Vaata peasisu

EASi omategevuste vahehindamine, 2015

EASi ja KredExi ühendasutus
27. mai 2022
3 min

Ernst & Young Baltic AS viis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) tellimusel 2015. aasta aprillist kuni septembrini läbi EAS-i omategevuste vahehindamise. Töö eesmärgiks oli anda hinnang EAS-i ekspordi- ja ettevõtlussuunalistele omategevustele, sh nende tõhususele ja mõjule EAS-i klientide arengule, ning esitada soovitused EAS-i tegevuste edasiseks kujundamiseks. Vahehindamisega olid hõlmatud järgnevalt loetletud EAS-i poolt perioodil 2012-2014 elluviidud programmilised tegevused:

 • Disainibuldooser
 • Ajujaht
 • Alustava ettevõtja baaskoolitus
 • Ärimentorprogramm
 • Väikeettevõtja arenguprogramm
 • Tööstusjuhi strateegiakool
 • Ärimudeli praktikum
 • Tootearenduse meistriklass
 • Ühisstendid
 • Kontaktreisid
 • Ekspordibuldooserid
 • Koolitused
 • Ekspordipartneri otsingu teenus

Vahehindamise raames anti hinnangud nii EAS-i omategevustele tervikuna kui ka eraldi konkreetsete tegevuste lõikes. Üldisemal tasemel uuriti omategevustes osalenud ettevõtete hinnanguid EAS-i tegevuse mõjule nende ettevõtte arengule tervikuna ning erinevates mõjuaspektides. Iga tegevuse kohta uuriti tegevuste vajalikkust, kasulikkust, mõjusust ning osalejate rahulolu, samuti kasutati tegevuste hindamiseks soovitusindeksit.

Uuringu andmeid ja taustinformatsiooni koguti mitmeosalise andmekogumisprotsessi käigus, mis hõlmas sissejuhatavaid intervjuusid EAS-i omategevuste eest vastutavate isikutega, tegevustes osalenud ettevõtete põhitunnuste ja majandusnäitajate analüüsi, veebiküsitlust, telefoniintervjuusid ja valideerimisseminari. Kokku laekus veebiküsitlusele 472 vastust, mis on statistilises mõttes piisav üldkogumi kohta usaldusväärsete järelduste tegemiseks. Veebiküsitluses kogutud kvantitatiivse iseloomuga andmete täiendamiseks viidi läbi ka 55 telefoniintervjuud, mis võimaldas süvitsi kõikide tegevuste mõju ja tõhususe hindamist.

Ülevaade omategevustes osalemisest

Kokku osales EAS-i omategevustes kolme aasta jooksul 1067 erinevat ettevõtet (osaleti 1247 korda) ja 1582 eraisikut (alustava ettevõtja baaskoolitusel ja Ajujahil osalenud). Tegevustes osalenud ettevõtted moodustavad Eesti ettevõtete koguarvust 1,5%, kuid annavad seejuures kogu Eesti ettevõtete müügitulust 5,1%, ärikasumist 6,0% ja lisandväärtusest 4,9% (2013. aasta andmetel).

EAS-i omategevuste kliendid on võrreldes keskmise Eesti ettevõttega mõnevõrra suuremad nii töötajate arvu, müügitulu, kasumlikkuse kui ka lisandväärtuse poolest. Kui ekspordisuunalistes tegevuses osalenud ettevõtted olid üksteisele pigem sarnased töötajate arvu, ekspordimüügitulu ja lisandväärtuse lõikes, siis ettevõtlussuunaliste tegevustes osalenud ettevõtted erinesid üksteisest suurel määral. EAS-i kliendiportfellis on kõige suurem osa (40%) töötleva tööstuse sektori ettevõtetel, samas kui Eesti ettevõtete üldkogumis moodustavad need vaid 9%. Eesti ettevõtete hulgas on kõige rohkem kaubandusettevõtteid.

Hindamisest selgus, et omategevusi kombineeritakse omavahel vähe. Enamik EAS-i omategevustes osalenud ettevõtetest (88%) osales ainult ühte tüüpi omategevuses. Vaid ligikaudu kümnendik võttis osa kahest ja 3% kolmest või enamast erinevast tegevusest. Kõige rohkem kombineeriti erinevaid tegevusi ühisstendidega ning kontaktreisidel osalemisega. 47% omategevustes osalenutest on saanud perioodil 2008–2014 ka EAS-i toetusi.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles