Turismiedendaja 2023

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kes panustavad Eesti turismimajandusse läbi atraktiivsete turismiteenuste ja -toodete ning aitavad kaasa Eesti kui turismisihtkoha kiiremale arengule ja laiemale tuntusele.

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame ettevõtteid, kes tegelevad otseselt turismiteenuste ja -toodete pakkumisega, kelle tegevuse mõju on laiem kui vaid nende ettevõte ja on eeskujuks kogu sektorile.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajad (moodustab hindamisel kokku 15%):

  1. Müügitulu 2022. aastal (5%)
  2. Ärikasum 2022. aastal (5%)
  3. Lisandväärtus1 töötaja kohta 2022 (5%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 85%):

  1. Toode, teenus ja/või ärimudel mis eristub ja on väljapaistev ka välisturgudel (30%)
  2. Ettevõtte tegevuse mõju piirkonna mainele, sihtkoha elu- ja külastuskeskkonnale ja turismisektorile laiemalt (nt on lahendatud mingi sektoris puuduv teenus vms) (25%)
  3. Ettevõtte silmapaistvad tegevused ja saavutused kolmikpöörde (digi- rohe- ja/või innovatsioonipööre2) mõistes nii organisatsioonis kui ühiskonnas (20%)
  4. Ettevõttes on loomisel või rakendatud ja avalikustatud SDG3, ESG4, Green Key5 või üldised kestlikud tegutsemispõhimõtted (10%)

 

1. Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivarakulum + ärikasum) / töötajate arv.

 

2. Innovatsioonipööre on uute, innovaatiliste ja teadmusmahukate lahenduste kasutuselevõtt ja tehnoloogiline innovatsioon ettevõttes, mille üheks võimalikuks aluseks on ülikoolide ja ettevõtete koostöö rakendusuuringute läbiviimisel.

Digipööre on automatiseerimise, digitaalsete tehnoloogiate, tarkvaraliste või küberfüüsiliste süsteemide (asjade internet, tehisintellekt, küberturvalisus, simulatsioon ja digitaalsed kaksikud, suurandmed, virtuaalne ja liitreaalsus) ja robotite kasutusele võtmine inimsekkumise vajaduse vähendamiseks.

Rohepööre on ühiskonna ja majanduse tasakaalukas ümberkujundamine, vähendades negatiivset mõju keskkonnale, tugevdades ettevõtete konkurentsivõimet ning luues kõrge elukvaliteet võimalikult paljudele inimestel.

 

3. SDG ingl. k Sustainable Development Goals ehk kestliku arengu eesmärgid võeti vastu 2015 ÜRO poolt üleskutsena vaesuse lõpetamiseks, planeedi kaitsmiseks ja selle tagamiseks, et 2030. aastaks on kõigil inimestel rahu ja heaolu. Vaata lähemalt: https://sdgs.un.org/goals

 

4. ESG (inglise k. Environmental Social and Corporate Governance) – Keskkonna-, sotsiaal ja ettevõtte juhtimise raamistik, mis integreeritakse organisatsiooni strateegiasse, et võtta arvesse kõigi organisatsiooni sidusrühmade (nagu töötajad, kliendid ning tarnijad ja rahastajad) vajadusi ja leida viise, kuidas neile enam väärtust luua. Seda võib käsitleda juhtimismeetmete ja standardite kogumina, mille kaudu on võimalik juhtida ettevõtte ja selle toodete ja/või teenuste mõju keskkonnale, inimesele ja majandusele.

 

5. Green Key (eesti k. Roheline Võti) on rahvusvaheline ökotunnusmärk, mis antakse majutusasutustele, kes järgivad oma tegevuses jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Märgi teenivad välja ainult need asutused, mis täidavad rangelt kehtestatud reegleid, mida kontrollivad regulaarsed kontrollkülastajad. Vaata lähemalt: https://www.greenkey.global/