Vaata peasisu

Eesti innovaatorid tutvusid Brüsselis EL innovatsioonipoliitika ja teiste riikide innovatsiooni edendamise parimate praktikatega

EASi ja KredExi ühendasutus
15. detsember 2021
5 min

5-8. detsembril toimus EAS korraldatud Eesti innovaatorite õppereis Brüsselisse, mille eesmärk oli kasvatada Eesti ettevõtete innovatsiooniteadlikkust ja -võimekust läbi ettevõtete ja ülikoolide vahelise koostöö soodustamise.

EASi korraldatud õppereisil osalesid seitse uuendusmeelset ettevõtjat ja seitse ülikoolide esindajat, kes teevad koostööd innovaatiliste toodete ja teenuste arendamisel digi-, hariduse-, tervise-, rohe- ning ressursside väärindamise valdkondades, kuid kes soovisid lähemalt uurida, milliseid võimalusi pakub Euroopa Liit innovatsiooni toetamise osas.

EASi innovatsioonitegevuste Brüsseli esindaja ning õppereisi korraldaja Eve Päärendsoni sõnul pakkus õppereis rohkelt võimalusi kontaktiloomeks. „Kolme päeva jooksul kohtusime 38 isikuga 20 organisatsioonist. Lisaks saime ülevaate EL tasandi aktuaalsetest teemadest, innovatsioonipoliitikast ning selle rahastamisvõimalustest, samuti ka teiste riikide parimatest praktikatest innovatsiooni edendamisel,“ selgitas Päärendson.

„Kõik see loob eeldused innovatsiooni arendamiseks. Korraldajana on aga eriti hea meel selle üle, et õppereisil tekkis osalejate vahel ka vahetu arutelu nii ressursside väärindamise, haridusinnovatsiooni, turvalise andmevahetuse kui ka laiemalt innovatsiooni ja tehnosiirde teemadel, mistõttu võib õppereisi lugeda igati kordaläinuks,“ lisas Päärendson. „Loodame, et Eesti ettevõtted ja ülikoolid teevad omavahel edaspidi veelgi rohkem koostööd uuenduslike toodete ja teenuste arendamisel ning on senisest veelgi edukamad EL innovatsioonirahade kaasamisel.“

Õppereisil osalenud Cybernetica AS juristi Triin Siili sõnul oli EASi innovaatorite õppereis hindamatu kogemus.“Võimalus kohtuda Eesti parlamendisaadikute, kõrgete ametnike, esinduse töötajate ja teiste liikmesriikide ametnikega, kes tegutsevad innovatsiooni valdkonnas Brüsselis kohapeal, avab ukse Euroopa Liidu usaldusvõrgustikku ning toob seda Eestile lähemale. Sama väärtuslik on suhtlus ja õppimine ka teistelt õppereisi delegatsiooni liikmetelt – Eesti-Euroopa suhe pakub igale innovaatorile erinevaid võimalusi ja põnev oli kuulda, kuidas keegi selles keerukuses navigeerib,” ütles Siil.

Tartu Ülikooli grandikeskuse juhataja Taivo Raua sõnul oli EASi korraldatud Brüsseli õppevisiit ettevõtetele ja ülikoolidele väga kasulik, et saada otse allikast värsket informatsiooni EL rahastusvõimaluste kohta teadusuuringuteks ja innovatsiooniks.

Silmast-silma kohtumised oma ala tippekspertidega andsid väärtuslikku teavet ja uusi kontakte.

Eesti ettevõtjate ja ülikoolide esindajate delegatsioon sai õppereisil ülevaate EL teadus- ja innovatsioonipoliitika trendidest ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest „Euroopa Horisont“ raamprogrammist. Samuti kohtuti kolmepäevasel õppereisil mitmete võtmeisikutega Eesti Alalisest Esindusest EL juures, Euroopa Komisjonist, Euroopa Innovatsiooninõukogust, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi innovatsiooni kogukondadest ning Euroopa Parlamendist ja Euroopa Majandussotsiaalkomiteest.

Muuhulgas jagasid Eesti, Soome, Rootsi, Leedu ja Iirimaa teadus- ja innovatsiooniagentuuride Brüsseli esindused Eesti innovaatoritele kogemusi teaduse- ja innovatsiooni huvide esindamisest EL tasandil, parimaid praktikaid ettevõtete- ja ülikoolide koostööst (teadmus- ja tehnosiirdest) ja EL teadus- ja innovatsioonirahade kaasamisest.

