Vaata peasisu

Eesti IKT sektori ettevõtete uuring, 2009

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
3 min

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) moodustab üha olulisema osa maailma kaubavahetusest ning on olnud viimastel aastakümnetel üks kiiremini arenevaid teadus-, tehnoloogia- ja ärivaldkondi. Ehkki IKT toodete ja teenuste tootmine moodustab eraldi majandusharu mängib IKT olulist rolli ka mitmetes teistes majandusharudes nagu töötlev tööstus, energeetika, pangandus, kindlustus ja kaubandus. Seega mõjutavad IKT sektoris toimuvad arengud tugevalt ka teiste majandusharude kompetentse avaldades mõju kogu majanduse konkurentsivõimele ja ühiskonna arengule.

Globaalse finants- ja majanduskriisiga kaasnenud sisenõudluse järsk äralangemine sunnib otsima võimalusi ka IKT sektori ettevõtete eksporditulu ja –võimekuse suurendamiseks. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) on töötanud välja IKT sektori ekspordi arengukava aastateks 2009-2013. Selle edasiarendamiseks on vaja kaardistada veelgi täpsemalt IKT sektori viimased arengud ja uurida sektori ekspordivõimalusi. IKT sektori ettevõtete probleemide ja kitsaskohtade parem tundmine võimaldab ka riigi poolt välja töötada meetmeid, mis aitaksid eri osapoolte koostöös IKT sektori eksporti suurendada.

Käesoleva uuringu eesmärgiks on anda ülevaade Eesti IKT sektori ettevõtete arengutest viimastel aastal ning selgitada välja IKT ettevõtete senine eksporditegevus, praegused ja tulevased ekspordimahud, peamised ekspordi sihtturud, eksporti soodustavad ja takistavad tegurid, ettevõtete senine koostöö teiste ettevõtetega ekspordi suunaliste tellimuste täitmisel, muutused põhikompetentsides ja EASi roll IKT ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamisel.

Uuring teostati kahes etapis:

  1. Esimeses etapis koguti baasandmeid IKT sektori ettevõtete olulisemate majandusnäitajate kohta Eesti Statistikaameti ja Äriregistri andmebaasidest.
  2. Teises etapis viidi läbi veebiküsitlus IKT sektori ettevõtete ekspordivõimaluste ja -võimekuse väljaselgitamiseks.

IKT sektori klassifitseerimisel on võetud aluseks OECD IKT sektori klassifikatsioon, mis on viidud vastavusse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoriga EMTAK. IKT sektori viimaste aastate arengute analüüsimisel kasutatakse Eesti Statistikaameti aastastatistika andmeid aastate 2003-2007 ja lühiajastatistika andmeid aastate 2008-2009 kohta ning analüüsitakse IKT sektorit vana EMTAK 2003 klassifikatsiooni järgi. Äriregistri andmebaasist saadi andmed IKT sektori ettevõtete 2007. aasta majandusnäitajate kohta, mis võimaldab analüüsida IKT sektorit uue EMTAK 2008 klassifikaatori järgi ja anda detailsemat ülevaadet sektori erinevate alasektorite lõikes.

Veebiküsitlus viidi läbi 2009. aasta septembris. Veebiküsitlus hõlmas kõiki IKT ettevõtteid (välja arvatud hulgimüügiga tegelevad ettevõtted), kelle 2007. aasta müügikäive oli vähemalt 3 miljonit krooni aastas. Veebiküsitluse sihtrühm moodustati Äriregistri andmebaasis olnud ettevõtete andmete alusel. Uuringu käigus saadi tagasi täidetud ankeedid 89 ettevõttelt, kellest 69 eksportis küsitluse läbiviimise hetkel ja 20 ei eksportinud.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles