Innovaator 2022

Eesmärk

Tunnustada innovaatilisi Eesti ettevõtteid, kes on ellu viinud või turule toonud märkimisväärse uuenduse, mis pakub klientidele või ühiskonnale olulist väärtust ning kes panustavad olulise osa oma müügitulust teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustesse.

Kes saab kandideerida?

Kandideerima ootame Eesti ettevõtted, kes on viimase kolme aasta jooksul edukalt ellu viinud tehnoloogia-arendusprojekti või toonud turule uudse toote- või teenuselahenduse, mis parandab ettevõtte konkurentsivõimet. Kandideeriv ettevõte panustab soovituslikult oma valdkonna teadmiste ja oskuste arendamisse ning levikusse ka väljaspool oma ettevõtet.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Küsime ettevõtjalt (1. etapp):

 • Lisandväärtus* aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole vaja lahtrit täita)
 • Müügitulu aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole vaja lahtrit täita)
 • Keskmine töötajate arv aastal 2021 (juhul, kui majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita)
 • T&A** personali arv, 2021. aasta keskmine
 • T&A** kulud (sh, tööjõukulud, tellitud TA teenus ja majasisesed kulud) 2021. aastal

 

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

 1. Lisandväärtuse* kasv töötaja kohta perioodil 2019 vs 2021 (10%)
 2. Teadus- ja arendustegevuse** kulude osakaal müügitulus 2021. aastal (hindame T&A** kulude suhet müügitulusse) (10%)
 3. Müügitulu kasv 2019 vs 2021 (10%)

 

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus järgmistes valdkondades (moodustab hindamisel kokku 70%):

 1. Turu üldise tasemega võrreldes märgatav tehnoloogia või protsessi arendus, millega on kaasnenud ettevõttes oluline muutus ning mõju majandustulemustele (30%)
 2. Ainulaadne toode/teenus, mis annab ettevõttele konkurentsieelise välisturgudel (10%)
 3. Ettevõte on mõtestanud enda innovatsiooni mõiste ning sidunud selle oma strateegiaga (10%)
 4. Ettevõtte silmapaistvad tegevused ja saavutused kolmikpöörde (digi- rohe- ja innovatsioonipööre***) mõistes nii organisatsioonis kui ühiskonnas (10%)
 5. Ettevõtte on näidanud paindlikkust ja kohanemisvõimet keerulistes situatsioonides ja pöördelistel aegadel (10%)

 

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

 

**Teadus- ja arendustegevus (sh eksperimentaalarendus) hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste hulka ning oskust kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Tegevust saab määratleda teadus- ja arendustegevusena juhul, kui see vastab viiele põhitingimusele:

 • uudne,
 • loominguline,
 • ettemääramatu tulemusega,
 • süstemaatiline,
 • ülekantav ja/või korratav.

Kõik viis tingimust peavad olema teadus- ja arendustegevuse korral alati täidetud, olgu tegemist pideva või aeg-ajalt toimuva tegevusega.

 

*** Innovatsioonipööre on uute, innovaatiliste ja teadmusmahukate lahenduste kasutuselevõtt ja tehnoloogiline innovatsioon ettevõttes, mille üheks võimalikuks aluseks on ülikoolide ja ettevõtete koostöö rakendusuuringute läbiviimisel.

 

Digipööre on automatiseerimise, digitaalsete tehnoloogiate, tarkvaraliste lahenduste ja robotite kasutusele võtmine inimsekkumise vajaduse vähendamiseks.

 

Rohepööre on meie teekond puhtama, õiglasema, arukama ja elurikkama Eesti ning edukama ja mitmekesisema majanduse poole, võttes arvesse meie ühiskonna vajadusi.