Innovaator 2023

Eesmärk

Tunnustada innovaatilisi Eesti ettevõtteid, kes on ellu viinud või turule toonud märkimisväärse uuenduse, mis pakub klientidele või ühiskonnale olulist väärtust ning kes investeerivad oma müügitulu teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustesse.   

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame Eesti ettevõtted, kes on viimase kolme aasta jooksul edukalt ellu viinud tehnoloogia-arendusprojekti või toonud turule uudse toote- või teenuselahenduse, mis parandab ettevõtte konkurentsivõimet. Kandideeriv ettevõte kuulub valdkondlikesse ja/või rahvusvahelistesse koostöö-võrgustikesse.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

 1. Lisandväärtuse1 kasv töötaja kohta perioodil 2020-2022 (10%)
 2. Teadus- ja arendustegevuse2  kulude osakaal müügitulus 2022. aastal (hindame TA kulude suhet müügitulusse) (10%) 
 3. Müügitulu kasv perioodil  2020-2022 (10%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 70%):

 1. Turu üldise tasemega võrreldes märgatav tehnoloogia või protsessi arendus, millega on kaasnenud ettevõttes oluline muutus või mõju majandustulemustele (20%)
 2. Ainulaadne toode/teenus/ärimudel, mis annab ettevõttele konkurentsieelise välisturgudel (20%)
 3. Ettevõte on loonud ning kasutusele võtnud innovatsioonijuhtimise mudeli/süsteemi, sõnastanud strateegilised eesmärgid, püstitanud eesmärgid ning loonud mõõdikud (20%)
 4. Ettevõttes on loomisel või rakendatud ja avalikustanud SDG3 , ESG4 vms põhimõtteid (10%)

 

1. Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivarakulum + ärikasum) / töötajate arv.

 

2. Teadus- ja arendustegevus (sh eksperimentaalarendus) hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste hulka ning oskust kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Tegevust saab määratleda teadus- ja arendustegevusena juhul, kui see vastab viiele põhitingimusele:

 • uudne,
 • loominguline
 • ettemääramatu tulemusega,
 • süstemaatiline,
 • ülekantav ja/või korratav.

Kõik viis tingimust peavad olema teadus- ja arendustegevuse korral alati täidetud, olgu tegemist pideva või aeg-ajalt toimuva tegevusega.

 

3. SDG ingl. k Sustainable Development Goals ehk kestliku arengu eesmärgid võeti vastu 2015 ÜRO poolt üleskutsena vaesuse lõpetamiseks, planeedi kaitsmiseks ja selle tagamiseks, et 2030. aastaks on kõigil inimestel rahu ja heaolu. Vaata lähemalt: https://sdgs.un.org/goals

 

4. ESG (inglise k. Environmental Social and Corporate Governance) – Keskkonna-, sotsiaal ja ettevõtte juhtimise raamistik, mis integreeritakse organisatsiooni strateegiasse, et võtta arvesse kõigi organisatsiooni sidusrühmade (nagu töötajad, kliendid ning tarnijad ja rahastajad) vajadusi ja leida viise, kuidas neile enam väärtust luua. Seda võib käsitleda juhtimismeetmete ja standardite kogumina, mille kaudu on võimalik juhtida ettevõtte ja selle toodete ja/või teenuste mõju keskkonnale, inimesele ja majandusele.