Vaata peasisu

Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas, 2008

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
2 min

Aruanne on koostatud telefoniküsitluse “Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega rahulolu” tulemuste alusel. Küsitlus viidi läbi Turu-uuringute AS telefoniküsitluste keskuses. Küsitlus toimus 27.10-10.11.2008. Valimi suurus oli 3000 inimest vanuses 18+. Küsitlus hõlmas kõiki, st 227 Eesti kohalikku omavalitsust. Vastajate valik toimus juhuvalimi meetodil. Küsitlustulemused on kaalutud vastajate soo ja vanuse järgi vastavusse riiklike demograafiaandmetega. Tulemuste lubatud statistiline kõikumine antud valimi suuruse puhul on ±1,8%.

Uuringu tulemused

  • Keskmine rahulolu heal tasemel teenuste kättesaadavusega oli 5-pallisel skaalal 3,64, sealjuures linnainimeste puhul oli keskmine rahulolu veidi kõrgem kui maainimeste puhul.
  • Teenuse vajajate poolt kujunes kõrgeim keskmine hinnang heal tasemel raamatukogu, lasteaia ja kooli kättesaadavusele.
  • Kõige madalama hinnangu korraliku teenuse kättesaadavusele pälvisid hooldekodud ja jalgrattateed maal (st maal ja väikelinnades), hooldekodud ning aktiviseerimis- ja kaugtöökeskused suurtes linnades.
  • Kõigi teenuste puhul oli nii neid, kes selle kättesaadavust kõrgelt hindasid, kui ka neid, kes kehvaks või väga halvaks pidasid.
  • Kõigi hinnangute kokkuvõttes võib tinglikult öelda, et kõige suurem oli rahulolu koolieelsete lasteasutuste teenuste kättesaadavusega (mille puhul oli vajajaid suhteliselt vähe), kõige väiksem tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ning transpordirajatistega.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles