Vaata peasisu

Bernard Marr. „Data Strategy: How to Profit from a World of Big Data, Analytics and the Internet of Things“, Kogan Page Limited, 2017

EASi ja KredExi ühendasutus
14. veebruar 2018
4 min

Milliseid andmeid Sinu ettevõttes kogutakse ja milliseid neist analüüsitakse? Kes teeb Sinu ettevõttes otsuse, milliseid andmeid tasub koguda ja säilitada? Kuidas toetavad kogutavad andmed Sinu ettevõtte strateegiat ja igapäevast tegevust? Kas Sinu ettevõttes loodavad andmed on väärtuslikud ka teistele ning kuidas saaks nende kasutamise alusel uue ärimudeli luua? Kas Sul on olemas andmestrateegia?

Andmetest ja nende kasutamisest räägitakse järjest enam ning Google, Facebook, Instagram ja paljud teised on andmetega seonduva muutnud oma ärimudeli peamiseks osaks, arendades andmetega seonduvat valdkonda väga kiiresti edasi. Väiksemate ettevõtete juhid on praeguseni põhjendanud andmete ja analüüsiga tegelemata jätmist erinevalt, alates väitest, et ei olda andmetöötlusettevõte, kuni arvamuseni, et valdkonnaga tegelemine on liiga kallis või ettevõttes juba on piisavalt andmeid ning nendega eraldi tegelemine ei ole vajalik.

Andmeid tekib väga palju ja järjest kiiremas tempos. Selleks, et vältida andmetesse uppumist, on otstarbekas panna paika oma ettevõtte andmestrateegia. Seejuures on oluline aru saada, et tähtis pole mitte koguda võimalikult palju andmeid, vaid defineerida ettevõtte strateegiast tulenevad põhiküsimused ning koguda ja analüüsida nendele vastamiseks vajalikku infot. Hea andmestrateegia ei põhine mitte nendel andmetel, mis on lihtsasti kättesaadava, vaid sellel, mida ettevõte soovib saavutada ning andmetel, mis aitavad soovitud eesmärkideni jõuda.

Bernard Marr näitab oma raamatus rohkete praktiliste näidetega, kuidas ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad andmed enda kasuks tööle panna. Autori sõnul on igas ettevõttes kolm peamist valdkonda andmete kasutamiseks: otsuste kvaliteedi parendamine, tegutsemismudeli parendamine ja andmete kasutamine väärtuspakkumises. Andmestrateegia loomiseks soovitab ta võtta vaatluse alla neli peamist valdkonda: 1. kliendid, turud ja konkurendid, 2. finants, 3. sisemine tegutsemismudel, 4. inimesed. Igas valdkonnas tuleks defineerida kuni kümme võtmetähtsusega küsimust ning seejärel koguda ja analüüsida andmeid, mis toetavad toodud küsimustele vastamist.

Väga olulise aspektina toob autor välja andmete visualiseerimise ja jagamise ettevõtte sees. Seejuures on tähtis mitte ainult olemasoleva olukorra konstateerimine, vaid ka prognooside tegemine, kombineerides nii ettevõttesiseseid kui ka -väliseid andmeallikaid (sh sotsiaalmeedias avaldatud infot teksti, piltide vms kujul). Suurbritannias ja USAs tehtud uuringu tulemused näitasid, et rohkem kui pooled vastanud töötajatest ütlesid, et ettevõtte tulemustest pideva ülevaate saamine pani neid oma töös rohkem pingutama.

Detailsemalt käsitleb Bernard Marr andmete teemat tootmisettevõtete näitel, rääkides tarkade ja klientidele lisaväärtust loovate toodete arendamisest ning protsesside automatiseerimisest. Boston Consulting Groupi analüüsi kohaselt asendavad aastaks 2025 robotid ja tarkvara pea veerandi praegustest töökohtadest. Oxfordi ülikooli uuring kinnitab sama trendi, öeldes, et lähema 20 aasta jooksul kaob automatiseerimise tõttu 35% praegustest töökohtadest. Seejuures tekib aga ka uusi ametikohti – juba praegu on suuremad ettevõtted hakanud värbama andmetega tegelevaid tippjuhte (Chief Data Officer) ning järjest põnevamaks ja laiemaks on muutunud andmeteadlaste (data scientist) ning analüütikute vastutusvaldkonnad. Raamatus on antud mitmeid soovitusi nende ametikohtade kujundamiseks.

Raamatus toodu väärib kõikide Eesti juhtide tähelepanu:

  • Tuuakse välja ettevõtte andmestrateegia loomise peamised sammud ja antakse soovitusi, millistele küsimustele andmed eelkõige võiksid vastuse anda.
  • Praktiliste näidete alusel luuakse hea ülevaade sellest, kuidas kasutada andmeid protsesside automatiseerimiseks ja toodete targaks tegemiseks. Sealt edasi tuleb astuda veel üks samm – kuidas tarkadest toodetest ja automatiseeritud protsessidest saadavaid andmeid parimal viisil ära kasutada kas klientidele lisaväärtuse loomiseks või oma ettevõtte sees.
  • Käsitletud on peamisi andmestrateegia loomise ja juurutamisega seonduvaid väljakutseid ning näidatud viise nende lahendamiseks.

Andmed kui ärivaldkond on maailmas tervikuna kiiresti kasvamas ja aastaks 2021 prognoositakse suurandmete kui teenuse (BDaaS – Big Data as a Service) turu mahuks 88 miljardit dollarit. Selliseid Eesti ettevõtteid, kes oleksid juba praegu valmis sellelt turult osa endale haarama, on Eestis veel vähe, ent sellest ei pea ettevõte ka alustama. Küll aga tuleb kasuks, kui vaadata ka oma ettevõttes põhjalikumalt üle kasvõi juba olemasolevad andmed ning leida kohad, kus neid oma strateegiliste eesmärkide elluviimiseks või toodete juures „selle miski“ lisamiseks ära kasutada.

 

Ele Reiljan

EASi strateegia ja tootearenduse valdkonnajuht

Jaga postitust

Tagasi üles