Vaata peasisu

Elluviidavad projektid

Siin on toodud projektid, mida viib EAS ellu ettevõtluse, turismi ja kohaliku arengu hüvanguks.

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on tõsta sihtrühma teadlikkust ja võimekust tehnoloogial ja teadmistel põhineva teadus-, arendustegevuse ja innovatsiooni (edaspidi TAI) tegevuste suurenemiseks ja ettevõtjate majandustulemuste kasvuks.

Tulemus

Toetatava tegevuse tulemusena kasvab ettevõtjate TAI alane teadlikkus, ettevõtja TAI võimekus ning teadus-, arendustegevusi ( edaspidi TA tegevusi) elluviivate ettevõtjate arv.

Toetuse summa

2 933 943,38 EUR

Projekti lühikirjeldus
Eesti äriregistrisse kantud ettevõtete nõustamine teadmusmahuka tootearenduse läbiviimiseks. Aitame ettevõtjal valideerida arendusideed vastu pikaajalisi turutrende, koostada arendusprojekti plaani, leida arendustöö läbiviimiseks partnereid globaalselt. Nõustame intellektuaalomandi kaitsmist, partnerluslepingute sõlmimist, ärimudeli analüüsi vastavuses konkreetse tehnoloogia turuga, rahastusallikate leidmist globaalselt. Aitame sobivad projektid rahvusvahelistesse rakendusuuringute konsortsiumitesse (HORIZON, EUROSTARS, ESA, CERN jne).

Eesmärk

Teenuse eesmärk on tõsta ettevõtjate valmisolekut (sh. teadlikkust, oskuseid, julgust jne) tehnoloogial ja teadmistel põhineva teadus-, arendustegevuse ja innovatsiooni (edaspidi TAI) arendusprojektide algatamiseks/suurenemiseks. Läbi selle kasvatada ettevõtjate majandustulemusi.

Tulemus

Teenuse tulemusena kasvab ettevõtjate TAI alane teadlikkus, ettevõtja TAI võimekus ning teadus-, arendustegevusi ( edaspidi TA tegevusi) elluviivate ettevõtjate arv ja nende majandustulemused.

Teenuse kogueelarve
1 400 000 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Struktuuri Fond).

Projekti lühikirjeldus
Toetame Eesti äriregistrisse kantud ettevõtete teadmusmahukaid arendusprojekte. Anname kaasrahastust ettevõtete rakendusuuringute läbiviimiseks sõltuvalt projekti tehnoloogilise valmisoleku tasemest (edaspidi TVT). Toetame projekte TVT 3 – TVT 5 (rakendusuuring, laboratoorse prototüübi loomine) kuni 70% ulatuses (tõhusa koostöö korral kuni 80%) ja TVT 6 – TVT 7 (eksperimentaalarendus, tööstusliku prototüübi loomine) kuni 45% ulatuses (tõhusa koostöö korral kuni 65%). Ühes projektis võivad olla tegevused TVT3 – TVT 7. Maksimaalne toetusmäär 2 miljonit eurot, minimaalne 100 000 eurot. Eelnõustame ka projektide ettevalmistamist hindamiseks.

Eesmärk

Teenuse eesmärk on tõsta ettevõtjate valmisolekut (sh. teadlikkust, oskuseid, julgust jne) tehnoloogial ja teadmistel põhineva teadus-, arendustegevuse ja innovatsiooni (edaspidi TAI) arendusprojektide algatamiseks/suurenemiseks. Läbi selle kasvatada ettevõtjate majandustulemusi.

Tulemus

Teenuse tulemusena kasvab ettevõtjate TAI alane teadlikkus, ettevõtja TAI võimekus ning teadus-, arendustegevusi ( edaspidi TA tegevusi) elluviivate ettevõtjate arv ja nende majandustulemused.

Toetuse eelarve
30 000 000 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Struktuuri Fond).

