 
 • Toetust saab projekt, mis on suunatud uudse lahenduse arendamiseks, mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused.
 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja, kellel pole majanduslikke raskusi.
 • Toetust saab taotleda kuni kaks korda.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 200 000 euro.

Kes saavad teenust osutada?

 1. Eesti standardiorganisatsioon, Eesti metroloogia keskasutus ja akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid, Patendiamet, patendivolinikud
 2. Tehnoloogia arenduskeskused, positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused, kompetentsikeskused
 3. Rakenduskõrgkoolid, ülikoolid ja kõrgkoolid (teadus- ja arendusasutused, mis on asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena).
 4. Teiste Euroopa Liidu riikide kalibreerimis- ja katselaborid, kes on seal akrediteeritud.
 5. Insenertehnilis teenuseid osutavad juriidilised isikud.
 6. Biotehnoloogiaalaseid teadus- ja arendusteenuseid osutavad juriidilised isikud.
 7. Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas osutavad juriidilised isikud.
 8. Võimalike teenuseosutajate nimekiri

mis ettevõttes muutub?

Suurem konkurentsivõime

Koostöö teadusasutustega

Toote või teenuse suurem lisandväärtus

Arengutakistuse defineerimine

Ettevõtjal on vajalik enda jaoks defineerida arengutakistus või uurimist vajav küsimus või probleem, mille osas ta vajab ekspertnõuannet, tehnoloogiate või materjalide katsetusi, uuringuid intellektuaalomandi andmebaasist vms.

Eelnõustamine

Soovitame enne taotluse esitamist konsulteerida EASiga, selleks pöördu Infokeskusse: [email protected]. Konsultatsiooni käigus kirjelda omaideed, mida soovid projekti tegevustega lahendada.

Selleks mõtle järgnevale ja kindlasti kirjutage:

 • Ettevõtte nimi ja registrikood.
 • Kas ja kuivõrd tootearendus, mida kavatsete, on uuenduslik ja innovatiivne?
 • Kirjelda võimalikku tootearenduse tegevust.
 • Kas tootearenduse käigus valmib midagi, millel on turupotentsiaal?
 • Kui suur on tootearendusliku tegevuse esialgne maksumus? Kas ettevõttel on tootearenduseks ja edaspidiseks toimimiseks piisavalt finantsvahendeid?
 • Võimalusel saatke täidetud projektiplaan.

Tingimustega tutvumine

Enne, kui asud taotlust koostama, tutvu arendusosaku toetuse tingimustega.

Koostööpartneri leidmine

Võimalike teenuseosutajatest koostööpartnerite ring on piiratud. Ettevõtjal tuleb leida sobiva(d) koostööpartneri(d).

Projektiplaani koostamine

Koosta projektiplaan

Ühes koostööpartneriga tuleb teenuse osutamiseks välja töötada sobilik projektiplaan. Ühtlasi peab koostööpartner vormistama hinnapakkumise, mis on EAS-i innovatsiooniosaku taotlemisel taotlusvormi lahutamatu osa. Hinnapakkumine peab sisaldama ostetava teenuse tegevuste selget kirjeldust ning ühikuhindasid, et oleks arusaadav, kuidas hinnapakkumise summa kujuneb.

NB! Kui ostetava teenuse summa käibemaksuta  20 000 või rohkem eurot, tuleb esitada kolm sõltumatut hinnapakkumist. Kui toetuse taotlejal ei ole võimalik kolme sõltumatut hinnapakkumist esitada, tuleb taotlusele lisada sellekohane põhjendus.

Taotluse esitamine

Taotluse täitmine ja esitamine

Pärast hinnapakkumis(t)e saamist ja projekti tegevuste fikseerimist tuleb täita taotlus, mis tuleb esitada E-toetuse kaudu. 

Nõustame teid meeleldi taotluse koostamisel, et projekt saaks kvaliteetne ning vastaks kõigile nõuetele.

Lisaks taotlusele tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Taotlusvormi näidis 
 • Teenuseosutaja hinnapakkumised koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega
 • Lähteülesanne ja selle alusel kolm võrreldavat hinnapakkumist koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega, kui teenus maksab 20 000 ja rohkem eurot
 • Teenusepakkuja isiku CVd
 • Meeskonnaliikmete CVd
 • Bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali seisuga
 • Majandusaasta aruanne (peab olema tähtaegselt registrist leitav)
 • Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui taotlejal on tütarettevõtteid või taotleja omab mõnes muus äriühingus muul moel häälteenamust
 • Volikiri

Taotluse hindamine

Taotlusi hindab EAS-i ettevõtluskonsultant, kes kaasab hindamisse vajadusel sõltumatuid eksperte. Menetlusaeg koos hindamisega on kuni 20 tööpäeva.

 

Arendusosaku taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindes on järgmised:

50%
projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele
30%
projekti meeskonna pädevus ja võimekus viia ellu projekt ja projekti jätkutegevused
20%
projekti kvaliteet

Hindamismetoodika

Projekti elluviimine

Ettevõtja ja koostööpartner viivad projekti läbi vastavalt kokkulepitud tingimustele. Kui koostööpartner nõuab ettemaksu, on ettevõtja kohustatud esialgu selle ise tasuma (nii nagu kõikide teistegi riigi toetuste puhul).

Arendusosaku toetuse kasutamisest tuleb avalikkust teavitada.

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Aruannete esitamine

Pärast projekti lõppu esitab ettevõtja EAS-ile tehtud töö kohta lõpparuande ja muud vajalikud dokumendid. Toetuse väljamaksmiseks peavad olema tegevused täielikult elluviidud. 

