Välisinvestor 2024

Eesmärk

Tunnustada Eestis edukalt tegutsevaid välisinvestoreid. 

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame Eestis tegutsevad välisosalusega ettevõtted, kes on viimase kolme aasta jooksul teinud Eestisse olulise investeeringu. 

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

 1. Lisandväärtuse1 protsentuaalne kasv töötaja kohta aastatel 2021 vs 2023 (10%)
 2. Investeeringute mahu protsentuaalne kasv aastatel 2021 vs 2023 (10%)
 3. Töötajate arvu protsentuaalne kasv aastatel 2021 vs 2023 (täistööajaga töökohtade arv) (10%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades viimase kolme aasta jooksul (moodustab hindamisel kokku 70%)

 1. Uue toote, tehnoloogia ja/või tööstusharu loomine Eestis tänu välisinvesteeringule (20%)
 2. Loodud uute kõrgelt kvalifitseeritud töökohtade arv (10%)
 3. Ettevõtte väärtusahela laiendamine ja juurutamine Eestis (10%)
 4. Kohalike või/ja välismaiste teadus- ja arendustegevuse2 organisatsioonidega toote- ja/või teenusearenduse koostöö käivitamine ning arendamine Eestis olevates äriüksustes (10%)
 5. Ettevõtte loodud koostöö kohalike õppeasutustega uute spetsialistide pealekasvuks (10%)
 6. Ettevõttes on loomisel või rakendatud ja avalikustatud SDG3, ESG4 vms põhimõtteid (10%)

 

1. Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivarakulum + ärikasum) / töötajate arv.

 

2. Teadus- ja arendustegevus (sh eksperimentaalarendus) hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste hulka ning oskust kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Tegevust saab määratleda teadus- ja arendustegevusena juhul, kui see vastab viiele põhitingimusele:

 • uudne,
 • loominguline,
 • ettemääramatu tulemusega,
 • süstemaatiline,
 • ülekantav ja/või korratav.

Kõik viis tingimust peavad olema teadus- ja arendustegevuse korral alati täidetud, olgu tegemist pideva või aeg-ajalt toimuva tegevusega.

 

3. SDG ingl. k Sustainable Development Goals ehk kestliku arengu eesmärgid võeti vastu 2015 ÜRO poolt üleskutsena vaesuse lõpetamiseks, planeedi kaitsmiseks ja selle tagamiseks, et 2030. aastaks on kõigil inimestel rahu ja heaolu. Vaata lähemalt: https://sdgs.un.org/goals

 

4. ESG (inglise k. Environmental Social and Corporate Governance) – Keskkonna-, sotsiaal ja ettevõtte juhtimise raamistik, mis integreeritakse organisatsiooni strateegiasse, et võtta arvesse kõigi organisatsiooni sidusrühmade (nagu töötajad, kliendid ning tarnijad ja rahastajad) vajadusi ja leida viise, kuidas neile enam väärtust luua. Seda võib käsitleda juhtimismeetmete ja standardite kogumina, mille kaudu on võimalik juhtida ettevõtte ja selle toodete ja/või teenuste mõju keskkonnale, inimesele ja majandusele.