Projekti lühikirjeldus
Projekti raames tõstetakse avaliku sektori ja ettevõtjate teadlikkust läbi esitluste, teabepäevade, konverentside ja trükiste. Viiakse läbi vajaduspõhiseid koolitusi hankijatele ja potentsiaalstele pakkujatele. Toetatavate tegevuste jätkusuutlikkuse all on silmas peetud nii nn innovatsiooni toetavate hangete kontaktpunkti loomist ja säilitamist kui ka kontaktpunktiga otseselt seotud tegevusi. Euroopa riikides, kus on alustatud innovatsiooni toetavate hangete korraldamist, on reeglina loodud ka vastav kontaktpunkt või teenuskeskus, kust nii hankijatel kui ka pakkujatel on võimalik saada asjakohast teenust. Teenused, mis töötatakse välja käesoleva toetusskeemi raames, täidavad nimetatud kontaktpunkti eeldatavate teenuste rolli ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) elluviijana korraldab nende hankimise. Kuivõrd oluliseks muutub kontaktpunkti vajadus Eesti kontekstis ning kuidas ja kuhu oleks see kõige mõistlikum tekitada, selgub tegevuste elluviimise käigus ja tulemusel.

Eesmärk
Projekti eesmärk on luua sihtrühma teadlikkuse tõstmise ja pädevuste ja oskuste arendamise kaudu eeltingimused uudsete lahenduste hankimiseks ja pakkumiseks, et tekitada ja arendada innovaatiliste toodete ja teenuste turgu. Lisaks on eesmärk suurendada avaliku sektori hanke korraldaja võimekust ja valmisolekut käituda uudsete lahenduste tellijana ning potentsiaalsete pakkujate võimekust teha hankeprotsessis hankijatega koostööd ning valmisolekut arendada ja pakkuda uudseid lahendusi.

Tulemus
Meetme tegevuse tulemusel on loodud ja juurutatud innovatsiooni hankimist toetavad tegevused. Väljatöötatud teenused nii hankijatele kui ka pakkujatele (ettevõtjatele) aitavad senisest enam kasutada avaliku sektori hankeid uudsete lahenduste tellimiseks ja pakkumiseks.

Toetuse summa
651 500 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Projekti lühikirjeldus
Välisturgudele minekuks vajaliku info kättesaadavaks tegemine ettevõtjatele, infomaterjalide tootmne, nõustamiseteenuse osutamine/vahendamine, seminaride ja konverentside korraldamine, täiendõppe ja praktikavõimaluste korraldamine. Tegevused, mis aitavad kaasa ärikontaktide loomisele ja rahvusvahelise koostöö edendamisele  sh osalemine rahvusvahelistel messidel. Ettevõtjatele vajaliku usalduskrediidi loomine välisturgudele sisenemisel.

Eesmärk
Toetuse andmine on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ning ambitsioonika ja uuendusmeelse ettevõtluse leviku suurendamiseks. Projektide eesmärk on aidata Eesti ettevõtjatel arendada ja toota senisest efektiivsemalt ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad ja suurendada eksporti.

Tulemus
Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena kasvab teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas laiemalt; kasvab ettevõtjate ning potsentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusalane kompetents; ettevõtjate kontaktide arv potentsiaalsete partneritega välis-ja siseturul ning arenenud ja tugevnenud kontaktvõrgustik, paraneb ettevõtluse tugistruktuuri poolt pakutavad asjakohased tugiteenused ja informatsioon.

Toetuse summa
14 010 000 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Projekti lühikirjeldus
Eesti ettevõtjate nõustamine välisturgudele minekuks ja rahvusvahelise koostöö edendamise.  EAS-i ekspordinõunike poolt pakutavad nõustamis-ja tugiteenused, konsultantide võrgustiku poolt pakutavad teenused. Välisinvesteeringute Eestisse kaasamiseks tehtavad tegevused, erinevad nõustamise-ja turundustegevused eesmärgiga kaasata Eestisse täiendavaid investeeringuid, rahvusvahelist oskusteavet ja ekspordile orienteeritud ettevõtjaid.

Eesmärk
Toetuse andmine on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ning ambitsioonika ja uuendusmeelse ettevõtluse leviku suurendamiseks. Projektide eesmärk on aidata Eesti ettevõtjatel arendada ja toota senisest efektiivsemalt ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad ja suurendada eksporti.

Tulemus
Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena kasvab teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas laiemalt; kasvab ettevõtjate ning potsentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusalane kompetents; kasvab ettevõtjate kontaktide arv potentsiaalsete partneritega välis-ja siseturul ning kontaktvõrgustik on arenenud ja tugevnenud, paraneb ettevõtluse tugistruktuuri poolt pakutavad asjakohased tugiteenused ja informatsioon.

Toetuse summa
5 490 000 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Projekti lühikirjeldus
Ettevõtlusega alustamiseks ning juba turul tegutsevate ettevõtjate  teadmiste ja oskuste tõstmine erinevates tegevusvaldkondades, koostöö ja kogemuste vahetamise soodustamist nii Eesti siseselt kui ka välisriikides, pikaajaliste koolitus-ja nõustamisprogrammide elluviimine. Ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine ja ettevõtliku ja uuendusmeelse hoiaku ja ettevõtja kui ametivaliku populariseerimine ühiskonnas, ettevõtlussõbralike hoiakute kujundamine, huvi tekitamise innovatsiooni ja uuenduste vastu.

Eesmärk
Toetuse andmine on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ning ambitsioonika ja uuendusmeelse ettevõtluse leviku suurendamiseks. Projektide eesmärk on aidata Eesti ettevõtjatel arendada ja toota senisest efektiivsemalt ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad ja suurendada eksporti.

Tulemus
Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena kasvab teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas laiemalt; kasvab ettevõtjate ning potsentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusalane kompetents; kasvab ettevõtjate kontaktide arv potentsiaalsete partneritega välis-ja siseturul ning kontaktvõrgustik on arenenud ja tugevnenud, paraneb ettevõtluse tugistruktuuri poolt pakutavad asjakohased tugiteenused ja informatsioon.

Toetuse summa
18 437 500 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Projekti lühikirjeldus
Projekti käigus viiakse ellu turundustegevusi prioriteetsetel sihtturgudel – seminarid, infopäevad, messid, müügivisiidid, korraldatakse tootetutvustusreise sihtturgude ettevõtjatele ja Eesti kui reisisihi tutvujatele. Sihtturgude lõpptarbijatele koostatakse infokandjaid ja jaotusmaterjale, korraldatakse Eesti turismitooteid tutvustavaid väljapanekuid, messe, esitlusi, kontaktüritusi, pressireise-ja üritusi, turismihooaega pikendavate ja/või nõudlust suurendavate kampaaniaid. Siseturismi edendamisele suunatud tegevused on keskendunud nõudluse suurendamisele  madalhooajal ning nõudluse tekitamisele väljaspool Tallinna asuvatele turismitoodetele. Eraldi tegevused on planeeritud konverentsi -ja äriturismi sihtrühmadele. Luuakse sihturgude põhine turismi turunduskontseptsiooni töövahend (esitlused, turundusmaterjalid, stilistika). Viiakse läbi uuringuid turismisektori olukorra hindamiseks ja sisendi saamiseks ning teenuste arendamiseks.

Eesmärk
Projekti eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõime ja rahvusvahelise atraktiivsus turismisihtkohas. Projekti strateegilisteks tegevussuundadeks on Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine ja turismiinfo juhtimine.

Tulemus
Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena on Eesti rahvusvahelistel sihtturgudel tuntud ja kodumaal hinnatud reisisiht ning info turismivõimaluste kohta on kergesti kättesaadav nii reisi planeerimisel kui ka reisil viibimisel. Projekti tegevuse elluviimise tulemusena suureneb prioriteetsetelt välisturgudelt välisturistide ja siseturistide ööbimiste arv majutusettevõtetes, lõpptarbijate teadlikkus turismiettevõtjate poolt pakutavatest teenustest ja Eesti turismivõimalustest, suureneb Eesti kui reisisihi tuntus ja meediakajastuste arv,  suureneb avaliku ja erasektori koostöö Eesti turismivõimaluste tutvustamisel, paraneb külastajate rahulolu ja Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha maine.