Kui kõik sai tehtud nii, nagu projekti alguses kokku lepiti, maksab EAS ettevõtjale osaku väärtuse täies mahus välja.

Projekti lõppedes tuleb esitada projekti lõpparuanne, millele palume lisada:

 • kulude loetelu (esitatakse E-toetuses),
 • projekti jooksul teostatud tegevuste kirjeldus ja /või projekti tulemuse tehniline kirjeldus vabas vormis või valminud tulemus,
 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga,
 • pearaamatu väljavõte kulude eristamise tõendamiseks (maksetaotluse juures).

Esita aruanne

projekti teekond

Ettevõtjal on vajalik enda jaoks defineerida arengutakistus või uurimist vajav küsimus või probleem, mille osas ta vajab ekspertnõuannet, tehnoloogiate või materjalide katsetusi, uuringuid intellektuaalomandi andmebaasist vms.

Soovitame enne taotluse esitamist konsulteerida EASiga, selleks pöördu Infokeskusse: [email protected]. Konsultatsiooni käigus kirjelda omaideed, mida soovid projekti tegevustega lahendada.

Selleks mõtle järgnevale ja kindlasti kirjutage:

 • Ettevõtte nimi ja registrikood.
 • Kas ja kuivõrd tootearendus, mida kavatsete, on uuenduslik ja innovatiivne?
 • Kirjelda võimalikku tootearenduse tegevust.
 • Kas tootearenduse käigus valmib midagi, millel on turupotentsiaal?
 • Kui suur on tootearendusliku tegevuse esialgne maksumus? Kas ettevõttel on tootearenduseks ja edaspidiseks toimimiseks piisavalt finantsvahendeid?
 • Võimalusel saatke täidetud projektiplaan.

Enne, kui asud taotlust koostama, tutvu arendusosaku toetuse tingimustega.

Võimalike teenuseosutajatest koostööpartnerite ring on piiratud. Ettevõtjal tuleb leida sobiva(d) koostööpartneri(d).

Koosta projektiplaan

Ühes koostööpartneriga tuleb teenuse osutamiseks välja töötada sobilik projektiplaan. Ühtlasi peab koostööpartner vormistama hinnapakkumise, mis on EAS-i innovatsiooniosaku taotlemisel taotlusvormi lahutamatu osa. Hinnapakkumine peab sisaldama ostetava teenuse tegevuste selget kirjeldust ning ühikuhindasid, et oleks arusaadav, kuidas hinnapakkumise summa kujuneb.

NB! Kui ostetava teenuse summa käibemaksuta  20 000 või rohkem eurot, tuleb esitada kolm sõltumatut hinnapakkumist. Kui toetuse taotlejal ei ole võimalik kolme sõltumatut hinnapakkumist esitada, tuleb taotlusele lisada sellekohane põhjendus.

Taotluse täitmine ja esitamine

Pärast hinnapakkumis(t)e saamist ja projekti tegevuste fikseerimist tuleb täita taotlus, mis tuleb esitada E-toetuse kaudu. 

Nõustame teid meeleldi taotluse koostamisel, et projekt saaks kvaliteetne ning vastaks kõigile nõuetele.

Lisaks taotlusele tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Taotlusvormi näidis 
 • Teenuseosutaja hinnapakkumised koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega
 • Lähteülesanne ja selle alusel kolm võrreldavat hinnapakkumist koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega, kui teenus maksab 20 000 ja rohkem eurot
 • Teenusepakkuja isiku CVd
 • Meeskonnaliikmete CVd
 • Bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali seisuga
 • Majandusaasta aruanne (peab olema tähtaegselt registrist leitav)
 • Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui taotlejal on tütarettevõtteid või taotleja omab mõnes muus äriühingus muul moel häälteenamust
 • Volikiri

Taotlusi hindab EAS-i ettevõtluskonsultant, kes kaasab hindamisse vajadusel sõltumatuid eksperte. Menetlusaeg koos hindamisega on kuni 20 tööpäeva.

 

Arendusosaku taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindes on järgmised:

50%
projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele
30%
projekti meeskonna pädevus ja võimekus viia ellu projekt ja projekti jätkutegevused
20%
projekti kvaliteet

Hindamismetoodika

Ettevõtja ja koostööpartner viivad projekti läbi vastavalt kokkulepitud tingimustele. Kui koostööpartner nõuab ettemaksu, on ettevõtja kohustatud esialgu selle ise tasuma (nii nagu kõikide teistegi riigi toetuste puhul).

Arendusosaku toetuse kasutamisest tuleb avalikkust teavitada.

Toetuse saajal on kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Pärast projekti lõppu esitab ettevõtja EAS-ile tehtud töö kohta lõpparuande ja muud vajalikud dokumendid. Toetuse väljamaksmiseks peavad olema tegevused täielikult elluviidud. 

Kui kõik sai tehtud nii, nagu projekti alguses kokku lepiti, maksab EAS ettevõtjale osaku väärtuse täies mahus välja.

Projekti lõppedes tuleb esitada projekti lõpparuanne, millele palume lisada:

 • kulude loetelu (esitatakse E-toetuses),
 • projekti jooksul teostatud tegevuste kirjeldus ja /või projekti tulemuse tehniline kirjeldus vabas vormis või valminud tulemus,
 • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga,
 • pearaamatu väljavõte kulude eristamise tõendamiseks (maksetaotluse juures).

Esita aruanne

Abiks taotlejale

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt