Vaata peasisu

Euroopa innovatsiooniökosüsteemide tööprogrammi raames on avatud taotlusvoorud innovatsiooni edendajatele

EASi ja KredExi ühendasutus
18. august 2021
4 min

Rõõmustamiseks on põhjust innovatsiooni edendajatel, sest avatud on esimesed Euroopa innovatsiooni ökosüsteemide ehk -võrgustike  (European Innovation Ecosystems – EIE) tugevdamiseks mõeldud taotlusvoorud.

EIE näol on tegemist „Euroopa horisont“ raamprogrammi uue rahastusinstrumendiga, millega aidatakse kaasa kestlike, tugevate ja hästi võrgustatud/integreeritud innovatsiooni ökosüsteemide tekkele. EIE peamiseks eesmärgiks on aidata ettevõtteid innovatsiooni- ja kasvupotentsiaali realiseerimisel.

Innovatsiooni ökosüsteemide toetamise põhimõtted on koondatud EIE tööprogrammi (2021-2022).

Läbi erinevate EIE taotlusvoorude toetatakse 2021. aastal innovatsiooni edendamist kokku enam kui 90 miljoni euroga. EIE taotlusvoorud jaotuvad kolme tegevussuuna vahel:

  1. võrgustamine (CONNECT),
  2. kasvuvõimalused (SCALEUP) ja
  3. Euroopa partnerlus innovaatiliste VKEde teemal (INNOVSMES).

EIE CONNECT taotlusvoorud

Võrgustamise (CONNECT) teemaplokk aitab kaasa EL liikmesriike, „Euroopa horisont“ raamprogrammi assotsieerunud riike ning EL erinevaid piirkondi hõlmavate innovatsiooni edendamise mitmeaastaste tegevusprogrammide rakendamisele. Samuti julgustatakse sellesse protsessi kaasama  erinevaid innovatsiooniahela sidusrühmi ning kasutama innovatsiooni hankeid innovaatiliste toodete turule toomiseks.

26. oktoobrini 2021 on avatud esimesed kaks EIE CONNECT taotlusvooru, kogueelarvega 8 miljonit eurot:

  • HORIZON-EIE-2021-Connect-01-01 : Innovatsiooniökosüsteemide sidusrühmade ühisprogrammide ette valmistamine (Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actors)

Taotlusvoor võimaldab innovatsioonipoliitikate ja -programmide eest vastutavatel riiklikel, regionaalsetel ja/või kohalikel ametiasutustel  EL liikmesriikidest, „Euroopa horisont“ raamprogrammi assotsieerunud riikidest ja/või EL regioonidest, koostöös erasektoriga, teadusuuringutega tegelevate- ning teiste innovatsiooni sidusrühmadega ühiselt ette valmistada mitmeaastaseid, innovatsiooniökosüsteemide arendamise ühistegevuskavasid. Eesmärgiks on kasvatada innovatsiooni edendavate organisatsioonide tõhusust, võimekust ja vastastikust võrgustumist ning koostoimet lahendamaks ühiselt EL, liikmesriikide ja regioonide ees seisvaid väljakutseid (rohe- ja digipööre, sotsiaalne üleminek).

Selles taotlusvoorus oodatakse kandideerima riigiasutusi, regionaalseid ja kohalikke omavalitsusi, erasektorit ja riigiettevõtteid.

Selles taotlusvoorus on oodatud kandideerima innohangete alase võimekuse parendamisele suunatud koolituse, sellealase juhendamise ja parimate praktikate projektid.

Kandideerima on oodatud avaliku- ja erasektori hankijad, riigiettevõtted, VKEd, iduettevõtted, teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonid (RTO).

EIE SCALEUP taotlusvoorud

Kasvuvõimalute (SCALEUP) taotlusvoorud on suunatud erinevate innovatsiooniökosüsteemide paremale võrgustamisele ning kestliku ettevõtluskasvu kiirendamisele ja naisasutajate, naisjuhtide osakaalu suurendamisele deep-tech ettevõtetes.

10. novembrini 2021 on avatud ka kolm EIE SCALEUP taotlusvooru, kogueelarvega 13,75 miljonit eurot:

Eesmärgiks on luua kontakte ja kavandada ühiseid tegevuskavasid vähem võrgustunud ja tagasihoidlikumal arengutasemel ärikiirendite ning tugevate, silmapaistvate innovatsioonipiirkondade kiirendite vahel. Antud taotlusvoorus rahastatakse tegevusi, mis aitavad parandada ärikiirendite teenuste kvaliteeti, võrgustike haaret ning kasvuvõimaluste loomist iduettevõtetele.

Taotlusprojekte saavad esitada ärikiirendid, inkubaatorid, innoagentuurid, ettevõtlusklubid- ja võrgustikud, riigiasutused, kohalikud omavalitsused, haridusasutused, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi teadmus- ja innovatsioonikogukonnad (EIT/KICs) ning pangad.

Taotlusvooruga soodustatakse üle-Euroopaliste teadus- ja tehnoloogiataristute juurde deep-tech ökosüsteemide loomist, et arendada, skaleerida ja võtta kasutusele läbimurdelisi, sotsiaalset ja turuväärtust omavaid tehnoloogiaid. Sellesse taotlusvooru oodatakse kandideerima üle-euroopalisi teadus-ja tehnoloogiataristuid, tööstuse- ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, klastreid, ülikoole, RTOd (teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonid), ettevõtluskoole ning innoagentuure.

Tegemist on uue algatusega, mille eesmärgiks on vähendada soolist innovatsioonilõhet, toetades naiste poolt asutatud ja juhitavaid idu- ja  kasvufaasis deeptech ettevõtteid. Selleks pakub WomenTech EU naiste poolt asutatud või juhitavatele iduettevõtetele 75 000 eurost toetust ning Women Leadership programm esmaklassilist coachingut ja mentorlust.

Sestap ongi oodatud kandideerima naiste poolt asutatud ja kaasasutatud ja/või naisjuhtidega deep tech iduettevõtted.

EIE INNOVSMES taotlusvoorud

Samuti on avatud 1. septembrini 2021 INNOVSMES konkurss kogueelarvega 72,8 miljonit eurot:

Innovaatilisi VKEid hõlmav Euroopa partnerlus aitab innovaatilistel VKEdel suurendada oma teadus- ja innovatsioonivõimet, tootlikkust ning edukalt laieneda üleilmsetesse tarneahelatesse ja -turgudele.

  • INNOVSMES Euroopa partnerluse raames rahastatakse ka Eureka Eurostars programmi. Eurostars programm on mõeldud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelise koostöö raames tehtavate tootearendusprojektide rahastamiseks. Eurostarsi uue taotlusvooru osas palume jälgida EASi edaspidist infot.

Lisainfo:

 

Allikas: More than €90 million available under the first calls of the European Innovation Ecosystems Work Programme (europa.eu)

 

Jaga postitust

Tagasi üles