Toetuse summa
36 912 613 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Lühikirjeldus
Turismiinfo juhtimise tegevused on suunatud optimaalse info ja kanalite kättesaadavuse tagamisele kogu külastaja teekonna vältel, kombineerides e-kanalite ja klienditeenindusega jagatava info kättesaadavuse. Peamisteks tegevusteks on turismiinfo kogumine, korrastamine ja jagamine nii elektrooniliste infokanalite kui ka külastus-ja turismiinfokeskuste kaudu, turismiinfo arendamise ja juurutamisega seotud riist-ja tarkvara soetamine ja rentimine, visitestonia.com andmekogu jagamine läbi liidestuste ning siseturismi toetava turunduskanali puhkaeestis.ee arendamine.

Eesmärk
Projekti eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõime ja rahvusvahelise atraktiivsus turismisihtkohas. Projekti strateegilisteks tegevussuundadeks on Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine ja turismiinfo juhtimine.

Tulemus
Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena on Eesti rahvusvahelistel sihtturgudel tuntud ja kodumaal hinnatud reisisiht ning info turismivõimaluste kohta on kergesti kättesaadav nii reisi planeerimisel kui ka reisil viibimisel. Projekti tegevuse elluviimise tulemusena suureneb prioriteetsetelt välisturgudelt välisturistide ja siseturistide ööbimiste arv majutusettevõtetes, lõpptarbijate teadlikkus turismiettevõtjate poolt pakutavatest teenustest ja Eesti turismivõimalustest, suureneb Eesti kui reisisihi tuntus ja meediakajastuste arv,  suureneb avaliku ja erasektori koostöö Eesti turismivõimaluste tutvustamisel, paraneb külastajate rahulolu ja Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha maine.

Toetuse summa
4 923 949 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Lühikirjeldus

Rakendusskeemi tulemusel kasvavad turismiettevõtjate teadmised väliskülastajatele suunatud teenuste disainist, innovatsioonist, välisturunduse ning ärimudelite uuendamisest ja uute ärimudelite rakendamise võimalustest. Rakendusskeemi tulemusena on olulisel määral kasvanud ettevõtjate ambitsioonikus, loovus, üldine ettevõtlikkus, tegutsevate ettevõtjate majandustulemused ning seeläbi on Eesti konkurentsivõimeline ja atraktiivne sihtkoht.

Eesmärk

Rakendusskeemi eesmärk on tõsta turismiettevõtjate teadmisi ja oskusi uute ärimudelite rakendamise võimalustest ning teenuste disainist.

Tulemus

Rakendusskeemi tulemus on uusi ärimudeleid rakendavate turismiettevõtete arv.

Toetuse summa
1 300 000 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Lühikirjeldus
Turismitoodete arenduse tegevused on suunatud linnaturismi, kultuuriturismi, loodus-ja mereturismi, terviseturismi, konverentsi-ja äriturismi ning pereturismi koostöövõrgustike arendamisele. Tegevuste raames töötatakse välja suunised ettevõtjale välisturu nõudlusele vastavate toodete väljaarendamiseks ja turundamiseks. Kvaliteedi tõstmisele suunatud tegevusks on teema-ja sihtrühmapõhiste kvaliteedikriteeriumite väljatöötamine ja rakendamine ning juhtimiskvaliteedi süsteemne arendamine turismisektori ettevõtjatele. Säästav turismi edendamisele suunatud tegevustest on säästva arengu juhiste väljatöötamine, teadlikkuse tõstmine säästva arengu põhimõtetest ning rahvusvaheliste öko-ja keskkonnamärgiste rakendamine (“Roheline Võti”, “EHE”, EMAS, ISO). Turismikompetentsuse tõstmiseks korraldatakse iga-aastaseńe rahvusvaheline turismikonverents ning turismihariduse konverents.

Eesmärk
Projekti eesmärk on turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ja külastaja vajadustele vastavate turismitoodete-ja teenuste väljaarendamise kaudu. Strateegilisteks tegevussuundadeks on teema-, segmendi- ja sihtkohapõhiste turismivõrgustike arendamine, turismi kvaliteedisüsteemi väljaarendamine ning jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine kõikides tegevustes.

Tulemus
Tegevuste tulemusel on Eesti turismitooted – ja teenused rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, kvaliteetsed ja kooskõlas säästva arengu põhimõtetega. Koostöövõrgustike arendamise tulemusena tugevneb koostöö erialaliitude ja piirkondlike sihtkohtade arendajate ning ettevõtjate vahel. Uute sihtrühmade hõivamiseks suunatud turismitoodete väljaarendmaise tulemusena paranevad ettevõtjate majandusnäitajad.

