Pereettevõte 2024

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kes on läbi perekeskse juhtimise ja valitsemise panustanud jätkusuutlikult Eesti majandusse, ühiskondlikku arengusse ning ettevõtjaliku meelelaadi kasvatamisse noorte hulgas.

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame Eesti ettevõtted, kes on edukalt kaasanud erinevatest põlvkondadest pereliikmeid ettevõtte juhtimisse ning edendanud ettevõtlikkust noorte hulgas.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajad (moodustab hindamisel kokku 50%):

  1. Müügitulu 2023. aastal (10%)
  2. Müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2021 vs 2023 (10%)
  3. Lisandväärtuse1 protsentuaalne kasv töötaja kohta 2021 vs 2023 (15%)
  4. Ettevõtte juhtimisse ja valitsemisse kaasatud perekonnaliikmete arv (15%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 50%):

  1. Pereliikmete kaasamine või juhtimise üleandmine pereliikmetele (viimase kolme aasta jooksul). Palun kirjeldage pereliikmete rolle ja vastutust (10%)
  2. Järgmise põlvkonna kaasamine ettevõtte juhtmisse ja arengusse on toonud kaasa olulisi uuendusi või värskeid teadmisi (15%)
  3. Ettevõtte arengus toimunud läbimurre või õnnestumine viimase 2 aasta jooksul (5%)
  4. Ettevõtte silmapaistvad tegevused ja saavutused kolmikpöörde (digi- rohe- ja innovatsioonipööre2) mõistes nii organisatsioonis kui ühiskonnas (10%)
  5. Ettevõttes on loomisel või rakendatud ja avalikustatud SDG3, ESG4 vms põhimõtteid (10%)

 

1. Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivarakulum + ärikasum) / töötajate arv.

 

2. Innovatsioonipööre on uute, innovaatiliste ja teadmusmahukate lahenduste kasutuselevõtt ja tehnoloogiline innovatsioon ettevõttes, mille üheks võimalikuks aluseks on ülikoolide ja ettevõtete koostöö rakendusuuringute läbiviimisel.

Digipööre on automatiseerimise, digitaalsete tehnoloogiate, tarkvaraliste või küberfüüsiliste süsteemide (asjade internet, tehisintellekt, küberturvalisus, simulatsioon ja digitaalsed kaksikud, suurandmed, virtuaalne ja liitreaalsus) ja robotite kasutusele võtmine inimsekkumise vajaduse vähendamiseks.

Rohepööre on ühiskonna ja majanduse tasakaalukas ümberkujundamine, vähendades negatiivset mõju keskkonnale, tugevdades ettevõtete konkurentsivõimet ning luues kõrge elukvaliteet võimalikult paljudele inimestel.

 

3. SDG ingl. k Sustainable Development Goals ehk kestliku arengu eesmärgid võeti vastu 2015 ÜRO poolt üleskutsena vaesuse lõpetamiseks, planeedi kaitsmiseks ja selle tagamiseks, et 2030. aastaks on kõigil inimestel rahu ja heaolu. Vaata lähemalt: https://sdgs.un.org/goals

 

4. ESG (inglise k. Environmental Social and Corporate Governance) – Keskkonna-, sotsiaal ja ettevõtte juhtimise raamistik, mis integreeritakse organisatsiooni strateegiasse, et võtta arvesse kõigi organisatsiooni sidusrühmade (nagu töötajad, kliendid ning tarnijad ja rahastajad) vajadusi ja leida viise, kuidas neile enam väärtust luua. Seda võib käsitleda juhtimismeetmete ja standardite kogumina, mille kaudu on võimalik juhtida ettevõtte ja selle toodete ja/või teenuste mõju keskkonnale, inimesele ja majandusele.