Näiteks tutvustas Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) ning tehisintellekti ja digiteemade komitee (AIDA) tööd ja teemaderingi ning arutleti, kuidas parandada EL-i globaalset innovatsioonipositsiooni. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Tööandjate rühma president Stefano Mallia aga rääkis, kuidas saavad ettevõtjad ning laiem kodanikuühiskond osaleda EL õigusaktide kujundamises, lisaks ka rohepöörde väljakutsetest ja võimalustest.

DG Grow peadirektori asetäitja Maive Rute, tutvustas Euroopa Komisjoni Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi (DG GROW) tegevusvaldkondi ning innovatsiooni edendamisele suunatud teenuseid. Ühtlasi anti innovaatoritele ülevaade EL tööstuse väljakutsetest – näiteks üheks peamiseks väljakutseks on uute tehnoloogiate kasutuselevõtu kiirendamine. Juba praegu vaevleb EL toormepuuduses (näiteks magneesiumi osas), samuti kimbutab kiipide defitsiit, Eestil on siin Hiina kõrval võimalus haruldaste muldmetallide ümbertöötlemises ning magnetite osas.

Lisaks tegi Euroopa Komisjoni Teaduse- ja Innovatsiooni Peadirektoraadi peadirektori asetäitja Signe Ratso ülevaate EL eesmärkidest teaduse ja innovatsiooni, hariduse ning õpirände valdkondades ning “Euroopa Horisont” assotsieerumislepingutest EL lähinaabrite ja kolmandate riikidega. Ratso rõhutas, et EL toetab innovatsiooni läbi raamprogrammi „Euroopa Horisont“ järgmise 7 aasta jooksul kokku 95,5 miljardi euroga.

Näiteks võib EL rahastust puudutava „eduloona“ esile tuua EIT InnoEnergy KICi, mille toel Skeleton Technologies oma tegevusi edukalt skaleeris ja nüüd Marubeniga koostöös Jaapanisse ning Aasiasse laieneb.

Lisaks tutvustasid Kobe Ülikool, Brüsseli Vrije Ülikool ja RIKEN oma tuntumaid uurimistöid ja koostööd ettevõtetega innovatsiooni arendamisel. Muuhulgas andis EL-Jaapani Tööstuskoostöökeskus ülevaate oma teenustest ja edulugudest sh EL-Jaapani koostööst digi- ja roheteemadel ning teadusarendustegevuse ja innovatsiooni edendamisel. Näiteks võimaldab Vulcanus programm ka Eesti ettevõtetel võtta praktikale Jaapani tehniliste erialade üliõpilasi ning kandideerida ka Eesti üliõpilastel praktikale Jaapani ettevõtetesse.

Muuhulgas said Eesti innovaatorid õppereisil põhjaliku ülevaate Jaapani ülikoolide ja ettevõtete vahelisest koostööst. Teatavasti on Jaapan riik, mille investeeringud teadusarendustegevusse küündivad lausa 3,26% SKPst, kusjuures ¾ sellest tuleb eraettevõtetelt. Jaapani ettevõtted, mis on tehnoloogiliselt ühed arenenumad maailmas, peavad investeerimist teadusarendustegevusse ja innovatsiooni iseenesest mõistetavaks, sest vaid nii saab kindlustada globaalse konkurentsivõime ja kasvu.

Õppereisi korraldaja tänab ETAGi Brüsseli Büroo juhatajat Ülle Napat, kes oli suureks abiks õppereisi korraldamisel, ning kõiki, kes olid vaatamata Brüsselis kehtinud karmidele COVID-19 pandeemia piirangutele valmis oma kogemusi jagama. „Loomulikult täname ka kõiki õppereisil osalejaid, sest just tänu teie aktiivsele osalemisele oli EASi esimene innovaatorite õppereis Brüsselisse igas mõttes edukas,“ lisas Päärendson.

Innovaatorite õppereiside korraldamisega plaanib EAS jätkata ka 2022. aastal.

Eve Päärendson
EASi innovatsioonitegevuste Brüsseli esindaja
E-post: [email protected]

Jaga postitust

Tagasi üles