Toetuse summa
4 189 681 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Lühikirjeldus
Projekti käigus algatatakse ning töötatakse välja loome-ja muude majandusvaldkondade üleste koostöö-ja arenguprogrammid, mis sisaldavad muuhulgas praktilisi arendustegevusi ning mille tulemusena toovad kasusaajad projekti lõpuks turule uued ja oluliselt täiustatud tooted ja/või teenused või sisenevad uutele turgudele.

Eesmärk
Elluviidavate tegevuste eesmärk on luua loomemajandusalase teadlikkuse kasvu, teadmiste ja oskuste arendamise ning loome-ja teiste majandusvaldkondade üleste suurprojektide elluviimise kaudu eeldused loovmõtte osakaalu suurendamiseks Eesti ettevõtjate poolt pakutavates toodetes ja teenustes ning loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikkuseks saavutada turutingimustes ise majanduslikku edu.

Tulemus
Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena tugevnev loomeettevõtluse konkurentsivõime ning soodustab loomemajanduse arengu osana teadmiste põhisest majandusest eesmärgiga tõsta uuenduslikkuse ja loovuse abil riigi konkurentsivõimet, muutudes sel moel vahendajast väärtuse loojaks.

Toetuse summa
1 400 000 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Lühikirjeldus
Projektis viiakse ettevõtlus-ja loomemajaduse alaste teadlikkuse kasvatamisega seotud tegevusi sh uuringuid, analüüsid, teavitus-ja teabevahetuse keskkondade loomine, haldamine ja arendamine, infomaterjalide, publikatsioonide jms trükiste tellimine ja levitamine, koostöövõrgustike, mõttekodade, ümarlaudade jms koostöövormide algtaamine, korraldamine, loomemajandusega seoud ettevõtluskonkursside ja tunnusüritsute algatamine, korraldamine ja nendel osalemine.

Eesmärk
Elluviidavate tegevuste eesmärk on luua loomemajandusalase teadlikkuse kasvu, teadmiste ja oskuste arendamise ning loome-ja teiste majandusvaldkondade üleste suurprojektide elluviimise kaudu eeldused loovmõtte osakaalu suurendamiseks Eesti ettevõtjate poolt pakutavates toodetes ja teenustes ning loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikkuseks saavutada turutingimustes ise majanduslikku edu.

Tulemus
Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena tugevnev loomeettevõtluse konkurentsivõime ning soodustab loomemajanduse arengu osana teadmistepõhisest majandusest eesmärgiga tõsta uuenduslikkuse ja loovuse abil riigi konkurentsivõimet, muutudes sel moel vahandajast väärtuse loojaks.

Toetuse summa
1 211 875,5 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Lühikirjeldus
Projektis viiakse ellu ettevõtlus-ja loomemajanduse alaste teadmiste ja oskuste arendamise tegevusi sh nõustamisteenuste ning ekspertiiside vahendamine, koolituste, õppereiside, praktikumide ja arenguprogrammide algatamine, väljatöötamine, korraldamine ja nendes osalemine, rahvusvahelistumisele suunatud turundus-ja kontaktürituste korraldamine, osalemine rahvusvahelistel messidel, näitustel ning turundus-ja kontaktüritustel.

Eesmärk

Elluviidavate tegevuste eesmärk on luua loomemajandusalase teadlikkuse kasvu, teadmiste ja oskuste arendamise ning loome-ja teiste majandusvaldkondade üleste suurprojektide elluviimise kaudu eeldused loovmõtte osakaalu suurendamiseks Eesti ettevõtjate poolt pakutavates toodetes ja teenustes ning loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikkuseks saavutada turutingimustes ise majanduslikku edu.

Tulemus
Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena tugevnev loomeettevõtluse konkurentsivõime ning soodustab loomemajanduse arengu osana teadmistepõhisest majandusest eesmärgiga tõsta uuenduslikkuse ja loovuse abil riigi konkurentsivõimet, muutudes sel moel vahendajast väärtuse loojaks.

Toetuse summa
1 288 124,5 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

Tagasi üles