välisinvestor 2022

Eesmärk

Tunnustada Eestis edukalt tegutsevaid välisinvestoreid.

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame Eestis tegutsevad välisosalusega ettevõtted, kes on viimase kolme aasta jooksul teinud Eestisse olulise investeeringu.

 

Küsime ettevõtjalt (1. etapp):

 • Lisandväärtus* aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)
 • Keskmine töötajate arv aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)
 • Investeeringute absoluutmaht aastatel 2019-2021

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

 1. Lisandväärtuse* kasv töötaja kohta aastatel 2019 vs 2021 (10%)
 2. Investeeringute absoluutmaht aastatel 2019-2021 (10%)
 3. Töötajate arvu kasv aastatel 2019 vs 2021 (täistööajaga töökohtade arv) (10%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades aastatel viimase kolme aasta jooksul (moodustab hindamisel kokku 70%):

 1. Kohalike või/ja välismaiste teadus- ja arendustegevuse** organisatsioonidega toote- ja/või teenusearenduse koostöö käivitamine ning arendamine Eestis olevates äriüksustes (10%)
 2. Uue toote, tehnoloogia ja/või tööstusharu loomine Eestis tänu välisinvesteeringule (10%)
 3. Loodud uute kõrgelt kvalifitseeritud töökohtade arv (10%)
 4. Ettevõtte väärtusahela laiendamine ja juurutamine Eestis (10%)
 5. Ettevõtte loodud koostöö kohalike õppeasutustega uute spetsialistide pealekasvuks (10%)
 6.  Ettevõtte silmapaistvad tegevused ja saavutused kolmikpöörde (digi- rohe- ja innovatsioonipööre***) mõistes nii organisatsioonis kui ühiskonnas (10%)
 7. Ettevõtte on näidanud paindlikkust ja kohanemisvõimet keerulistes situatsioonides ja pöördelistel aegadel (10%)

 

 

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

 

** Teadus- ja arendustegevus (sh eksperimentaalarendus) hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste hulka ning oskust kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Tegevust saab määratleda teadus- ja arendustegevusena juhul, kui see vastab viiele põhitingimusele:

 • uudne,
 • loominguline,
 • ettemääramatu tulemusega,
 • süstemaatiline,
 • ülekantav ja/või korratav.

Kõik viis tingimust peavad olema teadus- ja arendustegevuse korral alati täidetud, olgu tegemist pideva või aeg-ajalt toimuva tegevusega.

 

*** Innovatsioonipööre on uute, innovaatiliste ja teadmusmahukate lahenduste kasutuselevõtt ja tehnoloogiline innovatsioon ettevõttes, mille üheks võimalikuks aluseks on ülikoolide ja ettevõtete koostöö rakendusuuringute läbiviimisel.

 

Digipööre on automatiseerimise, digitaalsete tehnoloogiate, tarkvaraliste lahenduste ja robotite kasutusele võtmine inimsekkumise vajaduse vähendamiseks.

 

Rohepööre on meie teekond puhtama, õiglasema, arukama ja elurikkama Eesti ning edukama ja mitmekesisema majanduse poole, võttes arvesse meie ühiskonna vajadusi.